کنترل عصبی حرکت

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: mmf_000068 (78 month(s) ago)

salam

Presentation Transcript

کنترل عصبی حرکت : 

کنترل عصبی حرکت سلام

در این فصل درباره موضوعهای زیربحث خواهد شد : 

1- چگونگی انتقال اطلاعات عصبی 2- چگونگی تولید پتانسیل عمل و انتقال آن 3- سازمان کلیه دستگاههای حسی و حرکتی 4- الگوی فراخوان واحد حرکتی در این فصل درباره موضوعهای زیربحث خواهد شد

Slide 4: 

تنظیم عصبی حرکت احتمالاً پیچیده ترین عملکرد انسان به شمار می آید. اجرای موفق هر وظیفه حرکتی به کنترل دقیق، پیچیده و همزمان چندین عضله یا گروههای عضلانی آگونیست (موافق) و آنتاگونیست (مخالف) بستگی دارد. انجام وظایف حرکتی صرفاً به “درجه فعال شدن عضله اسکلتی” بستگی دارد.

Slide 5: 

ضرورت دیگرحرکت دقیق و هماهنگ تداوم پیوسته اطلاعات از محیط های درونی وبرونی است. جریان پیوسته درون دادهای حسی باعث می شود تا اطلاعاتی درباره پیشرفت وظیفه حرکتی به وجود آید که لازمه یک اجرای موفق می باشد. درون دادهای حسی توسط دستگاه عصبی مرکزی پردازش شده و تعدیل می یابند.

انتقال اطلاعات عصبی : 

پتانسیل عمل همه اطلاعات موجود درسیستم عصبی و بین نورون ها از راه علائم الکتریکی منتقل می شوند که پتانسیل عمل نام دارد. در سلولهای تحریک پذیر مانند اعصاب و تارهای عضلانی هنگامی که پتانسیل استراحتی غشاء تغییر یا دپلاریزه می شود ،پتانسیل عمل به وجود می آید . انتقال اطلاعات عصبی

Slide 7: 

علت ایجاد پتانسیل عمل : 1- نفوذ پذیری غشا به 3یون (سدیم ،کلر وپتاسیم) 2- پمپ یونی ، که پتاسیم را به داخل و سدیم را به خارج منتقل می سازد. نفوذپذیری غشاء به یونهای پتاسیم بیشتراز سدیم است در نتیجه همواره تعداد یونهای پتاسیم های بار مثبتی که به خارج ازسلول انتشار می یابند (برخلاف شیب غلظتیشان) بیشتر از یونهای سدیم است که به داخل انتشارمی یابد در نتیجه کشش متقابلی بین دو نیروی مخالف داریم

1- شیب غلظتی که تمایل دارد پتاسیم را به خارج از سلول حرکت دهد2- اختلاف پتانسیل الکتریکی که می کوشد یونهای پتاسیم را به داخل برگرداند : 

1- شیب غلظتی که تمایل دارد پتاسیم را به خارج از سلول حرکت دهد2- اختلاف پتانسیل الکتریکی که می کوشد یونهای پتاسیم را به داخل برگرداند

پمپ سدیم -پتاسیم : 

پمپ سدیم -پتاسیم

Slide 10: 

با این حال نقش کلر در تعیین پتانسیل غشا چیست ؟ هنگام استراحت ،پتانسیل تعادل کلر با پتانسیل غشا یکی است .درنتیجه ، کلر نقشی در پتانسیل غشا ندارد .

Slide 11: 

پتانسیل عمل زمانی شروع می شود که نفوذپذیری غشاء نسبت به سدیم افزایش و سدیم به داخل سلول جریان یابد.

