Digmaan ng Greece New

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

MGA DIGMAAN NG GREECE

PowerPoint Presentation:

Ang Athens Sparta at iba pang Lungsod - estado ay nagtatag ng kolonya sa mga baybayin ng Aegean, Dagat Itim at Dagat Mediterranean nang walang Pakikialam mula sa malalakas n a Imperyo sa silangan .

PowerPoint Presentation:

546 BCE Sinakop ni Cyrus na Dakila ng Persia ang Asya Minor at ang mga lungsod-estado ng Ionia – maluwag si Cyrus sa mga lupaing sakop . Kailangan lamang nilang magbayad t ributo o buwis sa Persia. Sinalungat ng mga lider ang pamamahala ng Persiano at hinikayat ang mga taong mag- aklas .

PowerPoint Presentation:

499 BCE Humingi ng tulong ang mga Ionian (na sakop ng Persian Empire sa Asia Minor) sa Athens at nagpadala kaagad ang Athens ng mga barkong pandigma . Natalo ang Greeks sa L abanan sa Miletus – ang matandang daungan sa Asya Minor (Turkey)..

PowerPoint Presentation:

491 BCE Nagpadala ang Persia ng embador Sa ilang lungsod-estado sa Greece Upang hikayatin ang mga tao na Tanggapin si Darius I bilang hari . Kung tatanggapin si Darius, mananatili ang kanilang pamahalaan batas at relihiyon . Hindi ito tinanggap ng Athens at Sparta

PowerPoint Presentation:

Nagalit si Darius I sa di pagtanggap ng Athens at Spartan.

PowerPoint Presentation:

Darius I

PowerPoint Presentation:

Labanan sa Marathon - naghanda ng malaking hukbong sakay malaking barko ang grupong Persiano patungong Athens at Sparta. Persians

PowerPoint Presentation:

- dapat ay magkakamping lalaban ang Athens at Sparta laban kay Darius I subalit tumanggi ang Sparta dahil ayon sa kanilang paniniwala hindi sila maaaring lumaban kung hindi full moon – bilog ang buwan . - hinarap ng mga Athenian sa pamumuno ni Miltiades ang mga Persiano sa kapatagan ng Marathon , 32 km ang layo mula sa Athens

PowerPoint Presentation:

- ayon sa salaysay ni Herodotus, 10,000 lamang ang tripulante ng Athens at bawat 10 Persiano ay may 1 mandirigmang Athenian Herodotus

PowerPoint Presentation:

- natalo ang Persia kung saan nawalan sila ng 6000 sundalo , samantalang 192 lamang ang nawala sa Athens - namatay si Darius bago pa maituloy ang ikatlo niyang pananakop sa Athens

PowerPoint Presentation:

Labanan sa Thermopylae 481 BCE - nilusob ni Xerxes ang Greece kasama ang napakalaking hukbo - hinanap sila ng Spartan sa isang makitid na daan sa Thermopylae Xerxes

PowerPoint Presentation:

- noong una , di pa alam na Persiano ang kahinaan ng Sparta subalit dahil sa isang traydor na Greek, itinuro nito ang paraan kung paano matatalo ang Sparta, nalaman ito ni Leonidas kung kaya’t kinausap niya ang kaniyang mga tauhan at inutusan silang isalba ang kanilang buhay subalit may nagpaiwang 300 sundalo . - natalo ang grupo ng Spartan sa labanan ng Thermopylae

PowerPoint Presentation:

- nang matapos ang digmaan , inilibing si Haring Leonidas at ang 300 kasama niya sa lugar kung saan sila namatay . - nilagyan ng lapida ang kanilang libingan na may nakasulat na : “Stranger, tell the Spartans that we lie Here in obedience to their laws”

PowerPoint Presentation:

Labanan sa Salamis 480 BCE – pumasok ang mga Persiano sa Athens at sinunog ang mga gusali sa Acropolis . - subalit ang di alam ni Xerxes umalis na ang mga Athenian sa kanilang lugar at sumakay sa barkong nakadaan sa Lawa ng Salamis .

