marceti�_UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (Project

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (Project Management) U UČENIČKOM DOMU 30. i 31. siječnja 2008. Hotel 4 Opatijska cvijeta, Opatija Vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje mr.sc. Andreja Marcetić mr.sc. Ilija Krstanović http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency

Slide 2: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency MANAGEMENT ….upravljanje …………….. /ustanova - organizacija/ Oblici managementa upravljanje resursima (resource management) upravljanje rizicima (risk management) upravljanje vremenom (time management) upravljanje projektima (project management) itd.

Slide 3: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency ODGOJNO – OBRAZOVNI MANAGEMENT stručno područje i znanstvena disciplina (Staničić, 2003) = (u praksi) - profesija / funkcija stručno područje: upravljanje odgojno - obrazovnim sustavom, rukovođenje ustanovom, vođenje odgojno-obrazovnog i drugog osoblja, unutarnji razvoj doma i organizacija procesa odgoja i obrazovanja

Slide 5: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency sadržaj Što je projekt? Pojam i vrste projekata Pojam projektnog managementa Strategije i projektni management Projekti i timovi Organizacija projekta i organizacijske strukture Planiranje projekta Praćenje i realizacija projekta Zaključivanje projekta

Slide 6: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency PROJECT MANAGEMENT Upravljanje pomoću projekata Obuhvaća – managemet /+definiranje Sadržajno – plan Vremensko Resursi Troškovi Kvaliteta Rizik Tijek Evaluacija!!!!!

Slide 7: 

Praksa PM prisutna je stoljećima Formalni PM nastaje u kasnim 50-im god 20.st ….osnovni “alat” za upravljanje promjenama Koriste ga sve suvremene organizacija/profitne, neprofitne

Slide 8: 

POJAM - PROJEKT http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Projekt je sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti u određeni redoslijed kako bi se ostvarili unaprijed određeni ciljevi u određenom vremenskom okviru! Projekt je cjelovit, zaokružen, višeslojan pothvat čijim izvršenjem treba postići određeni cilj u zacrtanom vremenu, uz određene uvjete (troškovi, kadrovi i općenito resursi)

PROJEKT VS. PROGRAM : 

PROJEKT VS. PROGRAM Sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti u određeni redoslijed radi ostvarivanja CILJEVA u određenom vremenskom okviru /1-2 god Sastoji se od nekoliko projekata Dalekosežnije promjene u zajednici

TERMINOLOGIJA (1) : 

TERMINOLOGIJA (1) Projekt je privremeni napor poduzet kako bi se kreirao proizvod, usluga ili rezultat. SVI projekti imaju tri sastavnice: Specifične ishode: proizvode ili rezultate. Definiranje početnih i završnih datuma (raspored): vrijeme kada projektni rad počinje i kada završava. Sredstva: Potreban broj ljudi, sredstava, opreme, postrojenja i informacija. Upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika na aktivnosti projekta kako bi ispunili ili premašili potrebe interesenata i očekivanja od projekta. (Balansirati između nepetosti među trima sastavnicama)

TERMINOLOGIJA (2) : 

Programi su grupe povezanih projekata kojima se koordinirano upravlja kako bi se postigla korist koju ne bi bilo moguće postići kada bi se njima upravljalo pojedinačno. Operacije u tijeku (tekuće) su one aktivnosti koje održavaju posao. Tekuće operacije razlikuju se od projekata zato što projekti imaju određen početni i završni datum, dok tekuće operacije imaju početni, ali nemaju završni. Tehnike upravljanja projektima MOGU se primijeniti na tekuće operacije. TERMINOLOGIJA (2)

TERMINOLOGIJA (3) : 

TERMINOLOGIJA (3) Metodologija je praksa, postupci i pravila koja koriste zaposleni u nekoj disciplini ili oni koji se bave nekim istraživanjem. Proces je niz radnji, promjena, ili funkcija koje donose rezultat. Proces može biti i niz radnji poduzetih u stvaranju ili tretiranju proizvoda. Procesi su: Učestali – njihovi koraci su ponovljivi Integrativni – mnogi procesi mogu surađivati

TERMINOLOGIJA (4) : 

TERMINOLOGIJA (4) Portfelj je prioritetni skup svih projekata i programa u organizaciji. Portfelj Obavezni programi Transformacijski programi Održavanje/ programi

Slide 14: 

Kikiriki

Slide 15: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Definirati ciljeve projekta Očekivani ishod Potrebna sredstva (ukupna cijena) Zadano vrijeme (datum početka) Sigurnost Ukupna kvaliteta Razviti plan ostvarenja projekta Definirati temeljnu bazu kontrole Upravljati rizikom Učinkovito zaključiti Načela i praksa upravljanja projektima

Slide 16: 

CILJEVI http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency S pecific (određeni) M easurable (mjerljivi) A ssignable (dodjeljivi) R ealistic (realistični) T ime related (vezani uz vrijeme)

Slide 17: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Potrebne vještine? Prepoznati pojedinci? Kada su oni potrebni? Gdje su oni? Potreban trening? Interpersonalna kompatibilnost?

