barnamehrizi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه : 

مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه سید عباس رضوی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

منبع درسی : 

منبع درسی عنوان: مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه مولف: دکتر حسن ملکی انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) سال انتشار 1380 به بعد

نحوه ارزشیابی : 

نحوه ارزشیابی حضور و مشارکت فعال در کلاس درس ارائه گزارش های شفاهی و کتبی انجام فعالیت ها و تمرین های تعیین شده آزمون کتبی میان ترم و پایان ترم به صورت ترکیبی از: چندگزینه ای کامل کردنی تشریحی

مفاهیم اولیه : 

مفاهیم اولیه

فکر کنید: : 

فکر کنید: درباره هر یک از مفاهیم زیر بیاندیشید: تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش(Education) یادگیری (Learning) آموزش (Instruction) تدریس (Teaching) برنامه ریزی (Planning)

سوال؟ : 

سوال؟ یادگیری (Learning) چیست؟ چه موقع می توان گفت یادگیری صورت گرفته است؟

مفهوم یادگیری : 

مفهوم یادگیری یادگیری در واقع تغییر در : رفتار فرایندهای ذهنی دانش عواطف نگرشها ارزشها

شرط یادگیری : 

شرط یادگیری تغییرات مذکور به شرطی یادگیری است که در اثر تجربه باشد. تجربیاتی مثل: مشاهده یک واقعه اندیشیدن مطالعه یک مطلب تمرین یک مهارت تکرار یک عمل

سوال دیگر؟ : 

سوال دیگر؟ به نظر شما تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش (Education) با آموزش (Instruction) چه فرقی دارد؟ بین این دو مفهوم چه شباهتی می توان یافت؟ نظرات خود را مطرح کنید.

تفاوت : 

تفاوت تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش (Education) فراهم آوردن زمینه مناسب و شرایط لازم برای یادگیری چه در قالب رسمی و چه در قالب غیررسمی است. از این منظر تلویزیون نیز در تعلیم و تربیت سهیم است. در تعلیم و تربیت رشد همه جانبه افراد هدف اصلی است. آموزش (Instruction) به تدارک شرایط یادگیری در محیط های رسمی مانند مدرسه، دانشگاه و نظایرآن اطلاق می شود. بنابراین دانشگاه پیام نور آموزش را تدارک می بیند.

شباهت: : 

شباهت: هدف هر دو ایجاد یادگیری در افراد است. در هر دو سعی می شود شرایط مناسب برای یادگیری فراهم آید. شاید این کار آن قدر ملموس نباشد. برای مثال برنامه های تلویزیون از نگاه بیننده هدفهای کاملا مشخص و ملموس ندارد ولی سعی می کند شرایط مناسب برای تغییر در رفتار، افکار، ارزشها ونگرشهای مخاطبان را ایجاد کند.

ویژگیهای تعلیم و تربیت : 

ویژگیهای تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد. تعلیم و تربیت هدفمند است. تعلیم و تربیت را نمی توان همانند آموزش پیش بینی کرد. تعلیم و تربیت مقوله ای چندوجهی است چون انسان چندساحتی است. هر یک از ابعاد انسان در ارتباط با سایر ابعاد محقق می شود.

ویژگیهای تعلیم و تربیت(ادامه) : 

ویژگیهای تعلیم و تربیت(ادامه) تعلیم و تربیت مقوله ای اجتماعی است. تعلیم و تربیت به زمان نیاز دارد و به صورت تدریجی شکل می گیرد. تعلیم و تربیت محور همه فعالیت های زندگی است و همه ابعاد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. تعلیم و تربیت مستلزم استفاده از همه قابلیت های فرد است.

سوال دوم؟ : 

سوال دوم؟ حال که تفاوت بین تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش را با مفهوم آموزش دانستیم، به نظر شما بین دو اصطلاح آموزش (Instruction) و تدریس (Teaching) نیز تفاوتی وجود دارد؟ چه موقع تدریس صورت می گیرد و چه موقع آموزش؟ آیا هر آموزشی تدریس است؟ یا این که هر تدریسی آموزش است؟ نظرات خود را بیان کنید.

