Urgentna 20med

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kraniocerebralnepovrede : 

Kraniocerebralnepovrede Neurohirurška klinika, Institut za hirurgiju Klinički centar Novi Sad

Slide 2: 

Značaj kraniocerebralnih povreda Učestalost Visok mortalitetm nekih KCP Teške posledice nakon teških KCP Povređeni su životno i radno najaktivnija grupa Uzroci povreda Saobraćajni traumatizam Povrede na poslu Fizički sukobi

Kraniocerebralne povrede : 

Kraniocerebralne povrede povrede nervnog tkiva povrede kranijuma povrede mekih tkiva

OŠTEĆENJE MOZGA I MOŽDANOG STABLA : 

OŠTEĆENJE MOZGA I MOŽDANOG STABLA Oštećenje traumom- npr. kontuzija, DAI,... Oštečenje kompresijom od strane hematoma Sekundarna (naknadna) oštećenja zbog ishemije, hipotenzije,...

Patofiziologija oštećenja mozga : 

Patofiziologija oštećenja mozga Oštećenje nerv. tkiva Oštećenje metabolizma Moždani edem Intrakranijalna hipertenzija Sniženje moždanog krvnog protoka Sekundarna povreda

Moždani krvni protok u toku KCP sa rastućim V (hematom, edem) : 

Moždani krvni protok u toku KCP sa rastućim V (hematom, edem) CPP CBF = --------- CVR CPP = SAP - ICP

Primarne KCP : 

Primarne KCP Fokalne povrede Prelomi lobanje Kontuzije mozga Coup Contrecoup Intrakranijalni hematomi Epiduralni Subduralni Intracerebarlni Sklopetarne KCP Difuzne povrede Komocija mozga Difuzna aksonska lezija Laka Umerena Teška Kombinovane povrede

Povrede glave : 

Povrede glave Zatvorene Otvorene, rane Razderotine Posekotine Ubodne rane Ujedne rane Rane vatrenim oružjem Povrede pneumatskih sinusa lobanje Penetrantne - Nepenetrantne

INICIJALNA PODELA PACIJENATA SA KCP : 

INICIJALNA PODELA PACIJENATA SA KCP svestan pacijent soporozan pacijent komatozan pacijent otvorena povreda poglavine udružene povrede

Dijagnostika i inicijalni tretman KCP-KOMATOZAN PACIJENT : 

Dijagnostika i inicijalni tretman KCP-KOMATOZAN PACIJENT Anamnestički ili heteroamnestički podaci Kardiopulmonalna stabilizacija Opšti pregled Neurološki pregled Hitne mere kod udruženih povreda Rtg i CT dijagnostika

Podaci o traumi (heteroanamnestički – zadržati pratnju) : 

Podaci o traumi (heteroanamnestički – zadržati pratnju) Vreme povređivanja Mesto povređivanja Okolnosti povređivanja – mehanizam povređivanja Stanje povređenog neposredno nakon povređivanja Pogoršanje vitalnih znakova i neurološkog statusa Aspiracija, anoksija, konvulzije Uzimanje alkohola ili lekova

Kardiopulmonalna stabilizacija : 

Kardiopulmonalna stabilizacija Provera vitalnih parametara Oslobađanje disajnog puta, airway, intubacija, aspiracija, PaO2 > 60mmHg ili SatO2 ispod 95% Uspostavljanje venskog puta (TA > 90 mmHg - nadoknada kristaloidnim rastvorima i plazma ekspanderima) Zaustavljanje spoljašnjeg krvarenja, imobilizacija vrata i većih preloma Urinarni kateter Nazogastrična sonda

Opšti pregled : 

Opšti pregled Skinuti pacijenta potpuno Evaluacija povreda po sistemima i osnovni neurološki pregled Laboratorijske analize (KKS, ŠUK, elektroliti, gasne analize, alkoholemija, određivanje krvne grupe, rezervacija krvi, urin) Radiografija ili CT lobanje, grudnog koša, karlice i lateralne projekcije vratnog dela kičme, ekstremiteta

Udružene povrede : 

Udružene povrede Fraktura rebara i ekstremiteta ~ 30% Abdominalno krvarenje ~ 17% pozitivna peritonealna lavaža Povrede vratne kičme 5 - 10%

