Ung dung polyme SH (2006)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kh¶ n¡ng øng dông CñA polyme sinh häc : 

1 Kh¶ n¡ng øng dông CñA polyme sinh häc

C¸C LÜNH VùC øng dông : 

2 C¸C LÜNH VùC øng dông - c«ng nghiÖp (nhùa sinh häc, x©y dùng, khai kho¸ng, ®iÖn tö, s¬n..) - n«ng nghiÖp (chÊt gi? n­íc, mµng phñ ®Êt...) - y d­îc (dÉn thuèc, mµng bang, VL cÊy ghÐp...) - chÕ biÕn thùc phÈm (chÊt æn ®Þnh, mµng bao…) - xö lý m«i tr­êng (lo¹i bá c¸c ion kim lo¹i) - mü phÈm

Slide 3: 

3 Kh¸i niÖm Lµ 1 d¹ng polymer cã nguån gèc sinh häc Cã kh¶ nang tù ph©n huû nhanh chãng trong ®iÒu kiªn tù nhiªn Sö dông nh­ c¸c d¹ng nhùa truyÒn thèng Nhùa sinh häc

Slide 4: 

4 LÞch sö - 1989: Novamot s¶n xuÊt nhùa cã nguån gèc thùc vËt - 1990: ®· s¶n xuÊt hµng lo¹t c¸c lo¹i Biopol, Chronopol, Mater-Bi - 3/1991: HiÖp héi kiÓm tra vËt liÖu Mü (ASTM) ®· c«ng bè tiªu chuÈn D6400-99 cho c¸c s¶n phÈm nhùa sinh häc - HiÖn nay: nhiÒu n­íc ph¸t triÓn ®· vµ ®ang sö dông nhùa sinh häc thay thÕ dÇn c¸c s¶n phÈm PE Nhùa sinh häc

Slide 5: 

5 Nhùa truyÒn thèng Nguyªn liÖu tõ dÇu má Thêi gian ph©n huû rÊt dµi S¶n phÈm ph©n huû g©y « nhiÔm C«ng nghÖ xö lý r¸c th¶i phøc t¹p, chi phÝ cao Lµm tang hiÖu øng nhµ kÝnh Gi¸ thµnh thÊp Nhùa sinh häc Nguyªn liÖu tõ TV, DV, VSV Thêi gian ph©n huû ng¾n S¶n phÈm ph©n huû t¹o ph©n bãn Kh«ng yªu cÇu c«ng nghÖ xö lý Gi¶m hiÖu øng nhµ kÝnh Gi¸ thµnh cao Nhùa sinh häc

Slide 6: 

6 Tæng hîp tõ Vi sinh vËt BIOPOL ®ång trïng hîp tõ polyhydroxybutyrate vµ valeric acid (PHB/V) Tæng hîp b»ng con ®­êng ho¸ häc Poly Lactic Acid: (PLA) Plockcelton: polycaprolactone BIONOLLE: aliphatic polyester Tæng hîp tõ c¸c hîp chÊt tù nhiªn MATER-BI: Tinh bét (60%) / PVA alloy NOVON: Tinh bét (90-95%) + Phô gia AMIPOL: Tinh bét (100%) Nhùa sinh häc

Slide 7: 

7 Nhùa sinh häc

Slide 8: 

8 C¸c khu vùc s¶n xuÊt plastic trªn thÕ giíi nam 2000 (Nguån SRI Consulting 1999)

Slide 9: 

9 Dù kiÕn s¶n xuÊt plastic cña thÕ giíi n¨m 2010 (Nguån BASF/VKE 2001)

Slide 10: 

10 Mét sè C¸c d¹ng s¶n phÈm bao gãi

Slide 11: 

11 Dông cô ¨n nhanh Cèc, chÐn, ®Üa, cèc ®ùng cµ phª, dông cô chøa thùc phÈm thøc ¨n nhanh trong c¸c nhµ hµng, nhµ tr­êng, c«ng së... S¶n phÈm chØ sö dông mét lÇn. øng dông nhùa sinh häc

Slide 12: 

12 Tói bao gãi cho mua s¾m hµng ho¸ t¹i c¸c siªu thÞ, chî ... Tói b¶o qu¶n hµng rau hoa qu¶ t­¬i (®ùng khoai t©y, hµnh, cµ rèt Tói phôc vô viÖc thu gom r¸c th¶i øng dông nhùa sinh häc d¹ng mµng

Slide 13: 