تفاوت : 

تفاوت همان طور که گفته شد آموزش به تدارک شرایط لازم برای یادگیری در محیط های رسمی گفته می شود. منظور آن است که وجود محیطی آموزشی کاملا مشخص و ملموس است. تدریس در واقع آموزشی است که به صورت چهره به چهره انجام می گیرد و در آن یک معلم یا مربی به دانش آموز(ان) یا کارآموز(ان) رو در رو یاد می دهد. از این منظر می توان گفت هر تدریس به نوعی آموزش است ولی رابطه عکس الزاماً وجود ندارد.

سوالی مهم؟ : 

سوالی مهم؟ به نظر شما برنامه ریزی چیست؟ چه موقع می توان گفت برنامه ریزی انجام شده است؟ آیا شما برای انجام کارهای خود برنامه ریزی می کنید؟ می توانید نمونه ای را مثال بزنید که برنامه ریزی توانسته باشد به شما در زندگی کمک کند؟ چه کار کردید که موفقیت مذکور برای شما حاصل شد؟ اصولا آیا برنامه ریزی لازم است؟

Slide 17: 

برنامه ریزی یعنی : نقشه کشیدن طرح ریزی کردن طرح تدابیر برای: دست یابی به هدفی معین

Slide 18: 

چند مثال: برنامه ریزی برای مطالعه برنامه ریزی برای انجام کارهای شخصی برنامه ریزی برای تجارت برنامه ریزی برای ادامه تحصیل برنامه ریزی برای مسافرت

یک سفر : 

یک سفر شهر مبدا شهر مقصد

بدون برنامه ریزی : 

بدون برنامه ریزی کارتون خوابی(فقدان شناسنامه) خوردن هندوانه با دست و پنجه (فقدان چاقو و چنگال) سرگردانی (فقدان هدف مشخص) اتلاف وقت (فقدان برنامه زمان بندی) پیاده برگشتن (فقدان پول)

مراحل برنامه ریزی : 

مراحل برنامه ریزی شناخت وضع موجود تعیین هدف پیش بینی روشها و وسایل آزمایش قبل از اجرا اجرا ارزشیابی

تعریف کامل تر : 

تعریف کامل تر به مجموعه فعالیت هایی که از تعیین هدف، شروع و با انتخاب روشها و وسایل متناسب با هدف ادامه پیدا کرده و سپس به اجرا در آمده و ارزشیابی می گردد، برنامه ریزی گویند.

برنامه ریزی در تعلیم و تربیت : 

برنامه ریزی در تعلیم و تربیت

انواع برنامه ریزی در تعلیم و تربیت : 

انواع برنامه ریزی در تعلیم و تربیت طراحی برنامه های ویژه برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی درسی

طراحی برنامه های ویژه : 

طراحی برنامه های ویژه هدفی کاملا مشخص و قابل ارزشیابی دارد. محدوده زمانی اجرایی آن مشخص است. مثالها: طرح تهیه کتابهای درسی طرح تربیت دبیر طرح تربیت مشاور

برنامه ریزی نیروی انسانی : 

برنامه ریزی نیروی انسانی تربیت عموم کارکنان آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) ارتباط مستقیم با برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی کشور هدف تربیت افرادی که اقتصاد کشور را اداره کنند.

برنامه ریزی آموزشی : 

برنامه ریزی آموزشی همه ابعاد و ارکان آموزش و پرورش در دوره ها و سطوح گوناگون را در برمی گیرد. دامنه آن بسیار وسیع است و هر سازمانی را در بر می گیرد. به نظامهای دیگر که اصطلاحا نظامهای برتر هستند یا نظامهای پیرامون توجه فراوانی می شود. کلان و کمی است.

