Kasaysayan, Pamahalaan at Lipunan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Araling Panlipunan I:

Araling Panlipunan I Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas

PowerPoint Presentation:

Ang Kasaysayan ay ang pag-aaral sa nakaraan, gamit ang mga batayan sa kabihasnan at pag-unlad ng pamumuhay ng tao at ng kanyang kapaligiran kasama na ang mga pangyayaring humubog sa kanyang pag-unlad. Historia at Kasaysayan Historia (mula sa salitang Griyego na historia na ang ibig sabihin ay “learning by inquiry” o historeo ibig sabihin ay “to examine, to observe, to inquire.” Ito ay kanluraning konsepto Kasaysayan (pagsasalaysay nang may saysay)

PowerPoint Presentation:

Ang pamahalaan ay isang organisasyon (samahan na may kaayusan) na may karapatang mamahala sa isang yunit na pulitikal. Ang pamahalaan, na may karapatang gumawa ng mga batas, pumagitna sa mga di pagkakaunawaan, at magpalabas ng mga kautusan, ay inaasahang magpanatili ng kaayusan sa isang komunidad, lipunan o samahan. Bakit mahalaga? Dahil bilang mamamayan, nakapailalim tayo rito.

PowerPoint Presentation:

Ang lipunan ay isang pangkat ng mga indibidwal na mayroong magkakaparehong interes at may natatanging kalinangan. Ito ay maaari ring tumukoy sa samahan. Bakit mahalaga? Dahil bahagi tayo nito.

authorStream Live Help