TBC

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Genitoüriner Tüberküloz:

Genitoüriner Tüberküloz Hatice SIÇRAMAZ

PowerPoint Presentation:

GENİTOÜRİNER TÜBERKÜLOZİS Her yıl dünya çapında 10 milyon civarında yeni tüberküloz vakası görülmekte olup, yaklaşık 40 bin'i ABD'de ortaya çıkmaktadır. Bu yeni tüberküloz vakaları, sıklıkla iyileşmiş eski odakların reaktivasyonu sonucunda gelişmektedir. Pulmoner tüberkülozlu hastaların yaklaşık olarak %9’unda ve miliyer tüberkülozlu hastaların yaklaşık %26’sında böbrekler, üreterler veya genital organlar enfeksiyona maruz kalırlar. Primer genitoüriner trakt tüberkülozu, genç erişkinlerde görülür.

PowerPoint Presentation:

GENİTOÜRİNER TÜBERKÜLOZİS Her yıl dünya çapında 10 milyon civarında yeni tüberküloz vakası görülmekte olup, yaklaşık 40 bin'i ABD'de ortaya çıkmaktadır. Bu yeni tüberküloz vakaları, sıklıkla iyileşmiş eski odakların reaktivasyonu sonucunda gelişmektedir. Pulmoner tüberkülozlu hastaların yaklaşık olarak %9’unda ve miliyer tüberkülozlu hastaların yaklaşık %26’sında böbrekler, üreterler veya genital organlar enfeksiyona maruz kalırlar. Primer genitoüriner trakt tüberkülozu, genç erişkinlerde görülür.

PowerPoint Presentation:

Patogenez Böbrek tüberkülozu enfekte akciğerler veya hiler lenf nodlarından enfeksiyon ajanlarının kan yoluyla her iki böbreğe yayılması ile gelişir. Uyuyan basillerin; genel durum bozukluğu, -Travma, - Steroid tedavisi, -Diabet, - Anemi, -immünosüpresyon ve AIDS gibi durumlarda reaktivasyonu ile hastalıklar oluşur .

PowerPoint Presentation:

- Glomerüllerdeki tüberküller Henle kulpuna yayılarak nefronların tutulmasına ve hastalanmasına sebep olabilir. - Tüberküller kaliksiyel fornikslerde yapısal bozukluklara yol açarlar. - Basiller üreterlere ve mesaneye dökülerek, üreterlerde striktürlerin gelişmesine, mesanede enflamasyona ve kontraktüre neden olurlar. Başlıngıçta oluşan tüberküllerin yaklaşık %4'ü destrüktif tüberküloz ile sonuçlanır. Olay ilerlediği zaman tüm renal pelvis tutularak hastalanır. Kalsifiye kazeöz materyalden oluşan kitleler birikerek camcı macunu böbrek (putty kidney ) oluşur . Patogenez

PowerPoint Presentation:

Ürogenital traktta enfekte idrar pasajı, üreterler, mesane, prostat, seminal veziküller, vaz deferensler, epididimler ve testislerin tutulmasına neden olabilir. Bununla birlikte prostatta primer hematojen yayılımla da lezyonlar oluşabilir. Patogenez

PowerPoint Presentation:

Genitoüriner tüberküloz ;yavaş ilerleyen bir hastalıktır ve genellikle primer enfeksiyondan 15-20 yıl sonra ortaya çıkar. Bu süre 35 yıl veya daha fazla da olabilir. -- Erkeklerde 2 kez daha sık görülmektedir. --Hastaların %80’i tanı sırasında semptomatiktir. -- Pollaküri, urgency, nokturi, dizüri görülebilir. %50 hastada makroskobik hematüri vardır. Klinik Özellikler ve Tanı

PowerPoint Presentation:

Yaygın bilateral tutulum olmadıkça renal fonksiyon normal kalır. Hastaların %90’ının idrar analizinde eritrositler, lökositler ve asit pH görülür. Rutin kültürlerde üreme olmazsa da, etkeni genellikle E. coli olan süperenfeksiyonlar %20 oranında bulunabilir . Klinik Özellikler ve Tanı