PowerPoint Presentation:

- nang malaman ni Xerxes na nasa Salamis ang mga Athenian sa pamumuno ni Themistocles , gamit ang kanyang mabibilis at mahabang barko , tumungo sila sa Salamis kung saan ay napakakipot ng lawa ng Salamis at hirap umikot at tumakbo ng mabilis ang malalaking barko - kinuyog ng mga sundalong Athenian ang malalaking barko ng Persiano

PowerPoint Presentation:

- natalo ang mga Persiano at iniutos ni Xerxes sa kaniyang hukbo na bumalik sa Asya Minor

PowerPoint Presentation:

Labanan sa Platea 479 BCE – minsan pang naapi ang mga Persiano sa laban sa Platea sa hilagang kanluran ng Platea . Mga Epekto ng Pakikipaglaban sa Persia 1. Nawasak ang Athens at ang malaking bahagi ng Greece 2. Pansamantalang lumaya ang mga lungsod-estado sa may Asya Minor subalit muling napasailalim ng Persia

PowerPoint Presentation:

3. kinilala ng mga Griyego ang Persia bilang tradisyunal na kaaway

PowerPoint Presentation:

Ang Pamumuno ng Athens - muling inayos ang mga gusaling pampubliko at mga templo sa Athens - inayos din ang mga pader ng lungsod at itinayo ang Long Walls na sumasanglang sa rutang patungo sa Piraeus - ( sa paniniwalang ) pinag-isa ng Athens ang buong Greece gamit ang diplomasya

PowerPoint Presentation:

- nahimok nila ang 200 lungsod-estado na bumuo ng isang alyansa na tinawag na Ligang Delian - sa pangunguna ni Pericles tumibay ang demokrasya sa Athens - naging sandigan nila ang pagpapa-iral ng pagkakapantay-pantay ng mga tao sa harap ng batas

PowerPoint Presentation:

- napairal ang tuwirang demokrasya kung saan sinumang karapat-dapat ay maaring humawak ng tungkulin - binigyang-diin din ang paghahalal ng kinatawan sa Asembleya – di tuwirang demokrasya (representative democracy) - subalit ang mga kababaihan , banyaga , at alipin ay walang natanggap na pribilehiyo

PowerPoint Presentation:

461-429 BCE – naging pinuno ng Athens si Pericles - kinilala ito bilang gintong panahon ni Pericles Pericles

PowerPoint Presentation:

- kinontrol niya ang ligang Delian sa pamamagitan ng paghikayat sa mga lungsod-estado ng sumapi sa liga - pinalawak niya ang partisipasyong pulitikal ng mga tao at pinahintulutang maglingkod sa pamahalaan ng may kaukulang sahod - natamasa ng mga Athenian ang kalayaan sa pamamahayag

PowerPoint Presentation:

- ang demokrasya ay tinatamasa lamang ng tunay na mamamayan ng Athens - nagpupulong ang mga miyembro ng Assembliya ng 40 beses sa loob ng isang taon upang siyasatin ang mga papaalis na opisyal - ang mga heneral lamang ang inihalal na opisyal ng pamahalaan samantalang ang ibang nanunungkulan at hukom ay pinipili ng Asembliya

PowerPoint Presentation:

Digmaang Peloponnesian - hinangad ng Athens na pahinain ang karibal nito sa komersyo – ang Corinth – upang idipensa ang lungsod . Kumampi sila sa Sparta – na nangangamba sa plano ng Athens na sakupin ang Hilagang Peloponnesus 431 BCE – nagsimula ang Digmaang Peloponnesian ng Athens at Sparta

PowerPoint Presentation:

Dahilan Magkaribal sa aspetong pangkomersyo at pang- ekonomiya . 2. Pagkakaiba sa lipunan at kultura Athens Sparta progresibo konserbatibo gahaman sa salapi barbaro

PowerPoint Presentation:

- nilusob ng Sparta ang Attica at sinira ang pananim at panirahan - batid ni Pericles na mahusay ang Sparta sa pakikipaglaban sa kalupaan kung kaya’t natalo ang mga hukbong dagat ng Athens 429 BCE – nasawi si Pericles at ang mga sumunod na pinuno ay walang kahusayan sa taktikang militar katulad ni Alcibiades

PowerPoint Presentation:

404 BCE – tinulungan g Persia ang Sparta hanggang sa sumuko ang Athens 404-371 BCE – sumailalim ang Greece sa ilalim ng Sparta - bumagsak ang demokrasya dahil sa malupit na pamamahala ng Sparta 371 BCE – natalo ng Thebes sa pamumuno ni Epaminondas ang Sparta sa labanan sa Leuctra

PowerPoint Presentation:

362 BCE – namatay si Epaminondas at bumagsak ang pamumuno ng Thebans sa buong Greece Epaminondas

PowerPoint Presentation:

Philip ng Macedonia - nasa hilaga ng Greece ang bulubunduking lupain ng Macedonia - pinanirahan ito ng mga taong paladigma na pinamumunuan ng malakas na maharlika - may hari ang Macedonia subalit ang kapangyarihan nito ay nasa maharlika

PowerPoint Presentation:

359 BCE – umupo bilang hari si Philip - sa kaniyang kabataan ay nabihag siya ni Thebes at nanatili roon ng 3 taon - hinangaan niya ang kulura ng Griyego Philip of Macedonia

PowerPoint Presentation:

- nilusob ng Sparta ang Attica at sinira ang pananim at panirahan - batid ni Pericles na mahusay ang Sparta sa pakikipaglaban sa kalupaan kung kaya’t natalo ang mga hukbong dagat ng Athens 429 BCE – nasawi si Pericles at ang mga sumunod na pinuno ay walang kahusayan sa taktikang militar katulad ni Alcibiades

PowerPoint Presentation:

- naging dalubhasa siya sa sining ng pakikidigma kay Epaminondas - hinangad niya na maging makapangyarihan ang Macedonia at sa halip na umasa sa mga maharlika , nagtatag siya ng sariling lakas militar - pinalawak niya ang kapangyarihan ng Macedonia sa pamamagitan ng pananakop sa mga kalapit na kaharian

PowerPoint Presentation:

- pinaakas ang kontrol sa hilagang baybayin ng Aegean na dating sakop ng Greece - iba-iba ang naging reaksyon ng mga Griyego kay Philip - ang ilan tiningala siya bilang tagapagl;igtas na maghahatid ng pagkakaisa sa buong Greece

PowerPoint Presentation:

Demosthenes – isang dakilang orador / tagapagsalita - pilit na iminulat ang kaisipan ng mga Greece sa pamamagitan ng pagtuligsa kay Philip - hinikayat niya ang Athens na muling pamunuan ang Greece laban sa Macedonia

PowerPoint Presentation:

Demosthenes

PowerPoint Presentation:

- subalit nagbago na ang interes ng mga Athenian noong panahon ni Pericles kung saan natuon ang interes sa pagkita ng salapi kaysa pagtatanggol sa lungsod-estado - nabigo si Demosthenes na magkaroong muli ng kalayaan ang Greece 338 BCE – bumagsak ang Greece sa kamay ng Macedonia sa Labanan sa Chaeronea - ninais din ni Philip na sakupin ang Persia

PowerPoint Presentation:

336 BCE – namatay siya at hinalinhinan ng anak na si Alexander

PowerPoint Presentation:

Alexander, Ang Dakila - pinanirahan ito ng mga taong paladigma na pinamumunuan ng malakas na maharlika - may hari ang Macedonia subalit ang kapangyarihan nito ay nasa maharlika

PowerPoint Presentation:

- nasanay sa pagiging sundalo sa hukbo ng Macedonia - naging magaling na manlalaro lalo na sa gymnastics - naging guro niya si Aristotle ang dakilang pilosopo ng Greece - nasugpo niya ang pag-aalsa ng mga lungsod - estado sa Greece at idineklara niya ang sarili na hari ng Greece

PowerPoint Presentation:

- nilusob din niya ang Asya Minor at nilupig ang mga Persianosa mga labanan sa Granicus at Issus - sinakop niya rin ang Syria Egypt at Babylon - tumungo sa India hanggang sa mapagod ang kaniyang hukbo at nagdesisyon na pansamantalang huminto sa pananakop

PowerPoint Presentation:

323 BCE – namatay siya sa Babylon dahil sa lagnat - hinawakan ng mga heneral niya ang imperyo Egypt – Ptolemy Macedonia – Antigonus India - Seleucus

authorStream Live Help