chương 2 vận tải

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån I. Vaän taûi ñöôøng bieån vaø thöông maïi quoác teá: Ñaëc ñieåm kinh teá kyõ thuaät cuûa vaän taûi ñöôøng bieån: 1.1. Öu ñieåm: Naêng löïc chuyeân chôû cuûa vaän taûi ñöôøng bieån raát lôùn Vaän taûi ñöøông bieån thích hôïp cho vieäc vaän chuyeån haàu heát caùc loaïi haøng hoaù vaø ñaëc bieät laø haøng hoaù koàng keành, haøng sieâu tröôøng, sieâu naëng, haøng rôøi coù khoái löôïng lôùn nhöng giaù trò khoâng cao Haàu heát caùc tuyeán ñöôøng vaän taûi ñöôøng bieån ñeàu laø caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng töï nhieân Giaù thaønh vaän taûi ñöôøng bieån raát thaáp ( chæ cao hôn vaän taûi ñöôøng oáng).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2. Nhöôïc ñieåm: Vaän taûi ñöôøng bieån phuï thuoäc raát nhieàu vaøo töï nhieân Toác ñoä cuûa taøu bieån coøn thaáp vaø toác ñoä khai thaùc coøn haïn cheá

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Taùc duïng cuûa vaän taûi ñöôøng bieån: - Raát thích hôïp vôùi chuyeân chôû haøng hoaù trong thöông maïi quoác teá: hôn 80% toång khoái öôïng haøng hoaù vaän chuyeån treân theá giôùi Goùp phaàn laøm thay ñoåi cô caàu haøng hoaù, cô caáu thò tröôøng trong buoân baùn quoác te Goùp phaàn môû roäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu & quan heä buoân baùn quoác teá Aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hieäu quûa kinh doanh xuaát nhaäp khaåu

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån II. Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa vaän taûi bieån Taøu buoân: 1.1 Ñònh nghóa vaø caùc ñaêêc tröng kinh teá kyõ thuaät cuaû taøu buoân: Taøu buoân laø nhöõng taøu chôû haøng & chôû haønh khaùch vì muïc ñích thöông maïi (kieám lôøi). Taøu buoân chôû haøng coù caùc ñaëc tröng kinh teá kyõ thuaät sau: a.1 Teân taøu: ñaõ ñöôc ñaêng kyù a.2 Caûng ñaêng kyù a.3 Theo côø taøu coù: taøu treo côø bình thöôøng & taøu treo côø phöông tieän - Taøu treo côø bình thöôøng: nghóa laø taøu cuûa nöôùc naøo thì ñaêng kyù treo côø nöôùc ñoù - Taøu treo côø phöông tieän: töùc laø taøu ñöôïc mua ôûø moät nöôùc nhöng khoâng ñaêng kyù treo côø nöôùc ñoù maø treo côø nöôùc khaùc

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån a.4. Chuû taøu: xaùc ñinh ñöôc chuû sôû höõu cuûa taøu seõ cho bieát ñöiôc uy tín cuõng nhö ñoâ tin caây cuûa con taøu a.5 Kích thöôùc taøu (Dimension of ship): - Chieàu daøi cuûa taøu ( Length over all-LOA): goàm chieàu daøi toaøn boä laø chieàu daøi töø muõi taøu ñeán ñuoâi taøu & chieàu daøi môùn nöôùc - Chieàu roäng cuûa taøu (Breath extrame/Beam): laø khoaûng caùch vuoâng goùc noái 2 ñieåm roäng nhaát cuûa taøu a.6 Troïng löôïng taøu (Displacement): laø söùc naëng cuûa taøu, chính baèng troïng löôïng cuûa khoái nöôùc maø taøu chieám choã. Coù 2 loaïi troïng löôïng taøu:

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - Troïng löôïng taøu khoâng haøng (Light Displacement Tonnage-LDT - Troïng löôïng taøu ñaày haøng (Heavy Displacement Tonnage-HDT a.7 Troïng taûi taøu (Carrying Capacity/ Deadweight Tonnage-DWT? Ñaïi löôïng naøy laø coá ñònh Coù 2 loaïi troïng taûi taøu: - Troïng taûi toaøn phaàn (Deadweight Capacity/ Deadweight Allton-DWC/DWA): - Troïng taûi tònh cuûa taøu (Deadweight Cargo Capacity-DWCC)

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån a.8 Dung tích ñaêng kyù taøu (Register Tonnage): laø theå tích cuøa khoaûng troáng kheùp kín treân taøu, ñöôïc tính baèng M3, Cb.feet or taán ñaêng kyù Coù 2 loaïi dung tích ñaêng kyù: - Dung tích tònh cuûa taøu (Net Register onnage-NRT): laø dung tích toaøn boä of caùc khoang troáng duøng ñeå chöùa haøng. Treân theá giôùi coù 2 heä thoáng ño löôøng: + Theo heä Moorsom: Khoâng tính boong taøu treân cuøng (Shelterdeck Space) + Theo taäp quaùn cuûa keâng ñaøo Suez & Panama tính luoân dung tích boong taøu treân cuøng - Dung tích chöùa haøng cuûa taøu (Cargo Capacity/ Cargo Space): laø dung tích thöïc duïng cuûa taøu duøng ñeå chaát xeáp haøng trong ñoù

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Coù 2 loaïi dung tích chöùa haøng cuûa taøu: + Dung tích chöùa haøng rôøi (Grain Space/ Grain Capacity) laø dung tích caùc khoang, haàm ñeå chöùa haøng rôøi (tính = Cft/cbm) + Dung tích chöùa haøng kieän (Bale Space, Bale Capacity): laø khaû naêng xeáp haøng coù bao goùi trong haàm taøu ( tính = cft,cbm) a.9 Môùn nöôùc (Draught/Draft): laø chieàu cao thaúng goùc töø ñaùy taøu leân maët nöôùc. Coù 2 loaïi môùn nöôùc: môùn nöôùc toái ña & toái thieåu + Môùn nöôùc toái ña: laø môùn nuôùc khi taøu ñaày haøng vaø an toaøn + Môùn nöôùc toái thieåu: laø môùn nuôùc khi taøu khoâng coù haøng

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Ngoaøi nhöõng ñaëc tröng treân taøu buoân coøn coù nhöõng ñaëc tröng ñaùng chuù yù khaùc nhö: Caáp haïng cuûa taøu (Class of ship)…

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 1.2. Phaân loaïi taøu buoân: Caên cöù vaøo coâng duïng Taøu chôû haøng khoâ (Dry Cargo Ships): duøng ñeå chôû nhöõng loaïi haøng hoùa ôû theå raén coù bao bì hoaêïc khoâng hoaëc haøng hoùa ôû theå loûng nhöng coù bao bì Taøu chôû haøng khoâ coù 6 loaïi: + Taøu chôû haøng baùch hoùa (General Ship) + Taøu chôû haøng khoâ coù khoái löôïng lôùn (Bulk Carrier) + Taøu keát hôïp ( Combined Ships) + Taøu container (Container Ships): Lolo (Lifton-lift off) & Roro (Roll on-Roll off … + Taøu chôû xaø lan (Lighter Aboard Ship-LASH) + Taøu chôû haøng ñoâng laïnh (Reefer)

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Taøu chôû haøng loûng: ( Tanker) + Taøu chôû daàu (Oil Tanker) laø nhöõng taøu 1 boong, coù troïng taûi raát lôùn leân ñeán 500.000 DWT, daøi treân 400m, roäng treân 65m + Ultra-Large-Carrier-Taøu daàu cöïc lôùn coù theå leân ñeán 30 boàn nhö vaäy + Taøu chôû hôi ñoát thieân nhieân hoùa loûng (Liquefied Natural Gas Carrier-LNG) laø loaïi taøu ñaëc bieät duøng ñeå chôû hôi ñoát thieân nhieân ñaõ ñöôïc hoùa loûng ( thöôøng phaûi chuyeân chôû ôû nhieät ñoä aâm 162oC---vì vaäy caàn phaûi coù heä thoáng laøm laïnh ñaëc bieät neân raát toán keùm & phöùc taïp).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - Taøu chôû khí hoùa loûng (Liquefied petroleunt Gas Carrier LPG): khoâng caàn coù caáu truùc phöùc taïp nhö taøu chôû hôi ñoát hoùa loûng (LNG) Ngoaøi ra coøn coù taøu chôû caùc haøng loûng khaùc nhö: taøu chôû röôïu, hoùa chaát ôû theå loûng…. Caên cöù vaøo côõ taøu: goàm 2 loaïi: - Bulk Carrier: ULCC: Ultra Large Crude Carrier 320.000 — 549.000 DWT VLCC: Very Large Crude Carrier 160.000 — 319.999 DWT Capesize: 120.000-200.000 DWT Panamax: 50.000-120.000 DWT (VN ñaõ coù ) Hadlingsize: < 50.000 DWT (VN coù raát nhieàu)

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - Crude Carrier: ULCC: Ultra Large Crude Carrier 320.000 — 549.000 DWT VLCC: Very Large Crude Carrier 160.000 — 319.999 DWT Suezmax: 110.000 — 150.000 Aframax: 75.000 — 110.000 (VN ñaõ coù 2 chieác thuoäâc coâng ty vaân taûi daàu khí, hieân ñang ñoùng theâm 3 chieác) Panamax: < 75.000 DWT

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Caên cöù theo phöông phaùp kinh doanh cuûa taøu goàm: Taøu chôï (Liner) hay coøn goïi laø taøu ñònh tuyeán, chaïy theo moät tuyeán ñöôøng nhaát ñònh (VD: VN-Sing, HCM-Port K’lang….) Taøu chuyeán (Voyage) khoâng chaïy theo tuyeán ñöôøng nhaát ñònh maø chaïy theo tuyeán ñöôøng quy ñònh trong hôïp ñoàng chuyeân chôû Taøu ñònh haïn (Time) trong thôøi gian cuûa hôïp ñoàng chuyeân chôû taøu seõ phaûi chaïy theo nhöõng tuyeán ñöôøng do ngöôøi thueâ chæ ñònh

