TIN MUNG 14 TN, B web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

"Ngôn sứ có bị khinh bỉ, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.." TIN MỪNG Mc 6, 1-6

PowerPoint Presentation:

Chúa nhật XIV Mùa Thường niên, B Gospel Mk 6, 1-6 "The prophet is despised, it is only in his own country .."

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG Mc 6, 1-6 Chúa nhật XIV Mùa Thường niên, B

PowerPoint Presentation:

GOSPEL Mk 6, 1-6 Sunday XIV in Ordinary time, B

PowerPoint Presentation:

"Ngôn sứ có bị khinh bỉ, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.." TIN MỪNG Mc 6, 1-6

PowerPoint Presentation:

.Hồi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Marcoâ.

PowerPoint Presentation:

Gospel of Jesus Christ of Marke .Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished.

PowerPoint Presentation:

.Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Gio-xê, Giu-đa và Si-mon sao?

PowerPoint Presentation:

.They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon?

PowerPoint Presentation:

.Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình,  hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."

PowerPoint Presentation:

And are not his sisters here with us?“ And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and in his own house."

PowerPoint Presentation:

.Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Ñoù laø lôøi Chuùa

PowerPoint Presentation:

.So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. It is the Word of God

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG : Mk 1, 1-6 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG God's Word is the Living Word

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Nguồn Internet : Simon hoadalat&40 giây Lời Chúa Biên soạn lại: Mt Lê thanh Xuyến Mùa Thường niên, B PLEASE CONTINUE COMMUNICATION MORE GOD'S WORD TRUTH

authorStream Live Help