unit2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.4 จัดทำโดย อาจารย์ อัจฉรา อารีรัตน์ ครูโรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ ส 41101 1

Slide 2: 

อาณาจักรโบราณ ในดินแดนประเทศไทย 2

อาณาจักรโบราณ : 

อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรโคตรบูรณ์ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรละโว้ อาณาจักรโยนกเชียงแสน อาณาจักรหริภูญชัย อาณาจักรล้านนา อาณาจักรโบราณ 3

พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ : 

พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ ชุมชน บ้านเมือง แคว้น อาณาจักร เล็ก ใหญ่ 4

ปัจจัยที่ทำให้ชุมชนกลายเป็นบ้านเมือง : 

เป็นศูนย์กลางชุมชน สภาพภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ กี่ติดต่อรับอารยธรรมต่างชาติ ปัจจัยที่ทำให้ชุมชนกลายเป็นบ้านเมือง 5

ปัจจัยที่ทำให้บ้านเมืองกลายเป็นแคว้น : 

มีกลุ่มเมืองหลายเมืองมาอยู่ด้วยกัน มีประชากรมาก ผู้นำเข้มแข็ง โครงสร้างทางสังคมชัดเจนและซับซ้อนมากขึ้น ปัจจัยที่ทำให้บ้านเมืองกลายเป็นแคว้น 6

ปัจจัยที่ทำให้แคว้นนกลายเป็นอาณาจักร : 

มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นศุนย์กลางการค้า มีความเข้มแข็งทางการทหาร ความศักดิ์สิทธ์ของผู้ปกครอง ปัจจัยที่ทำให้แคว้นนกลายเป็นอาณาจักร 7

Slide 8: 

ประเทศไทยในปัจจุบัน 8

Slide 9: 

แบ่งตามภาคภูมิศาสตร์ ได้ 6 ภาค 9

Slide 10: 

อาณาจักรโบราณ ก่อนที่จะมาเป็นประเทศไทย 10

Slide 11: 

ในอดีตผู้คนส่วนใหญ่มักตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ 11

Slide 12: 

อาณาจักรฟูนัน ศูนย์กลาง ►ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เมืองอู่ทอง จ. สุพรรณบุรีมีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ7-8ความเป็นมา ► อยู่ทางใต้ของเขมรในปัจจุบัน บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีเมืองออกแก้ว (OC-EO) ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเวียดนาม เป็นเมืองสำคัญเนื่องจากเป็นเมืองชายฝั่งทะเล ความเจริญ ความเชื่อทางศาสนา ►เริ่มต้นนับถือศาสนาพราหมณ์ และหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธการปกครอง ►รับจากอินเดีย ศิลปวัฒนธรรม ►รับจากอินเดีย นับถือพุทธ พบพระพุทธรูปของอินเดียและเทวรูปพระวิษณุ นอกจากนี้ยังพบลูกปัด เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องงาแบบอินเดีย ความเสื่อมอำนาจ ►พุทธศตวรรษที่10 12

Slide 13: 

อาณาจักรโคตรบูรณ์ ศูนย์กลาง ►เมืองนครพนมมีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ12-16ความเป็นมา ►ตำนานอุรังคธาตุ ,พระธาตุพนม (เก่าแก่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีอายุกว่าหนึ่งพันปีภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้า)ความเจริญ ความเชื่อทางศาสนา ►นับถือผีและบูชาพระยานาค แล้วเปลี่ยนมาเป็นศษสนาพุทธนิกายเถรวาท รับมาจากอาณาจักรทวารวดี การปกครอง ►รับจากอินเดีย มีกษัตริย์ปกครองศิลปวัฒนธรรม ►รับจากขอม นับถือพุทธแบบมหายาน มีการสร้างรูปพระโพธิสัตว์,พระปรางค์,ปราสาทหินในเมืองต่าง ๆความเสื่อมอำนาจ ►พุทธศตวรรษที่16 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ขอม)ขยายอิทธิพลเข้ามายึดครอง 13

