m2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) หมู่ที่ 2

Slide 2: 

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำระฆังทอง 2. สนับสนุนอุดหนุนโรงงานปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 2 โครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร เช่นมังคุด 4. จัดตั้งและสนับสนุนกลุ่มขยายพันธ์พืชบ้านสายเงิน หมู่ที่ 2 5. จัดอบรมมัคคุเทศก์นำเที่ยวถ้ำระฆังทอง 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ

Slide 3: 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม (1) จัดสร้างห้องน้ำห้องครัวและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (3) สนับสนุนเครื่องเล่นสนามให้แก่โรงเรียนประถม (4) สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล

Slide 4: 

(5) สนับสนุนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ. แหล่งเรียนรู้ ภายนอก (6) สนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของนักเรียน (7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน (8) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Slide 5: 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 2.2 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย (1) ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา (2) ส่งเสริมประเพณีไทยในวันสำคัญของชาติ (3) ส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น

Slide 6: 

2.3 สนับสนุนการกีฬา กิจกรรมนันทนาการและการ ต่อต้านยาเสพติด 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม (1) ก่อสร้างลานกีฬา ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (2) ซ่อมแซมปรับปรุงลานกีฬา ณ ลานกีฬาบ้านในเผียน หมู่ที่ 2 (3) จัดตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

Slide 7: 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 2.4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขมูลฐาน (3) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และปากเปื่อยเท้าเปื่อย ในสัตว์ (4) สนับสนุนเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

Slide 8: 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 2.4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข (5) โครงการอบต.พบผู้พิการ (6) สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูผู้พิการ (7) โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. (8) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

Slide 9: 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 2.5 สร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในชุมชน (1) สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว (2) ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน/เยาวชนในการป้องกันบรรเทา สาธารณภัย (3) สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช 2 ค (4) สนับสนุนชุดรักษาความปลอดภัย(ชรบ)

Slide 10: 

2.6 ส่งเสริมด้านคุณธรรมสู่สังคมสมานฉันท์ โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม ศีลธรรม 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

Slide 11: 

3. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ (1) จัดหาภาชนะเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 (2) ขุดลอกห้วย คลองและหนองบึง หมู่ที่2

Slide 12: 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4.1 จัดให้มีระบบน้ำประปาที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 1.ขยายระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2

Slide 13: 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในตำบล (1) ถนน คสล. สายเงิน-ควนกลาง หมู่ที่ 2 ถนน คสล. สายในเผียน ต่อเขตหมู่ที่1 ต.เขาแก้ว หมู่ที่ 2 บุกเบิกถนนสายในเผียน-เขาวัง พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ถนนคสล.สายเงิน-เขาวัง ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายเงิน-เขาวัง

Slide 14: 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและบริหาร 1. โครงการเรียนรู้ ศึกษาดูงานในหมู่บ้าน 2. โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ด้านการทำประชาคม

Slide 15: 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1) รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักป่าให้คนในชุมชน เยาวชน (2) สงวนพันธ์ อนุรักษ์สัตว์น้ำ (3) โครงการปลูกหญ้าแฝก (4) โครงการแจกจ่ายพันธ์พืช (5) เพิ่มจำนวนถังขยะในหมู่บ้าน (ในเผียน)

6.2 การพัฒนาสู่ตำบลน่าอยู่ : 

6.2 การพัฒนาสู่ตำบลน่าอยู่ (1) โครงการหนึ่งสวนสาธารณะ หนึ่งตำบล (2) โครงการหนึ่งคลองสองถนน

authorStream Live Help