تولید و هدایت پتانسیل عمل : 

معمولاً پتانسیل عمل با یک هیپرپلاریزاسیون کوتاه بعدی تعقیب می شود. شدت یک سیگنال برون دادی (پیام خروجی) به تعداد پتانسیل های عمل تولیدی به ازاء هر واحد زمانی (تواتر پتانسیل عمل بستگی دارد). بیشتر رفتارهای حرکتی حاصل درون دادهای تحریکی و مهاری می باشند. تولید و هدایت پتانسیل عمل

انتشار پتانسیل عمل : 

انتشار پتانسیل عمل در نورون های میلین دار انتشار پتانسیل عمل در نورون های بدون میلین انتشار پتانسیل عمل هدایت جهشی گسترش موضعی در غشا

Slide 15: 

افزایش سرعت انتقال ایمپالس عصبی : میلین دار بودن آکسون و هدایت جهشی قطرآکسون

پیام های ورودی ،هدایت پیام ها و پیام های خروجی : 

تولید پتانسیل عمل تابع قانون همه یا هیچ است. یعنی به محض آنکه آستانه ی دپلاریزاسیون به دست آمد، در یک دوره ی زمانی مشخص، پتانسیل غشاء یک بار به بیشترین حد خود می رسد. در هر بار پتانسیل عمل مدت و دامنه ی مشابهی دارد. پیام های ورودی ،هدایت پیام ها و پیام های خروجی اندازه ی پاسخ رفتاری به دو چیز بستگی دارد: تعداد پیام های تولیدی به ازای هر واحد زمانی تعداد کل پیامهای تحویلی

پتانسیل های تدریجی : 

در اعصاب حسی : تحریک های ورودی به نورون های حسی به پیام های الکتریکی تدریجی تغییر شکل می دهند که به آنها پتانسیل گیرنده می گویند اندازه ی دپلاریزاسیون با قدرت و مدت زمان پیام ورودی نسبت مستقیم دارد. پیام به شکلی غیر فعال در طول نورون منتقل می شود تا به ناحیه ی تحریک برسد، اگر اندازه ی پتانسیل تدریجی به آستانه ی پتانسیل عمل برسد می تواند پتانسیل عمل تولید کند. پتانسیل های تدریجی

Slide 19: 

در اعصاب حرکتی : درون داد های مهاری و تحریکی وارده به جسم سلولی یا دندریت های عصب حرکتی موجب پتانسیل تدریجی نمی شوند ، لذا به آنها پتانسیل سیناپسی می گویند. اگر جمع درون داد ها برای تحریک کافی باشد، زنجیره ای از پتانسیل های عمل به حرکت در می آید. در نتیجه میزان فعال شدن عضله با درون داد رابطه ی مستقیمی دارد

Slide 20: 

پیام رسانی بین سلول ها از میان شکاف سیناپسی بر اثر رهایش و انتشار میانجی عصبی انجام می شود. میانجی عصبی سلول پیش سیناپسی سلول پس سیناپسی پیام خروجی پیام ورودی

پیام های خروجی : 

میانجی عصبی متناسب با قدرت پیام ورودی آزاد می شود و به گیرنده های موجود در غشاء پس سیناپسی پیوند می خورد و نفوذ پذیری غشاء را تغییر می دهد. مهاری یا تحریکی بودن پیام به میانجی عصبی ویژه ای که آزاد می شود و در مرحله ی بعد به کانال های یونی که باز می شوند بستگی دارد. پیام های خروجی

Slide 22: 

اگر میانجی عصبی موجب افزایش نفوذ پذیری پتاسیم در سلول پس سیناپسی شود چه اتفاقی می افتد؟

Slide 23: 

تحریک گره SA قلب توسط پاراسمپاتیک ترشح استیل کولین افزایش نفوذ پتاسیم درسلول گره SA هیپرپولاریزاسیون کاهش پتانسیل عمل برادی کاردیا

Slide 24: 

سل سوخت و ساز غیر اکسیداتیو عضله افزایش غلظت H افزایش نفوذ پذیری غشاء نسبت به کلر کاهش تحریک پذیری تارعضلانی کاهش تولید نیرو خستگی

جمع درون دادهای پس سیناپسی : 