NEUROLOŠKI PREGLEDKvantitativni poremećaji svesti : 

NEUROLOŠKI PREGLEDKvantitativni poremećaji svesti Somnolencija Sopor Subkoma Koma Dekortikacija Decerebracija Flakcidna koma

Glasgovska skala koma : 

Glasgovska skala koma Raspon zbira je od 3 - 15

Podela KCP po težini : 

Podela KCP po težini Lake povrede 13 - 15 Srednje teške povrede 8 - 12 Teške povrede 3 - 7 Glasgow koma skala skor Poremećaj stanja svesti je proporcionalan težini povrede – osnova kiničke podele

Neurološki pregled : 

Neurološki pregled Motorni odgovor da li se ruke i noge pokreću simetrično i jednakom snagom Zenice da li su jednake, kružne, jednako reaktivne na svetlo Asimetričan motorni odgovor povećava sumnju na prisustvo i razvoj ekspanzivne lezije Šira zenica ili spora reakcija na svetlo upućuju na nastajuću HERNIJACIJU Hitno neurohirurg!!!

Potres mozga – Commotio cerebri : 

Potres mozga – Commotio cerebri Gubitak svesti - amnezija za vreme povređivanja retrogradna anterogradna retro-anterogradna Vegetativne tegobe (mučnina, gađenje, povraćanje, bledilo, hladan znoj, opšta slabost) Opservacija u toku 4h nakon povrede Laka, funkcionalna povreda

DIJAGNOSTIČKA OBRADA : 

DIJAGNOSTIČKA OBRADA anamneza lokalni pregled poglavine neurološki pregled

Slide 21: 

Dijagnostika KCP Rtg lobanje

Slide 22: 

Dijagnostika KCP CT mozga

Slide 23: 

Dijagnostika KCP CT - koštani prozor

Epiduralni hematom sa intracerebralnim hematomom : 

Epiduralni hematom sa intracerebralnim hematomom Hematom Tvrda moždanica

Subduralni hematom : 

Subduralni hematom Parijetalna kapsula Sadržaj Visceralna kapsula Kolekcija između tvrde moždanice i mozga Prema starosti Akutni Subakutni Hronični

Difuzna aksonska lezija (DAI) : 

Difuzna aksonska lezija (DAI)

Operativna terapija : 

Operativna terapija Evakuacija intrakranijalnog hematoma Eksterna ventrikularna drenaža (sa monitoringom ICP)

Konzervativni tretman : 

Konzervativni tretman Manitol 0.25 -1 g/kg za < 20 min u bolusu (Manitol 250 ml 20%) Sedacija, izuzetno i relaksacija Podignuta glava u postelji 30-45˚ Održati PaO2 na 100 mmHg Održati PaCO2 na 30-33 mmHg Održavanje normotermije Održati nivo osmolarnosti, elektrolita i glukoze u krvi Prevencija epilepsije Monitoring ICP

Komplikacije KCP : 

Komplikacije KCP Likvorna fistula Epiduralni absces nazolikvoreja

Ishod i posledice KCP : 

Ishod i posledice KCP Dobar Umereno oštećenje Teško oštećenje Vegetativno stanje Smrtni ishod Glasgow skala ishoda Procena godinu dana nakon povređivanja može se smatrati definitivnim ishodom, odnosno trajnim posledicama povrede

Posledice kraniocerebralnih povreda : 

Posledice kraniocerebralnih povreda Psihološko-psihijatrijske kognitivni deficit memorije, inteligencije, jezika, percepcije i pažnje Neurološke oštećenja kranijalnih nerava žarišna oštećenja moždanih struktura epilepsija Naruženost kraniodefekt ožiljci

SAH - Itrakranijalne aneurizme - : 

SAH - Itrakranijalne aneurizme - Aneurizma - vrećasto proširenje zida intrakranijalnih krvnih sudova

Intrakranijalne aneurizme -incidencija : 

Intrakranijalne aneurizme -incidencija Najčešće na granama Villisovog šestougla Na autopsijama aneurizmi od 2 do 9 % Uzrok prijema pacijenata na neurohirurškim klinikama 3.4 do 10.3 na 100 000 stanovnika godišnje

Slide 34: 