Četiri uporišta upravljanja projektima : 

Četiri uporišta upravljanja projektima Troškovi Opseg Raspored Kvaliteta

Četiri imperativa dobrogopsega projekta : 

Četiri imperativa dobrogopsega projekta Pisani Dobro definiran Lako razumljiv Dostižan

Povezivanje troškova i vremena : 

Povezivanje troškova i vremena

Uporišta upravljanja projektom : 

Uporišta upravljanja projektom Troškovi Opseg Raspored Kvaliteta

Raspored : 

Raspored Planiranje- Identifikacija slijeda događaja potrebnih za ispunjenje projekta Predviđanje - Određivanje vremena i skupa projektnih aktivnosti koje čine ukupno vrijeme dovršenja

Temelji za raspored projekta : 

Temelji za raspored projekta Ciljevi projekta Opseg projekta Prekretnice projekta Procjene (budžet) projekta Dostupnost sredstava

Ganttova tabela : 

Ganttova tabela

Uporišta upravljanja projektom : 

Uporišta upravljanja projektom Troškovi Opseg Raspored Kvaliteta

Slide 26: 

Dizajniranje temelja Neprestano unapređivanje Jamstvo kvalitete Kontrola kvalitete Upravljanje ukupnom kvalitetom projekta Upravljanje ukupnom kvalitetom projekta

Upravljanje rizikom : 

Upravljanje rizikom

Izvori rizika : 

Izvori rizika Tehnički Financijski Socio-ekonomski Ugovorni

Proces upravljanja rizikom : 

Proces upravljanja rizikom Identificirati rizik Analizirati rizik Odgovoriti na rizik Dokumentirati rizik

Suzbijanje rizika : 

Suzbijanje rizika Jasno definirati odgovornosti osiguranja u ugovorima Koristiti kvalificirano osoblje Dokumentirati i prenositi strategiju projekta Definirati uloge i odgovornosti Pripremiti rezervne planove za kritične aktivnosti

Ciklus nadgledanja i kontrole : 

Ciklus nadgledanja i kontrole Ciklus nadgledanja i kontrole sastoji se od: Pregledavanja i mjerenja napretka Usporedbe trenutnog napretka s različitim planovima, npr. Raspored, rizik Prepoznavanja bilo kakvih odstupanja Ispravljanja odstupanja Predviđanja događaja koji bi mogli ugroziti plan Po potrebi ponovnog planiranja

Slide 32: 

STRUKTURA PROJEKTA http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency

Slide 33: 

STRUKTURA PROJEKTA http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency

Slide 34: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Svaki projekt ima početak, trajanje, završetak Sastoji se od nekoliko faza Svaka faza ima niz aktivnosti Svaka aktivnost u svom izvođenju traži resurse (financijska sredstva, vrijeme, rad, opremu) Svaku aktivnost sa svim njenim resursima treba planirati, pratiti i završiti

Slide 35: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency dobro planiranje potrebna sredstva razvijeni sustavi i procedure usmjerenost na stvarne potrebe kompetentan i motiviran tim ljudi podržavajuća okolina

Slide 36: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency VODITELJ pripremiti plan provedbe baziran na ciljevima postaviti mjerljive indikatore uspjeha pripremiti radni plan i proračun odrediti odgovornosti pojedinih timova (članova tima) voditi podatke o provedbi i pripremati periodične izvještaje poduzimati administrativne zadatke (zapošljavanje, nabava opreme) pratiti napredak projekta- koliko je u skladu s ciljevima

Slide 37: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Provođenje aktivnosti projekta po planu Provođenje aktivnosti u zadanom vremenu – završetak u predviđenom roku Zadržavanje u okviru predviđenih financijskih sredstava

Slide 38: 

kompetencije

Slide 39: 

Cleland, Ireland, 2002 Project Mangemet

TIMSKI RAD : 

TIMSKI RAD “Niti jedan čovjek nije otok...” E. Hemingway

Što kaže teorija? : 

Što kaže teorija? Izuzetno uspješna organizacija je... Skupina ljudi koji kontinuirano unaprijeđuju svoju sposobnost u postizanju rezultata koje žele. Ova tvrdnja se sastoji od dviju činjenica: - morate znati što želite postići, stoga stalno održavate osjećaj svrhe i vizije; - morate kontinuirano razvijati sposobnost kretanja u tom smjeru; Peter Senge,1990

Objektivne prednosti timskog rada : 