سطوح مختلف برنامه ریزی آموزشی : 

سطوح مختلف برنامه ریزی آموزشی

فراسوی کلان : 

فراسوی کلان تعیین هدفهای کلی آموزش و پرورش در راستای سیاست های کلی جامعه توجه به الگوی توسعه کشور در تعیین هدف ارتباط با برنامه ریزی کلی توسعه کشور توجه به آموزش و پرورش به عنوان عامل مهم رشد و توسعه جامعه

کلان : 

کلان تقسیم هدفهای کلی آموزش و پرورش به هدفهای مقطع تحصیلی تحقق برخی از اهداف در مقطع ابتدایی تحقق برخی از اهداف در مقطع متوسطه تصمیم گیری درباره نیروی انسانی مورد نیاز

خرد : 

خرد تعیین دانش های لازم برای هر پایه و مقطع تحصیلی تعیین مهارتهای مورد نیاز برای هر پایه و مقطع تحصیلی تعیین نگرشها و ارزشهای مورد آموزش در هر پایه و مقطع تحصیلی تعیین چارچوب کلی آموزشی، شرایط موفقیت در هر دوره، و ...

برنامه ریزی درسی : 

برنامه ریزی درسی با یادگیری ارتباط نزدیک تری دارد. به طراحی عناصر و عوامل مربوط به یادگیری می پردازد. همانند برنامه ریزی آموزشی کلان است. برخلاف برنامه ریزی آموزشی کیفی است.

مفهوم برنامه ریزی درسی : 

مفهوم برنامه ریزی درسی گفتیم که برنامه ریزی یعنی طرح ریزی برای رسیدن به هدف پس برنامه ریزی درسی یعنی طرح ریزی برای دستیابی به هدف آموزشی برنامه ریزی درسی طراحی فرصت ها، فعالیتها و تجارب یادگیری است.

ویژگیهای برنامه ریزی درسی : 

ویژگیهای برنامه ریزی درسی ماهیت علمی و عملی دارد. یک فرایند است و مراحل خاص خود را دارد. کار جمعی است و فردی جواب نمی دهد. تداوم عمل دارد و نیازمند استمرار است. پژوهش محور است و بنیاد علمی دارد. برای دوره ها و سطوح تحصیلی مختلف اختصاصی عمل می کند.

عناصر برنامه درسی : 

عناصر برنامه درسی

دیدگاه های برنامه ریزی درسی : 

دیدگاه های برنامه ریزی درسی

فرایندگرا(رشد و توسعه مهارتهای ذهنی) : 

فرایندگرا(رشد و توسعه مهارتهای ذهنی) هدف تعلیم و تربیت، تقویت مهارتهای ذهنی مهارتهایی چون: تحلیل، پیش بینی، حل مساله، حفظ کردن، تفکر انتقادی، و... مخالف سرسخت انتقال اطلاعات آماده کردن افراد برای مواجه شدن با مسائل زندگی برنامه درسی مساله محور معلم به جای انتقال دهنده، تسهیل کننده است

محتواگرا : 

محتواگرا تقویت قوای ذهنی با استفاده از موضوعات خاص تاکید عمده بر محتوای آموزشی و توجه به میراث فرهنگی اعتقاد به نابرابری ارزش رشته های علمی معلم به عنوان انتقال دهنده علم و دانش

شاگردگرا : 

شاگردگرا بی توجهی به انتقال صرف محتوا شاگرد به عنوان محور و اساس برنامه ریزی درسی توجه به نیازها و علایق شاگردان اعتقاد به برنامه درسی پدیدارشونده به جای برنامه درسی از پیش تعیین شده برنامه درسی غیر متمرکز

جامعه گرا : 

جامعه گرا

Slide 43: 

در حال نگر به تطبیق وضع موجود توجه می شود. به عبارتی تعلیم و تربیت ناظر بر سازگار کردن فرد با اجتماع است. در آینده نگر نیازهای وضع مطلوب مورد توجه است و هدف ایجاد تغییرات اساسی در ساختار جامعه است.

آموزش متوسطه : 

آموزش متوسطه

Slide 45: 


آموزش متوسطه : 

آموزش متوسطه در آموزش متوسطه علاوه بر آموزش های عمومی آموزش های اختصاصی یا تخصصی نیز ارائه می شود. در آموزش متوسطه تفاوت های افراد مد نظر قرار می گیرد. دانش آموزان دوره متوسطه در مرحله نوجوانی و جوانی قرار دارند. دوره متوسطه، دوره آماده شدن برای ادامه تحصیل یا ورود به بازار کار است.