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Caên cöù vaøo phaïm vi kinh doanh: Taøu vieãn döông (chaïy vuøng bieån xa) thöôøng laø taøu coù troïng taûi l?n & raát lôùn môùi coù khaû naêng choáng ch?i laïi vôùi caùc ñieàu ki?än t?ï nhieân nhö gioù, baõo, soùng lôùn...? caùc tuyeán vaän taûi quoác teá. Taøu c?än döông ( ch?ïy vuøng bieån gaàn) thöôøng coù tr?ïng taûi trung bình & nhoû, taøu coøn duøng ñeå chuyeân chôû haøng hoùa ra caùc taøu lôùn trong phöông phaùp chuyeån taûi goïi laø Feeder. Ngoaøi ra coøn coù loaïi taøu hoaït ñoäng ven bieån. Beân caïnh ñoù ngöôøi ta coøn caên cöù vaøo caáu truùc taøu ñeå chia thaønh taøu 1 boong & taøu nhieàu boong; döïa vaøo ñoäng cô chia taøu thaønh taøu ñoäng cô diesel, ñoäng cô ñieän, ñoäng cô nguyeân töû, ñoäng cô hôi nöôùc & taøu buoàm ( caùch phaân loaïi naøy hieän nay khoâng coøn phoå bieán nöõa).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 1.3 Ñoäi taøu buoân theá giôùi & xu höôùng tieán boä kinh teá cuûa noù - 1990: toång dung tích ñaêng kyù toaøn phaàn laø 29tr GRT - 1990-1913: phaùt trieån 70% -? 493 tr GRT - Trong chieán tranh theá giôùi thöù 1: giaûm 12tr-?37.3 tr GRT - 1919-1925: taêng 30%-? 48.5 tr GRT - Nhöõng naêm 30: 1/5 toång troïng taûi cuûa ñoäi taøu buoân theá giôùi khoâng ñöôïc söû duïng - Trong chieán tranh theá giôùi thöù 2: toån thaát 24tr GRT, trong ñoù ½ laø cuûa Anh - Tính ñeán ngaøy 1/1/04: toång troïng taûi cuûa ñoäi taøu buoân theá giôùi leân ñeán 857tr DWT, trong ñoù nöôùc coù cheá ñoä ñaêng kyù môû chieám 47.2% (~404.5 GRT). Caùc nöôùc coù neàn kinh teá T2 phaùt trieån chieám 25.7% (~220.25 GRT) caùc nöôùc ñang phaùt trieån 20.2% (~173.1 GRT). Caùc nöôùc Trung Ñoâng Aâu:1.9 % (~ 16.9 GRT) caùc nöôùc khaùc 1.5% (12.9GRT)

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2. Caûng bieån: 2.1. Khaùi nieäm, chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa caûng bieån: * Khaùi nieäm: caûng bieån laø nôi ra vaøo neo ñaäu cuûa taøu bieån laø nôi phuïc vuï taøu beø haøng hoùa laø ñaàu moái giao thoâng quan troïng cuûa 1 nöôùc * Chöùc naêng: 2 chöùc naêng chính: + laø nôi ra vaøo neo ñaäu cuûa taøu thuyeàn ñeå laøm haøng & cung caáp caùc dòch vuï ñöa ñoùn taøu ra vaøo ( hoa tieâu) cung öùng daàu môõ, nöôùc ngoït, veä sinh, s?a chöõa taøu… + Phuïc vuï haøng hoaù: xeáp dôõ, baûo quaûn, löu kho haøng hoaù, taùi cheá, ñoùng goùi & giao nhaän haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu. Ngoaøi ra coøn laø nôi laøm thuû tuïc KNK (chuû yeáu laø trong tru?ng h?p xuaát nhaäp phi maäu dòch)

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.2. Trang thieát bò & chæ tieâu hoaït ñoäng of caûng bieån: 2.2.1 Trang thieát bò cuaû caûng goàm: - Caàu taøu, luoàng laïch, keø, ñaëp chaén soùng, phao, traïm hoa tieâu, heä thoáng thoâng tin, taøi lieäu...-->phuïc vuï taøu ra vaøo neo ñaäu. - Caàn caåu, caàn truïc, xe naâng, xe keùo, baêng chuyeàn, oâtoâ, ñaàu keùo, rômooc (chassis), pallet, cont, maùy bôm, huùt haøng rôøi, haøng loûng...-->phuïc vuï vaän chuyeån, xeáp dôõ haøng hoaù. - Kho baõi, kho ngoaïi quan, beå chöùadaàu, baõi CFS, CY? phuïc vuï baûo quaûn, löu kho, löu baõi. - Ngoaøi ra coøn coù caùc heä thoáng thoâng tin lieân laïc, tín hieäu ñeøn, maùy vi tính, ra ña, la baøn...-->phuïc vuï coâng taùc ñieàu haønh.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån III. Caùc phöông thöùc thueâ taøu: 1. Phöông thöùc thueâ taøu chôï (Liner): - Taøu chôï laø taøu laø taøu chaïy theo 1 tuyeán ñöôøng nhaát ñònh theo 1 lòch trình nhaát ñònh. - Ch?ø haøng lieân laic vôùi haõng taøu or ñaïi lyù haõng taøu ñeå ñaët choã (baèng booking note). Sau ñoù haõng taøu seõ xaùc nhaän laïi vieäc ñaët choã aáy baèng 1 booking confirmation/booking acknowledge, treân ñoù ghi roõ soá B/L, teân taøu, soá chuyeán, caûng xeáp haøng, dôõ haøng, caûng chuyeån taûi, soá löôïng book, phöông thöùc thanh toaùn neáu coù.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Ñaëc ñieåm: - Chaïy theo 1 lòch trình coá ñònh - Chöùng töø ñieàu chænh moái quan heä giöõa ngöôøi göøi haøng-ngöôøi chuyeân chôû-ngöôøi nhaän haøng laø B/L. - Chuû haøng ko ñöôïc töï do thoaû thuaän caùc ñieàu kieän, ñieàu khoaûn chuyeân chôû maø phaûi tuaânt theo quy ñònh coù saün treân B/L - Cöôùc phí thöôøng bao goàm caû phí xeáp dôõ haøng hoaù , giaù cöôùc coâng boá baèng bieåu cöôùc (Tarriff)?khaùc nhau ñoái vôùi töøng haõng taøu. - Chuû taøu thöôøng cuõng laø ngöôøi chuyeân chôû

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - Thöôøng chôû haøng baùch hoaù thoâng thöôøng . taøu coù dung tích ko lôùn, trung bình 6.000-12.000 GRT (1 GRT=100 Cb.feet=2,83 M3) 1 TEU=38.3 M3 (6,06x2,44x2,59m)? taøu chôû ñöôïc khoaûng 443-887 TEU. - Thöôøng coù caáu taïo nhieàu boong, nhieàu haàm ñeå coù theå giao nhaän haøng hoaù ôû nhieàu caûng khaùc nhau. - Coù trang thieát bò xeáp dôõ rieâng, toàc ñoä chaïy töông ñoái nhanh (18-20 haûi lyù/giôø) - Khoâng quy ñònh möùùc xeáp dôõ neân cuõng ko ñeà caäp tôùi thöôûng phaït xeáp dôõ nhanh/ chaäm maø taøu chæ gheù vaøo caûng ñeå laøm haøng vaøo 1 ngaøy nhaát ñònh & chaïy vaøo 1 ngaøy nhaát ñònh.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2. Phöông thöùc theâ taøu chaïy rong (Tramp): Coù 2 loaïi: Taøu chuyeán &taøu ñònh haïn. 2.1. Phöông thöùc thueâ taøu chuyeán (Voyage): - Taøu chuyeánlaø taøu chuyeân chôû haøng hoaù giöõa 2 hay nhieàu caûng theo yeàu caàu of chuû haøng theo hôïp ñoàng thueâ taøu (Charter Party-C/P) - Trong thueâ taøu chuyeán thì chuû haøng thöôøng lieân laïc vôùi chuû taøu (coù theå laø ngöôøi chuyeân chôû) ñeå kyù hôïp ñoàng thueâ taøu thueâ toaøn boä con taøu ñeå chuyeân chôû haøng hoaù töø 1 or nhieàu caûng ñi ñeán 1 or nhieàu caûng dôõ haøng khaùc nhau.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Ñaëc ñieåm of phöông thöùc theâu taøu chuyeán : - Taøu ko chaïy theo 1 lòch trình nhaát ñònh tôùi nhöõng caûng nhaát ñònh nhö taøu chôï maø nôi ñi & nôi ñeán laø do ngöôøi thueâ taøu quyeát ñònh. - Vaên baûn ñieàu chænh moái quan heä giöõa caùc beân laø hôïp ñoàng thueâ taøu (Charter Party). Theo ñoù, chuû taøu or ngöôøi quaûn lyù (coøn goïi laø ngöôøi chuyeân chôû) sau khi nhaän haøng of ngöôøi thueâ taøu (ngöôøi göøi haøng) seõ phaùt haønh vaän ñôn cho ngöôøi göûi haøng. & theo hôïp ñoàng thueâ taøu thì ngöôøi chuyeân chôû cam keát seõ giao haøng cho ngöôøi nhaän haøng or ngöôûi caàm vaän ñôn. - Ngöôûi thueâ taøu coù theå töï do thoaû thuaän giaù cöôùc & caùc ñieàu khoaûn chuyeân chôû trong hôïp ñoàng thueâ taøu gioáng nhö thoaû thuaän kyù keát caùc hôïp ñoàng buoân baùn thoâng thöôøng. - Giaù cöôùc trong hôïp ñoàng thueâ taøu chuyeán coù theå bao goàm phí xeáp dôõ, caøo san….Tuyø vaøo söï thoaû thuaän of caùc beân trong hôïp ñoàng thueâ taøu. - Chuû taøu coù theå laø ngöôøi chuyeân chôû or ko. - Ñoái töôïng chuyeân chôû chính thöôøng laø haøng hoaù koàng keành, haøng rôøi,haøng loûng, haøng coø khoái löôïng lôùn: than ñaù, xaêng daàu, quaëng, nguõ coác, thöùc aên gia suùc, phaân boùn….