Objektivne prednosti timskog rada Brza i učinkovita reakcija na probleme Sustav “sinergije” vs. “pomične vrpce” Metodika zadržavanja znanja pridavanje na važnosti svim članovima tima razvoj samopoštovanja

Koristi : 

Koristi Motivacija Skupna kohezija Sinergija Bolja organizacija Skupna kreativnost -Pravilo suvremene tržišne komunikacije:TQM (Total Quality Management)

Aspekti timskog rada : 

Aspekti timskog rada LIDERSKO- MANAGERSKI -upravljanje timom -delegiranje zadataka članovima tima -praćenje i cizeliranje timskih uloga -modifikacija uloga INTERNO STRUKTURALNI -demokratičniji, ali istovremeno i riskantniji -članovi tima interno određuju zadatke -nema izraženog hijerarhijskog nadzora -opasnost lokalnih interesa, taština i dr.

Što je rezultat timskog rada : 

Što je rezultat timskog rada Sinergija tj. umnožak pojedinačnih učinaka Zajedničko kreiranje poslovnog pravca Smanjivanje stresa i nezadovoljstva Afirmacija prednosti i talenata pojedinca Povećanje poslovne efikasnosti Homogenizacija djelatnika Izgradnja povjerenja među članovima tima

Ključevi uspjeha tima : 

Ključevi uspjeha tima Zajednički ciljevi Jasno određene uloge Uspješna komunikacija Fleksibilnost i neprekidno usavršavanje

Vrste timova : 

Vrste timova Tradicionalni funkcionalni timovi -članovi sličnih vještina -rade neovisno od drugih na različitim poslovima -npr. timovi prodavača u robnim kućama Multifunkcionalni timovi -timovi od 3+ ljudi -međusobno zavisni jedni od drugih -uloge se moduliraju i nisu statične -njihov pristup radu je najkreativniji i najefikasniji

Prepreke : 

Prepreke Različitost karaktera članova tima Nelagoda članova tima zbog osobnih nedostataka drukčiji pristup poslovnoj problematici Isključivost nekih članova tima Pretjerana samozatajnost nekih članova tima

Proces stvaranja dobrog tima : 

Proces stvaranja dobrog tima Napraviti popis vještina potrebnih za izvršenje projekta Odabir ljudi Motivacija članova tima

“6 Zlatnih pravila”(SIX TEAM BASIC) : 

“6 Zlatnih pravila”(SIX TEAM BASIC) Mala grupa ljudi Različita znanja i vještine Zajednički smisao Lista specifičnih ciljeva Suglasnost oko pristupa poslu Zajednička odgovornost

Maksimiziranje učinka : 

Maksimiziranje učinka Izazovni zadaci pojačavaju osobni interes Tim podržava potrebe pojedinca Svaki pojedinac doprinosi trudu tima za dostizanje ciljeva Timski rad dovodi do rješenja

Upravljanje timom : 

Upravljanje timom TRANSAKCIJSKI PRISTUP -usmjeravanje na zadaću -cilj je zadatak -”mrkva i batina” -uzrokuje segregaciju po uspješnosti TRANSFORMACIJSKI PRISTUP -usmjeravanje na ljude -članovi tima se nadahnjuju, motiviraju -nudi se primamljiva vizija njihove budućnosti ……… dominira transakcijski pristup, međutim, najefikasniji pristup je kombiniranje oba modela upravljanja timom.

Transformacijsko vodstvoby Bass : 

Transformacijsko vodstvoby Bass KARIZMA NADAHNUĆE INTELEKTUALNI POTICAJ ORJENTACIJA POJEDINCU

Transakcijsko vodstvoby Bass : 

Transakcijsko vodstvoby Bass PRIGODNO NAGRAĐIVANJE AKTIVNO UPRAVLJANJE IZUZECIMA PASIVNO UPRAVLJANJE IZUZECIMA LAISSEZ FAIRE

Uloge u timu Meredith Belbin : 

Uloge u timu Meredith Belbin

Poželjne osobine : 

Poželjne osobine DRUŽELJUBIV ORGANIZIRAN KREATIVAN POTICAJAN USTRAJAN OBJEKTIVAN TAKTIČAN TOČAN STRUČAN skup osobina koje omogućavaju rad uravnoteženog i uspješnog tima

Pokretač - (Shaper) : 

Pokretač - (Shaper) + postavlja izazov timu, uporan, optimist, zahtjevan - izravnost, grubost Just do it! Reci ne pa onda pregovaraj. Ako kažeš “da, ja ću to napraviti”, očekujem da je to odrađeno. Možda sam izravan, ali nazivam stvari pravim imenom. Pokrenut ću stvari. Kad situacija izgleda bezizlazna, najjači idu naprijed.