مبانی فلسفی برنامه ریزی متوسطه : 

مبانی فلسفی برنامه ریزی متوسطه

الگوی تایلر برای تدوین هدف : 

الگوی تایلر برای تدوین هدف جامعه دانش یادگیرنده هدفهای موقت فلسفه تربیتی روانشناسی یادگیری هدفهای آموزشی

نتیجه : 

نتیجه منابع تعیین هدف بر اساس الگوی تایلر سه مورد هستند: جامعه دانش یادگیرنده دو فیلتر یا صافی برای هدف وجود دارد: فلسفه تربیتی روانشناسی یادگیری

فلسفه به عنوان چتر : 

فلسفه به عنوان چتر جامعه دانش یادگیرنده فلسفه تربیتی هدفهای آموزشی یادگیری

نکات : 

نکات فلسفه یک صافی نیست بلکه یک چتر است. چتر فلسفی روی همه منابع تاثیر می گذارد. به جای سه منبع ، چهار منبع وجود دارد. یادگیری و همه آموزه های مربوط به آن نیز یک منبع اطلاعاتی برای برنامه ریزی و تعیین هدف است. صافی روانشناسی یادگیری وجود ندارد.

به این سوالات توجه کنید: : 

به این سوالات توجه کنید: به نظر شما کدامیک از موارد زیر مهمترین هدف تعلیم و تربیت است؟ پرورش حواس پرورش عقل و فکر کردن آموزش مهارتهای اساسی مثل خواندن و نوشتن و ریاضیات تجربه کردن و توجه به نیازهای فعلی دانش آموزان

Slide 53: 

اگر از شما بخواهند معتبرترین روش دستیابی به شناخت را مشخص کنید کدام مورد را انتخاب می کنید؟ از راه منطق و روشهای منطقی از طریق دیدن و مشاهده و استفاده از حواس استفاده از نظرات انسانهای گذشته و ریش سفیدها از طریق مقایسه با دستورات قرآنی

Slide 54: 

به نظر شما کدام درسهای زیر باید در اولویت برنامه های تعلیم و تربیت قرار گیرد؟ علوم تجربی و ریاضیات زبان و ادبیات، تاریخ و منطق علوم انسانی هنر و علوم تجربی و مهارتهای حرفه ای

Slide 55: 

اگر قرار باشد برای تعلیم و تربیت روشی انتخاب کنید، کدام یک از موارد زیر از منظر شما مناسبت تر است؟ سخنرانی و ارائه شفاهی بحث و گفتگو آزمایش و تجربه توسط دانش آموزان، گردش علمی درون نگری و جست و جوی خود

Slide 56: 

فکر می کنید که معلم باید چگونه باشد و به عبارت دیگر از چه خصوصیاتی برخوردار باشد؟ باید اطلاعات و دانش بسیار داشته باشد و در کلاس درس مقتدرانه عمل کند. باید بتواند دانش آموزان را به تفکر و کشف تشویق کند. باید به دانش آموزان اعتماد به نفس بدهد. باید انتقادگر باشد و انتقاد را به دانش آموزان بیاموزد.

فلسفه تربیتی : 

فلسفه تربیتی پاسخ به این سوالات هر چه باشد جهت گیری فلسفی را نشان می دهد: هدف تعلیم و تربیت چیست؟ برای رسیدن به این هدف کدام مواد درسی مناسبتر است؟ روش مناسب برای تربیت کدام است؟ معلم باید چگونه باشد؟ و ...

