Duc Phat Thich Ca Mau Ni

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH M?NG PH?T Ð?N CU?C Ð?I Ð?C PH?T THÍCH CA

Slide 2: 

T? cung tr?i Ðâu-su?t, B?-tát Prabhapala du?c Ph?m thiên và T? Thiên vuong th?nh m?i tái sinh xu?ng th? c?u kh? chúng sinh

Slide 3: 

Khi Hoàng h?u Maha Mada (m? c?a Ð?c Ph?t), th? thai, bà n?m m?ng th?y m?t voi tr?ng t? m?t ng?n núi vàng b?c mang m?t dóa hoa sen d?n dâng cho bà

Slide 4: 

Vào dêm trang tròn tháng tu, nam 625 tru?c Công nguyên, Ð?c Ph?t ra d?i t?i vu?n Lâm-tì-ni. Sau khi sinh ra, Ngài bu?c b?y bu?c, m?i bu?c có hi?n ra m?t hoa sen nâng d? chân Ngài. Ngài tuyên b? là Ngài là ngu?i dáng tôn th? nh?t.

Slide 5: 

Vì Hoàng h?u Maha Maya qua d?i b?y ngày sau khi Thái t? sinh ra, cho nên Thái t? du?c bà dì Maha Pajapati Gotami (Maha Ba xà ba d?), tr?c ti?p nuôi n?ng, d?y d?

Slide 6: 

Khi ?n si Kaladevila d?n tham hoàng nhi, v? hoàng t? tr? l?p t?c hi?n ra  trên d?u v? ?n si. Vua T?nh-ph?n, cha c?a Ngài, và dòng h? Thích-ca, d?nh l? v?i Ngài.

Slide 7: 

Ngày n?, Thái t? Si-d?t-ta d?o choi trong thành và th?y b?n d?u hi?u  c?a m?t ông già, m?t ngu?i b?nh ho?n, m?t t? thi, và m?t ?n si. Ngài  trân quý d?u hi?u sau cùng.

Slide 8: 

Khi hoàng nam La-h?u-la chào d?i, Thái t? Si-d?t-ta  quy?t d?nh lìa b? d?i s?ng th? t?c. Ngài d?n tham v? Da-du-dà-la l?n cu?i.

Slide 9: 

Thái t? T?t-d?t-ta xu?t gia, r?i b? gia dình. Ngài cùng ngu?i th? gi?, Xa-n?c, c?i ng?a d?n b? sông Anoma.

Slide 10: 

Thái t? Si-d?t-ta c?t tóc v?i m?t nhát guom

Slide 11: 

Thái t? v?i b? áo màu vàng don gi?n, t? nay cu?c s?ng không nhà c?a ngu?i xu?t gia c?u d?o. Ngài không noi ? c? d?nh. Khi thì ng?i du?i bóng cây, khi thì n?m ngh? qua dêm trong m?t hang dá. Chân không và d?u d? tr?n.

Slide 12: 

Thái t? hành pháp ép  xác trong 6 nam d?n khi Ngài tr? nên r?t g?y y?u. Xuong trong thân l? ra ngoài. Nhung s? hành h? xác thân không dua d?n gi?i thoát. Khi Ngài nghe m?t bài hát do Ph?m thiên Indra dánh dàn, Ngài liên tu?ng d?n lo?i dàn v?i dây không cang không chùng. Ngài khám phá con du?ng trung dung, Trung Ð?o.

Slide 13: 

Nàng Sujata cúng du?ng v? B?-tát m?t bát cháo s?a v?i m?t ong. Sujata tu?ng Ngài là m?t v? tr?i. Sau khi th? th?c, Ngài ném cái bát ?y vào dòng nu?c và bát ?y t? t? trôi ngu?c dòng.

Slide 14: 

Ba ngu?i con gái c?a Ma vuong tìm m?i cách d? quy?n ru Ngài. Nhung h? d?u th?t b?i.

Slide 15: 

B?-tát chi?n th?ng Ma vuong Vasavatti và doàn tùy tùng khu?y nhi?u Ngài t?i c?i cây B?-d?. M?t v? n? th?n t? lòng d?t hi?n ra d? giúp Ngài dánh b?i Ma vuong. Sau dó, Ma vuong ch?u khu?t ph?c, và ca t?ng Ngài.

Slide 16: 

Thái t? ng?i thi?n du?i g?c cây B? Ð? g?n sông Neranjara

Slide 17: 

Vào bu?i s?m mai vào ngày trang tròn tháng tu (tháng Vesak), nam 588 tru?c Tây l?ch, Ð?c Ph?t giác ng?, th?c ch?ng T? Di?u Ð?:  Kh?, Nguyên Nhân c?a Kh?, s? Di?t Kh?, và Con Ðu?ng Di?t Kh?.

Slide 18: 

Ð?c Ph?t gi?ng bài Pháp d?u tiên (Chuy?n Pháp Luân) cho nam ?n si t?i vu?n Nai, Sanath.

Slide 19: 

Vào ngày Magha, Ð?c Ph?t truy?n Ð?i Gi?i B?n cho 1250 v? T? kheo, và tóm t?t: "Không làm các di?u ác; G?ng làm các di?u lành; Luôn tu tâm t?nh ý; Chu Ph?t d?u d?y th?."

Slide 20: 

Ð?c Ph?t gi?ng pháp cho Hoàng h?u Maha-Yana

Slide 21: 

Ð?c Ph?t tr? v? thành Kapilavathu d? tham Vua Cha, hoàng gia và gi?ng pháp cho ngu?i thân

Slide 23: 

Angulimala, tên cu?p sát nhân, d?nh gi?t m? c?a h?n. Khi g?p Ð?c Ph?t  dang di trì bình, h?n d?i ý và mu?n sát h?i Ð?c Ph?t. H?n ch?y theo Ð?c Ph?t và g?i Ngài hãy d?ng l?i. Ngài tr? l?i là Ngài dã d?ng l?i t? lâu, có nghia là Ngài dã ngung m?i hành d?ng sát h?i. Angulimala t?nh ng?, quang b? khí gi?i, và xin th? gi?i. V? sau, ông ta d?c qu? A-la-hán.

Slide 25: 

Ð?c Ph?t nh?p Ni?t-bàn trong r?ng Sala, g?n thành Kusinara, nam 543 tru?c Công nguyên, sau 45 nam ho?ng pháp d? sinh.

authorStream Live Help