Koordinator - (Coordinator) : 

Koordinator - (Coordinator) + Pravilno usmjerava, dobro se slaže s ljudima, potiče ih i od njih dobije najbolje - voli manipulirati ljudima Imajmo stalno na umu koji je glavni cilj. Ima li još netko nešto za dodati? Težimo postizanju konsenzusa prije nego li idemo dalje. Nikad ne pretpostavljaj da tišina predstavlja odobravanje. Mislim da bismo nekom drugom trebali dati priliku. Dobro delegiranje je umjetnost. Umijeće vođenja je usmjeriti ljude da odrade sav posao.

Kreativac - (Plant) : 

Kreativac - (Plant) + pametan i maštovit - neprilagodljiv Kad se pojavi problem, nalazi rješenje u širem kontekstu. Ako postoji problem, postoji i rješenje. Što je problem veći, veći je i izazov. Ne uznemiravaj genija dok radi. Dobre ideje u početku uvijek zvuče čudno. Ideje nastaju sanjarenjem. Bez stalne inovativnosti ne može se preživjeti.

Istraživač mogućnosti- (Resource investigator) : 

Istraživač mogućnosti- (Resource investigator) + prihvaća nove mogućnosti - ako ga drugi ne potiču brzo se može dosađivati Na tome se možemo obogatiti. Ideje treba “krasti”uzdignuta čela. Nema potrebe otkrivati toplu vodu. Prilike proizlaze iz tuđih pogrešaka. Jesi li siguran da to možemo iskoristiti? Kad ne znaš - pitaj! Vrijeme utrošeno na istraživanje je izuzetno korisno utrošeno

Promatrač-(Monitor, Evaluator) : 

Promatrač-(Monitor, Evaluator) + promatrač, ocjenitelj, pažljiv i objektivan u pristupu - Sporost i pomanjkanje zanosa Razmislit ću o tome i javiti konačnu odluku sutra Jesmo li stvarno iscrpili sve mogućnosti? Ukoliko nije logički održivo, nije vrijedno truda Bolje donijeti ispravnu odluku polako, nego pogrešnu brzo Ukoliko odvagnemo, ovo se čini najbolja opcija Odvagnimo sve mogućnosti Odluke se ne bi trebale temeljiti na zanosu

Timski igrač - (Teamworker) : 

Timski igrač - (Teamworker) + pruža podršku i ima takta, sprječava nesuglasice - Neodlučan kad ga se provjerava Lijepa riječ ništa ne košta Zanimljivo mi je vaše stajalište Ako se vi slažete, slažem se i ja U svakom treba pronaći ono dobro Ljudi bi manje pričali kad bi sebe čuli što govore Uvijek možeš osjetiti dobru atmosferu na poslu Trudim se biti svestran

Realizator - (Implementer) : 

Realizator - (Implementer) + discipliniran i organiziran, strukturira problem - Neprilagodljiv Ukoliko je moguće mi ćemo to napraviti. Gram akcije (aktivnosti) vrjedniji je od kila teorije. Teški rad nikad nikog nije ubio. Ukoliko je zahtjevno napravit ćemo odmah, a ako je nemoguće trebat će nam malo vremena. Griješiti je ljudski, opraštati nije politika firme. Ne ostavljaj za sutra ono što možeš napraviti danas. Podržavam politiku firme.

Stručnjak - (Specialist) : 

Stručnjak - (Specialist) + predan, stručan, obrazovan - Djeluje na vrlo specijaliziranom području U ovom poslu nikad ne prestaješ učiti. Odaberi posao koji voliš i nećeš (morati) raditi niti jedan dan u svom životu. Istinski profesionalizam nagrađuje sam sebe. Moje područje rada me oduševljava. Što više znaš, više imaš za otkriti. Bolje znati puno o jednoj stvari nego malo o svemu. Povjerenstvo se sastoji od 12 ljudi koji rade posao jednoga.

Slide 68: 

PROJECT MANAGEMENT

PROJEKTNI ZADACI - AKTIVNOSTI : 

PROJEKTNI ZADACI - AKTIVNOSTI

Slide 71: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency PROJEKT, PRIJEDLOG PROJEKTA Najčešći način namicanja sredstava od različitih donatora DOKUMENT koji predstavlja INVESTICIJSKU PONUDU SREDSTVO KOMUNIKACIJE PLAN UGOVOR Daje odgovor na veliki broj pitanja: Tko? Što? Za koga? Zašto? Kada? Gdje? Kako? Koliko to košta? Umjetnost “prodaje” svojih ideja koja zahtjeva vještine marketinga

Slide 72: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Zadatak i cilj prijedloga projekta je KOMUNIKACIJA! dobro planiran prije pisanja prijedloga pravovremeno prethodno prikupiti potrebne podatke – činjenice, statističke podatke, rezultate istraživanja,..koji se odnose na problem koji namjeravamo riješiti, metodologiju koju namjeravamo koristiti.. Vrijeme pisanja (x2 / 5 (time management) sredstvo komunikacije = plan =ugovor