دسته بندی فلسفه های تربیتی : 

دسته بندی فلسفه های تربیتی

پایدار گرایی : 

پایدار گرایی بنیان فلسفی: واقع گرایی یا رئالیسم هدف تعلیم و تربیت: پرورش عقل نقش تعلیم و تربیت: کمک به شاگرد در فکر کردن روش تعلیم و تربیت: سقراطی، توضیحی موضوعات برنامه درسی: موضوعاتی چون ادبیات، تاریخ و زبان واندیشه های بزرگان

اساس گرایی : 

اساس گرایی بنیان فلسفی: ایده آلیسم و رئالیسم هدف تعلیم و تربیت: توسعه رشد عقلانی و تسلط بر مفاهیم و اصول ماده درسی نقش تعلیم و تربیت: توانا کردن افراد در مهارتهای اساسی چون خواندن، نوشتن، محاسبه روش تعلیم و تربیت: تدریس مستقیم موضوعات برنامه درسی: دروسی چون انگلیسی، علوم، ریاضیات و زبان خارجی

پیشرفت گرایی : 

پیشرفت گرایی بنیان فلسفی: پراگماتیسم هدف تعلیم و تربیت: توسعه زندگی اجتماعی دموکراتیک نقش تعلیم و تربیت: تربیت شاگردان برای یادگیری تجربه کردن و حل مسائل زندگی روش تعلیم و تربیت: روش حل مساله و تحقیق علمی موضوعات برنامه درسی: تاکید برعلایق شاگردان و مسائل و امور انسانی، تاکید برعلوم انسانی ، موضوعات بین رشته ای، فعالیت ها وطرح ها

بازسازی گرایی : 

بازسازی گرایی بنیان فلسفی: پراگماتیسم هدف تعلیم و تربیت: توسعه و بازسازی جامعه، تغییر و اصلاح اجتماعی نقش تعلیم و تربیت: آماده ساختن فرد به عنوان عامل تغییر و اصلاح در جامعه روش تعلیم و تربیت: درگیر شدن شاگردان در مسائل زندگی اجتماعی و سیاسی ، آگاه کردن آنان موضوعات برنامه درسی: تاکید برعلوم اجتماعی، مسائل اقتصادی و سیاسی، مشکلات ملی و توجه به حال و آینده

هدف در برنامه ریزی درسی : 

هدف در برنامه ریزی درسی

کمی فکر کنید : 

کمی فکر کنید به نظر شما هدف چيست؟ فكر مي كنيد هدف آموزشي چه نوع هدفي است؟ مشخص كردن هدف آموزشي در بر دارنده چه فوايدي است؟ آيا مي شود فعاليتي را در نظر گرفت كه هدف نداشته باشد؟ چه زماني مي توانيم بگوييم به هدف رسيده ايم؟ هدف شما در زندگي چيست؟‌

مفهوم هدف : 

مفهوم هدف هدف در واقع حد انتظار ما انسان ها از يك كار است. هدف را مي توان نقطه تمركز انرژي ها دانست. هدف آموزشي نتايج حاصل از آموزشي هستند كه مدارس و يا سازمانهاي آموزشي به منظور دستيابي به آنها آموزشها را ارائه مي كنند. هدف ها انتظارات پاياني در مورد دانسته ها، مهارتهاي عملي، و گرايش هاي يادگيرندگان هستند. هدفها سنگ زيربناي هر آموزش را تشكيل مي دهند.

انواع هدفهای آموزشی : 

انواع هدفهای آموزشی هدفهای کلی: بیانیه های کلی درباره مقصود و منظور از آموزش که مبهم است. هدف های جزیی: بیانیه هایی که از هدف کلی روشن ترند ولی باز هم کاملا روشن منظور آموزش را مشخص نمی کند.معمولا چند هدف جزیی نوشته می شود. هدفهای عینی: هدفهای عینی روشن و واضح است. هدفهای عینی خرد تر از هدفهای جزیی هستند. معمولا تعداد زیادی هدف عینی نوشته می شود. رفتارگرایان آن را هدف رفتاری می دانند.