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Caùc hình thöc thueâ taøu chuyeán: - Thueâ chuyeán 1 ( Single Trip): Thueâ taøu ñeå chôû haøng hoaù töø 1 caûng ñeán 1 caûng - Thueâ taøu chuyeán khöù hoài ( Round Trip): töùc laø thueâ taøu chôû haøng hoaù töø 1 caûng ñeán 1 caûng & chôû haøng töø caûng ñích trôû veà caûng ban ñaàu. - Thueâ chuyeán 1 lieân tuïc (Consecutive Voyage): thueâ taøu chôû haøng hoaù töø 1 caûng ñi ñeán 1 caûng ñeán trong nhieàu chuyeán lieân tuïc - Thueâ taøu theo hôïp ñoàng coù khoái löôïng haøng hoaù lôùn (Contract Shipping): khi ngöôøi baùn kyù ñöôïc hôïp ñoàng buoân baùn vôùi khoái öôïng lôùn thöôøng seõ thueâ taøu ñeå chôû haøng ñeán caûng of ngöôøi mua, nhöng vì khoái löôïng haøng hoaù raát lôùn ko theå chôû heát trong 1 chuyeán maø phaûi chôû trong nhieàu chuyeán, cöù theá ñeán khi heát haøng maø thoâi (khoâng quy ñònh soá chuyeán).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.3. Phöông thöùc thueâ taøu ñònh haïn (Time Charter): coù 2 hình thöùc: a. Thueâ toaøn boä vaø thueâ toaøn boä con taøu cuøng thuyeàn boä (thuyeàn tröôûng, syõ quan, thuyû thuû…) coù 2 caùch: * Thueâ theo thôøi haïn (Period Time Charter): laø thueâ taøu trong 1 thôøi gian nhaát ñònh (3 thaùng, 6 thaùng, 1 naêm..). * Thueâ ñònh haïn chuyeán (Trip Time): laø thueâ taøu theo kieåu ñònh haïn nhöng chæ 1 chuyeán (Vd: 3 thaùng 1 chuyeán or 6 thaùng 3 chuyeán…). b. Thueâ ñònh haïn trôn (Bare Boat Charter): laø chæ thueâ taøu maø ko thueâ thuyeàn boä, ngöôøi thueâ taøu phaûi töï bieân cheá thuyeàn boä (thuyeàn tröôûng, thuyû thuû, syõ quan…).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån III. Vaän ñôn ñöôøng bieån (B/L): 1. Khaùi nieäm, chöùc naêng: 1.1. Khaùi nieäm: vaän ñôn ñöôøng bieån (Bill of Lading-B/L) laø 1 loaïi chöùng töø chöùng minh cho hôïp ñoàngvaän taûi ñöôøng bieån, chöùng minh cho vòeâc nhaän haøng or xeáp haøng of ngöôøi chuyeân chôû. Baèng vaän ñôn naøy ngöôøi chuyeân chôû cam keát seõ giao haøng cho ngöôøi nhaän haøng khi xuaàt trình noù. (giôùi thieäu B/L maãu)

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Ñaëc ñieåm: - B/L do ngöôøi chuyeân chôû or ñaïi dieän of ngöôøi chuyeân chôû phaùt haønh. - Phaùt haønh cho ngöôøi göûi haøng (Shipper) or ñaïi dieâïn of ngöôøi göûi haøng (ngöôøi uaát khaåu)-ngöôøi xuaát khaåu uyû thaùc. - Thôøi ñieåm phaùt haønh B/L: vaøo ngaøy taøu chaïy, sau khi haøng hoaù ñaõ ñöôïc xeáp leân taøu hoaëc sau khi nhaän haøng ñeå xeáp (Received for Shipment). - Chöùng töø naøy chæ ñöôïc duøng trong vaänatæ haøng hoaù baèng ñöôøng bieån ? Chuyeân chôû baèng haøng ko: vaän ñôn haøng ko (Airway Bill-AWB) ? Chuyeân chôû ñöôøng saét: vaän ñôn ñöôøng saét-Trainway Bill ? Chuyeân chôû ñöôøng oâtoâ: vaän ñôn ñöôøng oâtoâ-Truckway Bill.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 1.2. Chöùc naêng cuûa B/L: 3 chöùc naêng * Laø baèng chöùng duy nhaát xaùc ñònh hôïp ñoàng chuyeân chôû ñaõ ñöôïc kyù keát * Laø bieân lai nhaän haøng ñeå chôû of ngöôøi chuyeân chôû. * Laø baèng chöùng xaùc nhaän quyeàn sôû höõu haøng hoaù ghi treân B/L.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Treân cô sôû 3 chöùc naêng of B/L aøm ngöôøi ta duøng B/L vaøo caù coâng vieäc sau ñaây: - Ñoái vôùi ngöôøi göûi haøng: + Ngöôøi xuaát khaåu or ñaïi dieän of ngöôøi xuaát khaåu duøng B/l laøm baêng chöùng chöùng minh ñaõ hoaøn thaønh traùch nhieäm theo ñuùng nhö hôïp ñoàng kyù keát. + B/l cuøng vôùi caùc chöùng töø khaùc laäp thaønh 1 boä chöùng töø hôïp leä ñeå ñöôïc thanh toaùn tieàn haøng. - Ñoái vôøi ngöôøi nhaän haøng: + Duøng B/L ñeå nhaän haøng + Duøng B/L laøm caên cöù aùc nhaän haøng hoaø ngöôøi baùn göûi cho mình ñeå theo doõi ieäc thöïc hieän hôïp ñoàng of ngöôøi baùn. + Duøng B/L laøm chöùng töø caâm coá, theá chaáp, chuyeån nhöôïng (vì B/L coù chöùc naêng laø chöùng töø sôû höõu coù theå huyeån nhöôïng ñöôïc-thoâng thöôøng chæ coù B/L goác môùi ñöôïc).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - Ñoái vôùi ngöôøi chuyeân chôû: + Duøng B/L ñeå phaùt haønh cho ngöôøi göûi haøng + Laøm cô sôû giao haøng ôû caûng ñeán, laø baèng chöùng anh ta ñaõ hoaøn taát nhieämvuï chuyenâ chôû. + Laø caên cöù ñeå hoaøn taát thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu. + Duøng laøm thuû tuïc keâ khai HQ + Duøng trong khieáu naïi, kieän tuïng nhöõng ngöôøi coù lieân quan.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2. Phaân loaïi B/L: coù nhieàu caùch phaân loaïi B/L - Caên cöù vaøo tình traïng xeáp dôõ haøng hoaù (2 loaïi) - Caên cöù vaøo khaû naêng löu thoâng of B/L (3 loaïi) - Caên cöù vaøo nhaän xeùt ghi treân B/L (2 loaïi) - Caên cöù vaøo haønh trình vaän chuyeån (3 loaïi) - Caên cöù vaøo phöông thöùc thueâ taøu (2 loaïi) - Caên cöù vaøo giaù trò söû duïng (3 loaïi) - Caên cöù vaøo hình thöùc phaùt haønh B/L (2 loaïi)

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.1. Caên cöù vaøo tình traïng xeáp dôõ haøng hoaù (2 loaïi): * B/L ñaõ xeáp haøng (Shipped on Board B/L): do ngöôøi chuyeân chôû or ñaïi dieän of ngöôøi chuyeân chôû phaùt haønh sau khi haøng hoaù aõ ñöôïc xeáp leân taøu. - Ñoùng daáu “Shipped On Board” - Ñaây laø laoaò B/L ñöôïc duøng phoå bieán vì ngöôøi mua thöôøng yeâu caàu phaûi xuaát trình B/L ñaõ xeáp haøng môùi chòu thanh toaùn tieàn haøng. -Neáu treân B/L ghi nhaän ñeå xeáp thì khi thuyeàn tröôûng kyù B/L phaûi ghi chuù theâm laø ñaõ xeáp haøng leân taøu ngaøy…thaùng…naêm

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Vaän ñôn nhaän haøng ñeå xeáp (Received for Shipment): laø B/L ñöôïc phaùt haønh sau khi ngöôøi chuyeân chôû nhaän haøng & cam keát seõ eáp haøng & vaän chuyeån haøng hoaù baèng chính con taøu ghi treân B/L. Luùc naøy haøng chöa ñöôïc xeáp leân taøu. Sau ñoù, sau khi haøng ñaõ ñöôïc xeáp leân taøu thì ngöôøi chuyeân chôû seõ phaùt haønh vaän ñôn ñaõ xeáp haøng or thuyeàn tröôûng chi chuù ñaõ xeáp haøng. ? Thoâng thöôøng caùc ngaân haøng thöôøng töø choái thanh toaùn cho nhöõng B/L nhaän haøng ñeå xeáp. Song neáu coù tröôøng L/C quy ñònh chaáp nhaän thì vaãn thanh toaùn nhöng raát hieám khi xaûy ra.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.2. Caên cöù vaøo khaû naêng chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu ghi treân vaän ñôn (3 loaïi): * Vaän ñôn ñích danh (Named B/L/ Straight B/L): treân B/L ghi roõ teân, ñòa chæ, soá ñt, soá fax of ngöôøi nhaän haøng (ôû muïc Consignee) - Loaïi B/L naøy ko theå chuyeån nhöôïng ñöôïc. ? Khaûø naêng löu thoâng ko cao - Chæ ngöôøi mua coù teân treân B/L môùi nhaän ñöôïc haøng. * Vaän ñôn theo leänh (To Order B/L): - ÔÛ muïc Consignee (muïc thou 2 goùc treân b6n traùi) ghi laø “ To Order” or “To Order of” or “ To Order of Consignee/ ACB Bank…”.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - Neáu treân B/L ko ghi roõ theo leänh ai thì hieåu laø theo leäng ngöôøi göûi haøng. - Loaïi B/L naøy ñöôïc duøng khaù phoå bieán vaø coù ñaëc ñieåm la: coù theå chuyeån nhöôïng cho ngöôøi khaùc baèng caùch kyù haäu (Endoresement). Neáu laø theo leänh cuûa ngöôøi göûi haøng thì ngöôøi göûi haøng phaûi kyù haäu cho ngöôøi nhaän haøng (ôû maët sau of B/L ) thì ngöôøi nhaän haøng môøi coù theå nhaän ñôïc haøng. * Khaùi nieäm kyù haäu: Kyù haäu laø kyù ôû maët sau cuûa vaên baûn ñeå chuyeån quyeàn cho ngöôi ñöôïc kyù haäu.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - Coù caùc hình thöùc kyù haäu sau: + Kyù haäu ñích danh (ghi roõ teân ngöôøi nhaän haøng). Vd: TAISHO Co.,Ltd only. + Kyù haäu theo leänh ( To Order of TAISHO Co.,Ltd), theo ñoù ngöôøi ñöôïc kyù haäu coù theå kyù haäu tieáp ñeå chuyeån nhöôïng cho ngöôøi nhaänhaøng khaùc, or + Kyù haäu ñeå troáng (To Order)-in Blank? khi ñoù B/L seõ trôû thaønh B/L voâ danh vaø ai caàm B/L seõ coù quyeàn nhaän haøng. + Ngoaøi ra coøn coù hình thöùc kyù haäu mieãn truy ñoøi (Vd: To Order of A without recouse B) theo ñoù, neáu sau naøy coù vaán ñeà gì phaùt sinh A ko ñöôïc truy ñoøi B maø phaûi truy ñoøi ngöôøi baùn ban ñaàu. (loaïi B/L naøy raát ít khi gaëp). ? Neáu B/L theo leänh maø ko coù kyù haäu thì chæ ngöôøi baùn môùi nhaän ñöôïc haøng. ? Khaû naêng löu thoâng töông ñoái.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Vaän ñôn cho ngöôøi caàm- B/L voâ danh (To Bearer): treân ñoù khoâng ghi teân vaø ñòa chæ of ngöôøi nhaän & cuõng khoâng ghi theo leänh cuûa ai? vì vaäy baát kyø ai caàm B/L cuõng coù theå nhaän ñöôïc haøng. Coù caùc hình thöùc ghi: - Ghi roõ “To Bearer” - Phaùt haønh theo leänh of ngöôøi höôûng lôïi & ngöôøi ñoù ñaõ kyù haäu ñeå troáng maø khoâng chæ ñònh ñích danh ngöôøi höôûng lôïi naøo khaùc. ? Loaïi B./L naøy coù nhieàu ruûi ro ñoái vôùi ngöôøi göûi haøng vì xaùc suaát maát haøng raát lôùn. ? Khaû naêng löu thoâng caûu loaïi B/L nay raát cao vì coù theå buoân baùn trao tay.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.3. Caên cöù vaøo nhaän xeùt, ghi chuù treân B/L (coù 2 loaïi): * Vaän ñôn hoaøn haûo (Clean B/L): laø laoïi vaän ñôn maø treân ñoù ko coù pheâ chuù xaáu of thuyeàn tröôûng veà tình traïng beân ngoaøi cuûa haøng hoaù. * Vaän ñôn khoâng hoaøn haûo (Unclean B/L): laø B/L maø treân ñoù coù pheâ chuù xaáu cuaû thuyeàn tröôûng hoaëc ngöôøi chuyeân chôû veà tình traïng beân ngoaøi of haøng hoaù ñaõ giao (Vd: 2 thuøng haøng coù beà ngoaøi bò traày söôùt, bò moùp…). ? Khi phaùt haønh B/L naøy thì ngöôøi baùn seõ gaëp khoù khaên trong thanh toaùn tieàn haøng & ngaân haøng thöôøng tö choái thanh toaùn.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.4. Caên cöù vaøo haønh trình vaän chuyeån (3 loaïi): * Vaän ñôn ñi thaúng (Direct B/L): ñöôcï phaùt haønh khi haøng hoaù ñöôïc chuyeân chôû töø 1 caûng ñeán 1 caûng & ko chuyeån taûi ôû doïc ñöôøng. * Vaän ñôn ñi suoát (Through B/L): ñöôïc ohaùt haønh khi haøng haùo ñöôïc chuyeân chôû töø caûng xeáp haøng ñ61n caûng dôõ haøng cuoái cuøng baèng 2 or nhieàu taøu of 2 or nhieàu ngöôøi chuyeân chôû khaùc nhau. Töùc laø coù chuyeån taûi doïc ñöôøng.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - Ñaëc ñeåm: + Trong hôïp ñoàng mua baùn cho pheùp chuyeån taûi + Ghi roõ caûng ñi, caûng ñeán, coù theå coù caû caûng chuyeån taûi, + Ai caáp B/L ñi suoát seõ chòu traùch nhieäm ñoái vôùi haøng hoaù trong suoát quaù trình chuyeân chôû keå caû ôû caùc chaëng chuyeån taûi. + Trong chuyeân chôû coù chuyeån taûi thì coù 1 loaïi Local B/L ñeå ñieàu chænh moái quan heä giöõa nhöõng ngöôøi chuyeân chôû vôùi nhau.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Vaân ñôn ña phöông thöùc- vaän taûi lieân hôïp (Multimodal Transport B/L hoaëc Combined Transport B/L): laø phöông thöùc vaän chuyeån haøng hoaù baèng ít nhaát 2 phöông thöùc vaän taûi khaùc nhau trôû leân. VD: oâtoâ-ñöông saét-taøu. Trong phöông thöùc naøy, coù nhieàu ngöôøi tham gia vaän chuyeån nhöng chæ coù 1 cheá ñoä traùch nhieäm theå hieän treân hôïp ñoàng, 1 chöùng töø, 1 B/L, neáu: Vaän taûi baèng ñöôøng bieån laø chuû yeáu thì ngöôøi phaùt haønh vaän ñôn laø chuû taøu. Khoâng nhaán maïnh chaëng naøo laø chính thì ngöôøi phaùt haønh coù theå laø 1 trong nhöõng ngöôøi tham gia vaän chuyeån. ? Phöông thöùc naøy gaëp raát nhieàu trong tröôøng hôïp vaän huyeån Door-to-Door (train (truck)-air-vesel-truck)