Slide 73: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency O IMENU PROJEKTA Kratko Lako pamtljivo Afirmativno (sadrži srž projekta i pozitivno i jasno ukazuje na smjer željene promjene) Ukoliko ime projekta zbog njegove kratkoće, pamtljivosti i zvučnosti nedovoljno govori o projektu može se u formi podnaslova (kraća rečenica) dodatno pojasniti

Slide 74: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency SAŽETAK PROJEKTA – vrlo je važan! Ukratko objašnjava cjelokupni sadržaj projekta i jezgrovito navodi sve ključne elemente: Kompetentnost i kredibilitet podnositelja zahtjeva (TKO?) Definiranje problema kojim se projekt bavi i njegovih mogućih rješenja (ZAŠTO?) Definira ciljeve koje želimo ostvariti projektom i ciljane grupe (ŠTO? ZA KOGA?) Definira metodu ostvarivanja ciljeva (glavne aktivnosti) (KAKO? KADA?) Precizira ukupan iznos koštanja projekta (KOLIKO?)

Slide 75: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency O UČENIČKOM DOMU Dio prijedloga projekta u kojem predstavljamo dom kao garanciju provedbe projekta (kompetentnom,..) Navesti: misiju, viziju, aktivnosti, rezultate, suradnja, dosadašnji donatori, članstvo, volonteri, upravljačka tijela (struktura doma – ORGANOGRAM) Potvrditi kvalificiranost osoblja, funkcionalnost administracijskog i financijskog managementa

Slide 76: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency ODRŽIVOST Stupanj do kojeg će korist proizašla iz projekta nastaviti djelovati na ciljane skupine i nakon što se projekt završi. Opisuje buduće planove učeničkog doma i ulogu projekta kao integralnog dijela ustanove koji će: (1) doprinijeti održivosti doma i (2) sam biti održiv, imati mogućnost nastavka/razvoja Ovaj dio je garancija donatoru da će njegov ulog imati budućnost, da neće biti “jednokratan”, već doprinijeti razvoju.

Slide 77: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency PRILOZI - pomoć razumijevanju, dokaz nekih tvrdnji i dokaz ugleda organizacije – ne smijemo ih zaboraviti! statistički podaci, rezultati istraživanja, natpisi u tiskovinama,.. dokumenti organizacije: registracija, statut, organogram, strateški plan, financijski izvještaj,.. dokaz ugleda: pisma potpore, press-clipping, fotografje, popis dosadašnjih donatora, životopisi osoba odgovornih za provedbu projekta,..

Slide 78: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency PROJEKTNI CIKLUS Provođenje aktivnosti plan zadanom vremenu / završetak u predviđenom roku u okviru predviđenih financijskih sredstava programiranje – složiti se oko ciljeva i prioriteta – identificiranje problema, ograničenja i mogućnosti (država, gradske uprave,..) identificiranje – analiza problema, procjena kapaciteta – analiza dionika, analiza ciljeva, SWOT analiza

PROJEKTNI CIKLUS : 

PROJEKTNI CIKLUS formuliranje – daljnja razrada projekta definiranje cilja, očekivanog rezultata, ciljne skupine, aktivnosti, izvori sredstava, proračun, odgovornosti sudionika, pronalaženje sredstava provedba (implementacija) upravljanje projektom - osigurati uspješnost - provoditi planirane aktivnosti koje će osigurati postizanje rezultata praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija)

Slide 80: 

projektni ciklus

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM : 

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM IZRADA PROJEKTA PUTEM LOGIČKOG PRISTUPA metoda analize problema i primjerenosti planiranih aktivnosti i rješenja za postizanje cilja način razmišljanja - intelektualna disciplina korisna u stvaranju projekta – sveobuhvatnost rezultate moguće objektivno procijeniti – mjerljivost rezultata

LOGIČKI PRISTUP : 

LOGIČKI PRISTUP Analiza dionika identifikacija ciljnih skupina i korisnika Analiza problema identifikacija ključnih problema, ograničenja i mogućnosti, određivanje odnosa uzroka i posljedica Analiza ciljevaodređivanje ciljeva, odabir odgovarajuće projektne strategije Definiranje intervencijske logike definiranje elemenata projekta, testiranje interne logike, formuliranje mjerljivih ciljeva Pretpostavke i rizici utječu na projekt, ali izvan kontrole organizacije Određivanje indikatora za mjerenje napretka i načina mjerenja Plan aktivnosti trajanje i odgovornosti Planiranje troškovaiz plana aktivnosti, izrada proračuna

