Bang nhan 4

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Gi¸o ¸n m«n to¸n Líp 2B Bµi: B¶ng nh©n 4 Ng­êi d¹y: Bïi Kh¾c Minh Gi¸o viªn tr­êng TiÓu häc NguyÔn Du

Slide 2: 

B¶ng nh©n 4 4 ®­îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt 4 x 1 = 4 4 ®­îc lÊy 2 lÇn, ta viÕt 4 x 2 = 8 4 ®­îc lÊy 3 lÇn, ta viÕt 4 x 3 = 12 4 x 1 = 4 4 x 2 = 8 4 x 3 = 12 4 x 4 = 16 4 x 5 = 20 4 x 6 = 24 4 x 7 = 28 4 x 8 = 32 4 x 9 = 36 4 x 10 = 40

Slide 3: 

Bµi tËp1: TÝnh nhÈm: 4 x 2 = 4 x 1 = 4 x 8 = 4 x 4 = 4 x 3 = 4 x 9 = 4 x 6 = 4 x 5 = 4 x 7 = LuyÖn tËp 8 16 24 4 12 20 32 36 28 Bµi tËp2: Mçi xe « t« cã 4 b¸nh xe. Hái 5 xe « t« nh­ thÕ cã bao nhiªu b¸nh xe? CH?Muèn biÕt 5 xe « t« cã bao nhiªu b¸nh xe ta lµm phÐp tÝnh g×? Muèn biÕt 5 xe « t« cã bao nhiªu b¸nh xe ta lµm phÐp tÝnh nh©n. LÊy 4 x 5 Bµi gi¶i 5 xe « t« cã sè b¸nh xe lµ 4 x 5 = 20 (B¸nh xe) §¸p sè: 20 b¸nh xe

Slide 4: 

Bµi3: §Õm thªm 4 råi ®iÓn vµo « trèng 16 20 28 36 32

authorStream Live Help