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån ? Ñaëc ñieåm: - Treân B/L thöôøng ghi roõ nôi nhaän haøng ñeå chôû & nôi giao haøng. - Hôïp ñoàng mua baùn phaûi ghi roõ laø ñöôïc pheùp chuyeån taûi. - Ngöôøi caáp B/L phaûi chòu traùch nhieäm veà haøng hoaù töø khi nhaän haøng ñeå chôû cho ñeán khi giao haøng.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.5. Caên cöù vaøo phöông thöùc thueâ taøu (coù 2 loaïi): * Vaän ñôn taøu chôï (Liner B/L):duøng trong phöông thöùc thueâ taøu chôï. Thöôøng goàm 2 maët, maët tröôùc laø nhöõng oäi dung veà chuû sôû höõu haøng hoaù, moâ taû haøng hoaù, soá löôïng, khoái löôïng, kích thöôùc haøng, phöông thöùc traû cöôùc…, maët sau laø nhöõng quy ñònh veà phaïm vi traùch nhieäm, mieãn traùch of ngöôøi chuyeân chôû. * Vaän ñôn taøu chuyeán/theo hôïp ñoàng thueâ taøu (B/L of Charter Party): B/L naøy ñôn giaûn hôn, maët sau ñeå troáng hoaëc chæ ghi nhöõng ñieàu khoaûn chuû yeáu coøn nhöõng ñieàu khoaûn khaùc ñeàu ñaõ ñöôïc quy ñònh trong C/P.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån ? Löu yù: - Neáu ngöôøi thueâ taøu laø ngöôøi nhaän haøng (Hôïp ñoàng buoân baùn FOB) thì khi coù tranh chaáp xaûy ra seõ duøng C/P ñeå giaûi quyeát. - Neáu ngöôøi baùn laø ngöôøi thueâ taøu (Hôïp ñoàng buoân baùn CIF or CFR) thì khi coù traùnh chaáp seõ duøng B/L ñeå giaûi quyeát. - Ngöôøi chuyeân chôû chòu söï raøng buoäc bôûi 2 moái quan heä: ngöôøi cho thueâ- ngöôøi thueâ taøu, ngöôøi phaùt haønh B/L – ngöôøi caàm B/L. - B/L cuõng où theå daãn chieáu tôùi C/P maëc duø 2 loaïi höùng töø naøy ñoäc laäp vôùi nhau.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.6. Caên cöù vaøo giaù trò söû duïng (3 loaïi): * Vaän ñôn goác (Original B/L): thöôøng laø 1 boä goàm 3 baûn goác & 2 or 3 baûn copy (tuyø vaøo yeâu caàu cuûa chuû haøng), 3 baûn goác thöôøng ghi “First, Second, Third Original or Diplicate, Triplicate). Khi duøng B/L goác thì ngöôøi göûi haøng seõ giöû 1 baûn, ngöôøi nhaän haøng seõ giöõ 1 baûn ñeå khai HQ khi nhaän haøng, coøn 1 baûn seõ xuaát trình cho ñaïi lyù haõng taøu taïi caûng ñeán. B/L goác thöôøng ñöôïc duøng trong phöông thöùc thanhh toaùn baèng L/C.--> Loaïi B/L naøy coù theå chuyeån nhöôïng ñöôïc baèng caùch kyù haâu. * Vaän ñôn xuaát trình ôû caûng ñi “Surrendered B/L”: vôùi loaïi B/L naøy thì ôû caûng ñeán ngöôøi nhaän haøng chæ caàn xuaát trình baûn copy (fax) of B/L co 1 daáu “Surrendered” laø coù theå nhaän haøng.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån ? Ñaëc ñieåm: - B/l Surrendered thì ôû muïc Consignee phaûi ghi roõ teân, ñòa chæ, ñieän thoaïi, (soá fax) cuaû ngöôøi nhaän haøng - Khoâng theå chuyeån nhöïông ñöôïc - Vieäc nhaän haøng raát nhanh & deã daøng. Tuy nhieân, ngöôøi nhaän haøng neáu muoán nhaän ñöôïc haøng thì ñaïi lyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû ôû caûng ñi phaùt haønh 1 “Telex Release” cho ñaïi lyù of ngöôøi chuyeân chôû ôû caøng ñeán ñeå thoâng baøo giaûi phoùng haøng. Coù nhö vaäy ngöôøi mua môùi giaûi nhaän ñöôïc haøng. - Tuy nhieân loaïi B/L naøy thuaän tieän cho ngöôøi mua nhöng ruûi ro ñoái vôùi ngöôøi baùn seõ cao hôn B/L goác. - Ñöôïc duøng nhieàu trong caùc TH ngöôøi mua & ngöôøi baùn ñaõ coù quan heä toát vôùi nhau, tin töôûng nhau, oâng ty meï göûi haøng cho coâng ty con & ngöôïc lai….

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Seaway Bill-phieáu göûi haøng ñöôøng bieån:ñaëc ñieåm - Khoâng löu thoâng ñöôïc. - Giaûi phoùng haøng raát nhanh - Ngöôøi nhaän haøng ôû caûng ñeán chæ can xuaát trình caùc giaày tôø, chöùng töø ñeå nhaän daïng chöù khoâng caàn xuaát trình baûn thaân giaáy göûi haøng ñöôøng bieån. - Khoâng caàn coù Telex Release. - Ngöôøi mua & ngöôøi baùn thöôøng phaûi raát tin töôûng nhau. -Nhöôïc ñieåm: Khoâng duøng ñeå khoáng cheá haøng hoaù neân ngöôøi baùn seõ khoâng ñaûm baûo chaéc chaén ñöôïc vieäc thanh toaùn tieàn haøng neáu baïn haøng khoâng tin caäy.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.7. Caên cöù vaøo hình thöùc phaùt haønh B/L: coù B/L giaáy & B/L ñieän töû 2.8. Caùc loaïi vaän ñôn, chöùng töø khaùc: Vaän ñôn do ngöôøi giao nhaän caáp, bieân lai Thuyeàn phoù (Mate’s Receipt) & B/L coù theå thay ñoåi (Switch B/L).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 3. Noäi dung cuûa B/L: 3.1. Maët tröôùc cuûa B/L: Maët tröôùc of B/L theå hieän nhöõng thoâng tin sau: - Thoâng tin veà haõng taøu (ngöôøi chuyeân chôû) - Ngöôøi göûi haøng (Shipper) - Ngöôøi nhaän haøng (Consignee) - Beân thöù 3 coù lieân quan , ñeå thoâng baùo veá vieäc nhaän haøng (Notify Party) - Teân taøu, caûng ñi, caûng ñeán, caûng - Ngaøy taøu chaïy - Thoâng tin veà haøng: teân haøng, soá kieän, soá kyù, soà khoái. - Hình thöùc göûi haøng: haøng leõ (CFS/LCL), haøng nguyeân cont (CY/FCL) - Soá cont, soá seal, kyù maõ hieäu cuûa haøng. - Loaïi hình of B/L - Phöông thöùc thanh toaùn cöôùc: traû tröôùc (Prepaid-P.P), traû sau (Collect-C.O).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 3.2. Maët sau of B/L: Ghi ñaày ñuû caùc ñieàu khoaûn veà ñònh nghóa, dieãn giaûi, traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû, ñaïi lyù, thaàu phuï (neáu coù); ñieàu khoaûn veà giao haøng, cöôùc phí, traùch nhieäm ñoái vôùi caùc toån thaát maát maùt xaûy ra vôùi haøng hoaù khi vaän chuyeån, ñieàu kieän ñoái vôùi haøng hoaù chuyeân chôû….

