Stockholm 0610 webb

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MALMÖ HÖGSKOLA Lärande bedömning Anders Jönsson, Malmö Högskola

Slide 2: 

MÅL: Vart är jag på väg? BEDÖMNING: Var befinner jag mig i förhållande till målet? FEEDBACK: Kör så här!   LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 3: 

Kräver: Tydliga mål och kriterier Bedömning av hög kvalitet Nyanserad feedback   LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 4: 

Dagens föreläsning: Vilka effekter har formativ bedömning? Hur kan man arbeta med tydliga mål och kriterier? Hur kan man genomföra bedömningar av hög kvalitet? Hur kan man ge feedback till eleverna som stödjer deras lärande? LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 5: 

LÄRANDE BEDÖMNING Black och Wiliams översikt om formativ bedömning (cirka 250 studier). 1998

Slide 6: 

”Detta är några av de största effekterna som överhuvudtaget uppmätts för undervisningsinterventioner. /…/En effektstorlek på 0,7 skulle höja England i en internationell jämförelse, med 40 medverkande länder, från mitten till de fem bästa.” (Black m.fl., 2003) LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 7: 

Formativ bedömning = 0,4 – 0,7 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OFDESIREDEFFECTS 0 0,15 0,40 0,70 LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 8: 

Läxor = 0,29 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OFDESIREDEFFECTS 0 0,15 0,40 0,29 Från Hattie (2009): Visible learning LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 9: 

Klasstorlek = 0,21 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OFDESIREDEFFECTS 0 0,15 0,40 0,21 Från Hattie (2009): Visible learning LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 10: 

Nivågruppering= 0,12 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OFDESIREDEFFECTS 0 0,15 0,40 0,12 Från Hattie (2009): Visible learning LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 11: 

Förbättrade elevprestationer(de flesta effektstorlekar mellan 0,4-0,7) Black och Wiliams översikt om formativ bedömning (cirka 250 studier). 1998 Resultat - men framför allt förbättras prestationerna hos lågpresterande elever. LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 12: 

Tydliga mål och kriterier Feedback Själv- och kamratbedömning Hur? LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 13: 

King’s Medway Oxford Formative Assessment Project (1999-2001) 24 lärare i 6 skolor Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 14: 

King’s Medway Oxford Formative Assessment Project = 0,32 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OFDESIREDEFFECTS 0 0,15 0,40 0,32 LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 15: 

Project One i Skottland (2002-2003) 35 skolor Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 16: 

Även framgångsrikt vad gäller: Elevernas lärande Elevernas motivation Elevernas koncentration Kvaliteten på elevernas prestationer Project One i Skottland (2002-2003) 35 skolor Nya studier Resultat LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 17: 

Nyquists (2003) översikt på olika typer av formativ bedömning (185 studier) Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 18: 

Resultat LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 19: 

Stark formativ bedömning = 0,56 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OFDESIREDEFFECTS 0 0,15 0,40 0,56 LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 20: 

Jönsson och Svingbys (2007) översikt på bedömningsmatriser (75 studier) Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 21: 

LÄRANDE BEDÖMNING Bedömningsmatris

Slide 22: 

LÄRANDE BEDÖMNING Bedömningsmatris

Slide 23: 

Jönsson och Svingbys (2007) översikt på bedömningsmatriser (75 studier) Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 24: 

Att använda bedömningsmatriser vid själv- och kamratbedömning kan ge stora effekter på elevernas prestationer. Resultat LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 25: 

Bedömningsmatris + självbedömning = 0,99 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OFDESIREDEFFECTS 0 0,15 0,40 0,99 LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 26: 

”Interaktiv examination” för lärarstudenter (2004-2006) 3 årskullar med studenter (>400 studenter) Nya studier Bedömningsmatris + Självbedömning + Exempel LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 27: 

Andreia Balan (pågående forskning) Elever i matematik A på gymnasiet Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 28: 

Kamratbedömning + matris = 1,46 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OFDESIREDEFFECTS 0 0,15 0,40 1,46 ZONE OFEXTREMEEFFECTS LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 29: 

MÅL: Vart är jag på väg? BEDÖMNING: Var befinner jag mig i förhållande till målet? FEEDBACK: Kör så här!   Kräver: Tydliga mål och kriterier Bedömning av hög kvalitet Nyanserad feedback LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 30: 

”En lokal pedagogisk planering utgår från att lärare tolkar och identifierar vilka kunskaper som eleverna ska utveckla enligt målen i läroplan och kursplaner.” (IUP-processen) LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier

Slide 31: 

MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Nationella mål LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier Bedömningens inriktning

Slide 32: 

MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Nationella mål LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier Bedömningens inriktning Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: – utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse,

Slide 33: 

MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Nationella mål Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper? LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier

Slide 34: 

MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Nationella mål Kognitiv, psykologisk modell LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier

Slide 35: 

MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Nationella mål Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper? Pedagogisk modell LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier

Slide 36: 

MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Nationella mål Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper? LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier

Slide 37: 

MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Nationella mål Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper? Diskutera historiska orsakssammanhang Förklara händelser i nutiden utifrån ett historiskt perspektiv Bedöma och värdera historiska källor Exempel: Historia LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier

En pedagogisk planering: : 

En pedagogisk planering: (IUP-processen)

Slide 39: 

MÅL: … kunna utföra enkla experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet

Slide 40: 

MÅL: … kunna utföra enkla experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes. Kriterier

Slide 41: 

MÅL: … kunna utföra enkla experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet Eleven kan tolka sina data i förhållande till teorier och modeller. Eleven resonerar kring alternativa tolkningar Kriterier

Slide 42: 

MÅL: … kunna utföra enkla experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet Kriterier Uppgifter

Slide 43: 

MÅL: Vart är jag på väg? BEDÖMNING: Var befinner jag mig i förhållande till målet? FEEDBACK: Kör så här!   Kräver: Tydliga mål och kriterier Bedömning av hög kvalitet Nyanserad feedback LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 44: 

MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Överensstämmelse med målen … kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen… Engelska (uppnåendemål skolår 5) Nationella mål LÄRANDE BEDÖMNING Bedömning av hög kvalitet

Slide 45: 

Tydliga kriterieroch anvisningar MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Överensstämmelse med målen … kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och estetiska värden … Hem- och konsumentkunskap (uppnåendemål skolår 9) Nationella mål LÄRANDE BEDÖMNING Bedömning av hög kvalitet

Slide 46: 

Tydliga kriterieroch anvisningar Bedömning 1:1 Bedömning 1:2 Bedömning 1:3 Bedömning 2:1 Bedömning 2:2 Bedömning 2:3 Bedömning 3:1 Bedömning 3:2 Bedömning 3:3 MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Nationella mål Överensstämmelse med målen Systematisk och förankradi ”bevis” LÄRANDE BEDÖMNING Bedömning av hög kvalitet

Slide 47: 

Allsidig Tydliga kriterieroch anvisningar MÅL 1 ———————— MÅL 2 ———————— MÅL 3 ———————— Nationella mål Överensstämmelse med målen Systematisk och förankradi ”bevis” …känna till några bildkonstnärer och deras verk… Bild (uppnåendemål skolår 5) Rita, måla, skapa Dramatisera Berätta om LÄRANDE BEDÖMNING Bedömning av hög kvalitet

Slide 48: 

MÅL: Vart är jag på väg? BEDÖMNING: Var befinner jag mig i förhållande till målet? FEEDBACK: Kör så här!   Kräver: Tydliga mål och kriterier Bedömning av hög kvalitet Nyanserad feedback LÄRANDE BEDÖMNING

Slide 49: 

Feedback på olika nivå: Uppgiftsnivå t.ex. faktafel Processnivå t.ex. hur nästa uppgift ska bli bättre Metakognitiv nivå t.ex. hur ska jag hantera den feedback jag får Personlig nivå t.ex. beröm LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback

Slide 50: 

LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback Processinriktad

Slide 51: 

LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback Du är här Hit ska du Beskriver vad eleven kan Visar vad eleven kan göra bättre

Slide 52: 

LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback Uppgiftsrelaterad

Slide 53: 

LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback Skillnad i kvalitet – inte kvantitet Kvalitativa nivåer

Slide 54: 

Kriterium 1 Nybörjare ”Expert” Kriterium 2 Kriterium 3 Frågor: Var är jag nu? Starka sidor, svaga sidor? Hur ska jag göra för att bli bättre…? Mål ———————— LÄRANDE BEDÖMNING Självbedömning

Slide 55: 

En bra planering innehåller: Vad eleverna förväntas lära sig Hur elevernas kunskaper ska bedömas (formativt och summativt) Vilket innehåll som ska behandlas Vilka arbetsformer som ska användas LÄRANDE BEDÖMNING Sammanfattning

Slide 56: 

En bra bedömning: Överensstämmer med målen Utgår från tydliga bedömningsanvisningar Genomförs systematiskt och grundas i ”bevis” Är ”allsidig” LÄRANDE BEDÖMNING Sammanfattning

Slide 57: 

Feedback som stöttar lärande bör: Utgå från uppgiften (ej person) Beskriva vad eleven kan Ge konkreta förslag på hur elevens prestationer ska bli bättre Kombineras med själv- och kamratbedömning LÄRANDE BEDÖMNING Sammanfattning

Slide 58: 

MALMÖ HÖGSKOLA Ladda ner presentationen på: www.larandebedomning.se Lärande bedömning Anders Jönsson, Malmö Högskola

authorStream Live Help