13 Chèng cá d¹i Gi? ®é Èm cho ®Êt Chèng s©u bÖnh h¹i Gi¶m thuèc trõ cá Gi¶m n­íc t­íi Gi¶m sö dông thuèc trõ s©u bÖnh Bæ sung ph©n h?u c¬ cho vô sau øng dông nhùa sinh häc d¹ng mµng

Slide 14: 

14 øng dông nhùa sinh häc d¹ng mµng

Slide 15: 

15 Mµng ph©n hñy sau thu ho¹ch rau Sö dông Mater-Bi lµm mµng che phñ øng dông nhùa sinh häc d¹ng mµng

Slide 16: 

16 B¶o qu¶n thiÕt bÞ trong c«ng nghÖ ®ãng gãi Chuyªn chë, vËn chuyÓn hµng dÔ vì, hµng contaner øng dông nhùa sinh häc d¹ng bät xèp

Slide 17: 

17 CD nh¹c, VCD hay CD-ROM, ¸o m­a... S¶n xuÊt b«ng g¹c, b¨ng y tÕ, vØ thuèc, ®å vÖ sinh cho trÎ em, ng­êi bÖnh,... Gät bót ch×, th­íc kÎ, hép mùc m¸y tÝnh, chËu v¹i trång c©y c¶nh… §å vÖ sinh c¸ nh©n, ®å ch¬i cho chã…. øng dông nhùa sinh häc

Slide 18: 

18 H¹n chÕ vµ tån t¹i cña nhùa sinh häc Gi¸ thµnh cao, gÊp 3-8 lÇn so víi nhùa truyÒn thèng Mét sè ®Æc tÝnh c¬ lý ch­a ®¸p øng nhu cÇu sö dông C«ng nghÖ s¶n xuÊt vÉn cßn míi mÎ víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn

TriÓn väng cña nhùa sinh häc : 

19 TriÓn väng cña nhùa sinh häc ThÞ tr­êng nhùa sinh häc cßn nhiÒu tiÒm nang Nguån nguyªn liÖu dåi dµo ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña c¸c n­íc ­u tiªn cho ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm s¹ch C«ng nghÖ ®æi míi sÏ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm -> c¹nh tranh tèt víi d¹ng nhùa truyÒn thèng

Slide 20: 

20 øng dông trong x©y d?ng Lµm phô gia cho mét sè vËt liÖu Bê tông V?a l?ng V?a trát tu?ng Son và các l?p ph? ngoài

Slide 21: 

21 Vai trß T¸c ®éng ph©n t¸n/pha lo·ng Tang tÝnh dÎo Gi? n­íc Lµm chËm hoÆc lµm tang kh¶ nang ®«ng ®Æc Tang ®é tho¸ng khÝ Kh«ng t¹o bät Kþ n­íc øng dông trong x©y d?ng

Slide 22: 

22 øng dông trong x©y d?ng

Slide 23: 

23 øng dông trong x©y d?ng

Slide 24: 

24 øng dông trong x©y d?ng

Slide 25: 

25 øng dông trong x©y d?ng

Slide 26: 

26 øng dông trong x©y d?ng

Slide 27: 

27 øng dông trong x©y d?ng

Slide 28: 

28 Lignosulfonat Ngu?n thu: Lignosulfonat du?c di?u ch? theo phuong pháp hóa h?c t? lignin, m?t polyme sinh h?c t? nhiên t?n t?i trong g? và c? øng dông trong x©y d?ng

Slide 29: 

29 Lignosulfonat Là ch?t k?t dính bê tông ph? bi?n Làm tang tính d? t?o hình c?a bê tông Làm gi?m t? l? nu?c/ximang c?a bê tông øng dông trong x©y d?ng

Slide 30: 

30 øng dông trong x©y d?ng Tinh bét t¹o cho v?a cã kh¶ nang t¹o sîi vµ cã kh¶ nang b¸m dÝnh tèt h¬n khi tr¸t kh«ng g©y c¸c hiÖn t­îng vâng cña mÆt t­êng, d¹n ch©n chim sau ch¸t Víi v?a tr¸t cã tinh bét biÕn tÝnh sÏ gi¶m sù dÝnh v?a vµo th­íc, bay

Slide 31: 

31 Axit humic Thu nhËn t? quá trình chuy?n hóa th?c v?t t?o than dá øng dông trong x©y d?ng

Slide 32: 

32 Scleroglucan Thu nhËn t? quá trình lên men hi?u khí Sclerotium rolfsii C?u t?o: là m?t polysaccharit ch?a m?t chu?i chính các don v? l?p l?i ß-D-glucopyranosyl liên k?t 1,3. øng dông trong x©y d?ng

Slide 33: 

