yapılandırmacı eğitim

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

yapılandırmacı eğitim

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Öğretimde Planlama Değerlendirme Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ

Eğitim ve Öğretim Kavramları : 

2 Eğitim, en genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir. Eğitim sürecinden geçen bireyin davranışlarında bir değişme olması beklenir. Varış; eğitim yoluyla kişinin amaçları, bilgileri, davranışları, tavırları ve aklâk ölçülerinin değiştiğini ifade etmektedir. Eğitim sürecine giren kişilerde bu değişmenin istenin yönde olması beklenir. Ertürk; eğitimi bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak ifade eder. Eğitim ve Öğretim Kavramları

Slide 3: 

3 Öğretim: İnsan yaşamının belli kesimlerinde kazandırılan, plânlı, programlı, destekli, genellikle bir belge ile sonuçlanan bir süreçtir Eğitim Öğretim Eğitim ve Öğretim Kavramları

Slide 4: 

4 Varış’a göre: ”Bir eğitim kurumunun, çocuklar gençler ve yetişkinler için sağladığı, millî eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetleri kapsar. Öğretim ders dışı kol faaliyetleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık hizmetleri bu çerçeveye girer.” Ertürk’e göre: “Bireylerde gözlenmesi kararlaştırılan hedefleri, bunları gerçekleştirebilecek düzenli eğitim ve sınama durumlarını içeren dirik bir bütündür” Eğitim ve Öğretim Kavramları

Eğitim Programının Temel Ögeleri : 

5 1. Amaç 2. İçerik 3. Yöntem 4. Değerlendirme Eğitim Programının Temel Ögeleri

Slide 6: 

6 Eğitimde Program Hiyerarşisi Eğitim programı Öğretim programı Ders programı Günlük Ders programı (plan) Ünite programı

Slide 7: 

7 Öğretim programı: Eğitim programı içinde ağırlık taşıyan bu kesim, genellikle belli bilgi kategorilerinin bir sistem dahilinde düzenlenmesiyle oluşmaktadır. Örneğin: 9.,10.,11. Sınıflar matematik programı, fen programı, sosyal bilgiler programı. Ders programı: Konunun özel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, belli bir süreye göre planlanmış üniteler, öğretmen-öğrenci etkileşimi, konunun özüne uygun öğretim ilke ve yöntemlerinin uygulanması, programlarda içerik ögesini destekleyen ve zenginleştiren ders kitapları ve diğer materyallerin geliştirilmesi esastır. Konu planı: Her bir derse girmeden, öğretmenin o derse ilişkin bir plan hazırlaması ise doğaldır. Program Tanımları

Slide 8: 

8 Amaçlar 3’ ayrılır: Bilişsel Amaçlar Duyuşsal Amaçlar Psiko-motor Amaçlar Amaçların Aşamalı Sınıflanması

Slide 9: 

9 Amaçların Hiyerarşik Sınıflaması Uzak Amaçlar Genel Amaçlar Özel Amaçlar Davranışsal Amaçlar Milli Eğitimin Amaçları Okulun Amaçları Dersin Amaçları Konunun Amaçları

Slide 10: 

10 Eğitim Programlarının Milli Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi Milli Eğitim Teori Ve Politikaları Eğitim Programları Eğitim Uygulayıcıları “Yönetici, öğretmen, öğrenci, Çevre, diğer ilgililer”

Slide 11: 

11 Programların geliştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul “Araştırma geliştirme projeleri” “Projelerin il düzeyinde uygulanması” “Öğretim uygulamalarının geliştirilmesine kaynaklık”

Slide 12: 

12 Eğitimde program modelleri Derslere göre düzenlenen programlar Aktivite ilkesine göre düzenlenen programlar Sorunlara göre düzenlenen programlar

Slide 13: 