یک درون داد تحریکی موجب تولید یک پتانسیل پس سیناپسی تحریکی (EPSP) یک پیام مهاری موجب تولید یک پتانسیل پس سیناپسی مهاری (IPSP) می شود. EPSP و IPSPبه 2 روش جمع می شوند : 1-جمع زمانی: زمانیکه یک پیام از یک سلول پیش سیناپسی و قبل از آنکه پتانسیل قبلی از بین برود ، از راه برسد دو پتانسیل با هم جمع می شوند . 2-جمع فضایی:زمانیکه دو یا چند پیام از منابع متفاوت بطور همزمان به سلول پس سیناپسی میرسند ، دو پتانسیل با هم جمع می شوند. جمع درون دادهای پس سیناپسی

Slide 26: 

اگرجمع درون دادهای تحریکی از جمع درون دادهای مهاری فراتر رود و سلول به آستانه مورد نیاز خود برسد فرایند تحریکی و مهاری اعصاب حرکتی برای تنظیم دقیق همه رفتارهای حرکتی ضروری است.تحریک و مهار همزمان باز کننده ها و خم کننده های ران و پا حرکت را میسر می کند . تولید پتانسیل عمل

بازتاب کششی (میوتاتیک) : 

بازتاب میوتاتیک یک بازتاب تک سیناپسی است که بطور کامل در سطح نخاع کنترل می شود . بازتاب پرش زانو نمونه ای از بازتاب تک سیناپسی است که در آن درون داد حسی و اجرای حرکتی (انقباض عضلانی) تنها با یک ارتباط یا سیناپس از هم جدا می شوند. بازتاب کششی از طریق دوک های عضلانی انجام می شود ، تحریک تارهای عصبی حسی که تارهای درون دوکی را در برمی گیرندمتناسب است با : بازتاب کششی (میوتاتیک) مقدار کشش عضله

Slide 31: 

ق ایجاد پتانسیل تدریجی ایجاد پتانسیل عمل ترشح میانجی عصبی اثر روی نورون حرکتی در نخاع زنجیره پتانسیل عمل کشش دوک عضله رسیدن به تار عضلانی و انقباض

Slide 32: 

س اگر دوک های عضلانی خیلی زیاد کشیده شوند ، فرایند پیام رسانی چگونه تغییر می کند؟

Slide 33: 

شدت انقباض عضله بازتابی از اندازه درون دادهای اصلی یاکشش بشمار می رود . پتانسیل های عمل به لحاظ دامنه و اندازه تغییر نمی کنند ،بلکه بیشتر این شدت پیام است که تواتر وتعداد کل پتانسیل های عمل را تعیین می کند. تواتر تحریکی بیشتر اعصاب حرکتی تا رسیدن به حداکثر پتانسیل نیرو ( نیروی کزازی یا تتانی) ،منجر به تولید نیروی عضلانی بیشتر می شود .تارهای کند در تواتر کمتری به حداکثر پتانسیل نیرو می رسند .

سازمان دستگاه های حسی و حرکتی : 

سازمان دستگاه های حسی و حرکتی

Slide 35: 

بنابراین بخش زیادی از پردازش اطلاعات – قبل از آنکه نورون حرکتی فعال یا مهار شود ، اتفاق می افتد . نورون های حسی تمایل به واگرایی دارند نورون های حرکتی تمایل به همگرایی دارند

سلسله مراتب ساختاری وعملکردی کنترل حرکتی : 

حرکات ساده که پردازش کمی نیاز دارند ، به وسیله سطح های پایین تر مغزانجام می شوند ،و حرکات خیلی پیچیده ای که مستلزم پردازش و تلفیق اطلاعات هستند درمراکز فوقانی مغز تنظیم می شوند . سلسله مراتب ساختاری وعملکردی کنترل حرکتی

دستگاه عصبی مرکزی و سازمان سیستم حرکتی : 

دستگاه عصبی مرکزی و سازمان سیستم حرکتی

طناب نخاعی : 

