thiền tọa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

thơ vũ như ty Trình bày :vincent vũ

Thiền tọa : 

Thiền tọa Bình yên Như bão trùng dương Bình yên Như cuối nẻo đường hư vô

Slide 3: 

Bình yên Giữa chốn hải hồ Bình yên Như đạn pháo vừa nổ tan

Slide 4: 

Bình yên Như cơn sóng thần Bình yên Như giọt sương tàn cuối đông

Slide 5: 

Vô cùng Hay chỉ hư không Thiên thu Hay chỉ chút lòng tư duy vũ như ty

authorStream Live Help