Slide 83: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency ANALIZIRANJE PROBLEMA (problemsko stablo), dionika, SWOT CILJEVA (stablo ciljeva – hijerarhija ciljeva) STRATEGIJA (izbor strategije projekta – “in/out”) PLANIRANJE MATRICA LOGIČKOG OKVIRA (interna logika projekta) GANTT-TABELA (raspored aktivnosti i alokacija resursa) PRORAČUN PRISTUP LOGIČKOG OKVIRA (log-frame approach)- 2 FAZE:

Slide 84: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Različiti nazivi: problem definition, problem analysis, description of needs, background,.. Ovaj dio prijedloga projekta predstavlja sve razloge zbog kojih bi trebalo provesti određene intervencije i njima ostvariti željenu promjenu u zajednici. ANALIZA PROBLEMA

Slide 85: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Problem treba biti značajan no rješiv u okviru projekta, sa snagama koje imamo i potporom koju tražimo – ne smijemo obeshrabriti donatora veličinom problema! Bez patetike! O problemu treba pisati iz perspektive KORISNIKA – njime pogođene društvene skupine, organizacija ne smije biti subjekt projekta Treba razlučiti razliku između stvarnih UZROKA problema i simptoma (zašto?) –> ANALIZA PROBLEMA Koristiti jednostavan i ne prestručan jezik – oni koji procjenjuju projekt nisu nužno stručnjaci u našoj domeni djelovanja (osim što može biti nerazumljivo, može biti i patronizirajuće)

Slide 86: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Podupirati problem konkretnim podacima (STATISTIKA, a NE: “većina populacije..”, “mnogo toga ukazuje..”), ali ne pretjerati (dio mogu sadržavati Prilozi projektu) Problem mora biti direktno povezan s MISIJOM organizacije Ne formulirati probleme kao “odsutnost rješenja” (npr. “Nepostojanje centra za mlade u lokalnoj zajednici”) – ne nuditi rješenja kroz opis problema već kroz ciljeve i aktivnosti Struktura lijevka

Slide 87: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency - uspostaviti uzročno-posljedičnu vezu: IDENTIFIKACIJA DIONIKA i GLAVNIH ASPEKATA PROBLEMA IZRADA PROBLEMSKOG STABLA

Slide 88: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency IDENTIFIKACIJA DIONIKA – analizira se uloga svih subjekata u zajednici (pojedinaca, institucija) na koje projekt utječe ili koji utječu na njega Temelji se na : ANALIZI DIONIKA SWOT ANALIZI

Slide 89: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Analiza DIONIKA: Analiza kojom se određuje interes te pozitivan ili negativan utjecaj dionika na projekt. SWOT analiza: Analiza jakosti, slabosti, prilika i prijetnji – ime je akronim engleskih riječi. Može biti u kontekstu okruženja ili /i organizacije.

“SWOT” ANALIZA : 

“SWOT” ANALIZA STRENGTHS – snage WEAKNESSES – slabosti OPPORTUNITIES – mogućnosti THREATS – prijetnje

Slide 92: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency 2. IDENTIFIKACIJA GLAVNIH ASPEKATA PROBLEMA S KOJIM SU SUOČENI KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA -“brainstorming”-om (olujom mozgova) se formuliraju svi aspekti jedne problemske situacije i razmatranjem svakog aspekta određuje se najrelevantniji = SREDIŠNJI PROBLEM. 3. RAZVIJANJE “PROBLEMSKOG STABLA” – dijagramsko povezivanje svih ostalih aspekata problema u UZROČNO - POSLJEDIČNI niz u odnosu na SREDIŠNJI PROBLEM.

Slide 93: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency POSLJEDICA SREDIŠNJI PROBLEM UZROK PROBLEMSKO STABLO

Slide 94: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Omogućava: Identificirati jedan od problema koji pogađaju ciljanu grupu Identificirati povezane probleme Uspostaviti hijerarhiju problema s razlikovanjem uzroka i posljedica Identificirati probleme koje želimo riješiti projektom Završeno problemsko stablo predstavlja opsežnu sliku trenutne negativne situacije

Primjer problemskog stablaAnaliza problema “Zagađenost obale i mora” : 

Primjer problemskog stablaAnaliza problema “Zagađenost obale i mora” Sustav proačišćavanja otpadnih voda na otoku ne zadovoljava eko standarde

Slide 96: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency CILJEVI su promjene koje želimo postići. Daju odgovor na pitanje: “Što želimo postići/promijeniti?” - > uvjetno rečeno su preformulirane izjave o problemu koje uvijek započinju infinitivom (unaprijediti, povećati, razviti,..). VRSTE CILJEVA U PROJEKTU: - OPĆI CILJEVI (dugoročni, projekt će im samo dijelom pridonijeti), SVRHA (promjena za ciljanu grupu/grupe) - SPECIFIČNI CILJEVI (moraju se ostvariti sa završetkom projekta, svaki opći cilj ima 2-3 specifična čiji smijer djelovanja treba ići u smijeru ispunjenja općeg cilja = REZULTATI) - AKTIVNOSTI (intervencije planirane u projektu)

