Coi mo - NTH - QuynhLan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: MyHanh (125 month(s) ago)

U' oi , PPS nay hinh anh dep qua , nhac thi` so 1 roi , My Hanh rat la` thich .

Presentation Transcript


Slide 3: 

Vì yêu nàng … mo em là hoa …. Là hoa ... Em là hoa

Slide 4: 

…trong vu?n tình … Em là hoa … doá hoa tình yêu Chi?u phai d?n … mo em là trang…

Slide 5: 

… là trang … Em là trang sáng soi vu?n anh …. Em là trang … Sáng soi tr?n gian …… Em là trang…

Slide 6: 

…sáng soi khung tr?i … Ngu?i tình oi … Anh dáp con thuy?n trang …êm lu?t qua dòng Ngân …

Slide 7: 

…anh hái sao t?ng nàng …. Ta bu?c qua vu?n tiên … anh k?t mây thành tho … chung d?p xây l?u tình ….

Slide 8: 

… Ngu?i tình oi …o ? o o ? …Ðêm mo h? … dua em vào tho … Em vào tho gi?a khung tr?i mo …

Slide 9: 

…Anh ng?n ngo bu?c trong vu?n trang … khung tr?i yêu ngát … …huong tình n?ng ………..

Slide 10: 

Cõi mo Sáng tác : Nguy?n Tâm Hàn

Slide 11: 

Gi?ng ca : Qu?nh Lan

Slide 12: 

Chi?u phai d?n … mo em là trang …

Slide 13: 

… là trang … Em là trang …. Sáng soi vu?n anh … Em là trang sáng soi tr?n gian … Em là trang sáng soi khung tr?i ….

Slide 14: 

… Ngu?i tình oi … Anh dáp con thuy?n trang … Êm lu?t qua dòng Ngân… anh hái sao t?ng nàng…

Slide 15: 

…Ta bu?c qua vu?n tiên … Anh k?t mây thành tho … …chung d?p xây l?u tình …Ngu?i tình oi … o ? o o ? ….

Slide 16: 

…Ðêm mo h? … dua em vào tho … Em vào tho gi?a khung tr?i mo… Anh ng?n ngo …

Slide 17: 

… bu?c trong vu?n trang …Khung tr?i yêu ngát huong tình n?ng … ………. Ngu?i tình oi ……

authorStream Live Help