Slide 14: 

พระธาตุพนม 14

Slide 15: 

อาณาจักรทวารวดี ศูนย์กลาง ►เมืองนครปฐมมีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ11-16ความเป็นมา ►เป็นอาณาจักรสมัยประวัติศาสตร์แห่งแรกในดินแดนประเทศไทย เพราะรู้จักใช้ตัวอักษรแล้ว ตัวอักษรที่ใช้จารึกมีหลายภาษา ได้แก่ภาษามอญโบราณ ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น อักษรปัลลวะของอินเดีย อักษรขอมโบราณ เป็นต้นผู้คนส่วนใหญ่ ►สันนิฐานว่าน่าจะเป็นชาวมอญ (ชาวรามัญ) ดูจากศิลาจารึกที่จารึกด้วยภาษามอญความเจริญ ความเชื่อทางศาสนา ►จากหลักฐานที่เมืองนครชัยศรี(จ.นครปฐม) พบพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ประนับนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรม , ธรรมจักรกับกวางหมอบ ,เจดีย์จุลประโทน ซากเมืองโบราณที่วัดพระเมรุ การปกครอง ►รับจากอินเดีย มีกษัตริย์ปกครองอารยธรรม ►รับจากอินเดีย เพราะผู้คนส่วนใหญ่นับถือพุทธแบบเถรวาท มีหลักฐานที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันคือ พระปฐมเจดีย์ 15

Slide 16: 

พระพุทธรูปสมัยทวารวดี 16

ธรรมจักรกับกวางหมอบ : 

ธรรมจักรกับกวางหมอบ พระปฐมเจดีย์ 17

Slide 18: 

อาณาจักรศรีวิชัย ศูนย์กลาง ►เมืองปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเวียและเมืองไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ13-19 ความเป็นมา ►ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู คุมเส้นทางการค้าระหว่างจีนและอินเดีย ค้าขาย มีความมั่งคั่ง วัฒนธรรมเด่นความเจริญ ความเชื่อทางศาสนา ►ทั้งฮินดูและพุทธศาสนาผสมผสานกัน ต่อมารับลัทธิลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราช การปกครอง ►แบบสมมติเทพ (ตามอินเดีย) ศิลปวัฒนธรรม ►มีศาสนสถาน เช่น เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา พระพุทธรูปปางนาคปรกสำริด เทวรูป พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวร ทั้งหมดอยู่ที่ อ.ไชยาความเสื่อมอำนาจ ►สุดท้ายตกเป็นเมืองขึ้นของชวาเพราะกษัตริย์ชวายกทัพมาตี 18

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร : 

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 19

เจดีย์พระบรมธาตุไชยา : 

เจดีย์พระบรมธาตุไชยา 20

Slide 21: 

อาณาจักรละโว้ ศูนย์กลาง ►เมืองละโว้มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ 12-18 มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ฯศูนย์กลางชุมชน เศรษฐกิจดี ติดต่อกับต่างชาติความเป็นมา ►จากหลักฐานพบว่าผุ้คนส่วนใหญ่เป็นชาวมอญความเจริญ ความเชื่อทางศาสนา ►รับวัฒนธรรมจากอินเดีย นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท+มหายาน ความเชื่อ ►บูชาบรรพบุรุษการปกครอง ►รับจากอินเดีย มีกษัตริย์ปกครองศิลปวัฒนธรรม ►รับจากขอม นับถือพุทธแบบมหายาน มีการสร้างรูปพระโพธิสัตว์,พระปรางค์,ปราสาทหินในเมืองต่าง ๆความเสื่อมอำนาจ ►พุทธศตวรรษที่16 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ขอม)ขยายอิทธิพลเข้ามายึดครอง 21

Slide 22: 

พระปรางค์สามยอด โบราณสถานที่ยังหลงเหลือจนทุกวันนี้ 22

Slide 23: 

พระปรางค์สามยอด เป็นศิลปะแบบขอม 23

Slide 24: 