13 PROGRAM GELİŞTİRME KAVRAMI “Gerek okul içinde gerekse okul dışında Millî Eğitimin ve okulun amaçlarını etkinlikle geliştirmek ve gerçekleştirmek üzere düzenlenen muhteva ve faaliyetlerin; uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerle Geliştirilmesine yönelmiş koordine çabaların tümüdür.” Tanım:

Slide 14: 

14 PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ KAPSAMI Okulun öğrenme koşullarının geliştirilmesi Öğrencilerin yaşantılarının geliştirilmesi Öğretim imkânlarının “zaman”, “mekan”, “araçlar” ve “gereçler” yönünden geliştirilmesi Öğretmenlerin ve diğer ilgililerin bilgi yapısı, öğrenme, öğretim, değerlendirme vb. konularda sürekli biçimde bilgilendirilmesi Eğitim amaçlarının en üst düzeyde gerçekleşmesi için ilgililerin istekli hâle getirilmesi vb.

PROGRAM GELİŞTİRMENİN ÖZELLİKLERİ : 

15 PROGRAM GELİŞTİRMENİN ÖZELLİKLERİ Hazırlanmış olan bir programın araştırmacı bir yaklaşımla uygulamada geliştirilmesidir. Masa başında yapılan bir çalışma değildir. Program Geliştirme merkezden okula, okuldan merkeze doğru haberleşme gerektiren bir süreçtir. Program Geliştirme devamlı, kapsamlı ve uygulamalı bir süreçtir. Program Geliştirmede, değerlendirme önemli ve sürekli bir yer tutar. Program Geliştirme ekip çalışmasını gerektirir.

Slide 16: 

16 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ Hedefler Eğitim Durumları Değerlendirme HAZIRLIK UYGULAMA DEĞERLENDİRME Düzeltilmiş program

Slide 17: 

17 Bir Hedefte Bulunması Gereken Özellikler 1) Hedef cümlelerinin sonunda ne kazanılacağını ifade eden kelime kullanılmalıdır: Bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, alışkanlığı vs. veya “bilme” ekiyle biten bir bileşik sözcük. Örnek: - Matematik dersinde dört işlemden yararlanarak problem çözebilme (çözme yeteneği) - Bilgisayar Programlama dersinde, verilen bir problem durumunun çözümüne en uygun programı hazırlayabilme 2) Hedefin ilgili olduğu konu alanı belirtilmelidir. Örnek: - Felsefede geçen temel kavramların bilgisi Bilgisayarda donanım parçalarını tanıyabilme Bilimsel yöntemi kullanabilme (Yanlış). Doğrusu: Fen Bilgisi dersinde verilen doğal problemlerin çözümünde bilimsel yöntemi kullanabilme)

Slide 18: 

18 3) Açık-Seçiklik: Örnek: - Biyoloji Dersinde sürüngenlerin sindirim sistemi bilgisi Problem Çözme ile ilgili süreçler bilgisi (Yanlış). Doğrusu: Mat. Der.de tam sayılarla ilgili problemlerin çözümünde süreçler bilgisi Bilgisayarda komutları kullanabilme (Yanlış). Doğrusu: Bilgisayarda işletim sistemlerine ilişkin komut işlemlerini yapabilme Bir Hedefte Bulunması Gereken Özellikler

Slide 19: 

19 4) Öğrenciye Davranışına Dönüklük: Örnek: - Türkçe Der.de noktalama işaretlerini kullanma becerisinin öğretilmesi (Yanlış). Doğrusu: - Türkçe Der.de noktalama işaretlerini kullanabilme Öğrencilere disket ile ilgili işlemleri yapma becerisi kazandırmak (Yanlış). Doğrusu: Bilgisayar Der.de disket ile ilgili işlemleri yapabilme Bir Hedefte Bulunması Gereken Özellikler

Slide 20: 

