NHỮNG MÙA THU TRÊN CUỘC TÌNH TÔI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?ng mùa thu Qua trên cu?c tình tôi Nh?c và l?i: TRU?NG SA Ti?ng hát: Tr?n Thái Hòa

Slide 2: 

Thôi còn dâu n?a Sài Gòn qua bao tháng ngày chung dôi. N?i bu?n phong kín nh?ng mùa thu qua trên cu?c tình tôi.

Slide 3: 

Theo ngàn mây mãi lang thang trôi vào t?n cu?i tr?i T?i bên em Sài Gòn l?ng d?ng m?t th?i yêu xua vang bóng

Slide 4: 

Trên b? môi ?y có nh?t huong khi u?c m?ng trôi qua Trong vòm m?t ?y v?n bu?n khi thu khoi bu?n tình xa

Slide 5: 

Khung tr?i xua dó, nh?ng ph? phu?ng còn l?i v?i ngu?i Nh?ng thuong yêu gi? chìm l?ng r?i, âm th?m mùa thu v?n trôi...

Slide 6: 

Sài Gòn h?i, tình yêu mãi réo g?i trong tôi Tr?i bên ?y thu?ng v?n hi?m nh?ng mùa thu roi

Slide 7: 

Ð? em mãi tìm bóng dáng thu xua noi dâu? Nh?n cho nhau, nh?ng thuong dau, nh?ng m?n n?ng cu?ng quít t? lâu...

Slide 8: 

Sài gòn h?i vòng tay nu?i gi?a tr?i hu không Ð? em mãi còn nu?c m?t khóc ngu?i tram nam

Slide 9: 

Và tôi mãi còn ki?p s?ng lênh dênh tha phuong Ch?n xa xam, nh? thu sang, vi?t cho nhau h?t khúc tình bu?n...

Slide 10: 

Trông v?i bên ?y Sài Gòn em tôi, dáng m? chân mây Hai mùa mua n?ng di v? quanh nam theo dòng tàn phai

Slide 11: 

Bao gi? thu m?i dem ân tình m?i ngày tr? l?i Ð? quên di m?t d?i bão n?i, quên m?t d?i em l? loi.

Slide 13: 

Sài Gòn h?i, tình yêu mãi réo g?i trong tôi Tr?i bên ?y thu?ng v?n hi?m nh?ng mùa thu roi

Slide 14: 

Ð? em mãi tìm bóng dáng thu xua noi dâu? Nh?n cho nhau, nh?ng thuong dau, nh?ng m?n n?ng cu?ng quít t? lâu...

Slide 15: 

Sài gòn h?i vòng tay nu?i gi?a tr?i hu không Ð? em mãi còn nu?c m?t khóc ngu?i tram nam

Slide 16: 

Và tôi mãi còn ki?p s?ng lênh dênh tha phuong Ch?n xa xam, nh? thu sang, vi?t cho nhau h?t khúc tình bu?n...

Slide 17: 

Trông v?i bên ?y Sài Gòn em tôi, dáng m? chân mây Hai mùa mua n?ng di v? quanh nam theo dòng tàn phai

Slide 18: 

Bao gi? thu m?i dem ân tình m?i ngày tr? l?i Ð? quên di m?t d?i bão n?i, quên m?t d?i em l? loi.

authorStream Live Help