B�i thuy?t tr�nh Gi�o D?c C�ng D�n3

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài thuy?t trình Giáo D?c Công Dân. : 

Bài thuy?t trình Giáo D?c Công Dân. Bài 14: Chính sách qu?c phòng & an ninh. Nhóm: 4

Câu h?i: Ngày nay, trong hoà bình, qu?c phòng và an ninh có còn quan tr?ng n?a không ? Vì sao? : 

Câu h?i: Ngày nay, trong hoà bình, qu?c phòng và an ninh có còn quan tr?ng n?a không ? Vì sao? Tr? l?i: Ngày nay, trong hoà bình, nhi?m v? hàng d?u c?a dân t?c là xây d?ng ch? nghia xã h?i nhung không du?c loi l?ng nhi?m v? b?o v? v?ng ch?c t? qu?c. Vì các th? l?c thù d?ch v?n th?c hi?n âm muu “Di?n bi?n hoà bình ”,gây r?i, tìm m?i co h?i d? gây b?o lo?n, l?t d? và can thi?p vu trang. M?t khác trong th?i kì m? c?a, bên c?nh m?t tích c?c, ? nu?c ta còn có nh?ng bi?u hi?n tiêu c?c ?nh hu?ng d?n m?i m?t c?a d?i s?ng xã h?i

a) Vai trò c?a qu?c phòng và an ninh: : 

a) Vai trò c?a qu?c phòng và an ninh: _ Qu?c phòng & An ninh có vai trò tr?c ti?p gi? gìn và b?o v? v?ng ch?c T? Qu?c VN xã h?i ch? nghia.

b) Nhi?m v? c?a qu?c phòng và an ninh : 

b) Nhi?m v? c?a qu?c phòng và an ninh _Xây d?ng n?n qu?c phòng toàn dân và an ninh nhân dân v?ng m?nh toàn di?n. _B?o v? v?ng ch?c d?c l?p, ch? quy?n, th?ng nh?t, toàn v?n lãnh th? c?a t? qu?c, b?o v? d?ng, nhà nu?c, nhân dân và ch? d? xã h?i ch? nghia. _B?o v? an ninh chính tr?, an ninh kinh t?, van hoá tu tu?ng và an ninh xã h?i. _Duy trì tr?t t? k? cuong, an toàn xã h?i. _góp ph?n gi? v?ng ?n d?nh chính tr? c?a d?t nu?c, ngan ch?n, d?y lùi và làm th?t b?i m?i âm muu, ho?t d?ng ch?ng phá c?a các th? l?c thù d?ch, không d? b? d?ng, b?t ng?. => Ðó là him v? tr?ng y?u thu?ng xuyên c?a Ð?ng, Nhà nu?c và c?a toàn dân, v?i quân d?i nhân dân và công an nhân dân là l?c lu?ng nòng c?t.

2) Nh?ng phuong hu?ng co b?n nh?m tang cu?ng qu?c phòng và an ninh : 

2) Nh?ng phuong hu?ng co b?n nh?m tang cu?ng qu?c phòng và an ninh - Phát huy s?c m?nh t?ng h?p c?a kh?i d?i doàn k?t toàn dân, c?a h? th?ng chính tr? du?i s? lãnh d?o c?a Ð?ng. - K?t h?p s?c m?nh dân t?c v?i s?c m?nh c?a th?i d?i.(Bao g?m nh?ng truy?n th?ng t?t d?p, s?c m?nh c?a van hoá tinh th?n và s?c m?nh v?t ch?t c?a dân t?c). S?c m?nh th?i d?i (là) s?c m?nh c?a khoa h?c và công ngh?, s?c m?nh c?a các l?c lu?ng ti?n b? và cách m?ng trên th? gi?i. - K?t h?p qu?c phòng v?i an ninh. - K?t h?p kinh t? - xã h?i v?i qu?c phòng và an ninh.

M?t s? hình ?nh tiêu bi?u: : 

M?t s? hình ?nh tiêu bi?u:

Thanh niên lên du?ng nh?p ngu. : 

Thanh niên lên du?ng nh?p ngu.

H?c sinh & sinh viên tham gia h?c nghia v? quân s?. : 

H?c sinh & sinh viên tham gia h?c nghia v? quân s?.

M?t s? b? ph?n c?a quân d?i. : 

M?t s? b? ph?n c?a quân d?i.

TRANH LU?N: : 

TRANH LU?N: v? trách nhi?m c?a công dân d?i v?i chính sách qu?c phòng và an ninh.

3)Trách nhi?m c?a công dân d?i v?i chính sách qu?c phòng và an ninh : 

3)Trách nhi?m c?a công dân d?i v?i chính sách qu?c phòng và an ninh - Tin tu?ng vào chính sách qu?c phòng và an ninh. - Thu?ng xuyên nêu cao tinh th?n c?nh giác tru?c m?i âm muu, th? do?n tinh vi c?a k? thù. - Ch?p hành pháp lu?t v? qu?c phòng và an ninh: s?n sàng th?c hi?n nghia v? quân s?,... - S?n sàng th?c hi?n nghia v? quân s? - Tích c?c thamgia vào các ho?t d?ng trên linh v?c qu?c phòng và an ninh t?i noi cu trú

THE END. : 

THE END. +Thu th?p hình ?nh, làm video clip: _ Truong M? Hoa _ Lê Th? Thu? Ngân _ Ngô Ð?c Tín _ Lê Nguy?n Ti?n Dung +Ph? trách câu h?i: _Qu?nh Nhu _Anh Vu +Làm PowerPoint: _Ðình Tuyên _Thu? Tiên +Biên t?p: _Ðình Tuyên _Huong Giang _Phuong Phuong +MC: _Huong Giang _Phuong Phuong.

authorStream Live Help