studentsiwaporn

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

นางสาวศิวพร สิลมัฐ ศึกษานิเทศก์ สพท.รย.1 การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม : 

การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม โดยการใช้แบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism ( PDDs) ข้อจำกัด 1.ใช้คัดกรองนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 2.ใช้คัดกรองนักเรียนมีอายุระหว่าง 6 – 13 ปี 11 เดือน

สิ่งที่เกี่ยวข้องในการคัดกรอง แบบคัดกรอง คู่มือการใช้แบบคัดกรอง ครูผู้ประเมิน ครูผู้ตอบแบบคัดกรอง นักเรียน ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง

Slide 4: 

คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ประเมิน ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินและแปลผลคะแนน ได้แก่ ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือนักจิตวิทยา ที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้แบบคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ 1. คำนวณอายุของนักเรียน แล้วกรอกลงในส่วนที่ 3 พร้อมลงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจน 2. ศึกษาเกณฑ์การแปลผลคะแนนในส่วนที่ 4 ให้เข้าใจ 3. คำนวณคะแนนดิบที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมนักเรียนแต่ละด้าน พร้อม บันทึกคะแนนดิบลงในส่วนที่ 5 ให้ครบทุกด้าน ( 5 ด้าน) 4. เปิดตารางการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนที ซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของคู่มือ ทำการ แปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนที โดยจะต้องดู เพศ, ชั้น, อายุ ของนักเรียนประกอบ 5. กรอกคะแนนที ลงในส่วนที่ 5 และแปลผลว่าอยู่กลุ่มใดตามเกณฑ์ในส่วนที่ 4 6. บันทึกข้อมูลผลสรุป (คะแนนดิบ คะแนนทีและกลุ่ม) ให้ครบทุกช่อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

Slide 5: 

คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ตอบแบบคัดกรอง ผู้ตอบแบบคัดกรอง หมายถึงผู้ให้คะแนนในแต่ละข้อความทั้ง 5 ด้านในแบบคัดกรอง ซึ่งต้องเป็นครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างน้อย 2 คน ที่รู้จักและคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นอย่างดี หรือมีโอกาสสอนนักเรียนอย่างใกล้ชิดมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยร่วมกันประเมินพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 1. ครูผู้สอนภาษาไทย ประเมินเฉพาะด้านที่ 1, 2, 3 และ 5 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ประเมินเฉพาะด้านที่ 1, 4 และ 5 3. ครูผู้สอนทั้งสองวิชา ประเมินด้านที่ 1, 2, 3 , 4 และ 5

Slide 6: 

หน้าที่ของผู้ตอบแบบคัดกรอง 1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีแนวโน้มว่ามีความบกพร่อง 2. อ่านคำชี้แจงการตอบแบบคัดกรองอย่างรอบคอบ 3. กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 และต้องประเมินพฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 130 ข้อ 4. อ่านข้อความแต่ละข้ออย่างน้อย 2 ครั้ง 5. ทำความเข้าใจข้อความในแต่ละข้อ แล้วประเมินข้อความทุกข้อให้สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมที่สังเกตพบมากที่สุด ถ้าไม่แน่ใจ ให้รอสังเกตพฤติกรรมเพิ่มเติมจนแน่ใจก่อนตัดสินใจประเมินข้อความนั้น 6. ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจพฤติกรรมและการช่วยเหลือนักเรียนในส่วนที่ 6

Slide 7: 

ลักษณะและส่วนประกอบในแบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism ( PDDs) มี 5 ด้าน รวม 130 ข้อความ - ด้านที่ 1 KUS-SI Rating Scales 1 : ADHD ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะ สมาธิสั้น มีข้อความ 30 ข้อ ด้านที่ 2 KUS-SI Rating Scales 2 : LD – Reading ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน มีข้อความ 20 ข้อ ด้านที่ 3 KUS-SI Rating Scales 3 : LD – Written Expression ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน มีข้อความ 20 ข้อ ด้านที่ 4 KUS-SI Rating Scales 4 : LD – Mathematics ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ มีข้อความ 20 ข้อ ด้านที่ 5 KUS-SI Rating Scales 5 : Autism/PDDs ใช้สำหรับคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม มีข้อความ 40 ข้อ