PowerPoint Presentation:

Hastaların sabahki ilk idrarından mikobakteriler için spesifik kültür yapılmalıdır. Tek kültürün pozitif olma oranı %73’tür. 3 gün ilk idrarda yapılan spesifik kültür ile başarı şansı %90’a çıkartılabilir. 24 saatlik idrar toplanarak yapılan testlerde daha iyi sonuçlar alınamamıştır. Yine 3 gün, sabahki ilk idrar örneği Ziehl-Neelsen, Kinyoun veya fluorokrom ile boyanarak aside dirençli basil araştırılabilir. PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testi, tanıda oldukça güvenilir ve hızlı bir yöntemdir. Klinik Özellikler ve Tanı

PowerPoint Presentation:

Bu semptomlar hastalık ileri evreye ulaşana kadar görülmeyebilir, hatta hastalar asemptomatik olabilir. Ağrı olması, ileri hastalığın göstergesidir. Çoğu belirtiler, basillerin mesaneye yayılmasıyla bağlantılıdır . Fizik muayene, hastalığın ilerlemesiyle ilgili fazla bilgi vermeyebilir. -- Vas deferens tutulmuşsa muayenede nodüler veya tespih tanesi gibidir. Prostat ve epididim sert, noduler olabilir Klinik Özellikler ve Tanı

PowerPoint Presentation:

Deri testi genitoüriner tüberkülozlu hastaların %15 kadarında nonreaktif olabilir. %20-50 hastada ise akciğer grafisinde pulmoner hastalık görülmez. Tanıdaki standart test intravenöz pyelografidir ve hastaların %93’ünde anormal bulgu verir. Direkt grafide, tüberkülomlardaki zayıf kalsifikasyonlar görülebilir. Tanı

PowerPoint Presentation:

Kontrastlı grafilerde ise toplayıcı sistemlerde darlıklar, dilatasyonlar ve parankimde bozulmalar saptanır. Erken üst trakt belirtileri kalikslerdeki küntleşmeler ve kontrast maddenin interstisyuma reflüsüdür. Daha sonra; infundibular darlıklar, kortikal skarlaşma, hidronefroz, papiller ve parankimal kaviteler görülebilir ve böbrek vizualizasyonu zayıflar. Tanı

PowerPoint Presentation:

İlerleyen hastalık intrarenal damarlarda fibroz ve stenoza, bu da parankimal incelmeye ve sonunda böbreğin tamamen fonksiyonunu yitirmesine yani otonefrektomiye neden olur. Üreterdeki değişiklikler ise tek ya da multipl darlıklar, dilatasyon ve tespihleşme ya da tirbuşon görüntüsüdür. Mesane küçük ve kontrakte olabilir. Nonfonksiyone böbrekleri görüntülemek için antegrad ya da retrograd pyelografi yapılabilir Tanı

PowerPoint Presentation:

Sistoskopide , genellikle üreter orifislerinin çevresine yerleşmiş 3 mm.’den küçük ülser ve nodüller görülebilir. Orifisler anormal, mesane mukozası yaygın olarak enflamasyon ve ödemli olabilir. Tanı

PowerPoint Presentation:

Üriner sistemden sonra, giderek daha az oranlarda olmak üzere prostat, seminal veziküller, epididimler ve testisler tutulabilir. Skrotumda akıntılı fistül olması, tüberkülozun başka bir bulgusudur. Üretra tutulumu nadirdir ve voiding sistoüretrografi ile gösterilebilir. Penis tüberkülozu yüzeyel ülser şeklindedir ancak alttaki dokuları tutabilir. Malignensi olasılığını ekarte etmek için biyopsi ile tanı konulmalıdır. Kadın reprodüktif organlarındaki lezyonlar ektopik gebelik veya steriliteye neden olabilir. Tanı

PowerPoint Presentation:

Genitoüriner Tüberküloz İçin Bazı Klinik Bulgular ·      Steril pyüri ·      Geceleri ağrısız ve sık sık idrar yapma ·      Vücudun başka bir yerinde geçirilmiş veya aktif tüberküloz ·      Nedeni açıklanamayan hematüri ·      Antibiyotiklere cevap vermeyen kronik sistit. ·      Epididimde nodülaritenin bulunduğu kronik epididimit ve/veya ductus deferensin kalın olması ya da tespih taneleri şeklinde oluşumların palpe edilmesi ·      Küçülmüş nodüler prostat ·      Seminal veziküllerde sertleşme ·      Belli belirsiz böğür ağrıları/renal kolik ·      Kronik drenajın bulunduğu skrotal sinüsler

PowerPoint Presentation:

Ayırıcı Tanı a- Kronik nonspesifik sistit veya pyelonefrit b- Akut veya kronik nonspesifik epididimit c- Üretral sendrom, interstisyel sistit d- Böbreklerden birinde veya her ikisindeki nekrotizan papillit e- Schistosomiasis

PowerPoint Presentation:

Komplikasyonlar Renal tüberkülozun perinefritik alana yayılması ile perinefritik apse ve lomber fistül gelişebilir. Üreterde oluşan darlıklar nedeniyle hidronefroz ve sonunda nonfonksiyone böbrek (otonefrektomi) tablosu ile karşılaşılabilir. --İleri evrede bilateral böbrek tutulumu ile kronik böbrek yetmezliği gelişebilir. -- Bazen enfeksiyona sekonder böbrek taşları görülebilmektedir. --Mesane tutulmuşsa zamanla düşük kapasiteli kontrakte mesane oluşur. -- Epididim, veya ductus deferens tutulumunda obstrüksiyona bağlı infertilite gelişebildiği gibi, kronik skrotal fistüllere de sık rastlanmaktadır.

PowerPoint Presentation:

Tedavi 1 - Genel düşünceler Tedavinin erken döneminde rezistan mikroorganizmaların oluşumunu engellemek için sinerjistik etkili birkaç ilaç birlikte kullanılır. İlaçlar kullanılırken iyileşme döneminde özellikle üreter 1/3 distal kısmında olmak üzere üreteral darlık ortaya çıkabilir. Tüberküloz striktürleri perkütanöz veya transüretral dilatasyon tekniklerine elverişlidir. Kemoterapiye rağmen çok kısa zamanda ilerleme eğilimi gösteren genitoüriner tüberküloz vakalarında cerrahi müdahale gerekebilir.

PowerPoint Presentation:

Pulmoner tüberküloz tedavisi için uygulanan 3’lü veya 4’lü kombinasyon rejimleriyle 6-9 aylık tedaviler genitoüriner tüberküloz için de uygulamaktadır. Bunun mantığı , ilaçların renal parankimde ve üriner sistemin diğer kısımlarında yüksek konsantrasyona ulaşmaları, idrarla atılmaları ve genitoüriner tüberkülozda bakteri sayısının pulmoner enfeksiyondakinden az olmasıdır. Diğer bir grup ise, 9 aylık tedavinin çok kısa olduğunu ve 1-3 yıllık tedavi gerektiğini savunmaktadır. Uzun süreli tedavideki problem, yüksek orandaki hasta uyumsuzluğu ve ilaç yan etkileridir. İki tedavi rejiminde de, ilk 2-3 ayda 3 veya 4’lü kombinasyon uygulayıp daha sonra 2 ajanla idame tedavisi yapılır. Tedavi

PowerPoint Presentation:

Tedavide kullanılan ilaçlar 3 ana grupta toplanabilir: 1- Primer ajanlar: Bakterisid etkilidirler. Rifampicin, isoniazid (INH), pyrazinamide ve streptomycin bu gruptandır. 2- Sekonder ajanlar: Bakteriyostatik etkilidirler. Bu gruptaki ajanlar ethambutol, ethionamide, cycloserine ve viomycin’dir. 3- Minör ajanlar: Bu gruptaki bakteriyostatik etkili ilaçlar kanamycin ve thiocetazone’dur . Tedavi

PowerPoint Presentation:

Tedaviye isoniazid, rifampicin, ethambutol veya isoniazid, rifampicin, pyrazinamide ya da -- isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin kombinasyonlarından biriyle başlanıp, idame için isoniazid ve rifampicin kombinasyonu kullanılabilir. Tedavi sırasında ilaçlardan birine direnç gelişirse, aynı gruptan başkasıyla değiştirilir. Bu ajanların ortalama erişkin dozları: Tedavi

PowerPoint Presentation:

Isoniazid (INH) : 300 mg/gün, tek dozda, oral. Ethambutol : 1200 mg/gün, tek dozda, oral. Rifampin : 600 mg/gün, tek dozda, oral. Streptomycin : 1g/gün, tek dozda, IM. Pyrazinamide : 1.5 - 2 g/gün, tek dozda, oral . Tedavi

PowerPoint Presentation:

Kısa ve Hızlı Tedavi Bu tedavi şeklinde tedavi süresi 4 aydır. - Pyrazinamide 25 mg/kg/gün, günlük doz en fazla 2 gr olmak üzere 4 ay. - INH, 300 mg/gün 2 ay. - Rifampicin 450 mg/gün 2 ay veya haftada 3 kez 900 mg/gün 2 ay.

PowerPoint Presentation:

Medikal tedaviye yeterli süre devam edilmelidir. Eğer gerekirse cerrahi tedavi de uygulanır. Cerrahi tedavi için endikasyon doğarsa kemoterapiye başlandıktan 4-6 hafta sonra uygulanabilir.

PowerPoint Presentation:

Perinefrik apse durumunda dren konulması Nonfonksiyone böbrek ya da inatçı ağrı, kanama, hipertansiyon, bakteriyel persistans varsa: nefrektomi üreteral darlıklar için açık veya kapalı cerrahi girişimler ve şiddetli mesane kontraktürlerinde mesane kapasitesini artırıcı cerrahi girişimler uygulanabilir. Tüberküloza bağlı orşit ve epididimit tedaviye cevap vermez veya skrotuma fistülize olursa epididimektomi ya da orşiektomi gerekebilir

PowerPoint Presentation:

Takip Tedavinin tamamlanmasından sonraki 3., 6. ve 12. aylarda hastalar görülmeli, idrar kültürleri yapılmalı ve aside dirençli bakteriler aranmalıdır. Böbrekler, üreterler ve mesanenin durumu da radyografik çalışmalarla incelenir.

PowerPoint Presentation:

renal tuberculosis shows an irregular cavity at the upper pole calyx of the right kidney

PowerPoint Presentation:

abdomen in a patient with calcified seminal vesicles due to tuberculosis. Note the amorphous and speckled calcification in the right kidney

PowerPoint Presentation:

Radiograph of the pelvis in a patient with schistosomiasis shows fine linear calcifications of the bladder wall with normal volume. In tuberculosis, the bladder is contracted and demonstrates speckled calcification.

PowerPoint Presentation:

Hysterosalpingogram in a patient with tuberculosis of the uterus. The contour of the uterus is irregular, with nodular filling defects and contour irregularity.

PowerPoint Presentation:

Hysterosalpingogram in a patient with tuberculosis of the fallopian tubes shows right-sided hydrosalpinx with an occluded left fallopian tube.

PowerPoint Presentation:

Ultrasound image of the pelvis shows left tuboovarian abscess resulting from tuberculosis.

PowerPoint Presentation:

Ultrasound image of the scrotum in a young male patient shows left epididymoorchitis resulting from tuberculosis.

40 y,K:

40 y,K Mayıs 2004 –sol yan ağrısı Ateş yüksekliği Gece terlemesi

TEDAVİ:

TEDAVİ ürogenital tbc 2ay 4’lü INH,RMP,PZN,ETM 4 ay 2’li INH,RMP

Yakınmalar devam....:

Yakınmalar devam.... Temmuz 2004-bilateral pelvikalisyel dilatasyon,hidroüreteronefroz Bilateral Double j stent takılması planlandı fakat geçiş olmadı

authorStream Live Help