نخاع درون داد حسی را از شاخ خلفی دریافت می کند . شاخ خلفی حاوی جسم سلولی یا عقده های ریشه خلفی اعصاب حسی می باشد ارتباط نورون حسی در نخاع: نورون حرکتی نورون رابط ارسال به مناطق پردازشی مغز نورون های رابط مسئول پردازش اطلاعات قبل از آنکه به نورون حرکتی برسند ،می باشند . طناب نخاعی

Slide 42: 

تکرار فعالیت ها و مهار باز کننده ها و تا کننده ها در سطح نورون های رابط نخاع تنظیم می شود . تغییر جهت ها و سرعت و امثال آن در سطوح بالاتر کنترل می شوند. وظیفه مهم نورون های رابط : درگیر شدن در“ بی اثر کردنGating“ است .مثلا یک درون داد حسی که نورون رابط نخاع را دپلاریزه می کند می تواند با یک پیام هیپرپلاریزه کننده ناشی از مراکز بالاتر ، خنثی شود .

ساقه مغز : 

بلافاصله بعد از نخاع ودر قسمت قدامی آن ساقه مغز قرار دارد . اطلاعات بین نخاع و مراکز بالاتر مغزتوسط 2 راه از ساقه مغز عبور می کنند : ساقه مغز ساقه مغز(Brain Stem)شامل : 1- بصل النخاع 2-پل مغزی 3-مغز میانی

دیانسفال : 

دیانسفال

Slide 49: 

کیفیت اجرای حرکت ، بستگی زیادی به تعامل بین دارد . دستگاه لیمبیک هیپوتالاموس قشر حرکتی

مغز : 

بزرگترین ساختار CNS است که در سلسله مراتب عملکردی ،بالاترین سطح قرار دارد . مغز 1- کورتکس مغزی مسئول تبدیل علائم درون دادی به آثار مفهومی معنی دار 2- عقده های قاعده ای نقش مهمی در اجرای حرکات دارد و نوع و ترتیب الگوهای حرکتی را مشخص می کند مغز

کورتکس مغز : 

کورتکس مغز

مخچه : 

آخرین ناحیه در کنترل حرکت است و در ناحیه خلفی پل مغزی قرار دارد . مخچه در شروع حرکت نقشی ندارد اما نقش حیاتی در کنترل حرکت دارد . مخچه در واقع حرکت مورد نظر را با حرکت واقعی مقایسه می کند ودر برون داد تغییرات لازم را بوجود می آورد مخچه با توجه به پس زمینه درون داد حسی محیطی ،حرکات بعدی را پیش بینی می کند و قشر حرکتی را در طراحی توالی حرکتی بعدی کمک می کند مخچه

حس عمقی : 

حس عمقی برای تامین درون داد حسی در خصوص وضعیت بخش های بدن و حرکت اندام ها مهم است . حس عمقی

حس عمقی : 

حس وضعیت اندام ساکن (حس اندام ساکن) حس حرکت عضو یا حس حرکتی (حس جنبش) حس موثربر تعادل (توسط سیستم دهلیزی) گیرنده های حس عمقی در عضله: حس عمقی

دوک عضلانی : 

دوک های عضلانی به موازات تارهای عضلانی (عادی) یا برون دوکی آرایش یافته اند. دوک عضلانی تراکم دوک عضلانی عضلاتی با حرکات ظریف مانند عضلات دست عضلات کنترل وضعیت قامتی مانند عضلات گردن

Slide 57: 

تارهای دوک عضلانی شامل : 1. تارهای کیسه ای 1و 2 2. تارهای زنجیری تارهای کیسه ای نوع 1 و زنجیره ای مسئول تأمین بازخورد هنگام انقباض های کانسنتریک هستند. تارهای کیسه ای نوع 2 مسئول بازخورد در کشش غیر فعال می باشند.