Slide 51: 

Collisions at Sea BI Shipping & Logistics Course FTU, Ho Chi Minh 26 – 29 April 2008

Slide 53: 

CAÙC NGUOÀN LUAÄT ÑIEÀU CHÆNH VAÄN ÑÔN * Quy taéc Hague/ Brussel 1924 * Quy taéc Hague-Visby 1968 * Quy taéc Hamburg 1978

Slide 54: 

Thôøi haïn traùch nhieäm * Quy taéc Hague & Hague-Visby: Töø khi haøng hoaù ñöôïc xeáp leân taøu taïi caûng ñi cho ñeán khi haøng hoaù ñöôïc dôõ khoûi taøu ôû caûng ñeán (moùc caåu-moùc caåu hay caàu taøu-caàu taøu).

Thôøi haïn traùch nhieäm : 

Thôøi haïn traùch nhieäm Quy taéc Hamburg (roäng hôn so vôùi QT Hague & Hague-Visby): töø khi nhaäïn haøng ñeå chôû cho ñeán khi ñaõ giao haøng. + Nhaän haøng töø ngöôøi göûi haøng hay ngöôøi thay maët of ngöôøi göûi haøng. + Ñaõ giao haøng: ñaõ giao cho ngöôøi nhaän hoaëc ñaïi dieän of ngöôøi nhaän; or ñaõ ñaët haøng hoaù döôùi söï ñònh ñoaït of ngöôøi nhaân, ñaïi dieän of ngöôøi nhaän (kho caûng, baõi caûng, baõi CY,CFS…).

Thôøi haïn traùch nhieäm : 

Thôøi haïn traùch nhieäm Luaät haøng haûi Vieät Nam: - 1990: töø caàu caûng ñeán kho - 2005-2006: gioáng Hamburg

B. Cô sôû traùch nhieäm : 

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague & Hague –Visby: traùch nhieäm toái thieåu-chæ coù 3 traùch nhieäm, traùch nhieäm chöùng minh loãi thuoäc veà ngöôøi göûi haøng 17 mieãn traùch

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 3 traùch nhieäm : 

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 3 traùch nhieäm 1. Baèng söï can maãn hôïp lyù cung caáp taøu coù ñuû khaû naêng ñi bieån 2. Traùch nhieäm thöông maïi (traùch nhieäm xeáp dôõ): ngöôøi chuyeân chôû phaûi tieán haønh 1 caùch hôïp lyù thích hôïp, caån thaän vieäc xeáp, saép ñaët, chaêm soùc, baûo quaûn vaø dôõ haøng. 3. Traùch nhieäm phaùt haønh vaän ñôn

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 3 traùch nhieäm : 

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 3 traùch nhieäm Taøu coù ñuû khaû naêng ñi bieån phaûi thoaû maõn 3 ñieàu kieän: + Taøu phaûi beâ`n chaéc, khoeû chòu ñöôïc soáng gioù bình thöôøng (döôùi caáp 6 theo taäp quaùn ñi bieån),voû taøu,maùy moùc ko coù khuyeát taät + Phaûi ñöôïc trang bò vaø bieân cheá nay ñuû veà moïi maët (caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng) cho toaøn boä haønh trình: phaûi ñaày ñuû nhieân lieäu, thöïc phaåm vaø caùc ñoà döï tröû khaùc cho syõ quan, thuyû thuû… + Haàm taøu, buoàng laïnh vaø caùc nôi chöùa haøng khaùc phaûi saïch seõ, thích hôïp cho vieäc chuyeân chôû an toaøn haøng hoaù. Haøng hoaù naøo thì phaû trang bò nay ñuû thieát bò ñeå xeáp dôû loaïi haøng hoaù ñoù. Vd: chôû haøng laïnh thì phaûi ñaûm baûo ñuû caùc oå caám ñieän ñeå ñaûm baûo cung caáp ñuû ñieän nhaèm giöõ laïnh ñuùng nhieät ñoä cho haøng hoaù.

17 mieãn traùch : 

17 mieãn traùch 1. Loãi haøng vaän (haûi vaän-Nautical Fault) 2. Chaùy tröø phi do loãi thöïc söï hoaëc coá yù cuûa ngöôøi chuyeân chôû gay ra 3. Tai hoaï, nguy hieåm, tai naïn bieån, tai naïn khaùch quan (ñaù ngaàm, baêng troâi,…) 4. Thieân tai (baõo, soùng thaàn, bieån ñoäng, söông muø…) 5. Do chieán tranh (Art of War): coù theå laø do noäi chieán, caùch maïng, khôûi nghóa, chieám, baét giöõ, caàm giöõ, caùc haäu quaû nhö truùng mìn, ñaïn, thuyû loâi.. 6. Do haønh ñoäng thuø ñòch phaù haøng, phaù taøu.

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 17 mieãn traùch : 

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 17 mieãn traùch 7. Taøu, haøng bò caàm giöõ, caâu thuùc, caâu löu hay bò baét giöõ, tòch thu bôûi toaø aùn, chính quyeàn nöôùc sôû taïi nôi taøu laøm haøng hoaëc quaù taûi. 8. Do haïn cheá veà caám dòch, kieåm dòch (Vd: do dòch cuùm gia caàm laïi buøng phat neân caùc taøu chôû haøng hoaù laø gia caàm hay thieân caàm…tröôùc khi kieåm tra Haûi quan seõ bò giöõ laïi ñeå kieåm tra tính an toaøn? daãn ñeán hieän töôïng giaûm caân, suït kyù.). 9. Do haønh vi thieáu soùt cuûa chuû haøng do bao bì ko ñaûm baûo, chaát löôïng keùm, soá löôïng ko ñuû… 10. Do ñình coâng, caám xöôûng: coâng nhaân ko laøm vieäc, ko xeáp dôõ haøng?keùo daøi thôøi gian laøm haøng hoaù giaûm chaát löôïng (Vd: ñoái vôùi haøng thöïc phaåm ñoâng laïnh…).

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 17 mieãn traùch : 

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 17 mieãn traùch 11. Do baïo ñoäng hay noåi loaïn cuûa coâng chuùng. 12. Cöùu hoaëc coù yù cöùu sinh maïng vaø taøi saûn treân bieån vaø ñoái töôïng ñöôïc cöùu phaûi coù nguy cô ñe doaï thöïc söï (Vd: gaëp taøu bò ñaém, do phaûi cöùu ngöôøi neân thuyeàn tröôûng phaûi ra leänh boû 1 soá haøng ñeå ñuû choã cho ngöôøi gaëp naïn) 13. Do thieáu huït, hao huït veà troïng löôïng haøng hoaëc baát kyø toån that naøo do aån tì, noäi tì cuûa haøng gaây ra (aån tyø, noäi tyø laø nhöõng khuyeát ñieåm cuûa haøng do nguyeân lieäu cheá bieán haøng). 14. Do bao bì, ko phuø hôïp vôùi vieäc chuyeân chôû.

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 17 mieãn traùch : 

B. Cô sôû traùch nhieäm Hague,Hague Visby: 17 mieãn traùch 15. Kyù maõ hieäu khoâng ñaày ñuû, ? Vd: do kyù maõ hieäu khoâng roõ raøng daãn ñeán vieäc giao nhaèm haøng . 16. AÅn tyø cuûa taøu (khuyeát ñieåm of taøu maø baèng söï can maãn hôïp lyù khoâng phaùt hieän ñöôïc)-thöôøng xaûy ra treân ñöôøng ñi 17. Nhöõng nguyeân nhaân khaùc ko phaûi do loãi of ngöôøi chuyeân chôû hay ñaïi lyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû maø ngöôøi chuyeân chôû hay ñaïi lyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû chöùng minh ñöôïc mình khoâng coù loãõi trong tröôøng hôïp naøy

B. Cô sôû traùch nhieäm Coâng öôùc Hamburg : 

B. Cô sôû traùch nhieäm Coâng öôùc Hamburg Coâng öôùc Hamburg aùp duïng nguyeân taéc suy ñoaùn loãi, khoâng quy ñònh mieãn traùch cho ngöôøi chuyeân chôû?Ñeå khaúng ñònh mình khoâng coù loãi thì ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû phaûi chöùng mnih döôïc raèng anh ta khoâng coù loãi hoaëc anh ta ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp caàn theát hôïp lyù maø khoâng khaéc phuïc ñöôïc söï coá

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû : 

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Quy taéc Hague : coù keâ khai thì boài thöôøng theo giaù trò keâ khai, khoâng keâ khai thì boài thöôøng theo giôùi haïn traùch nhieäm * 100 GBP/ 1 kieän hoaëc 1 ñôn vò haøng hoùa * Khoâng ñeà caäp haøng ñoùng trong container * Khoâng chòu traùch nhieäm veà hö hoûng, maát maùt cuûa haøng hoaù vöôït quaù 100 GBP/ 1 ñvt haøng * Ñoái vôùi haøng hoaù laø ñôn vò tính cöôùc: tính baèng M3

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû : 

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Quy taéc Hague-Visby : Coù keâ khai thì boài thöôøng theo giaù trò keâ khai, khoâng keâ khai thì boài thöôøng theo giôùi haïn traùch nhieäm 10.000 Fr.vaøng/ 1 kieän Hoaëc 30 Fr.vaøng/ 1 kg haøng tuyø caùch tính naøo coù lôïi cho chuû haøng. (1Fr.vaøng=0.655kg vaøng coù ñoä nguyeân chaát 900/1000)

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Quy taéc Hague-Visby : 

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Quy taéc Hague-Visby - Khoâng keâ khai thì 1 cont haøng chæ ñöôïc tính laø 1 kieän hoaëc 1 ñoái vôùi haøng hoaù - Neáu coù keâ khai thì tính theo soá löôïng keâ khai - Nghò thö SDR: 666,67 SDR/1 kieän hoaëc 2 SDR/ 1 kg

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Quy taéc Hamburg : 

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Quy taéc Hamburg 835 SDR/ 1 kieän hoaëc 2,5 SDR/ 1 kg haøng tuyø caùch tính naøo coù lôïi hôn cho chuû haøng Hoaëc 12.500 MU/ 1 kieän or 37,5 MU/1 kg ñoái vôùi nöôùc khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa IMF (1 MU=1 Fr.vaøng coù ñoä nguyeân chaát 900/1000)

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Quy taéc Hamburg : 

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Quy taéc Hamburg Chaäm giao haøng: boài thöôøng 2,5 laàn tieàn cöôùc nhöng ko vöôït quaù toång tieàn cöôùc theo hôïp ñoàng.