مثال برای هدفها: : 

مثال برای هدفها: هدف کلی: آشنایی افراد با روشهای پیشگیری و درمان بیماری های واگیر دار مناطق گرم و مرطوب و کسب مهارتهای لازم برای دوری از عوامل به وجود آورنده این بیماری ها

مثال : 

مثال هدف های جزیی: آشنایی با ویژگی های بیماریهای واگیر دار آشنایی با بیماری های واگیر دار مناطق گرم و مرطوب آشنایی با روشهای پیشگیری از بیماری های واگیر دار مناطق گرم و مرطوب آشنایی با روشهای درمان بیماری های واگیر دار مناطق گرم و مرطوب ایجاد توانایی دوری از عوامل به وجود آورنده بیماریهای واگیردار مناطق گرم و مرطوب

مثال : 

مثال هدفهای عینی: مخاطبان بتوانند پس از این دوره آموزشی مفهوم بیماری واگیر دار را با یک مثال توضیح دهند. حداقل سه بیماری واگیر دار و سه بیماری غیرواگیر را نام ببرند. چهار مورد از مهمترین بیماری های واگیر دار مناطق گرم و مرطوب را با ذکر نشانه های آنها توضیح دهند. و ...

حیطه های هدف : 

حیطه های هدف

حیطه شناختی : 

حیطه شناختی در حيطه شناختي اهدافي قرار مي گيرند كه محتواي مربوط به آنها عمدتا جنبه نظري دارد و يادگيري آنها مستلزم فعاليت هاي ذهني و عقلاني است مانند :‌ يادگيري مطالبي درباره تاريخ يادگيري معناي يك شعر يادگيري جدول ضرب يادگيري انواع جانداران

حیطه روانی حرکتی : 

حیطه روانی حرکتی اين حيطه به آموزش مهارتها مروبط مي شود. از آنجا كه نمي توان مهارتها را با مسائل شناختي از يكديگر تفكيك كرد به اين حيطه رواني حركتي گفته مي شود. برخي از هدفهاي اين حيطه به قرار زيرند: يادگيري نحوه نوشتن حروف به صورت نستعليق يادگيري نحوه وصل كردن قطعات الكترونيكي يادگيري نحوه زدن ضربه به توپ يادگيري نحوه تعويض چرخ پنچر

حیطه عاطفی : 

حیطه عاطفی اين حيطه به اهدافي مربوط مي شود كه محتواي مربوط به آنها جنبه ايجاد نگرش و يا تغيير در نگرش، طرز فكر و به طور كلي گرايشها و ارزشهاي افراد دارد. مانند:‌ ايجاد نگرش مثبت نسبت به مسواك زدن ايجاد احساس مثبت نسبت به نوع دوستي تمايل به حفظ محيط زيست انتخاب مطالعه از بين فعاليتهاي ديگر در اوقات فراغت

محتوای آموزشی : 

محتوای آموزشی

محتوا : 

محتوا پس از انتخاب هدف، نوبت به انتخاب محتوا می رسد. محتوا، وسیله ای است برای تحقق اهداف محتوا باید با هدفهای آموزشی تناسب داشته باشد. محتوا فقط کتاب درسی نیست، هر رسانه دیگری را می تواند پوشش دهد. محتوا باید جامعیت داشته باشد یعنی حیطه های مختلف را پوشش دهد.

مفهوم محتوا : 

مفهوم محتوا محتوا عبارت است از: مجموعه مفاهیم، اصول، مهارتها، ارزشها و گرایشهایی که از سوی برنامه ریزان و به قصد تحقق اهداف انتخاب و سازماندهی می شود.

اصول انتخاب محتوا : 

اصول انتخاب محتوا اهمیت(با توجه به دیدگاه برنامه ریزی)( اعتبار(انفجار اطلاعات) علاقه (علاقه و معنادار بودن برای یادگیرنده) سودمندی(قابلیت کاربرد) قابلیت یادگیری(توجه به ویژگی مخاطب) انعطاف پذیری(توجه به زمان، بودجه ، فضای جامعه و...)