Slide 58: 


Slide 59: 

بازتاب کششی باعث می شود همان درون داد حسی که عضله ی تحت کشش را فعال می کند عضلات آنتاگونیست را مهار عضلات همکار را فعال مغز را از کل فرآیند با خبر می کند دوک های عضلانی به تغییرات طول عضله پاسخ می دهند و بدین ترتیب به تنظیم طول عضله کمک می کنند

Slide 60: 


Slide 61: 

به محض آنکه شما بخواهید شیئی را بلند نمایید ، اما شیء سنگین تر از چیزی باشد که شما تصور می کنید آن شیء از جای خود حرکت نمی کند ، در این هنگام نوعی عدم تعادل آنی بین تارهای درون دوکی و برون دوکی مخابره می شود ، تارهای برون دوکی کوتاه نشده اند چون شیء حرکت نکرده، اما انقباض نواحی قطبی تارهای درون دوکی موجب افزایش کشش در بخش مرکزی شده ، آوران های حسی تحریک و فراخوانی واحد حرکتی افزایش می یابد ، بنابراین نیازی به تلاش آگاهانه نیست . مثال

اندام وتری گلژی : 

این ساختار کپسولی در محل اتصال تاندونی عضلانی واقع شده و به تغییر تانسیون عضله حساس است . میزان تحریک اندام وتری گلژی با اندازه ی انقباض عضله متناسب است. این اطلاعات به نخاع می روند و نورون های حرکتی عضله ی آگونیست و همکارش مهار و عضله ی آنتاگونیست تحریک می شود. اندام وتری گلژی

Slide 63: 

تمرین مقاومتی ، باعث رفع اثر مهاری Gto ،توسط مراکز بالاتر مغز، می شود . این یک سازگاری عصبی است که در افزایش اولیه ی قدرت شرکت می کند ، بدون آنکه اندازه ی عضله افزایش یابد

Slide 64: 

بخش سمپاتیکی دستگاه عصبی خودکار به ما کمک می کند برای انجام کارها آماده شویم ، در حالیکه بخش پاراسمپاتیکی در بازگرداندن بدن به حالت استراحت بسیار مهم است .

واحد حرکتی : 

سیستم حرکتی ظاهرا نمی تواند برای اجرای یک حرکت ویژه یک عضله ی کامل را انتخاب کند بلکه برای کنترل دقیق تر واحدهای حرکتی مناسب در یک عضله را انتخاب می کند واحد حرکتی

Slide 66: 


Slide 67: 

هر واحد حرکتی تارهای عضلانی زیادی را عصب دار می کند اما هر تار عضله تنها به وسیله ی یک عصب حرکتی عصب رسانی می شود

جسم سلولی نورون حرکتی : 

ویژگی اصلی جسم سلولی نورون حرکتی اندازه ی آن است: نورون های حرکتی که جسم سلولی بزرگتر دارند با تارهای عضلانی تند انقباض و نورون حرکتی با قطر کوچکتر با تارهای عضلانی کند انقباض ارتباط دارند جسم سلولی نورون حرکتی جسم سلولی کوچکتر مقاومت غشائی کمتر تحریک راحت تر جسم سلولی بزرگتر مقاومت غشائی بیشتر نیاز به درون دادهای قوی تر

Slide 70: 

واحدهای حرکتی آهسته فعالیت های روزمره ی زندگی مثل: حفظ قامت، حرکات روزانه و... واحدهای حرکتی تند فعالیت های قدرتی و سرعتی

Slide 71: 

ویژگی دیگر جسم سلولی نورون حرکتی هیپر پولاریزاسیون است نورون های حرکتی قطور که تارهای تند را عصب دار می کنند هیپر پولاریزاسیون بعدی کوتاه تری دارند و پتانسیل عمل با تواتر زیادی را تولید می کنند. واحدهای حرکتی سریع جسم سلولی بزرگ آکسون قطور تحریک پذیری کم سرعت هدایت بالا

اتصال عصبی عضلانی : 

