Το θαύμα της σκάλας

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

S??ta Fe, ??? ?e????, ???.??a µ?st???? 130 et?? p??se???e? ???? st??? 250 ?????de? ep?s??pte? t? ?????. S?µe?? a?af????: ? e????s?a Loretto : 

S??ta Fe, ??? ?e????, ???.??a µ?st???? 130 et?? p??se???e? ???? st??? 250 ?????de? ep?s??pte? t? ?????. S?µe?? a?af????: ? e????s?a Loretto

??e??? p?? d?af???p??e? t?? e????s?a ap? t?? ?p????pe? e??a? t? ?p?t???µe?? ?a?µa p?? ????e e?t?? t?? e????s?a?. : 

??e??? p?? d?af???p??e? t?? e????s?a ap? t?? ?p????pe? e??a? t? ?p?t???µe?? ?a?µa p?? ????e e?t?? t?? e????s?a?.

? e????s?a ?atas?e??st??e t?? 19? a???a. ?ta? et??µ?st??e, ?? ?a?????e? s??e?d?t?p???sa? ?t? de? e??a? ?t?ste? s???e? p?? ?a ?d????? st?? ep??? ???f?. : 

? e????s?a ?atas?e??st??e t?? 19? a???a. ?ta? et??µ?st??e, ?? ?a?????e? s??e?d?t?p???sa? ?t? de? e??a? ?t?ste? s???e? p?? ?a ?d????? st?? ep??? ???f?.

?f????sa? 9 µ??e? p??se???? st?? ???? ??s?f, p?? ?ta? ?????????. : 

?f????sa? 9 µ??e? p??se???? st?? ???? ??s?f, p?? ?ta? ?????????.

??? ??at? µ??a, ??a? ????st?? ?t?p?se t?? p??ta t??? ?a? e?pe ?t? ?ta? ????????? ?? ?t? µp????se ?a ß????se? µe t? s???a. : 

??? ??at? µ??a, ??a? ????st?? ?t?p?se t?? p??ta t??? ?a? e?pe ?t? ?ta? ????????? ?? ?t? µp????se ?a ß????se? µe t? s???a.

?atas?e?ase t? s???a ???µ??a???, ? ?p??a st?? p??e?a ?a?a?t???st??e µe???? ep?te??µa ???????????. : 

?atas?e?ase t? s???a ???µ??a???, ? ?p??a st?? p??e?a ?a?a?t???st??e µe???? ep?te??µa ???????????.

?a???a? de? ??e?e p?? ? s???a µp????se ?a ?p?st????e? t? ß???? t?? µ?a ?a? de? e??e ?e?t???? ?p?st?????. : 

?a???a? de? ??e?e p?? ? s???a µp????se ?a ?p?st????e? t? ß???? t?? µ?a ?a? de? e??e ?e?t???? ?p?st?????.

??te ? ?????????, p?? de ???s?µ?p???se ??te ??a ?a?f? ? ????a st?? ?atas?e?? t?? s???a?, e?afa??st??e ????? ?a pe??µ??e? t?? p????µ? t??. : 

??te ? ?????????, p?? de ???s?µ?p???se ??te ??a ?a?f? ? ????a st?? ?atas?e?? t?? s???a?, e?afa??st??e ????? ?a pe??µ??e? t?? p????µ? t??.

?????f???se µ?a f?µ? st? S??ta Fe, ?t? ? ????????? ?ta? ? ?d??? ? ????? ??s?f… : 

?????f???se µ?a f?µ? st? S??ta Fe, ?t? ? ????????? ?ta? ? ?d??? ? ????? ??s?f…

…sta?µ???? ap? ??? ?d?? ??? ??s?? ???st? ??a ?a d?e??et?se? t? p??ß??µa. ??t?te, ? s???a a?t? ?e??e?ta? ap?t??esµa «?a?µat??» ?a? ap?te?e? p??? ????? e?at??t?d?? ?????d?? t????st?? ???e ?????. : 

…sta?µ???? ap? ??? ?d?? ??? ??s?? ???st? ??a ?a d?e??et?se? t? p??ß??µa. ??t?te, ? s???a a?t? ?e??e?ta? ap?t??esµa «?a?µat??» ?a? ap?te?e? p??? ????? e?at??t?d?? ?????d?? t????st?? ???e ?????.

?p?????? 3 µ?st???a se a?t? t?? ?p??es?, s?µf??a µe t?? e?p??s?p? t?? e????s?a?: t? 1? e??a? ?t? µ???? s?µe?a, pa?aµ??e? ????st? ? ta?t?t?ta t?? ?????????. : 

?p?????? 3 µ?st???a se a?t? t?? ?p??es?, s?µf??a µe t?? e?p??s?p? t?? e????s?a?: t? 1? e??a? ?t? µ???? s?µe?a, pa?aµ??e? ????st? ? ta?t?t?ta t?? ?????????.

?? 2? µ?st???? – ???? ?? a???t??t??e?, µ??a????? ?a? ep?st?µ??e? ?s???????ta? ?t? de? µp????? ?a e?µ??e?s??? p?? a?t? ? s???a µp??e? ?a ?s????pe? ????? ?e?t???? st????µa. : 

?? 2? µ?st???? – ???? ?? a???t??t??e?, µ??a????? ?a? ep?st?µ??e? ?s???????ta? ?t? de? µp????? ?a e?µ??e?s??? p?? a?t? ? s???a µp??e? ?a ?s????pe? ????? ?e?t???? st????µa.

?a? t? 3? µ?st???? – ap? p?? p?????e t? ????; ?? ??µa ??e? d?e?e????e? µe s?µp??asµa ?t? t? e?d?? ????? p?? ???s?µ?p??????e ??a t? s???a de? ?p???e? se ???????? t?? e???te?? pe????? t?? e????s?a?. : 

?a? t? 3? µ?st???? – ap? p?? p?????e t? ????; ?? ??µa ??e? d?e?e????e? µe s?µp??asµa ?t? t? e?d?? ????? p?? ???s?µ?p??????e ??a t? s???a de? ?p???e? se ???????? t?? e???te?? pe????? t?? e????s?a?.

?p???e? ?a? µ?a ???? ?ept?µ??e?a p?? t??f?d?te? t?? pep????s? ?a?µat??: ? s???a ??e? 33 s?a??p?t?a, ?sa ?a? ? ?????a ??? ??s?? ???st??. : 

?p???e? ?a? µ?a ???? ?ept?µ??e?a p?? t??f?d?te? t?? pep????s? ?a?µat??: ? s???a ??e? 33 s?a??p?t?a, ?sa ?a? ? ?????a ??? ??s?? ???st??. M. Gallo


authorStream Live Help