Slide 97: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency KAKO OSTVARITI PROMJENU? AKTIVNOSTI ŠTO ŽELIMO PROMIJENITI? CILJ

Slide 98: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency S-specific (specifični – smjer/područje djelovanja) M-mesurable (mjerljivi – stupanj promjene, brojčano) A-ttainable, achievable (ostvarivi – u okviru projekta) R-relevant (važni – za krajnje korisnike i zajednicu) T-ime-bounded/framed (vremenski ograničeni) Ciljevi

Slide 99: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Opisati ih što specifičnije (u odnosu na projekt – dob, spol, obrazovanje, psiho-socijalne karakteristike, zemljopisna pripadnost) Razine ciljanih skupina: PRIMARNA ili krajnji korisnici – ostvaruju direktnu korist iz projekta i najčešće osobno koriste usluge/proizvode projekta SEKUNDARNA – ostvaruju indirektnu korist, na njih djeluje primarna skupina TERCIJARNA – najširi društveni kontekst (javnost i sl.) CILJANE SKUPINE

Slide 100: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency In/Out? – što ulazi u projekt? Sve što nećemo obrađivati u projektu predstavlja moguće rizike. IZBOR STRATEGIJE PROJEKTA

Slide 101: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency LOG-FRAME MATRICA Alat za provjeru vertikalne i horizontalne logike projekta, njegove koherentnosti, važnosti, izvedivosti i održivosti Logframe matrica se popunjava tek kada smo napravili sve analize i defnirali ključne elemente projekta

Slide 103: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency LOGIČKA POVEZANOST PROJEKTA VERTIKALNA (OKOMITA) LOGIKA PROJEKTA: aktivnosti -> rezultati -> svrha projekta -> opći cilj + ostvarene pretpostavke? HORIZONTALNA (VODORAVNA) LOGIKA PROJEKTA: aktivnosti -> potrebni resursi -> izvori financiranja, proračun

Slide 104: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency AKTIVNOSTI /METODE METODE su odabrani načini za postizanje rezultata i ciljeva i potrebno je uvjeriti donatora da su predložene metode dobar izbor – da su efikasne u rješavanju nekog problema i primjerene organizaciji. Iz metoda i iz SPECIFIČNIH CILJEVA (logički) proizlaze AKTIVNOSTI koje ćemo provoditi na projektu. Odgovaraju na pitanje “KAKO ćemo postići specifične ciljeve?”, te dodatna pitanja “TKO?” i “KADA?”. Aktivnosti se izriču imenicama (a ciljevi glagolima u infinitivu – paziti na razliku!)

Slide 105: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Ganttova tabela Osim opisa aktivnosti, dobro je dati i vizualni plan aktivnosti tj. TERMINSKI PLAN (najčešće je zahtjev donatora, uz zadani oblik) – slijed aktivnosti u zadanom vremenu, GANTOGRAM ili GANTT* TABELA * Henry Lawrence Gantt, pionir znanstvenog managementa

PLAN AKTIVNOSTI-GANTOGRAM (primjer) : 

PLAN AKTIVNOSTI-GANTOGRAM (primjer)

Slide 107: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency PRORAČUN -> procjena koštanja provedbe projekta. Mora biti razumljiv i u neposrednoj vezi s planiranim aktivnostima projekta.

Slide 108: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Temelj svakog proračuna čine specifične kategorije troškova. Neki donatori dozvoljavaju samo dvije osnovne kategorije troškova (indire-ktne i direktne), a neki više kategorija: Troškovi osoblja Indirektni troškovi Direktni troškovi Ostali troškovi/Razvoj organizacije/ Oprema

Slide 109: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Troškovi osoblja Uključuju neto isplate, poreze i doprinose za: osoblje organizacije (staff) koje radi samo na dotičnom Projektu ili više njih (u ovom slučaju treba odrediti postotak utrošenog vremena na Projektu i na temelju toga odrediti i proporcionalan iznos koji će se kroz Projekt tražiti) – ugovor o radu vanjske suradnike/ce (usluge trebaju biti definirane opisno i procjenom količine angažmana – sati, dana) – ugovor o djelu

Slide 110: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Indirektni troškovi Troškovi neophodni za svakodnevno funkcioniranje organizacije (najam, režije, telefon, poštarina, uredski materijal, osiguranje, održavanje, profesionalne usluge – računovodstvo, čišćenje)! Donatori ih nerado plaćaju, pa je potrebno što je moguće više troškova prikazati kao Direktne troškove, odnosno, vezane uz aktivnosti. To je moguće učiniti s onim troškovima koji su PROMJENJIVI, odnosno mogu biti veći ili manji u odnosu na veličinu i vrstu projektnih aktivnosti.