هر یک از شاخه های ظریف آکسون حرکتی به ساختار کیسه مانندی موسوم به ”دکمه“ ختم می شوند ودر لایه های پیوندگاهی صفحه ی محرکه ی انتهایی جای می گیرد وقتی پتانسیل عمل به این دکمه می رسد باعث ترشح استیل کولین در شکاف سیناپسی می شود و در صفحه ی انتهایی تار عضلانی پتانسیل عمل ایجاد می کند اتصال عصبی عضلانی

خستگی عصبی عضلانی : 

هر رخدادی که توالی وقایع بین تحریک عضله و نیروی تولیدی را به هم بزند به عنوان خستگی عضلانی قلمداد می شود دو ماده که با فعال شدن مکرر عضله در ارتباط اند و باعث خستگی عصبی عضلانی می شوند شامل : 1 -اسید لاکتیک 2 - آدنوزین خستگی عصبی عضلانی

Slide 75: 

H فراوان تولید می کند که در جایگاه های اتصال Ach در صفحه ی محرکه ی انتهایی با Ach رقابت می کند که پیامد آن باز نشدن کافی کانال های سدیم پتاسیم است در نتیجه پتانسیل عمل تولید نخواهد شد محصول نهایی تجزیه ی ATP است که مانع ترشح Ach می شود اسید لاکتیک آدنوزین

ناهمگونی واحد حرکتی : 

سلام ناهمگونی واحد حرکتی

Slide 77: 

واحدهای حرکتی خودشان همگون هستند و همه ی تارهای عضلانی به وسیله ی یک عصب حرکتی انفرادی عصب دار می شوند و ویژگی های مشابهی دارند. تارهای یک واحد حرکتی مجاور هم نبوده و به وسیله ی تارهای واحدهای حرکتی دیگر پراکنده می شوند. واحدهای حرکتی عضلاتی که حرکات دقیق و ظریف را کنترل می کنند نسبت عصب رسانی اندکی دارند، در حالی که عضلاتی که در مهارت های حرکتی درگیر می شوند نسبت عصب رسانی زیادی دارند.

تعامل عصب - عضله : 

تعامل عصب - عضله

الگوی فراخوان واحد حرکتی : 

واحدهای حرکتی آهسته در کارهایی استفاده می شوند که مستلزم نیروی تولیدی کمی هستند و در ابتدا نیز فراخوانده می شوند. واحدهای حرکتی سریع تر به نیروهای زیاد نیاز دارند، لذا در آخر فراخوانده می شوند. الگوی فراخوان واحد حرکتی

فراخوان تار و ویژگی تمرین : 

تارهای واحدهای حرکتی تند، قطر بزرگتری دارند و غیر اکسیداتیو هستند در نتیجه در فعالیت هایی که به تولید نیروی زیاد در یک مدت زمان کوتاه نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرند . واحدهای حرکتی تند، تارهای عضلانی بیشتری به ازای هر واحد دارند تا واحدهای حرکتی آهسته. فراخوان تار و ویژگی تمرین

چه عواملی فراخوان واحد حرکتی را تعیین می کند؟ : 

فراخوان انواع خاصی از واحدهای حرکتی بیشتر بر اثر نیروی مورد نیاز کنترل می شود تا سرعت انقباض. اساسا تارهای عضله اسکلتی با توجه به ویژگی های Twitch تحت عنوان تند و کند طبقه بندی می شوند. چه عواملی فراخوان واحد حرکتی را تعیین می کند؟ 1- مدت زمانی که طول می کشد تا نیروی بیشینه بدست آید 2- شل شدگی که هنگام تحویل یک ایمپالس الکتریکی انفرادی بوجود می آید این ویژگی ها عبارتند از

ساز و کار اصلی افزایش نیرو : 

ساز و کار اصلی افزایش نیرو دو عامل باعث افزایش نیرو میشود فراخوان واحد های حرکتی اضافی افزایش تواتر پتانسیل های عمل در یک واحد حرکتی انفرادی

Slide 84: 

Thanks for your attention

authorStream Live Help