ban toi oi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

B?n tôi oi,

Slide 2: 

Tuong lai n?m trong tay nh?ng ngu?i tin vào gi?c mo c?a h?.

Slide 3: 

Yêu d?i. Ð?i s?ng không ph?i là bu?i t?p d?t.

Slide 4: 

T? d?nh giá mình cao m?t tí, vì dó là giá m?i ngu?i s? tr? cho b?n.

Slide 5: 

Ð?ng s? áp l?c vì áp l?c bi?n than dá thành kim cuong

Slide 6: 

S?ng ngày hôm nay, và làm cho hôm nay tuoi d?p.

Slide 7: 

Hãy tin r?ng d?i b?n có ý nghia và lòng tin dó s? t? xác ch?ng.

Slide 8: 

Ði dâu cung nh? mang theo tr?n qu? tim c?a b?n.

Slide 9: 

N?u b?n yêu d?i, d?i s? yêu b?n.

Slide 10: 

Ch?a lành quá kh? S?ng cho hi?n t?i Mo u?c tuong lai

Slide 11: 

Ð?ng có tính ngày, làm cho ngày tính.

Slide 12: 

Chìa khoá cho h?nh phúc là gi?c mo. Chìa khoá cho thành công là bi?n gi?c mo thành s? th?t.

Slide 13: 

Th? gi?i nhu là t?m guong, n?u mình cu?i v?i nó, nó s? cu?i l?i.

Slide 14: 

H?nh phúc không ph?i là có cái mình mu?n, mà là mu?n cái mình có.

Slide 15: 

H?c l?ng nghe. Co h?i dôi khi gõ c?a r?t nh?.

Slide 16: 

Cu?c d?i s? thú v? bi?t m?y, n?u ta sinh ra lúc 80, và t? t? tru?ng thành d?n 18.

Slide 17: 

Th?i gian d?p tr? thành k? ni?m d?p. Th?i gian x?u tr? thành bài h?c d?p.

Slide 18: 

Không ph?i là b?n ch? m?t xem phong c?nh khi ch?y quá nhanh...

Slide 19: 

Thành công t?c là du?c cái mình mu?n, May m?n t?c là gi? cái mình du?c.

Slide 20: 

Tôi mong d?i tuong lai, vì dó là noi tôi s? s?ng n?t quãng d?i còn l?i.

Slide 21: 

Ngu?i ta cô don, vì h? xây tu?ng thay vì xây c?u.

Slide 22: 

Vui s?ng! Lu?c d?ch: TÐHoành và Túy-Phu?ng

authorStream Live Help