ویژگیهای محتوا در متوسطه : 

ویژگیهای محتوا در متوسطه ارتباط با تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه حمایت از ابتکار دانش آموزان استدلالی بودن محتوا توجه به بحث گروهی تاکید بر هویت فرهنگی

ویژگیهای محتوا در متوسطه(ادامه) : 

ویژگیهای محتوا در متوسطه(ادامه) نگرش انتقادی به دانش و کاربرد آن در زندگی تعادل بین آموزش عمومی و تخصصی کسب آمادگی برای ورود به بزرگسالی توجه به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی

سازماندهی محتوای آموزشی : 

سازماندهی محتوای آموزشی روش ها و اصول

سازماندهی : 

سازماندهی یادگیری یک امر ناگهانی نیست و نیازمند برنامه ریزی است. ارائه محتوای آموزشی به صورت منظم و موثر مستلزم سازماندهی است. در سازماندهی برنامه درسی عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی با یکدیگر ارتباط می یابند. سازماندهی محتوای درسی به یادگیری موثرتر می انجامد.

سازماندهی افقی : 

سازماندهی افقی به ارتباط بین واحدهای درسی ارائه شده در یک زمان اشاره می کند. مثال: ارتباط بین درسهای علوم، ریاضی، ادبیات و ... در یک پایه تحصیلی.

سازماندهی عمودی : 

سازماندهی عمودی به نحوه ارتباط بین محتوای ارائه شده در زمانهای مختلف(سال، ترم یا پایه تحصیلی) اشاره می کند. مثال: ارتباط بین مطالب ارائه شده در درسهای عربی (1)، عربی(2)، و عربی(3).

شیوه های سازماندهی افقی : 

شیوه های سازماندهی افقی سازماندهی بر اساس رشته های علمی سازماندهی به شیوه تلفیقی موازی سازی رشته ها چند رشته ای بین رشته ای

سازماندهی بر اساس رشته های علمی : 

سازماندهی بر اساس رشته های علمی رایج ترین شیوه سازماندهی محتوا در قرون وسطی آموزش موضوعات سه گانه(دستورزبان، منطق، معانی و بیان) همچنین علوم چهارگانه(حساب، هندسه، نجوم، و موسیقی). اکنون برنامه های درسی در قالب موضوعاتی چون فیزیک، شیمی، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، و...

سازماندهی به صورت موازی سازی : 

سازماندهی به صورت موازی سازی ارتباط دادن دو یا چند موضوع یا رشته به یکدیگر مانند: ارتباط دادن ریاضی و علوم یا ارتباط ادبیات ایران و تاریخ ایران. محتوای یک درس در خدمت یادگیری محتوای درس دیگر برای مثال: حل مسائل علوم و استفاده از ریاضیات برای انجام این کار.

موازی سازی مواد درسی : 

موازی سازی مواد درسی علوم فیزیکی ریاضیات تاریخ ایران ادبیات ایران

سازماندهی به شیوه چند رشته ای : 

سازماندهی به شیوه چند رشته ای یک موضوع درسی از طریق چند رشته یا درس آموزش داده می شود. بررسی همه جانبه یک موضوع یا مساله اتخاذ موضوع یا مساله مورد مطالعه از واقعیت های زندگی مانند: بررسی مساله آلودگی در درسهای مختلفی چون زیست شناسی، ریاضیات، زمین شناسی، تاریخ و...

چند رشته ای : 

چند رشته ای تربیت بدنی ریاضیات هنر تعلیمات اجتماعی زمین شناسی زیست شناسی آلودگی آموزش حرفه ای ارتباطات

سازماندهی بین رشته ای : 

سازماندهی بین رشته ای در شیوه های موازی سازی و چند رشته ای هویت رشته های علمی حفظ می شود. در شیوه بین رشته ای استقلال درسها از بین می رود. عناوین درسی جدید به وجود می آید. با این شیوه امکان تحلیل مسائل و ایجاد بصیرت در یادگیرنده فراهم می شود. مثال: ایجاد درس آموزش محیط زیست

بین رشته ای : 

بین رشته ای آموزش محیط زیست تربیت بدنی ریاضیات هنر تعلیمات اجتماعی زمین شناسی زیست شناسی

روشهای سازماندهی عمودی : 

روشهای سازماندهی عمودی از کل به جزء: ابتدا مطالب کلی تر سپس مطالب جزئی تر از جزء به کل: ابتدا مطالب جزئی سپس مطالب کلی مارپیچی: تکرار مطالب در زمان های مختلف با عمق بیشتر محیط های توسعه یابنده: ارائه مطالب مربوط به محیط های نزدیک در ابتدا و محیط های بزرگتر در ادامه