Slide 8: 

แบบคัดกรองประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ - ส่วน ก สำหรับผู้ตอบแบบคัดกรอง ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบคัดกรอง ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติม (อยู่ส่วนท้ายของแบบคัดกรอง) - ส่วน ข สำหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ส่วนที่ 3 อายุนักเรียน ส่วนที่ 4 เกณฑ์การแปลผลคะแนน ส่วนที่ 5 การแปลผลคะแนน ข้อเสนอแนะเพื่อการช่วยเหลือ

Slide 9: 

การแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนที ภาวะสมาธิสั้น ( ADHD ) ต้องดูรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. มีข้อประเมินรวม 30 ข้อ 2. เพศ ของนักเรียน 3. อายุ ของนักเรียน เช่น 6/7.11 คือ อายุ 6 – 7 ปี 11 เดือน 4. นำคะแนนดิบที่ได้ไปเทียบจากตาราง แล้วนำไปกรอกลงในส่วนที่ 5 เช่น จากตัวอย่าง ในหน้า 20 ข้อมูลที่ได้คือ เพศชาย อายุ 10 ปี 1 เดือน 25 วัน เมื่อนำ ไปเปิดตารางในส่วนของ ซน/วู่วาม เพศชาย อายุ 10/11.11 ที่คะแนนดิบ 41 จะได้ คะแนนที ที่ 75 4. แปลผลโดยดูจากเกณฑ์ในส่วนที่ 4 จะพบว่า คะแนนที ที่ 75 จะอยู่ในกลุ่มที่ 4 ( > 71 เท่ากับหรือมากกว่า 71 ขึ้นไป)

Slide 10: 

5.ในส่วนการขาดสมาธิ คะแนนดิบ 44 จะได้คะแนนทีที่ 69 และจะอยู่ในกลุ่ม 3 เมื่อรวมทั้งสองด้าน คะแนนดิบ 85 จะได้คะแนนทีที่ 74 เมื่อแปลผลจะอยู่ในกลุ่ม 4 ** หมายเหตุ สมาธิสั้น ( ADHD) จะมี 2 ส่วนคือ - ซน/วู่วาม มีข้อประเมิน 15 ข้อ ( 1-15 ) - ขาดสมาธิ มีข้อประเมิน 15 ข้อ ( 16-30 )

Slide 11: 

ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (LD –Reading) ต้องดูรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. มีข้อประเมิน 20 ข้อ 2. ไม่ใช้ข้อมูลอายุในการเปิดตารางเพื่อหาคะแนนที แต่ต้องดูที่ เพศ และชั้นเรียน เช่น จากข้อมูลในตัวอย่าง หน้า 20 ข้อมูลที่ได้คือ เพศชาย เรียนอยู่ชั้น ป.3 3. นำคะแนนดิบที่ได้ไปเทียบจากตาราง แล้วนำไปกรอกลงในส่วนที่ 5 เช่น จากตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้คือ เป็นเพศชาย เรียนชั้น ป. 3 เมื่อนำไปเปิดตาราง ในส่วนของ LD การอ่าน เพศชาย ชั้น ป. 3 ที่คะแนนดิบ 42 จะได้คะแนนที ที่ 62 4. แปลผลโดยดูจากเกณฑ์ในส่วนที่ 4 จะพบว่า คะแนนที ที่ 62 จะอยู่ในกลุ่มที่ 3 ( 61- 70 )

Slide 12: 

ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน (LD – Written Expression ) ต้องดูรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. มีข้อประเมิน 20 ข้อ 2. ใช้ข้อมูล เพศ และ ชั้นเรียน ในการเปิดตารางเพื่อหาคะแนนที เช่น จากข้อมูลในตัวอย่าง หน้า 20 ข้อมูลที่ได้คือ เพศชาย เรียนอยู่ชั้น ป.3 3. นำคะแนนดิบที่ได้ไปเทียบจากตาราง แล้วนำไปกรอกลงในส่วนที่ 5 เช่น จากตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้คือ เป็นเพศชาย เรียนชั้น ป. 3 เมื่อนำไปเปิดตาราง ในส่วนของ LD การเขียน เพศชาย ชั้น ป. 3 ที่คะแนนดิบ 46 จะได้คะแนนที ที่ 67 4. แปลผลโดยดูจากเกณฑ์ในส่วนที่ 4 จะพบว่า คะแนนที ที่ 67 จะอยู่ในกลุ่มที่ 3 ( 61- 70 )