Starost pacijenata 17 - 75 godina prosečna starost 50,78 Žene : Muškarci = 1,8 : 1 Epidemiološki podaci

Slide 35: 

Vrećaste ili bobičaste 99% - kongenitalni faktori - akvirirane degenerativne promene - mikotičke, sifilitične - traumatske Fuziformne, aterosklerotske 1% Intrakranijalne aneurizme -etiopatogeneza

Slide 36: 

Mikro < 2 mm Male 2-6 mm Srednje 6-15 mm Velike 15-25 mm Džinovske > 25 mm (5-8%) Intrakranijalne aneurizme -podela prema veličini

Slide 37: 

Distribucija intrakranijalnih aneurizmi Nalaze se na Wilisonom poligonu Rastu na račvanju arterija

Simptomatologija intrakranijalnih aneurizmi : 

Simptomatologija intrakranijalnih aneurizmi Ruptura aneurizme - Subarahnoidalna hemoragija (SAH) 95% nagla intenzivna glavobolja mučnina i povraćanje zatezanje vrata poremećaj stanja svesti Mas efekat 5 % Akcidentalno otkriveno

KLINIČKI STADIJUMI KOD SAH WFNS : 

KLINIČKI STADIJUMI KOD SAH WFNS GCS 15 GCS 13-14 bez neurološkog deficita GCS 13-14 sa neurološkim deficitom (hemipareza) GCS 7-12 GCS 3-6

TIPOVI KRVARENJA KOD RUPTURE ANEURIZME : 

TIPOVI KRVARENJA KOD RUPTURE ANEURIZME

KOMPLIKACIJE RUPTURE ANEURIZME : 

KOMPLIKACIJE RUPTURE ANEURIZME Reruptura Vazospazam Hidrocefalus Intracerebralni hematom i povišen intrakran. pritisak Komplikacija rada ostalih organa

DIJAGNOSTIKA : 

DIJAGNOSTIKA CT snimak mozga Lumbalna punkcija kod manje jasnih slučajeva Snimanje arterija mozga- SDA, CT, MRI TCD - detekcija vazospazma

Slide 43: 

CT mozga Intrakranijalne aneurizme -dijagnostika

Slide 44: 

Neinvazivna dijagnostika

Slide 45: 

Invazivna dijagnostika angiografija DSA

Slide 46: 

Invazivna dijagnostika digitalna subtrakciona angiografija

Tretman intrakranijalnih aneurizmi : 

Tretman intrakranijalnih aneurizmi Operativni Endovaskularni

Operativno lečenje intrakranijalnih aneurizmi : 

Operativno lečenje intrakranijalnih aneurizmi Postavjanje klipa na vrat aneurizme 95,5% Oblaganje aneurizme 4,5%

KRANIOTOMIJA ZA OPERACIJU ANEURIZME : 

KRANIOTOMIJA ZA OPERACIJU ANEURIZME

Operativni timing : 

Operativni timing Rani operativni tretman - u prva tri dana Pacijenti u dobrom kliničkom stanju (WFNS = I-III), kao i oni stigli kasnije bez znakova vazospazma Odloženi operativni tretman - nakon 14. dana Pacijenti u lošem kliničkom stanju (WFNS= IV,V)

ENDOVASKULARNI TRETMAN - COILING : 

ENDOVASKULARNI TRETMAN - COILING

Slide 52: 

Načini lečenja aneurizmi -endovaskularni DSA aneurizme arterije karotis interne pre i nakon endovaskularnog tretmana

Slide 53: 

Uzroci morbiditeta i mortaliteta SAH Intracerebralni hematom Hidrocefalus CT Vazospazam- TCD, CT, angiografija

Slide 54: 

WFNS skala Ishod (GOS) % Rezultati hirurškog lečenja u odnosu na preoperativno kliničko stanje bolesnika

Sindrom kaude ekvine spremiti sa sledeće strane e- medicine : 

Sindrom kaude ekvine spremiti sa sledeće strane e- medicine http://emedicine.medscape.com/article/791613-overview

Status epilepticus spremiti sa donje navedenog sajta : 

Status epilepticus spremiti sa donje navedenog sajta http://emedicine.medscape.com/article/793708-overview

authorStream Live Help