Τι εννοούμε όταν λέμε...

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

?? e?????µe?ta? ??µe... : 

?? e?????µe?ta? ??µe...

?? e????µe ?ta? ??µe......ß???a?s?µa : 

?? e????µe ?ta? ??µe......ß???a?s?µa

?? e????µe ?ta? ??µe......???s??ßa : 

?? e????µe ?ta? ??µe......???s??ßa

?? e????µe ?ta? ??µe......???ta a???µ????? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......???ta a???µ?????

?? e????µe ?ta? ??µe......e?ßet???? s?????? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......e?ßet???? s??????

?? e????µe ?ta? ??µe......???ss?d?t?? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......???ss?d?t??

?? e????µe ?ta? ??µe......ße?????? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......ße??????

?? e????µe ?ta? ??µe......µ??te???sµ?? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......µ??te???sµ??

?? e????µe ?ta? ??µe......p??ts????? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......p??ts?????

?? e????µe ?ta? ??µe......pa?d??? ?a??ts? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......pa?d??? ?a??ts?

?? e????µe ?ta? ??µe......???e?? ????sµa : 

?? e????µe ?ta? ??µe......???e?? ????sµa

?? e????µe ?ta? ??µe......?t? ?? p?pe???? e??a? af??d?s?a??? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......?t? ?? p?pe???? e??a? af??d?s?a???

?? e????µe ?ta? ??µe......?? a?t?? t? ß???? t?? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......?? a?t?? t? ß???? t??

?? e????µe ?ta? ??µe...... f???d???e? : 

?? e????µe ?ta? ??µe...... f???d???e?

?? e????µe ?ta? ??µe......de?µ?t??? ep??d?s? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......de?µ?t??? ep??d?s?

?? e????µe ?ta? ??µe......t?? ??a?e µe e?af?? p?d?µat???a : 

?? e????µe ?ta? ??µe......t?? ??a?e µe e?af?? p?d?µat???a

?? e????µe ?ta? ??µe......??s?da ???a??a : 

?? e????µe ?ta? ??µe......??s?da ???a??a

?? e????µe ?ta? ??µe......?t? e?µaste ?pad?? t?? ??a????a? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......?t? e?µaste ?pad?? t?? ??a????a?

?? e????µe ?ta? ??µe......???a????st?? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......???a????st??

?? e????µe ?ta? ??µe......e?te?e? e??efa???? e??as?a : 

?? e????µe ?ta? ??µe......e?te?e? e??efa???? e??as?a

?? e????µe ?ta? ??µe......f???t?? ?p?????st?? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......f???t?? ?p?????st??

?? e????µe ?ta? ??µe......p?? ??a µp???? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......p?? ??a µp????

?? e????µe ?ta? ??µe......ast???µ???? s????? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......ast???µ???? s?????

?? e????µe ?ta? ??µe......????p???? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......????p????

?? e????µe ?ta? ??µe......??p???????? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......??p????????

?? e????µe ?ta? ??µe......µ?? ?f??e t? ?af?s? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......µ?? ?f??e t? ?af?s?

?? e????µe ?ta? ??µe......?t? ??p???? e??a? e??sµ???? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......?t? ??p???? e??a? e??sµ????

?? e????µe ?ta? ??µe......p??e ?aµ???ta? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......p??e ?aµ???ta?

?? e????µe ?ta? ??µe......?afte?? s??tsa : 

?? e????µe ?ta? ??µe......?afte?? s??tsa

?? e????µe ?ta? ??µe......t?p???af??? ????? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......t?p???af??? ?????

?? e????µe ?ta? ??µe......?t? ? p?tsa pa?a?????e : 

?? e????µe ?ta? ??µe......?t? ? p?tsa pa?a?????e

?? e????µe ?ta? ??µe......?µe??e µe t? ????a : 

?? e????µe ?ta? ??µe......?µe??e µe t? ????a

?? e????µe ?ta? ??µe......?ats?sµ?? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......?ats?sµ??

?? e????µe ?ta? ??µe......???ta???? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......???ta????

?? e????µe ?ta? ??µe......s??pe?µa? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......s??pe?µa?

?? e????µe ?ta? ??µe......pa?e?????s? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......pa?e?????s?

?? e????µe ?ta? ??µe......ts??µp?????e? µe ??t?a µa????? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......ts??µp?????e? µe ??t?a µa?????

?? e????µe ?ta? ??µe......pa???? µa??µata ????f : 

?? e????µe ?ta? ??µe......pa???? µa??µata ????f

?? e????µe ?ta? ??µe......?a?d????µa???a? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......?a?d????µa???a?

?? e????µe ?ta? ??µe......a???a? ??a t?? ep?ß??s? : 

?? e????µe ?ta? ??µe......a???a? ??a t?? ep?ß??s?

authorStream Live Help