THUC HANH Benh truyen nhiem o vat nuoi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BÖnh tÝch mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm ë gia sóc:

BÖnh tÝch mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm ë gia sóc

BÖnh chung cho nhiÒu loµi gia sóc:

BÖnh chung cho nhiÒu loµi gia sóc BÖnh NhiÖt th¸n (athrax) BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum) BÖnh ®ãng dÊu lîn (Erysipelas suum) BÖnh tô huyÕt trïng lîn (Pasteurellosis suum)

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax):

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax)

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax) :

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax) Tiªu b¶n vi khuÈn nhiÖt th¸n trong m¸u tr©u bß bÞ bÖnh

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax):

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax) Vi khuÈn nhiÖt th¸n nhuém mµu giem sa

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax):

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax) xuÊt huyÕt c¸c lç tù nhiªn trªn c¬ thÓ

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax):

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax) l¸ch bÞ s­ng nÆng, mÆt c¾t bªn trong mµu ®á sÉm nh­ h¾c Ýn

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax):

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax) XuÊt huyÕt vµ tho¸i ho¸ tuû tr¾ng trong l¸ch

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax):

BÖnh nhiÖt th¸n (anthrax) Ph¶n øng Ascoli

BÖnh lao bß (Tuberculosis):

BÖnh lao bß (Tuberculosis)

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum):

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum)

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum):

XuÊt huyÕt trªn da bÑn BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum)

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum):

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum) Bµng quang xuÊt huyÕt

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum):

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum) D¹ dµy xuÊt huyÕt

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum):

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum) Phæi xuÊt huyÕt

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum):

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum) Phæi xuÊt huyÕt

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum):

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum) L¸ch nhåi huyÕt h×nh r¨ng c­a

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum):

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum) ThËn xuÊt huyÕt lÊm tÊm

BÖnh tÝch thËn lîn dÞch t¶:

BÖnh tÝch thËn lîn dÞch t¶ ThËn s­ng låi lâm, xuÊt huyÕt bÓ thËn khi bæ ®«i thËn kh«ng ghÐp l¹i nh­ cò ®­îc

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum):

BÖnh dÞch t¶ lîn (Pestis Suum) Líp mì vµnh tim xuÊt huyÕt

authorStream Live Help