TIN MUNG CN 15 TN, B web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chúa nhật 15 Thường niên, B TIN MỪNG Mc 6, 7-13 "Người bắt đầu sai các ông đi"

PowerPoint Presentation:

Fifteenth Sunday in Ordinary time, B Gospel Mk 6, 7-13 "Jesus sends them start"

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG: Mc 6, 7-13 Chúa nhật 15 Thường niên, B

PowerPoint Presentation:

Fifteenth Sunday in Ordinary time, B Gospel: Mk 6, 7-13

PowerPoint Presentation:

"Người bắt đầu sai các ông đi" Tin Mừng Mc 6, 7-13

PowerPoint Presentation:

Chuùa nhaät 15 Thöôøng nieân, B "Người bắt đầu sai các ông đi" Tin Mừng Mc 6, 7-13

PowerPoint Presentation:

.Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Marcô

PowerPoint Presentation:

Gospel of Jesus Christ of Marke .Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished.

PowerPoint Presentation:

đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi.

PowerPoint Presentation:

.They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon?

PowerPoint Presentation:

. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Ñoù laø lôøi Chuùa

PowerPoint Presentation:

.So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. It is the Word of God

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG : Mk 6, 7-13 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG God's Word is the Living Word

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Nguồn Internet : Simon hoadalat&40 giây Lời Chúa Biên soạn lại: Mt Lê thanh Xuyến Mùa Thường niên, B PLEASE CONTINUE COMMUNICATION MORE GOD'S WORD TRUTH

authorStream Live Help