TIN MUNG CN XI TN, B web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, B Tin Mừng: Mc 4, 26-34

PowerPoint Presentation:

The Sunday XI in Ordinary Time, B Gospel: Mk 4, 26-34

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng: Mk 4, 26-34

PowerPoint Presentation:

Gospel: Mk 4, 26-34

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT XI MÙA THƯỜNG NIÊN, B (Tin Mừng : Mc 4,26-34 ) TIN MỪNG "Hạt giống nhỏ nhất, trở nên cây lớn nhất"

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng: Mc 4, 26-34 Hạt giống nhỏ nhất, trở nên cây lớn nhất.

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô .Một hôm, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

PowerPoint Presentation:

Gospel of Jesus Christ of Mark .Jesus said to the crowds: "This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how.

PowerPoint Presentation:

.Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.

PowerPoint Presentation:

.Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.“ He said, "To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it? It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth.

PowerPoint Presentation:

.Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết. Đó là Lời Chúa

PowerPoint Presentation:

.But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.“ With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it. Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private. It is the Word of God

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG : Mk 4:26-34 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG God's Word is the Living Word

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Nguồn Internet : Simon hoadalat&40 giây Lời Chúa Biên soạn lại: Mt Lê thanh Xuyến Mùa Thường niên, B PLEASE CONTINUE COMMUNICATION MORE GOD'S WORD TRUTH

authorStream Live Help