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Luaät haøng haûi Vieät Nam 2005 : 

C. Giôùi haïn traùch nhieäm cuûa ngöôøi chuyeân chôû Luaät haøng haûi Vieät Nam 2005 * 666,67 SDR/1 kieän hoaëc 2 SDR/ 1 kg Chaäm giao haøng: boài thöôøng 2,5 laàn tieàn cöôùc nhöng ko vöôït quaù toång tieàn cöôùc theo hôïp ñoàng, tröø BKK, ñi cheäch höôùng, cöùu taøu & sinh maïng

Thoâng baùo toån thaát vaø khieáu naïi vôùi ngöôøi chuyeân chôû ñöôøng bieån : 

Thoâng baùo toån thaát vaø khieáu naïi vôùi ngöôøi chuyeân chôû ñöôøng bieån Thoâng baùo toån thaát laø thoâng baùo cuûa ngöôøi nhaän haøng noùi roõ tình traïng toån thaát cuaû haøng göûi cho ngöôøi chuyeân chôû trong thôøi gian quy ñònh * Phaûi laøm thö döï khaùng ( Letter of Reservation) * Göûi ñeán cho ngöôøi chuyeân chôû trong thôøi haïn thoâng baùo

Thôøi haïn thoâng baùo toån thaát : 

Thôøi haïn thoâng baùo toån thaát

Khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû : 

Khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû 1. Nhöõng ngöôøi coù quyeàn khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû: Ngöôøi göûi haøng (neáu B/L chöa ñöôïc kyù haäu) - Ngöôøi nhaän haøng - Ngöôøi caàm B/L - Ngöôøi baûo hieåm

Slide 74: 

* TT Rõ r?t: + Hague: khi hàng còn trên tàu + Hamburg: 1 ngày k? t? khi d? hàng Vi?t Nam: tru?c hay vào th?i di?m giao hàng * TT Không rõ r?t: + Hague, Hague-Visby: trong vòng 3 ngày k? t? khi nh?n hàng + Hamburg: trong vòng 15 ngày k? t? khi d? hàng + Vi?t Nam: trong vòng 7 ngày k? t? khi tr? hàng

Khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû : 

Khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû 2. Hoà sô khieáu naïi: - Thö khieáu naïi - Vaän ñôn ñöôøng bieån (B/L) or Hôïp ñoàng thueâ taøu neáu coù, - Hoaù ñôn thong maïi (Commercial Invoice), - Phieáu ñoùng goùi (Packing List), - Bieân baûn keát toaùn nhaän haøng vôùi taøu (Report on Receipt of Cargo-ROROC) - Neáu haøng bò thieáu thì coù bieân baûn haøng thieáu (Certificate of Shortlandded Cargo – CSC), - Ñoái vôùi haøng toån thaát thì coù bieân baûn haøng toån thaát (Cargo Outturn Report – COR) - Bieân baûn giaùm ñònh (Survey Report) - Caùc bieân baûn, giaáy tôø khaùc lieân quan ñeán haøng.

Khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû : 

Khieáu naïi ngöôøi chuyeân chôû Thôøi haïn khieáu naïi ñoøi boài thöôøng: * Hague: 1 naêm keå töø ngaøy phaùt sinh quyeàn khieáu naïi * Hague-Visby: 1 naêm keå töø ngaøy phaùt sinh quyeàn khieáu naïi, song, caùc beân coù theå thoaû thuaän keùo daøi theâ nhöng ko quaù 15 thaùng. * Hamburg: 2 naêm keå töø ngaøy giao haøng or ngaøy ñaùng leõ haøng ñöôïc giao, caùc beân cuõng coù theå thoaû thuaän keùo daøi theâm thôøi haïn. * Luaät haøng haûi Vieät Nam 1990: 1 naêm keå töø ngaøy thanh toaùn cöôùc; Luaät haøng haûi VN 2005: 1 naêm (vì thôøi g an daøi quaù thì toaø khoù thu thaäp chöùng cöù)

Xeùt xöû tranh chaáp : 

Xeùt xöû tranh chaáp 1. Baèng toaø aùn 2. Baèng troïng taøi

Xeùt xöû tranh chaáp : 

Xeùt xöû tranh chaáp 1. Baèng toaø aùn Beân nguyeân coù theå phaùt ñôn kieän taïi toaø aùn coù thaåm quyeàn taïi 1 trong caùc ñòa ñieåm sau: * Nôi kinh doanh cuûa beân bò hoaëc nôi cö truù thöôùng xuyeân cuûa beân bò, hoaëc * Nôi kyù hôïp ñoàng, vôùi ñieàu kieän laø taïi ñoù beân bò coù trö sôû kinh doanh, chi nhaùnh hay ñaïi lyù qua ñoù hôïp ñoàng ñöôïc kyù keát, hoaëc * Caûng xeáp, dôõ haøng, hoaëc * Ñòa ñieåm do hôïp ñoàng chuyeân chôû quy ñònh.

Xeùt xöû tranh chaáp : 

Xeùt xöû tranh chaáp 2. Baèng troïng taøi Caùc beân coù theå thoaû thuaän baèng vaên baûn vieäc xeùt xöû baèng troïng taøi taïi 1 trong soá nhöõng ñaïi ñieåm sau: * 1 ñaïi ñieåm trong nöôùc maø treân laõnh thoå cuûa nuôùc ñoù coù: nôi coù truï sôû kinh doanh, nôi cö truù thöôøng xuyeân, nôi coù chi nhaùnh hay ñaïi lyù cuûa beân bò, hoaëc caûng xeáp hay dôõ haøng. * Troïng taøi theo quy ñònh taïi ñieàu khoaûn troïng taøi trong hôïp ñoàng thueâ taøu.

Slide 80: 

ROROC: report on return of cargo (bieân baûn keát oaùn vôùi taøu) COR: Cargo outurn report (bieân baûn haøng ñoå vôõ) CSC: certificate of shortlanded cargo (bieân bbaûn haøng thieáu) EIR: Equivalent Interchanhe receipt (phieáu tieáp nhaän haøng ñeå chuyeân chôû)

Slide 81: 

Ði?u kho?n 2 taøu ñaâm va cuøng coù loãi (Both To Blame Collision Clause). Trong ho?t d?ng v?n t?i bi?n di?u kho?n hai tàu dâm va nhau cùng có l?i thu?ng du?c d? c?p d?n . Ðây du?c coi nhu m?t di?u kho?n b?o hi?m. Thu?ng du?c in ? m?t sau c?a các v?n don. V?y nên hi?u th? nào và phân chia trách nhi?m nhu th? nào khi hai tàu dâm cùng có l?i v?i tàu hàng hoá, tài s?n trên tàu và nh?ng t?n th?t v? ngu?i... trong ho?t d?ng b?o hi?m và dòi b?i thu?ng t?n th?t:Ðây là m?t di?u kho?n thu?ng th?y trong các h?p d?ng v?n chuy?n hàng hóa du?c s? d?ng khi hàng hóa b? t?n th?t trong m?t v? dâm va và s? d?ng quy?n tài phán c?a M?.

Slide 82: 

In Ocean Marine Insurance provision stipulating that upon the collision of two or more ships, when all ships are at fault, all owners and shippers having monetary interests in the voyage of the ships involved must share in all losses in proportion to the monetary values of their interests prior to the occurrence of the collision. This clause supercedes all other provisions for the allocation of losses among owners and shippers in ocean marine policies.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån VII. Hôïp ñoàng thueâ taøu chuyeán (Charter Party-C/P): 1. Khaùi nieäm: 1.1. Khaùi nieâm: Hôïp ñoàng thueâ taøu chuyeán laø 1 vaên baûn, trong ñoù ngöôùi cho thueá cam keát seõ vaän chuyeån haøng hoaù töø caûng naøy ñeán caûng khaùc coøn ngöôøi ñi thueâ cam keát seõ traû tieàn cöôùc. 1.2.Caùc maãu hôïp ñoàng Nhoùm toång hôïp: duøng ñeå thueâ taøu chôû haøng baùch hoaù-maãu GENON do BIMCO phaùt haønh töø naêm 1922, söûa ñoåi naêm 1976, 1994.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Nhoùm chuyeân duïng: duøng cho 1 maët haøng nhaát ñònh, chaïy nhöõng tuyeán ñöôøng nhaát ñònh. + Hôïp ñoàng chôû goã: RUSSWOOD + Hôïp ñoàng chôû than: POLCOALVOY + Hôïp ñoàng chôû ñöôøng: CUBA SUGAR C/P + Hôïp ñoàng chôû ximaêng: CEMENCO + Hôïp ñoàng chôû daàu: BOBILVOY, SHELLVOY ? Caùc beân döïa vaøo caùc maãu coù saün naøy maø thoaû thuaän laïi, coù theå boû bôùt or theâm vaøo caùc ñieàu khoaûn khaùc.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2. Noäi dung cô baûn cuûa hôïp ñoàng: 2.1. Caùc beân cuûa hôïp ñoàng: phaûi ghi roõ hoï teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, soá fax, ñòa chæ email… - Ngöôøi cho thueâ taøu: laø ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ngöôøi moâi giôùi, phaûi ghi roõ teân & ñòa chæ cuûa ngöôøi chuyeân chôû. - Ngöôøi thueâ taøu: laø ngöôøi xuaát khaåu-thueâ hoä (TH buoân baùn theo ñieàu khoaûn CIF, CFR) hoaëc ngöôøi nhaäp khaåu-thueâ cho mình (ñieàu kieän FAS,FOB).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån VII. Hôïp ñoàng thueâ taøu chuyeán (Charter Party-C/P): 1. Khaùi nieäm: 1.1. Khaùi nieâm: Hôïp ñoàng thueâ taøu chuyeán laø 1 vaên baûn, trong ñoù ngöôùi cho thueá cam keát seõ vaän chuyeån haøng hoaù töø caûng naøy ñeán caûng khaùc coøn ngöôøi ñi thueâ cam keát seõ traû tieàn cöôùc. ? Khi ñaõ kyù hôïp ñoàng thì caùc bean coù nghóa vuï thöïc hòeân noù, neáu vi phaïm thì phaûi boài thöôøng.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 1.2.Caùc maãu hôïp ñoàng: Ñaây laø hôïp ñoàng phöùc taïp ñeà caäp nhieàu vaán ñeà? do ñoù, ñeå tieát kieäm thôøi gian, coù cô sôû ñaøm phaùn, caùc haõng taøu thöôøng nghieân cöùu phaùt haønh ra caùc maãu hôïp ñoàng. Hôïp ñoàng thueâ taøu maãu goàm nhieàu loaïi khaùc nhau, duøng cho töøng khu vöïc, tuyeán ñöôøng, töøng maët haøng rieâng bieät & ñöôïc phaân thaønh 2 nhoùm chính: Nhoùm toång hôïp: duøng ñeå thueâ taøu chôû haøng baùch hoaù-maãu GENON do BIMCO phaùt haønh töø naêm 1922, söûa ñoåi naêm 1976, 1994.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Nhoùm chuyeân duïng: duøng cho 1 maët haøng nhaát ñònh, chaïy nhöõng tuyeán ñöôøng nhaát ñònh. Hôïp ñoàng chôû goã: RUSSWOOD Hôïp ñoàng chôû than: POLCOALVOY Hôïp ñoàng chôû ñöôøng: CUBA SUGAR C/P Hôïp ñoàng chôû ximaêng: CEMENCO Hôïp ñoàng chôû daàu: BOBILVOY, SHELLVOY ? Caùc beân döïa vaøo caùc maãu coù saün naøy maø thoaû thuaän laïi, coù theå boû bôùt or theâm vaøo caùc ñieàu khoaûn khaùc.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2. Noäi dung cô baûn cuûa hôïp ñoàng: 2.1. Caùc beân cuûa hôïp ñoàng: phaûi ghi roõ hoï teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, soá fax, ñòa chæ email… - Ngöôøi cho thueâ taøu: laø ngöôøi chuyeân chôû or ñaïi lyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû or ngöôøi moâi giôùi, phaûi ghi roõ teân & ñòa chæ cuûa ngöôøi chuyeân chôû. - Ngöôøi thueâ taøu: laø ngöôøi xuaát khaåu-thueâ hoä (TH buoân baùn theo ñieàu khoaûn CIF, CFR) or ngöôøi nhaäp kh?u-thueâ cho mình (ñieàu kieän FAS,FOB).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.2. Quy ñònh veà haøng hoaù: (Commodity) Phaûi ghi roõ teân haøng, bao bì, ñoùng goùi, kyù maõ hieäu, troïng löôïng, soá löôïng, theå tích…tính chaát nguy hieåm of haøng hoaù vaø tyû leä dung sai (neáu coù). Tuy nhieân, chuû haøng thöôøng muoán giaønh quyeàn thay theá haøng, VD: hôïp ñoàng ghi 10.000MT of Rice &/or Maize ÷ 10% Coøn chuû taøu thöôøng thích giaønh quyeàn quyeát ñònh veá phía mình? Hôïp ñoàng quy ñònh “More Or Less at Owner’s Option”.Vd: 10.000MT of Rice ÷ 10% MOLOO