Slide 13: 

ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ (LD – Mathematics ) ต้องดูรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. มีข้อประเมิน 20 ข้อ 2. ใช้ข้อมูล เพศ และ ชั้นเรียน ในการเปิดตารางเพื่อหาคะแนนที เช่น จากข้อมูลในตัวอย่างหน้า 20 จะได้ข้อมูลคือ เพศชาย เรียนอยู่ชั้น ป.3 3. นำคะแนนดิบที่ได้ไปเทียบจากตาราง แล้วนำไปกรอกลงในส่วนที่ 5 เช่น จากตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้คือ เป็นเพศชาย เรียนชั้น ป. 3 เมื่อนำไปเปิดตาราง ในส่วนของ LD การคิดคำนวณ เพศชาย ชั้น ป. 3 ที่คะแนนดิบ 42 จะได้คะแนนที ที่ 64 4. แปลผลโดยดูจากเกณฑ์ในส่วนที่ 4 จะพบว่า คะแนนที ที่ 64 จะอยู่ในกลุ่มที่ 3 ( 61- 70 )

Slide 14: 

ภาวะออทิซึม ( Autism/PDDS ) ต้องดูรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. มีข้อประเมิน 40 ข้อ 2. ผู้ประเมินต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมที่อยู่ด้านขวาของข้อความว่าอยู่ในองค์ประกอบใดใน 3 ด้าน คือ การสื่อสาร พฤติกรรม หรือ สังคม 3. ใช้ข้อมูล เพศ และ อายุ ในการเปิดตารางเพื่อหาคะแนนที เช่น จากข้อมูลในตัวอย่างหน้า 20 จะได้ข้อมูลคือ เพศชาย อายุ 10 ปี 1 เดือน 25 วัน 4. นำคะแนนดิบที่ได้ไปเทียบจากตาราง แล้วนำไปกรอกลงในส่วนที่ 5 เช่น จากตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้คือ เป็นเพศชาย อายุ 10 ปี 1 เดือน 25 วัน เมื่อนำไปเปิด ตาราง ในส่วนของ ภาวะออทิซึม เพศชาย อายุ 10/11.11 ที่คะแนนดิบ 47 จะได้ คะแนนที ที่ 60 5. แปลผลโดยดูจากเกณฑ์ในส่วนที่ 4 จะพบว่า คะแนนที ที่ 60 จะอยู่ในกลุ่มที่ 1 ( < 60 เท่ากับหรือน้อยกว่า 60 )

Slide 15: 

เมื่อเปิดตารางและหาค่าคะแนนทีได้ครบทั้ง 5 ด้านและแปลผลว่าคะแนนแต่ละด้านอยู่ในกลุ่มใด ตั้งแต่ กลุ่ม 1, 2, 3 และ 4 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ประเมินลงข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

Slide 16: 

ความหมายของการแปลผลคะแนนที ในกลุ่ม 1 – 4 กลุ่ม 1 กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย กลุ่ม 2 กลุ่มเฝ้าระวัง ติดตาม ทำซ้ำ กลุ่ม 3 กลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษา กลุ่ม 4 กลุ่มที่ควรส่งแพทย์ เพื่อรับการตรวจประเมินอย่าง เร่งด่วน

Slide 17: 

หมายเหตุ ในแบบคัดกรองแต่ละฉบับ จะต้องมีข้อมูลครบถ้วน ในทุกด้าน จึงจะถือว่าสมบูรณ์

Slide 18: 

ตัวอย่างฝึก จากข้อมูลต่อไปนี้ ให้คุณครูลองฝึกคำนวณอายุนักเรียนและเทียบค่าคะแนนดิบเป็นคะแนน ที 1. ด.ญ.นารี ชอบดอกไม้ เกิด 5 กันยายน 2543 เรียนอยู่ชั้น ป.2/2 วันที่ตอบแบบคัดกรอง คือ 2 กุมภาพันธ์ 2552 คำนวณอายุนักเรียน ปี เดือน วัน วันคัดกรอง 2552 02 02 วันเกิด 2543 09 05 ข้อมูลที่ได้คือ เพศ............ อายุ ............ ปี ........... เดือน .............. วัน