20 Bir Hedefte Bulunması Gereken Özellikler 5) Genellik-Sınırlılık Genellik ilkesi; Hedef cümlesinin yeterince kapsamlı olmasını ifade eder. Genellik, hedefin yazıldığı plan türüne göre değişir: Örneğin: - Türkçe Der. Günümüz Türkçesiyle yazılmış düzeyine uygun bir metni anlayabilme (Yıllık plan) - Türkçe Der. Günümüz Türkçesiyle yazılmış düzeyine uygun bir öyküyü anlayabilme (Ünite planı) Türkçe Der.de Ömer Seyfettin’nin “Forsa” adlı öyküsünü anlayabilme (Günlük plan) Örnek: - 5 ile 7’ yi çarpma gücü (Yanlış. Doğrusu): Mat. Der.de sayılar arasındaki belli ilişkileri kavrama gücü Bil. Der. Eternet kartının kurulumunu yapabilme (Yanlış. Doğrusu): Bil. Dersinde bilgisayarın temel donanım bileşenlerinin kurulumunu yapabilme

Slide 21: 

21 Sınırlılık ilkesi: Hedef cümlesi öğrenciye kazandırılacak tek bir özelliği içermelidir. Örnek:- Türkçe Der.de duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak anlatabilme (Yanlış) Bilgisayar Der. de bilgisayarın donanım parçalarını monte edebilme ve onların arızalarını giderebilme Bir Hedefte Bulunması Gereken Özellikler

Slide 22: 

22 BİLİŞSEL HEDEFLER BİLGİ KAVRAMA UYGULAMA ANALİZ DEĞERLEN-DİRME BASİT KARMAŞIK SENTEZ

Slide 23: 

23 Bilgi Basamağı: (bilgisi) Eğt. Plan. Ve Değ. İle ilgili temel kavramların bilgisi Bilgisayarda donanım parçalarını tanıyabilme Bilgisayar donanımıyla ilgili terimler bilgisi Sosyal bilgiler dersinde geçen başlıca tarihi olguların bilgisi Fen bilgisi dersinde başlıca kavramların bilgisi Kavrama Basamağı: (kavrayabilme, açıklayabilme, yorumlayabilme vs.) Eğitimde program modellerinin özelliklerini kavrayabilme Coğrafya dersi ile ilgili haritaları okuyabilme İstatistik dersinde bazı ölçme puanlarını grafikle gösterebilme Bilgisayar dersinde kelime işlem programlarının özelliklerini kavrayabilme BİLİŞSEL HEDEF ÖRNEKLERİ:

Slide 24: 

24 Uygulama Basamağı: (Yapabilme, hazırlayabilme, uygulayabilme vs.) Eğt. Planlama dersinde kendi alanı ile ilgili günlük plan hazırlayabilme Eğt. Planlama dersinde kendi alanına uygun öğretim yöntemlerini kullanabilme Matematik dersinde dört işlemden yararlanarak problem çözebilme Bilgisayar dersinde donanım parçalarını kurallarına uygun şekilde çıkarabilme Bil. Dersinde bilgisayarın temel donanım bileşenlerinin kurulumunu yapabilme Analiz Basamağı: (Ögelerine ayırabilme, analiz edebilme, çözümleyebilme vs.) Eğt. Planlama dersinde program ögeleri arasındaki ilişkileri ayırt edebilme Kimya dersinde bir doğal bileşiği elementlerine ayırabilme Bilgisayarda verilerin nasıl işlendiğini saptayabilme BİLİŞSEL HEDEF ÖRNEKLERİ: (Devamı)

Slide 25: 

25 Sentez Basamağı: (geliştirebilme,, önerebilme, düzenleyebilme vs.) Eğt. Planlama dersinde alanıyla ilgili yeni bir program tasarısı hazırlayabilme Bil. Programlama dersinde özgün bir program yazabilme Değerlendirme Basamağı: (Yargılayabilme, eleştirebilme, değerlendirebilme vs.) Eğt.PlanDer.de bir ders planını, plan hazırlama ilkelerine göre değerlendirebilme Eğt.PlanDer.de program modellerini karşılaştırıp, ülkemize uygunluğunu değerlendirebilme Materyal geliştirme dersindehazırlanmış olan powerpoint sunusunu, sunu hazırlama ilkelerine göre eleştirebilme BİLİŞSEL HEDEF ÖRNEKLERİ: (Devamı)

