b1ppt1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Slide 3: 

จัดลำดับความสำคัญของโครงการใหม่ ปรับปรุง รายละเอียด จุดเน้น ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการที่มีความจำเป็น พิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ (ความพร้อมด้านพื้นที่ดำเนินการ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) การเสนอแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

นโยบายรัฐบาลที่เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. : 

นโยบายรัฐบาลที่เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ข้อเสนอแผน การบริหารราชการ แผ่นดิน 2552-2554 สพฐ. 1. นโยบายเร่งด่วน 3. นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต 1.1 การสร้างความเชื่อมั่น 1.3.1 ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับ การศึกษาฟรี 15 ปี 1.1.2 จัดให้มีสำนักงานบริหาร ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1.7 เร่งลงทุนเพื่อการพัฒนา ประเทศ(ยกระดับคุณภาพฯ) 1.2 การรักษาและเพิ่มรายได้ ประชาชน (1.2.2) 1.3 การลดภาระค่าครองชีพ ของประชาชน 3.1 นโยบายด้านการศึกษา 3.1.1 ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 3.1.3 พัฒนาครู อาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา 3.1.4 จัดการศึกษาฟรี 15 ปี 3.1.6 ปรับปรุงระบบบริหาร จัดการกองทุนให้กู้ยืม 3.1.7 ส่งเสริมการใช้ประโยชน จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1.8 เร่งรัดการลงทุนด้าน การศึกษาและการเรียนรู้

Slide 5: 

1 นโยบายเร่งด่วน สร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนงานสร้างโอกาส และความร่วมมือในการจัดการศึกษา ข้อเสนอแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2552-2554) สพฐ. ประเด็นนโยบาย (แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน) ข้อเสนอแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สพฐ. กลยุทธ์/วิธีดำนินการ แผนงาน/โครงการสำคัญ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา เพื่อความมั่นคงของรัฐ แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา แผนงานพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ

Slide 7: 

วงเงินงบประมาณ สพฐ. (ล้านบาท) ปรับจาก 47 โครงการ เป็น 13 กลุ่มโครงการหลัก(34 โครงการ)

13 กลุ่มโครงการหลัก สพฐ. สอดคล้อง 4 ยุทธศาสตร์สำคัญของ ศธ. : 

13 กลุ่มโครงการหลัก สพฐ. สอดคล้อง 4 ยุทธศาสตร์สำคัญของ ศธ. * สร้างโอกาสทางการศึกษา ฯ * ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน * พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ * พัฒนาระบบบริหารจัดการ

Slide 9: 

โครงการตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เสนอขอเพิ่มปี 2552 วงเงินรวม 16,446.29 ล้านบาท เรียนฟรี 15 ปี เสนอขอเพิ่ม 11,460.95 คืนครูให้นักเรียน เสนอขอเพิ่ม 1,573.00 - ครู 14,532 อัตรา - ภารโรง 8,745 อัตรา - อบรมพัฒนาก่อนเข้าปฏิบัติ 23,277 อัตรา

Slide 10: 

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ยากลำบาก มีวงเงิน 60.65 เสนอขอเพิ่ม 200 ล้านบาท สำหรับ 83 สพท. โรงเรียน 689 แห่ง นักเรียน 49,910 คน สถานที่พักนอน (อาคารพักนอน ส้วม) เครื่องพักนอน เครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียน ค่าอาหาร ค่าทำการล่วงเวลา เครื่องมือทำการเกษตร เครื่องมือทำครัว ครูท้องถิ่น โครงการตามนโยบายเร่งด่วน เสนอขอเพิ่มปี 2552 วงเงินรวม 16,446.29 ล้านบาท

Slide 11: 

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เสนอขอวงเงินเพิ่มในปี 2552 วงเงิน 114.86 สำหรับโรงเรียนจำนวน 215 แห่ง 22 สพท. -ขยายผลเพิ่ม ปี 2553 จำนวน 2,000 แห่ง 75 สพท. -ขยายผลเพิ่ม ปี 2554 จำนวน 2,107 แห่ง 75 สพท. โครงการตามนโยบายเร่งด่วนที่เสนอขอเพิ่ม วงเงินรวม 16,446.29 ล้านบาท

Slide 12: 

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เสนอขอวงเงินเพิ่มในปี 2552 วงเงิน 965.14 อุดหนุนรายหัวเพิ่มเติมสำหรับ น.ร. ประถมศึกษา จำนวน 980,756 คน คนละ 500 บาท มัธยมศึกษา จำนวน 59,042 คน คนละ 1,000 บาท -พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3,000 แห่ง โครงการตามนโยบายเร่งด่วนที่เสนอขอเพิ่ม วงเงินรวม 16,446.29 ล้านบาท

Slide 13: 

พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวงเงินปี 2552 วงเงิน 229.68 เสนอขอเพิ่ม 32.34 นำร่องสอนวิชาสามัญควบคู่กับวิชาอิสลามศึกษา แบบเข้ม 274 แห่ง -แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ชั้น ป. 3 จำนวน 7,857 คน โครงการตามนโยบายเร่งด่วนที่เสนอขอเพิ่ม วงเงินรวม 16,446.29 ล้านบาท

Slide 14: 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน เสนอขอเพิ่ม 2,100 ล้านบาท - อาคารอายุ 10-19 ปี 2,000 อาคาร 600 ล้านบาท - อาคารอายุ 20-29 ปี 2,500 อาคาร 1,500 ล้านบาท โครงการตามนโยบายเร่งด่วนที่เสนอขอเพิ่ม วงเงินรวม 16,446.29 ล้านบาท

13 โครงการหลัก : 

13 โครงการหลัก 1. จัดบริการศึกษาฟรี 15 ปี(FLAGSHIP PROJECT) 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (FLAGSHIP PROJECT) 3. ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 4. คืนครูให้นักเรียน (FLAGSHIP PROJECT) 5. จัดหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา (FLAGSHIP PROJECT)

13 โครงการหลัก (ต่อ) : 

6. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้ สวก./สนก. การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกเครื่องตำราเรียน หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ 13 โครงการหลัก (ต่อ) การสอนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

13 โครงการหลัก (ต่อ) : 

7. การปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ สวก. /สนก. /สกก./สอ. เศรษฐกิจพอเพียง พลังเด็กไทยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 13 โครงการหลัก (ต่อ) สร้างเด็กดีสู่สังคม ปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้

Slide 18: 

8. พัฒนาศักยภาพเด็กไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการอ่าน พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยที่มีความสามารถพิเศษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

Slide 19: 

8. พัฒนาศักยภาพเด็กไทย(ต่อ) การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาศักยภาพเพื่อมีงานทำ การพัฒนาทักษะชีวิต

Slide 20: 

9. พัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ยากลำบาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับ เด็กพิการ

Slide 21: 

10. ยกระดับคุณภาพโรงเรียน *โรงเรียนขนาดเล็ก * โรงเรียนดีใกล้บ้านในทุกตำบล * โรงเรียนมาตรฐานสากล * โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ * โรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

Slide 22: 

11. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาร่วมกับ อปท. การสร้างความเข้มแข็งให้องค์คณะบุคคล สพท. และระบบการติดตามเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ การประเมินผลสัมฤทธิ์ วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 โครงการหลัก : 

12. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13. ภารกิจพื้นฐาน (งานประจำ) 13 โครงการหลัก

authorStream Live Help