193Balan%C3%A7_i_pro postes

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Balanç i propostes per al debat : 

Balanç i propostes per al debat

El multilingüisme, un nou context : 

El multilingüisme, un nou context Una oportunitat o una amenaça per a l’ús del català? Sostenibilitat /vs/ neodarwinisme. Internacionalització + privatització = no català? Triple funció de les universitats: Analitzar-ho i promoure reflexió pública. Preparar futurs titulats: mobilitat, interculturalitat. Adequar la pròpia organització. Avantatges: Tenim experiència multilingüe. Totes les universitats fan política lingüística.

L’entorn social del debat : 

L’entorn social del debat Polemització i politització dels temes lingüístics: debat o aldarull? Necessitat de separar llengües i ideologies. Superar el “fast-thought” i les mentalitats monolingües. Treure el debat del mullader polític.

Quin multilingüisme : 

Quin multilingüisme Suport al català i a l’anglès, al costat del castellà. Altres llengües? Anàlisi de necessitats lingüístiques de la societat catalana en funció de les relacions exteriors i l’ús intern. (Diferència entre el que es diu i el que es fa!) Manca d’un model lingüístic per a la universitat (l’autonomia com a evasiva): cal un “pacte nacional de multilingüisme universitari?

El marc jurídic i polític : 

El marc jurídic i polític Limitacions dels principis actuals: foment del català com a llengua pròpia + lliure opció. Desplegament art. 6.4 LLUC! “Acomplexament”, desconnexió tècnics-polítics. Acceptació de la minorització? Principi de seguretat lingüística: drets lingüístics dels estudiants  capacitació lingüística del professorat. Protocol comú d’acollida dels estudiants de mobilitat.

La universitat : 

La universitat Multilingüisme, factor de qualitat (avaluada?). No màrqueting en la captació d’estudiants. Explicitar i comunicar el projecte de multilingüisme. Partir de les possibilitats del context. Competitivitat entre iniciatives de centre o universitat? Posar en valor el multilingüisme: Títols bilingües? Suplement al diploma? Suport a les escoles i departaments d’idiomes. Risc d’adoptar l’EMILE com a solució de compromís entre llengües i matèries.

Competències lingüístiques : 

Competències lingüístiques Llengües estrangeres? Modernes? Vives? Ambientals? Segones? Competències d’entrada / de sortida. Proves (obligatòries/informatives) d’accés? Portfolio, rampes, suport. Competència dinàmica en plurilingüisme, més que suma de competències unilingües. Readaptable al llarg de la vida. EUROCOM? Aules multilingües (recept/act). Quines competències transversals? Aprenentatge significatiu. Mobilitat. Formes de transició en cada cas: curs general  LSP  EMILE

Capacitació lingüística del professorat. : 

Capacitació lingüística del professorat. Requisits lingüístics d’accés + capacitació multilingüe (mèrit preferent?). Avaluació de la docència: reconeixement especial a la participació en experiències multilingües.

La recerca : 

La recerca Impulsar la recerca sobre el multilingüisme, en estreta relació amb l’acció. Rol del cataolà entre les llengües en l’avaluació (revistes qualificades, índexs bibliomètrics). Ús de l’anglès com a llengua de treball en els centres públics de recerca. I el català? Cas del CBS: danès + anglès.

Serveis lingüístics : 

Serveis lingüístics Rol clau: motors, iniciativa, proactivitat. NO responsables màxims! Readaptació: enginyeria lingüística, accessibilitat, caçadors de tendències, altaveus-productes estrella, actius de coneixement... Gestió del multilingüisme!! Sistemes d’acreditació d’idiomes.

Eines lingüístiques : 

Eines lingüístiques Correctors, diccionaris i terminologia en línia, traducció assistida, etc. Repertori de recursos: tallers o laboratoris de redacció acadèmica. Espais virtuals multilingües/personalitzables amb suport de tecnologies ling. Punts de treball multilingües amb eines de tecnologia lingüística.

Xarxes d’universitats : 

Xarxes d’universitats Acció concertada o competència? ACUP-Xarxa Vives – altres xarxes. Observatori del multilingüisme. Intercanvi d’experiències. Generar un nou discurs sobre el pluralisme lingüístic. Debat “multilingüisme i internacionalització” Bases jurídiques comunes. Mobilitat interna. Projecció europea i oferta docent conjunta (Estudis Catalans). IR Llull!! Cursos d’estiu internacionals.

Temes per a noves trobades? : 

Temes per a noves trobades? Visió general d’aquest seminari: Internacional i local Oficial i acadèmic Polític i tècnic Transversal, interuniversitari, xarxa + universitats concretes FOCALITZAR?

authorStream Live Help