KhaiQuatPC

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Vi Tính Caên Baûn : 

Vi Tính Caên Baûn Chöông trình nhaèm giôùi thieäu khaùi quaùt baèng minh hoïa Thoaùt Tieáp tuïc

Khaùi quaùt : 

Khaùi quaùt Vi Tính laø chieác maùy giuùp ta löu tröõ, tìm kieám, caäp nhaät, … (xöû lyù) thoâng tin. Thoâng tin coù raát nhieàu daïng, bao goàm : Vaên baûn Coâng thöùc - Soá AÂm thanh Hình aûnh Hình aûnh ñoäng Exit

Vaên baûn : 

Vaên baûn Previous Nhôù röøng Gaäm moät khoái caêm hôøn trong cuûi saét Ta naèm daøi trong ngaøy thaùng daàn qua Khinh luõ ngöôøi kia ngaïo maïn ngaån ngô Giöông maét beù gieãu oai linh röøng thaúm

Coâng thöùc - Con soá : 

Coâng thöùc - Con soá 10 * 10 = 100 Previous ( 10 * 10 ) + 20 = 120 ( 10 * 10 ) + ( 5 * 5 ) = 125

Hình aûnh : 

Hình aûnh Previous

AÛnh ñoäng – AÂm thanh : 

AÛnh ñoäng – AÂm thanh Previous

authorStream Live Help