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.3. Quy ñònh veà taøu vaø thôøi gian taøu ñeán caûng: 2.3.1. Quy ñònh veà taøu: Chuû taøu thöôøng raát muoán giaønh quyeàn ñoåi taøu. Thöôøng coù caùc chi tieát veà taøu nhö: Teân taøu, naêm ñoùng (tuoåi taøu aûnh höôûng ñeán cöôùc phí, taøu treû (1-10tuoåi)-phí cao, taøu giaø (20 tuoåi)-phi thaáp), quoác tòch, haïng taøu, côø taøu, troïng taûi tònh, troïng taûi toaøn phaàn (DWT), dung tích ñaêng kyù toaøn phaàn/tònh (GRT,NRT), dung tích chöùa haøng rôøi, haøng bao/kieän, môùn nöôùc, chieàu daøi, chieàu ngang, toác ñoä,loaïi ñoäng cô, soá löôïng caàn caåu / thieát bò laøm haøng, soá löôïng thuyeàn vieân…taøu phaûi coù baûo hieåm.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.3.2. Thôøi gian taøu ñeán caûng laøm haøng (Layday) & ngaøy huyû hôïp ñoàng (Cancelling Date): a. Thôøi gian taøu ñeán caûng laøm haøng (Layday): Laø thôøi gian taøu phaûi ñeán caûng nhaän haûng theo quy ñònh of hôïp ñoàng. Coù 2 caùch quy ñònh: Quy ñònh 1 ngaøy cuï theå. Vd: ngaøy 15/6/2007 Quy ñònh 1 khoaûng thôøi gian. Vd: töø ngaøy 15 ñeán ngaøy 20 thaùng 6 naêm 2007. Neáu taøu ñeán tröôùc thôøi gian quy ñònh thì chuû haøng cuõng khoâng nhaát thieát phaûi xeáp haøng ngay nhöng neáu xeáp haøng thì seõ baét ñaàu tính tính thôøi gian laøm haøng. ?Neáu taøu ñeán ñuùng thôøi gian maø chöa coù haøng ñeå ñoùng, phaûi chôø haøng thì toaøn boä thôøi gian chôø cuõng seõ ñöôïc tính laø thôøi gian laøm haøng.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån b. Ngaøy huyû hôïp ñoàng (Cancelling Date): laø ngaøy cuoái cuøng cuûa thôøi gian maø taøu phaûi ñeán caûng nhaän haøng ñeå xeáp vieäc huyû hôïp ñoàng coøn tuyø thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá: + Tình hình gaáp ruùt cuaû vieäc giao haøng + Thôøi haïn L/C (neáu coù). + Neáu treân ñöôøng ñeán caûng xeáp haøng taøu gaëp söï coá chaäm vaøi ngaøy maø chuû taøu coù thoâng baùo tröôùc cho ngöôøi thueâ taøu bieát thì coù theå cho pheùp chaäm vaøi ngaøy + Thò tröôøng cöôùc taøu

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån Taøu ñöôïc xem laø ñeán caûng khi: + Ñaõ ñeán vuøng thöông maïi cuaû caûng (ñaõ neo ñaäu ôû khu vöïc vaãn thöôøng neo ñaäu ñeå laøm haøng). + Taøu phaûi saün saøng xeáp dôõ veà moïi maët Tính saün saøng cuûa taøu: - Ñaõ caäp caàu caûng theo quy ñònh - Ñaõ laøm xong caùc thuû tuïc - Caùc haàm haøng, thieát bò phaûi saün saøng cho vieäc laøm haøng. + Thoâng baùo saün saøng xeáp dôõ (Notice of Readiness-NOR) ñaõ ñöôïc giao cho ngöôøi thueâ taøu hoaëc ngöôøi nhaän haøng 1 caùch thích hôïp.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.4. Quy ñònh caûng xeáp, caûng dôõ haøng (Loading, Discharging Port): Caûng xeáp/dôõ hoaëc 1 soá caûng xeáp /dôõ , teân caàu caûng phaûi ñöôïc quy ñònh cuï theå trong hôïp ñoàng thueâ taøu. Neáu chöa xaùc ñònh ñöôïc thì cho pheùp quy ñònh 1vuøng caûng hoaëc 1 khu vöïc caûng (Range of Port). Caàu, caûng trong hôïp ñoàng ñoøi hoûi phaûi an toaøn. Trong TH laøm haøng ôû nhieàu caàu / caûng thì phaûi noùi roõ thöù töï caûng naøo tröôùc, caàu caûng nhö theá naøo & chi phí chuyeån caàu (Shifting Expences) do ai chòu.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.5. Quy ñònh veà chi phí xeáp dôõ haøng hoaù leân xuoáng taøu: Chi phí xeáp dôõ haøng hoaù leân xuoáng taøu chieám 1 tyû leä khaù lôùn trong chi phí vaän chuyeån. Coù 4 dieàu kieän chi phí xeáp dôõ tuyø vaøo thoaû thuaän phaân chia giöõa chuû taøu vaø ngöôøi thueâ taøu. + Chi phí xeáp dôõ theo ñieàu khoaøn taøu chôï (Liner Term): Chuû taøu seõ chòu chi phí xeáp/dôõ haøng leân/xuoáng taøu (trong cöôùc phí ñaõ bao goàm caû chi phí xeáp/dôõ &saép xeáp haøng trong haàm taøu, cheøn loùt (Dunnaging)

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån + Ñieàu khoaûn mieãn xeáp dôõ (Free In Out-FIO): traùch nhieäm xeáp/dôõ haøng leân xuoáng taøu thuoäc ngöôøi thueâ taøu + Mieãn xeáp haøng (Free In-FI): Chuû taøu ñöôïc mieãn traùch nhieäm xeáp haøng ôû caûng ñi nhöng phaûi chòu traùch nhieäm dôõ haøng ôû caûng ñeán. --> Coù theå quy ñònh: FIS, FIT + Mieãn dôõ haøng (Free Out-FO): Chuû taøu ñöôïc mieãn traùch nhieäm dôõ haøng ôû caûng ñeán nhöng phaûi chòu traùch nhieäm xeáp haøng ôû caûng ñi. --> Coù theå quy ñònh: FOS, FOT

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.6. Quy ñònh veà cöôùc phí vaø thanh toaùn cöôùc: Ñaây laø ñieàu khoaûn giaù caû cuûa Hôïp ñoàng. + Möùc cöôùc (Freight Rate) laø tieàn cöùôc tính cho moãi ñôn vò haøng hoaù, ñöôïc tính theo troïng löôïng (Deadweight Cargo) ñoái vôùi haøng naëng; theå tích (M3); theo kích thöôùc (Measurement Cargo) ñoái vôùi haøng koàng keành hoaëc theo kieåu thueâ bao (Lumpsum) cho caû chuyeán taøu 2.7. Quy ñònh veà thôøi gian laøm haøng, thöôûng phaït xeáp/dôõ nhanh/chaäm: 2.7.1.Thôøi gian laøm haøng (Laytime/ Ladays): Laø thôøi gian quy ñònh cho ngöôøi thueâ taøu trong vieäc thöïc hieän vieäc xeáp dôõ haøng hoaù leân xuoáng taøu.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån ?Neáu xeáp dôõ chaäm hôn thôøi gian cho pheùp thì bò phaït (Dermurage Money) ? Neáu xeáp dôõ chaäm hôn thôøi gian cho pheùp thì ñöïôc thöôûng (Despatch Money). Thôøi gian laøm haøng phaûi quy ñònh roõ soá ngaøy, giôø cho vieäc xeáp dôõ, thôøi gian nao khoâng tính vaøo thôøi gian laøm haøng, moác thôøi gian laøm haøng…ñeàu phaûi quy ñònh roõ ñeå traùnh xaûy ra tranh chaáp.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Caùc caùch quy ñònh thôøi gian laøm haøng: + Quy ñònh thôøi gian xeáp dôõ cuï theåâ: - Quy ñònh thôøi gian xeáp dôõ chung (Vd: xeáp dôõ 20 ngaøy)?Sau khi keát thuùc vieäc xeáp dôõ seõ tính thöôûng phaït. - Quy ñònh thôøi gian xeáp dôõ rieâng (Vd: xeáp 8 ngaøy, dôõ 12 ngaøy)?Sau moãi laàn xeáp/dôõ seõ tính thöôûng phaït. ? Ngaøy cuï theå cho vieäc xeáp dôõ haøng cuõng phaûi quy ñònh roõ theo caùc caùch sau:

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån ? Days: laø nhöõng ngaøy laøm vieäc lieân tuïc, bao goàm ngaøy nghæ & leã, neáu coù laøm haøng trong nhöõng ngaøy ñoù cuõng tính? coù lôïi cho chuû taøu. ? Working/ Running Days: laø ngaøy laøm vieäc chính thöùc cuûa caûng. Thöôøng 1 ngaøy laøm vieäc coù 24 tieáng (thöôøng laø töø 0h hoâm tröôùc ñeán 24h hoâm sau). ? Neáu thôøi gian laøm vieäc töø 6h saùng ñeán 6h toái thì ngaøy laøm vieäc baèng 2 ngaøy. ? Working Days of 24 Consecutive Hours: ngaøy laøm vieäc 24 tieáng lieân tuïc, nghiaõ laø cöù 24 tieáng laøm haøng thì ñöôïc xem laø 1 ngaøy (khoâng keå bao nhieâu ngaøy). ? Whether Working Days (WWD): Ngaøy laøm vòeâc toát trôøi töùc laø ngaøy laøm vieäc maø thôøi tieát khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc laøm haøng.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån ? Caùc caùch quy ñònh: - WWDSH Inc: Wheather Working Days Sunday, Holiday included (ngaøy laøm vieäc tôøi tieát toát, keå caû T7,CN) - WWDSHEX: Wheather Working Days Sunday, Holiday Ecluded (ko tính)-EU (Even Used) or UU (Unless Used-tröø phi coù laøm) + Khoâng quy ñònh thôøi gian cuï theå? Quy ñònh theo möùc xeáp dôõ thöôøng aùp duïng ñoái vôùi haøng rôøi, khoái löôïng lôùn nhö than, quaëng, xi maêng, phaân boùn….thuyø theo naêng suaát xeáp dôõ of caûng chöù ko quy ñònh soá ngaøy cuï theå

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Xeáp dôõ theo taäp quaùn(CQD-Customary Quick Despatch): ko quy ñònh ngaøy, giôø cuï theå maø baèng nhöõng töø ngöõ chung chung nhö: As fast as Steamer can receive or diliver; According to Custom of Port…khi ñoù toác ñoä laøm haøng tuyø thuoäc vaøo toác ñoä laøm haøng of caûng, ko coøn quy ñònh thöôûng phaït xeáp dôõ nöõa. * Thôøi gian laøm haøng: thôøi gian laøm haøng ñöôïc tính khi chuû taøu ñaõ trao NOR cho ngöôøi thueâ taøu vaø ngöôøi thueâ chaáp nhaän (neáu ngöôøi thueâ chöa chaáp nhaän thì coi nhö chöa tính thôøi gian laøm haøng), theo ñoù coù 4 ñieàu kieän:

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - WIPON (Whether In Port Or Not): ñöôïc tính vaøo thôøi gian laøm haøng keå caû khi taøu ñaõ caäp caûng hay khoâng, hoaëc - WIBON (Whether In Berth Or Not): keå caû khi taøu ñaõ caäp caàu hay khoâng, hoaëc - WIFPON (Whether In Free Practipue ot Not): baát keå taøu ñaõ trong tö theá saün saøng hay chöa, hoaëc - WICCON(Whether In Custom Cleared Or Not): ñaõ laøm xong thuû tuïc HQ hay chöa.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Moác tính thôøi gian xeáp dôõ(Laytime): phuï thuoäc vaøo vieäc ñöa & nhaän NOR. Tính saün saøng cuûa taøu: + Ñaõ caäp caàu caûng theo quy ñònh + Ñaõ laøm xong caùc thuû tuïc + Caùc haàm haøng, thieát bò phaûi saün saøng cho vieäc laøm haøng. Theo Maãu GENCON: Neáu ñöa & chaâp nhaän NOR tröôùc 12h00 cuûa ngaøy laøm vieäc thì baét ñaàu tính vaøo luùc 13h00 chieàu cuøng ngaøy. Neáu ñöa & nhaän NOR vaøo buoåi chieàu thì baét ñaàu tính thôøi gian laøm haøng laø 6h00 saùng ngaøy laøm vieäc hoâm sau.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.7.2. Thöôûng phaït xeáp dôõ nhanh/chaäm: lieân quan ñeán quyeàn lôïi cuûa ngöôøi thueâ & ngöôøi cho thueâ. * Tieàn phaït xeáp dôõ chaäm (Dermurage Money): ngöôøi thueâ phaûi traû cho ngöôøi cho thueâ veà vieäc xeáp, dôõ haøng hoaù chaäm hôn so vôùi quy ñònh trong hôïp ñoàng. - Soá tieàn phaït phuï thuoäc vaøo möùc phaït vaø thôøi gian phaït. Möùc phaït coù theå tính cho caû taøu hoaëc töøng khoái löôïng xeáp dôõ chaäm. Möùc thöôûng xeáp dôõ nhanh thöôøng chæ baèng ½ möùc phaït. * Tieàn thöôûng xeáp dôõ nhanh (Dispatch Money): laø khoaûn tieàn ngöôøi cho thueâ taøu thöôûng cho ngöôøi thueâ cho vieäc xeáp dôõ haøng nhanh hôn so vôùi thôøi gian quy ñònh trong hôïp ñoàng.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån ?Coù theå thöôûng cho caûø taøu/ngaøy hoaëc cho töøng löôïng haøng/ ngaøy. ? Coù 2 caùch thöôûng: thöôûng cho taát caû thôøi gian tieát kieäm ñöôïc (All Time Saved) * Caùch tính tieàn thöôûng phaït: coù theå tính theo 2 caùch: - Buø tröø - Tính thöôûng rieâng phaït rieâng Thôøi gian thöôûng phaït xeáp dôõ nhanh/ chaâm thöôøng caên cöù vaøo caùc yeáu toá sau: + Moác tính thôøi gian thöôûng phaït (theo C/P). + Caên cöù vaøo baûng thöïc teá xeáp dôõ “Statement of Facts”-noùi roõ tình hình xeáp dôõ (thôøi gian, tieán ñoä…) + Caên cöù vaøo baûng tính thôøi gian thöôûng phaït xeáp dôõ ñeå tính toaùn xem thôøi gian tính laø bao nhieâu ngaøy, giôø

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån * Nguyeân taéc thöôûng/ phaït: - Ñaõ phaït thì luoân bò phaït - Tieàn thöôûng luoân baèng ½ tieàn phaït - Thôøi gian bò phaït khoâng ñöôïc keùo daøi hôn 14 ngaøy, sau ñoù seõ bò phaït löu taøu.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.8. Luaät leä & troïng taøi: Vieäc giaûi quyeát caùc tranh chaáp trong C/P thöôøng quy ñònh thöïc hieän baèng troïng taøi. Caùc maãu C/P thöôøng daãn chieáu tôùi luaät haøng haûi Anh, Myõ. Neáu trong hôïp ñoàng coù 1 beân laø ôû VN thì neân choïn Trung taâm Troïng taøi Quoác teá beân canh VCCI.

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån 2.9. Caùc ñieàu khoaûn khaùc theo C/P: * Traùch nhieäm of chuû taøu: - Cung caáp taøu coù ñuû khaû naêng ñi bieån, - Ñieàu taøu ñeán caûng nhaän haøng ñeå chôû theo ñuùng thôøi gian quy ñònh. - Phaûi höôùng daãn chuû haøng trong vieäc saép ñaët, baûo quaûn vaø chaêm soùc haøng - Chòu traùch nhieäm ñoái vôùi haøng hoaù töø khi nhaän haøng ñeå chôû cho ñeán khi giao haøng. - Phaùt haønh B/L. * Mieãn traùch trong caùc TH: thieân tai, tai naïn baát ngôø, baát khaû khaùng,…, hy sinh toån thaát chung. ?Chuû taøu seõ chòu traùch nhieäm vôùi nhöõng maát maùt, hö hoûng, chi phí phaùt sinh do loãi cuûa chuûø taøu, keå caû trong tröôøng hôïp 2 taøu ñaâm va nhau cuøng coù loãi (Both to blame collision).

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån VIII. Phöông thöùc thueâ taøu ñònh haïn: 1. khaùi nieäm: Chuû taøu cho ngöôøi thueâ taøu thueâ toaøn boä con taøu ñeå chuyeân chôû haøng hoaù hoaëc kinh doanh laáy cöôùc trong 1 khoaûng thôøùi gian nhaát ñònh. - Ñaây laø phöông thöùc cho thueâ taøi saûn chuyeån quyeàn söû duïng, khoâng chuyeån quyeàn sôû höõu. - Chuû taøu phaûi ñaûm baûo khaø naêng ñi bieån cho toaøn boä con taøu trong thôøi gian thueâ. - Ngöôøi thueâ taøu coù nhu caàu vaän chuyeån lôùn nhöng thaáy raèng xu höôùng thò tröôøng cöôùc taøu seõ taêng neân kyù hôp ñoàng thueâ taøu trong 1 khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ñeå haïn cheá ruûi ro taêng cöôùc. - Ngöôøi cho thueâ thì thaáy raèng xu höôùng cöôùc phí ngaøy caøng giaûm, töï kinh doanh ko coù lôøi

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån : 

Chöông II: Chuyeân chôû haøng hoaù ngoaïi thöông baèng ñöôøng bieån - Caùc maãu hôpï ñoàng: TIME CHARTER 1902-TOMON cuûa Phoøng Haøng haûi Anh.UNIFORM TIME CHATER-BALTIME of Coâng hoäi Haøng haûi & Ban tích (BIMCO), hôïïp ñoàng chôû daàu “OIL TANKER”. 2. Caùc noäi dung chuû yeáu cuûa hôïp ñoàng: - Ñieàu khoaûn veà taøu - Thôøi gian thueâ - Cöôc taøu - Vieäc phaân chia caùc chi phí khai thaùc taøu: löông, phuï caáp cho thuyeàn tröôûng, syõ quan, thuyû thuû (tröø TH chæ thueâ taøu khoâng); löông thöïc, thöïc phaåm; duy tu baûo döôõng; khaáu hao; cung öùng phuï tuøng, thieát bò; baûo hieåm; chi phí kieåm tra taøu. Ngoaøi ra, caùc chi phí nhö daàu chaïy maùy, caûng phí, chi phí xeáp dôõ cheøn loùtõ, queùt doïïn haàm taøu seõ do ngöôøi khai thaùc taøu chòu. - Ngoaøi ra coøn coù caùc ñieàu khoaûn veà khieáu naïi, giaûi quyeát tranh chaáp…

authorStream Live Help