33 Scleroglucan ?ng d?ng: T?o d? nh?t cao cho d?ch khoan gi?ng d?u. Axit polyaspartic du?c t?o ra t? ph?n ?ng gi?a anhydrit maleic và amoniac C?u t?o: ?ng d?ng: là ch?t phân tán ximang trong v?a øng dông trong x©y d?ng

Slide 34: 

34 Scleroglucan ?ng d?ng: T?o d? nh?t cao cho d?ch khoan gi?ng d?u. Axit polyaspartic du?c t?o ra t? ph?n ?ng gi?a anhydrit maleic và amoniac C?u t?o: ?ng d?ng: là ch?t phân tán ximang trong v?a øng dông trong x©y d?ng

Slide 35: 

35 Xanthan gum - Co´ kha? nang giu~ duo?c ma`u ô?n di?nh trong tho`i gian da`i va` diê`u khiê?n duo?c do`ng cha?y cu?a nuo´c son. øng dông trong x©y d?ng

Slide 36: 

36 C¬ së øng dông BÒn trong mét sè dung m«i (chÊt dÉn thuèc, vËt liÖu thay thÕ) Cã tÝnh t­¬ng thÝch sinh häc (kh«ng g©y dÞ øng, sèc ph¶n vÖ…) Cã kh¶ nang ph©n hñy sinh häc (chØ phÉu thËt) Cã kh¶ nang t¹o keo (huyÕt thanh, xiro ho…) øng dông trong y tÕ

TÝnh t­¬ng thÝch sinh häc "kh¶ nang cña vËt liÖu thùc hiÖn c¸c ph¶n øng thÝch hîp ®èi víi vËt chñ trong mét øng dông cô thÓ". (William , 1999). - cã t­¬ng t¸c gi?a vËt liÖu vµ c¸c m« - Ýt g©y c¸c ®¸p øng miÔn dÞch (g©y viªm, sèt, dÞ øng...) : 

37 TÝnh t­¬ng thÝch sinh häc "kh¶ nang cña vËt liÖu thùc hiÖn c¸c ph¶n øng thÝch hîp ®èi víi vËt chñ trong mét øng dông cô thÓ". (William , 1999). - cã t­¬ng t¸c gi?a vËt liÖu vµ c¸c m« - Ýt g©y c¸c ®¸p øng miÔn dÞch (g©y viªm, sèt, dÞ øng...) øng dông trong y tÕ

Slide 38: 

38 Bao gãi thuèc (viªn nhéng): PLA chØ kh©u phÉu thuËt: PLA, chitosan… PhÉu thuËt trong chÊn th­¬ng chØnh hình bang vÕt th­¬ng: chitosan, PLA vËt liÖu thay thÕ trong phÉu thuËt:PHB, PLA, PGA kÝnh ¸p trßng: PHB chÊt dÉn thuèc: PLA, PGA, chitosan… Keo sinh häc: PGA øng dông trong y tÕ

VËt liÖu miÕng v¸- chÕ t¹o d­íi d¹ng c¸c mµng, sîi, - sö dông trong cÊy ghÐp, phÉu thuËt : 

39 VËt liÖu miÕng v¸- chÕ t¹o d­íi d¹ng c¸c mµng, sîi, - sö dông trong cÊy ghÐp, phÉu thuËt øng dông trong y tÕ

Slide 40: 

40 øng dông trong y tÕ

U´ng du?ng trong duo?c phâ?m : 

41 U´ng du?ng trong duo?c phâ?m Ðô´i vo´i ca´c loa?i thuô´c nuo´c: la` mô?t tha`nh phâ`n lo lu?ng va` la` châ´t ô?n di?nh ly´ tuo?ng cu?a ca´c loa?i nhu~ tuong trong duo?c phâ?m. xanthan gum co´ ta´c du?ng la`m châ?m la?i hiê?u qua? gia?i pho´ng thuô´c trong ca´c loa?i thuô´c viên.

U´ng du?ng trong duo?c phâ?m : 

42 U´ng du?ng trong duo?c phâ?m Chitin vµ chitosan: Lµm chÊt dÉn thuèc, Thuèc ch?a tim m¹ch: h¹ huyÕt ¸p, ®iÒu khiÓn ¸p suÊt m¸u, h¹n chÕ sù hÊp thô chÊt bÐo, gi¶m cholesterol vµ lipit m¸u, Chèng bÐo phì: lµm tang kh¶ nang gi? chÊt bÐo cña c¸c chÊt x¬, Chèng u vµ ­ng th­, tang c­êng miÔn dÞch c¬ thÓ, gi¶m hµm l­îng ®­êng trong m¸u, chèng t¸o bãn, tang c­êng kh¶ nang hÊp thô Canxi,