อาณาจักรโยนกเชียงแสน ศูนย์กลาง ►อ.เชียงแสน จ.เชียงรายมีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ 12-19 ความเป็นมา ►เป็นอาณาจักรแรกของไทยบนพื้นแผ่นดินไทย เป็นของพวกไทยวน -เจ้าชายสิงหนวัติกุมารมาสร้างเมืองโยนกนครราชธานีศรีช้างแสน -ต่อมาคือ เชียงแสน-ต่อมาพวกขอมยึดอาณาจักรได้-ต่อมาพระเจ้าพรหมกุมาร กู้เอกราช แล้วสร้างเมืองใหม่ที่เมืองเวียงไชยปราการความเจริญ ความเสื่อมอำนาจ ► - เกิดแผ่นดินไหว อาราจักรถล่มจมลงในกลายเป็นหนองน้ำ เป็นการสิ้นสุดอาณาจักร จนกระทั่ง พุทธศตวรรษที่ 19 ถูกผนวกเข้ากับล้านนา 24

Slide 25: 

อาณาจักรโยนกเชียงแสน 25

Slide 26: 

อาณาจักรหริภุญชัย ศูนย์กลาง ►เมืองหริภุญชัย จ.ลภพูนมีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ 13-19 ความเป็นมา ►ฤาษีวาสุเทพเป้นผู้สร้างเมืองแต่เชิญให้พระนางจามเทวี(ธิดากษัตริย์ละโว้)มาปกครอง-พระนางจามเทวีพร้อมสวามีไปอยู่ที่เมือง มีลูก 2 คน (เป็นฝาแฝด) คือมหายศ(ครองเมืองหริภุญชัยต่อ)และอินทวร(ครองเมืองเขลางนคร)ความเจริญ ด้านศาสนา► รับอิทธิพลมาจากวารวดีด้านศิลปวัฒนธรรม► เป็นศิลปะแบบหริภุญชัยคาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจาทวารวดี+มอญ เช่นพระธาตุคู่กุด พระธาตุหริภุญชัยพระพิมพ์ดินเผา และมีศิลาจารึกที่จารึกด้วยอักษรมอญความเสื่อมอำนาจ ► จนกระทั่ง พุทธศตวรรษที่ 19 ถูกผนวกเข้ากับล้านนา 26

พระธาตุหริภุญชัย : 

พระธาตุหริภุญชัย 27

Slide 28: 

อาณาจักรหริภุญชัย 28

Slide 29: 

อาณาจักรล้านนา ศูนย์กลาง ►นครพิงค์เชียงใหม่มีความเจริญรุ่งเรือง ►พุทธศตวรรษ 19-25 ความเป็นมา ►ก่อตั้งโดยพระยามังรายมหาราช เป็นผู้รวบรวมแคว้นต่าง ๆ เช่น หริภุญชัย เขลางค์(ลำปาง) และโยนกเชียงแสน)มีกษัตริย์ปกครอง 19 องค์ คนกระทั้ง พ.ศ.2101 พระเจ้าบุเรงนอง ยกทัพมาตีและตกเป็นประเทศราชของพม่า- สมัยพระเจ้าติโลกราช(องค์ที่ 9)เป็นกษัตริย์ที่ทรงอำนาจมากที่สุดพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก มีการสร้างวัดขึ้นหลายวัด ความเจริญด้านศาสนา► นับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ที่ได้รับจากสุโขทัยและพม่าด้านภาษา► มีตัวอักษรเป็นของตนเอง มี 3 แบบ อักษรธรรมล้านนา(ใช้มากสุด) อักษรฝักขาม(ดัดแปลงจากอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหง) อักษรขอมเมืองด้านการปกครอง► ปกครองแบบระบอบสมบุรณาญาสิทธิราชย์ มีกฎหมายที่ใช้ปกครองคือ กฎหมายมังรายศาสตร์” 29

Slide 30: 

30

Slide 31: 

31

authorStream Live Help