TIN MUNG CN 16 TN, B web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG Mc 6, 30-34 Chúa Nhật XVI Mùa thường niên, B "Bầy chiên không người chăn"

PowerPoint Presentation:

Sixteenth Sunday in Ordinary time, B Gospel Mk 6,30-34 "Sheep without a Shepherd"

PowerPoint Presentation:

Chúa nhật 16 Thường niên, B

PowerPoint Presentation:

Sixteenth Sunday in Ordinary time, B

PowerPoint Presentation:

Chúa là Mục tử nhân lành

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG Mc 6, 30-34 Chúa Nhật XVI Mùa thường niên, B "Bầy chiên không người chăn"

PowerPoint Presentation:

.Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Marcô

PowerPoint Presentation:

Gospel of Jesus Christ of Marke .The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while."

PowerPoint Presentation:

.Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.

PowerPoint Presentation:

.People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them.

PowerPoint Presentation:

.Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Ñoù laø lôøi Chuùa

PowerPoint Presentation:

.When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things. It is the Word of God

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG : Mc 6, 30-34 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG God's Word is the Living Word

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Nguồn Internet : Simon hoadalat&40 giây Lời Chúa Biên soạn lại: Mt Lê thanh Xuyến Mùa Thường niên, B PLEASE CONTINUE COMMUNICATION MORE GOD'S WORD TRUTH

authorStream Live Help