http//hoithanhsucsongmoi.blogspot.com

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.

Slide 2: 

Mục Sư Đào Văn Hiền. ( 01693084018 )

Mục Sư David Tấn Mai.( 0017132133860 ) : 

Mục Sư David Tấn Mai.( 0017132133860 )

Mục Sư Nguyên Xuân Quỳnh.( 01226409060 ) : 

Mục Sư Nguyên Xuân Quỳnh.( 01226409060 )

Mục Sư Ninh Văn Liên.( 0978405382 ) : 

Mục Sư Ninh Văn Liên.( 0978405382 )

authorStream Live Help