Slide 111: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency PROMJENJIVI TROŠKOVI: Telefon (fax, E-mail), poštarina, uredski materijal, manja oprema, profesionalne usluge čišćenja) – mogu se dijelom ili čak u potpunosti prikazati kao direktni troškovi. NEPROMJENJIVI TROŠKOVI: “HLADNI POGON” nužno se prikazuje kao indirektni trošak – najam ureda, režije, administracijsko osoblje, računovodstvo i dr. Paziti na ograničenja donatora u uputama vezana uz hladni pogon (on nekada ne smije prekoračiti 10-20% iznosa ukupnog koštanja projekta)

Slide 112: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Direktni troškovi Direktno su posljedica aktivnosti projekata i njima se pripisuju. Ovaj dio proračuna je najteže izraditi, jer zahtjeva razrađen plan rada do najsitnijih detalja i istraživanje cijena na tržištu. Ostali troškovi: Kupovina opreme (kapitalne investicije) Edukacija i putovanje vezano uz edukaciju članova udruge (uprave, zaposlenih, volontera/ki) Evaluacija programa/organizacije Financijska revizija Strateško planiranje

Slide 113: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency KORACI Izlistati resurse potrebne za provođenje svake, i najsitnije, aktivnosti Svrstati potrebne resurse u pojedine vrste - kategorije troškova Definirati elemente proračuna projekta vezane uz svaki potrebni resurs (jedinica mjere, količina,..) One resurse koje već posjedujemo* razlikovati od onih koje ne posjedujemo i unijeti u proračun kao “Cost-share” odnosno naš doprinos proračunu Prilagoditi omjere između kategorija troškova Narativno obrazložiti troškove Navesti ostale izvore financiranja projekta ili potencijalne izvore

Slide 114: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency ELEMENTI Sažetak proračuna Proračun po stavkama za cijeli projekt (uključujući i izvore financijskih sredstava) Objašnjenje proračuna koje pokazuje (1) kako je svaka stavka proračuna vezana uz projekt i aktivnosti (2) kako se došlo do iznosa svake stavke, kako je izračunata i na osnovi kojih podataka

Slide 116: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency EVALUACIJA je vrednovanje rezultata/očekivanih utjecaja u odnosu na prethodno postavljenje ciljeve, odnosno vrednovanje uspješnosti projekta. Lakše ju je provesti ako su ciljevi i rezultati/očekivani utjecaji dobro definirani, tj. ako možemo jasno odrediti INDIKATORE uspješnosti u odnosu na planirano vrijeme i resurse. Izrada dobrog Plana evaluacije ukazuje na ozbiljnost organizacije, a obuhvaća evaluacijske tehnike i korake koji će biti korišteni tijekom i nakon provedbe projekta

Slide 117: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Tri razine projektne evaluacije EVALUACIJA PROVEDBE (različitih aspekata samih aktivnosti) EVALUACIJA REZULTATA (posljedica aktivnosti – rezultata) EVALUACIJA UTJECAJA (na ciljanu skupinu) Evaluacijske tehnike: upitnici, testovi, skale procjene, intervjui, analiza projektne dokumentacije, fokusne grupe i dr. Uz evaluacijske tehnike u Planu evaluacije treba navesti indikatore i izvore verifikacije za te indikatore.

Slide 118: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Treba ju još jednom pregledati i provjeriti: je li okomiti logički slijed potpun i točan; jesu li pokazatelji i izvori dokaza dostupni i pouzdani; jesu li preduvjeti realni; jesu li pretpostavke realne i potpune; je li rizik prihvatljiv; je li vjerojatnost za uspjeh dovoljno velika; jesu li pitanja kvalitete uzeta u obzir i jesu li, gdje je to primjenjivo, prevedena u aktivnosti, rezultate ili pretpostavke; opravdava li korist troškove; jesu li potrebne dodatne analize??? Jednom kad su određena sredstva i troškovi, logframe matrica je gotova

Slide 119: 

http://zavod.skolstvo.htnet.hr; andreja_marcetic@yahoo.com Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency Kriteriji za ocjenu prijedloga projekta Je li prijedlog projekta u potpunosti usklađen s uputama? Odgovara li ukupni proračun pravilima i sredstvima koja mogu biti alocirana? Slijedi li prijedlog projekta INTERVENTNU, PROJEKTNU LOGIKU? Je li RELEVANTAN, IZVODIV, ODRŽIV? Može li organizacija osigurati kvalitetan management projekta?

Slide 120: 

Vježbe /RADIONICA

authorStream Live Help