øng dông trong xö lý n­íc th¶i : 

43 øng dông trong xö lý n­íc th¶i C¬ së - kh¶ nang hÊp phô cao c¸c ion kim lo¹i nÆng - cã kh¶ nang ph©n hñy

Polyphosphat : 

44 Polyphosphat Là polyme m?ch th?ng c?u t?o t? vài ch?c hay hàng tram g?c phospho liên k?t b?i c?u n?i phosphohydrat øng dông trong xö lý n­íc th¶i

øng dông trong xö lý n­íc th¶i : 

45 øng dông trong xö lý n­íc th¶i Xö lý n­íc th¶i sö dông polymer sinh häc polyP: Kh¸i niÖm c¬ ban cña qu¸ trinh hiÕu khÝ-kÞ khÝ trong EBPR Sù thay ®æi cña c¸c c¬ chÊt c¬ ban trong EBPR TOC: l­îng carbon tæng sè PO-P: orthophossphate Glycogen: l­îng glycogen dù tr? trong tÕ bµo PHA: polyhydroxyalkanoate dù tr? trong tÕ bµo

øng dông trong xö lý n­íc th¶i : 

46 øng dông trong xö lý n­íc th¶i Qu¸ trình sö dông polyP dù tr? ®Ó kÕt tña uranyl

øng dông trong xö lý n­íc th¶i : 

47 øng dông trong xö lý n­íc th¶i Chitosan t¹o phøc cµng cua víi ®ång

Cè ®Þnh enzym, xö lý n­íc th¶i : 

48 Cè ®Þnh enzym, xö lý n­íc th¶i CÊu tróc lËp thÓ cña gel alginat phøc Calcium poly- L-guluronate CÊu tróc c¬ b¶n cña alginate -(1 4)-D-mannuronic axit (M) vµ -(1 4)-L-guluronic axit (G)

Slide 49: 

49

Slide 50: 

50 Vai trß - T¹o hình T¹o cÊu tróc T¹o tr¹ng th¸i Lµm chÊt æn ®Þnh ChÊt gi? mµu, mïi… øng dông trong c«ng nghiÖp thùc phÈm

Slide 51: 

51 Xanthan gum la` mô?t châ´t ô?n di?nh ly´ tuo?ng - vo´i da?ng 3 chiê`u phân tu? xanthan gum ngan cha?n duo?c su? xâm nhâ?p cu?a dâ`u va` phân ta´ch duo?c ca´c phâ`n ra´n không tan. øng dông trong c«ng nghiÖp thùc phÈm

Slide 52: 

52 Trong công nghê? nuo´ng xanthan gum duo?c su? du?ng dê? la`m tang liên kê´t cu?a nuo´c trong qua´ tri`nh nuo´ng. Trong ca´c sa?n pham nuo´ng xanthan gum cu~ng co´ thê? thay thê´ duo?c tru´ng, da?c biê?t lo`ng tra´ng co´ thê? gia?m ma` không a?nh huo?ng dê´n hi`nh thu` va` mu`i vi? cu?a sa?n phâ?m. Chi? câ`n mô?t luo?ng nho? xanthan gum cu~ng tang gia´ tri? nuo´ng trong ba´nh . øng dông trong c«ng nghiÖp thùc phÈm

Slide 53: 

53 Trong dô` uô´ng xanthan gum co´ dô? ô?n di?nh râ´t lâu. Xanthan gum co´ kha? nang ô?n di?nh trong ca? môi truo`ng no´ng va` la?nh. Vo´i dô? ô?n di?nh da?c biê?t xanthangum co´ thê? duo?c su? du?ng trong ca´c sa?n phâ?m an liê`n nhu cha´o,nuo´c sô´t, dô` tra´ng miê?ng, dô` uô´ng, lo´p ma?t trên cu?a ba´nh nhu bo?, kem. øng dông trong c«ng nghiÖp thùc phÈm

U´ng du?ng trong my~ phâ?m : 

54 U´ng du?ng trong my~ phâ?m - Châ´t ô?n di?nh ly´ tuo?ng du`ng trong râ´t nhiê`u loa?i thuô´c da´nh rang, ta?o cho thuô´c co´ kha? nang bom duo?c de~ da`ng bom. - du`ng nhu châ´t ô?n di?nh da?ng nhu~ tuong va` châ´t giu~ â?m trong kem va` duo~ng da. Trong dâ`u gô?i dâ`u, duo?c du`ng dê? diê`u chi?nh dô? de?o, diê`u khiê?n da?c ti´nh cu?a do`ng cha?y.

authorStream Live Help