روشهای تدریس : 

روشهای تدریس اصول انتخاب و انواع روش

اصول انتخاب روش تدریس : 

اصول انتخاب روش تدریس تناسب با هدفها و محتوای تناسب با اصول یادگیری تناسب با محدودیتها و توانایی ها تناسب با نظام ارزشی تناسب با علایق دانش آموز و فعال کردن یادگیرنده تناسب با زمان آموزش ایجاد فرصت های متنوع یادگیری توجه به ابعاد مختلف شناختی، مهارتی و عاطفی انعطاف پذیری

تعدادی از الگوها یا روشهای تدریس : 

تعدادی از الگوها یا روشهای تدریس الگوی پیش سازمان دهنده الگوی کسب مفهوم یا تکوین مفهوم الگو یا روش کاوشگری روش سخنرانی روش بحث روش پرسش و پاسخ روش ایفای نقش روش نمایش فعالیت و ...

پیش سازمان دهنده : 

پیش سازمان دهنده پیش سازمان دهنده: مطلبی کلی تر از مطالب درس است که ذهن فراگیر را برای جذب مطلب جدید آماده می کند. مراحل روش پیش سازمان دهنده: مرحله اول: ارائه پیش سازمان دهنده مرحله دوم: ارائه مطلب اصلی مرحله سوم: تحکیم سازمان شناخت

کسب مفهوم : 

کسب مفهوم مفهوم: عبارتست از مجموعه ای از محرک ها که دارای ویژگی های اساسی مشترکی باشند. (مفهوم اتوموبیل، مفهوم جاندار، مفهوم دانشجو) هر مفهوم دارای مصادیق یا مثالهایی است. مانند خرس برای جاندار، درخت برای جاندار هر مفهوم دارای غیرمصادیق یا غیرمثالهایی است. مانند میز برای جاندار، دوچرخه برای جاندار هر مفهوم دارای یک سری صفات اصلی است. مانند داشتن چهارچرخ و یک اتاق برای اتوموبیل

مراحل تدریس به روش کسب مفهوم : 

مراحل تدریس به روش کسب مفهوم مرحل اول: تعیین هدفهای آموزشی مرحله دوم: تعیین صفات اصلی یا بارز مفهوم مرحله سوم: توصیف بعضی کلمات و عبارات پیش نیاز مفهوم مرحله چهارم: در اختیار قرار دادن مصداقها و غیرمصداقها(مثال های مثبت و منفی) مرحله پنجم: تحکیم شناخت مفهوم با فعالیت بیشتر یادگیرنده

الگوی کاوشگری : 

الگوی کاوشگری مراحل تدریس: مرحله اول: مواجه کردن یادگیرنده با مساله مرحله دوم: شناخت و تعریف مساله مرحله سوم: گردآوری داده ها و آزمایشگری مرحله چهارم: سازماندهی و تفسیر نتایج مرحله پنجم: تحلیل راهبرد کاوشگری به منظور بهبود کاوشگری

روش سخنرانی : 

روش سخنرانی مزایا: مقرون به صرفه بودن انعطاف پذیری انسجام مطالب ارائه شده امکان پاسخ گویی به پرسشها مناسب برای سبک های شنیداری استفاده از حرکات بدن

روش سخنرانی : 

روش سخنرانی معایب: منفعل بودن یادگیرنده خستگی یادگیرنده در صورت طولانی شدن عدم توجه به سبک های مختلف یادگیری عدم توجه به تمرکز توجه فراگیر نامناسب بودن برای موضوعات عملی انتزاعی شدن تدریس

معیارهای انتخاب روش تدریس : 

معیارهای انتخاب روش تدریس نوع هدفهای آموزشی تجربیات یادگیری مناسب برای تحقق هدفها علاقه دانش آموزان اصول یادگیری امکانات، تجهیزات و منابع

موفق و پیروز باشید : 

موفق و پیروز باشید

authorStream Live Help