Slide 19: 

คะแนนดิบ คะแนนT กลุ่ม ซน / วู่วาม 38 ......... .......... ขาดสมาธิ 42 .......... .......... รวม ........ .......... .......... LD การอ่าน 40 .......... .......... LD การเขียน 48 ........... .......... LD การคิดคำนวณ 44 ........... ........... ออทิซึม 52 ........... ........... ข้อเสนอแนะ ............................................................................................ ...................................................................................................................

Slide 20: 

2. ด.ช.ธนพล ใจสู้ศึก เกิด 21 มิถุนายน 2540 เรียนอยู่ชั้น ป.5/3 วันที่ตอบแบบคัดกรอง คือ 10 มีนาคม 2553 คำนวณอายุนักเรียน ปี เดือน วัน วันคัดกรอง 2552 02 02 วันเกิด 2543 09 05 ข้อมูลที่ได้คือ เพศ............ อายุ ............ ปี ........... เดือน .............. วัน

Slide 21: 

คะแนนดิบ คะแนนT กลุ่ม ซน / วู่วาม 38 ......... .......... ขาดสมาธิ 44 .......... .......... รวม ........ .......... .......... LD การอ่าน 40 .......... .......... LD การเขียน 44 ........... .......... LD การคิดคำนวณ 42 ........... ........... ออทิซึม 48 ........... ........... ข้อเสนอแนะ .................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

เฉลย : 

เฉลย ข้อ 1 ข้อมูลที่ได้คือ เพศ หญิง อายุ 8 ปี 4 เดือน 27 วัน คะแนนดิบ คะแนนT กลุ่ม ซน / วู่วาม 38 89 4 ขาดสมาธิ 42 76 4 รวม 80 85 4 2. LD การอ่าน 40 68 3 3. LD การเขียน 48 78 4 4. LD การคิดคำนวณ 44 68 3 5. ออทิซึม 52 69 2 ข้อเสนอแนะ นักเรียนมีปัญหาทางด้านสมาธิสั้น ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์อย่างเร่งด่วน และมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้ง 3 ด้าน ควรได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษา

Slide 23: 

ข้อ 2 ข้อมูลที่ได้คือ เพศ ชาย อายุ 12 ปี 8 เดือน 19 วัน คะแนนดิบ คะแนนT กลุ่ม ซน / วู่วาม 38 73 4 ขาดสมาธิ 44 68 3 รวม 82 72 4 2. LD การอ่าน 40 72 4 3. LD การเขียน 44 69 3 4. LD การคิดคำนวณ 42 66 3 5. ออทิซึม 48 61 2 ข้อเสนอแนะ นักเรียนมีปัญหาทางด้านสมาธิสั้น ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจาก แพทย์อย่างเร่งด่วน และมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้ง 3 ด้าน ควรได้รับการ ช่วยเหลือทางการศึกษา

Slide 24: 

สรุปขั้นตอนการคัดกรองนักเรียน อ่านคำชี้แจงในคู่มือให้เข้าใจ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มีแนวโน้มมีความบกพร่อง กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 ประเมินพฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน รวม 130 ข้อ คำนวณอายุของนักเรียน กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 เปิดตารางท้ายเล่มเพื่อแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนน ที แปลผลคะแนนว่าอยู่ในกลุ่มใด (กลุ่ม 1 – 4 ) นำข้อมูลคะแนนทั้งหมดกรอกลงในส่วนที่ 5 ลงข้อเสนอแนะในส่วนท้ายของส่วนที่ 5

Slide 25: 

ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดกรองนักเรียน ศึกษา รายละเอียดและขั้นตอนในการคัดกรองนักเรียนอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การคัดกรองนักเรียนของท่านได้ผลที่แน่นอน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสม กับนักเรียนของท่านต่อไป ด้วยความขอบคุณ นางสาวศิวพร สิลมัฐ กลุ่มนิเทศฯ สพท.ระยอง เขต1

authorStream Live Help