Le Phai

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

L? PH?I

Slide 2: 

B?n thân m?n, Chúng tôi vô cùng dau d?n báo tin bu?n : anh b?n r?t thân c?a chúng ta là L? PH?I dã qua d?i… …sau nhi?u nam dài s?ng gi?a chúng ta.

Slide 3: 

Không ai bi?t rõ tu?i c?a anh vì t? r?t lâu s? h? t?ch ghi l?i ngày sanh c?a anh dã b? h?y b?.

Slide 4: 

Nhung chúng ta v?n nh? anh r?t rõ, nh?t là vì anh dã d?y cho chúng ta nh?ng tri?t lý s?ng th?t hay, ví d? nhu : « Th? gi?i thu?c v? nh?ng k? d?y s?m » « Không nên trông d?i t?t c? noi k? khác » Ho?c : « Có l? di?u dang x?y d?n cho tôi cung là do l?i c?a tôi » Và còn r?t nhi?u di?u khác n?a…

Slide 5: 

L? PH?I ch? s?ng v?i nh?ng nguyên t?c don gi?n và th?c ti?n, nhu : « Ð?ng vung tay quá trán » Và nh?ng nguyên t?c giáo d?c rõ ràng, nhu : « Cha m? là ngu?i quy?t d?nh cu?i cùng »

Slide 6: 

Kh?n thay, L? PH?I b?t d?u b? chao d?o khi nhi?u ph? huynh b?t d?u t?n công các th?y cô giáo, nh?ng ngu?i v?n tu?ng mình làm dúng nhi?m v? khi d?y cho con tr? bi?t k? cuong phép t?c.

Slide 7: 

Tình tr?ng s?c kh?e c?a L? PH?I tr? nên tr?m tr?ng khi hay tin m?t giáo viên b? sa th?i vì la m?ng m?t h?c trò ng? ngh?ch.

Slide 8: 

S?c kh?e c?a L? PH?I càng suy y?u hon khi nhà tru?ng ph?i xin phép ph? huynh và ch? du?c bang m?t v?t thuong c?n con c?a con em h? sau khi du?c phép. Trong khi có nh?ng nguy hi?m khác nghiêm tr?ng hon nhi?u dang rình r?p con em h?, nhà tru?ng l?i không du?c phép thông báo cho ph? huynh bi?t n?a.

Slide 9: 

Cu?i cùng, L? PH?I không còn thi?t s?ng n?a khi anh nh?n th?y côn d? và t?i ph?m còn du?c d?i x? t?t hon là n?n nhân c?a h?.

Slide 10: 

Anh cung c?m th?y tinh th?n và th? xác dau nhói khi lu?t pháp ra phán quy?t : hành vi t? v? tru?c k? c?p trong nhà c?a chính mình là ph?m t?i, n?u k? c?p dó có d? b?ng ch?ng d? ki?n là h?n b? t?n công và b? xâm ph?m thân th?.

Slide 11: 

L? PH?I m?t h?n ni?m tin và ý chí bám vào cu?c s?ng khi anh hay tin có m?t ph? n? không ý th?c là m?t tách cà-phê nóng có th? gây ph?ng và dã vô ý làm d? vài gi?t trên dùi, sau dó cô dã du?c ch? hãng ch? t?o máy pha cà-phê b?i thu?ng m?t kho?n ti?n k?ch sù. Ông này cung dã ph?i sa th?i toàn b? nhân viên và công nhân c?a mình.

Slide 12: 

Và h?n các b?n cung dã bi?t, có nhi?u cái ch?t dã m? du?ng cho cái ch?t c?a chính L? PH?I. Ðó là cái ch?t c?a : - cha m? anh là S? Th?t và Lòng Tin, - v? anh là Kín Ðáo, con gái anh là Trách Nhi?m và con trai anh là Lý Trí.

Slide 13: 

Anh hoàn toàn nhu?ng ch? l?i cho ba ngu?i em ng?y t?o có tên là : - « Tôi bi?t rõ quy?n c?a tôi » - « Ðó là l?i c?a ngu?i kia » - « Tôi là n?n nhân c?a xã h?i »

Slide 14: 

Ðuong nhiên dám tang c?a anh không có dông ngu?i tham d?, vì không còn nhi?u ngu?i quen bi?t anh và r?t ít ngu?i d? ý là anh dã ra di.

Slide 15: 

Nhung n?u b?n còn nh? d?n anh và mu?n làm s?ng l?i k? ni?m v? anh, xin hãy thông báo cho thân h?u bi?t r?ng anh b?n L? PH?I thuong nh? c?a chúng ta không còn n?a. Hãy g?i di ti?p cáo phó này ch?ng h?n…

Slide 16: 

N?u không, xin b?n d?ng làm gì c? ! (Nhung cung d?ng ng?c nhiên vì th?i nay sao không tìm dâu ra L? PH?I n?a nhé !) Tác gi? : vô danh Chuy?n ng? : ltd 29/03/2009

authorStream Live Help