Slide 26: 

26 PSİKO-MOTOR HEDEFLER UYARILMA KLAVUZ DENETİMİNDE YAPMA BECERİ HALİNE GETİRME DURUMA UYDURMA YARATMA BASİT KARMAŞIK

PSİKO-MOTOR ALAN : 

27 PSİKO-MOTOR ALAN UYARILMA (Becerinin nasıl yapıldığı öğrenci tarafından gözlenir, vücut o işi yapmaya hazır hale getirilir.) Beden Eğitimi dersinde vücut hareketlerini gözleyebilme Fen Bilgisi dersinde temel doğal maddeleri çeşitli duyu organlarıyla tanıyabilme Bilgisayar birimlerini tanıyabilme KLAVUZ DENETİMİNDE YAPMA (Davranışlar öğretmen yardımıyla, öğretmenin gözetimi ya da denetiminde yapılır.) Fen Bilgisi dersinde basit deneyleri laboratuarda öğretmen yardımıyla yapabilme Öğretmen yardımıyla istenilen bir enstrümanı çalabilme Bilgisayarın donanım parçalarını öğretmen gözetiminde sökebilme

Slide 28: 

28 BECERİ HALİNE GETİRME (Öğrenci, davranışları kendi başına, hiç kimseden yardım almadan; istenilen nitelikte, istenilen sürede ya da istenilen yeterlikte yapabilir.) Örnek: Müzik dersinde melodiyi ezgisine uygun icra edebilme İlk yardım hizmetlerini kurallara uygun yapabilme Bilgisayarda on parmakla yazı yazabilme Bilgisayar donanım parçalarını kurallarına uygun bir şekilde sökebilme Beden Eğ. De.de yüz metreyi 13 saniyenin altında zorlanmadan koşabilme Damardan kanı, kurallara uygun olarak bir dakikada kolayca alabilme On parmakla, en fazla dört hata yaparak, bir dakikada 64 vuruşla istenilen yazıyı kolayca yazabilme Bilgisayarın donanım parçalarını kurallarına uygun bir şekilde 15’da kolayca sökebilme PSİKO-MOTOR ALAN

Slide 29: 

29 PSİKO-MOTOR ALAN DURUMA UYDURMA (Kazanılan becerilerin yeni bir problem durumuna kolayca uygulanmasıdır. Bilgi transferi söz konudur.) Elde ettiği becerilerle ilk kez karşılaştığı başka bir müzik aletini çalabilme Elde ettiği becerilerle, ilk kez karşılaştığı bir elektronik aleti kolayca sökebilme Elde ettiği becerilerle, programların yeni versiyonlarını kolayca çalıştırabilme YARATMA (Senteze eşdeğerdir. Yeni, orijinal bir şey ortaya koyma esastır.) Yeni ve orijinal bir beste yapabilme Duygu ve düşünlerini anlatan özgün bir resim yapabilme

Slide 30: 

30 GÜNLÜK PLAN ÖRNEĞİ Okul: Sınıf: Şube: Süre: Konu: Amaç: Öğretmenin Adı, Soyadı HAZIRLIK SUNU UYGULAMA DEĞERLENDİRME Görsel-İşitsel Araçlar

Slide 31: 

31 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Giriş, amaçların belirtilmesi Grupların oluşturulması Grupların verilen konuları çalışması Grup üyelerinin karşılıklı yer değiştirip, yeni grupların oluşturulması Grup üyelerinin konuları birbirlerine anlatması Her grubun 3-5 soru hazırlaması Soruların öğretmen tarafından toplanması Soruların öğretmen tarafından sınıfa yöneltilmesi En çok doğru cevap veren grubun belirlenmesi, ödüllendirilmesi 3 dk. 15 dk. 4 dk. 3 dk. 15 dk. 10 dk.

authorStream Live Help