دستگاه شنوای انسان

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ear

Comments

Presentation Transcript

ساختمان شنوایی:

ساختمان شنوایی

PowerPoint Presentation:

گوش بیرونی لاله ی گوش مجرای شنوایی گوش میانی پرده گوش استخوان چکشی استخوان سندانی استخوان رکابی صندوق صماخ حلزون گوش عصب شنوایی گوش درونی (داخلی ) دستگاه شنوایی

لاله ی گوش:

لاله ی گوش بخش های مختلف دستگاه شنوایی

مجرای گوش (شنوایی):

مجرای گوش (شنوایی) مجرای گوش بیرونی که از لاله گوش شروع شده و به سمت داخل امتداد می یابد به وسیل ة پرده ای به نام پرده صماخ مسدود می شود .

پردة صماخ (پرده گوش):

پردة صماخ (پرده گوش)

حفره صماخی( صندوق صماخ ):

حفره صماخی( صندوق صماخ ) در عقب پرده صماخ ( پرده گوش )حفره ای مملو از هوا به نام صندوق صماخ قرار دارد .

شیپور استاش ( اوستاش ):

شیپور استاش ( اوستاش ) صندوق صماخ از طریق لوله ای به نام شیپور استاش با حلق در ارتباط است . شیپور استاش در جهت برابری فشار عمل می کند .

استخوان چکشی:

استخوان چکشی صندوق صماخ دارای سه استخوان به نام های : استخوان چکشی از طریق زایده اش به پرده صماخ چسبیده است و از این طریق ارتعاشات صوتی که پرده صماخ دریافت می کند به استخوان چکشی و دیگر استخوان های صندوق صماخ منتقل می کند .

استخوان سندانی:

استخوان سندانی

استخوان رکابی:

استخوان رکابی استخوان رکابی که به شکل رکاب است از قسمت پایه به دریچه بیضی گوش درونی چسبیده است . ( صندوق صماخ و استخوانهای موجود در آن گوش میانی می نامند که از طریق دریچه بیضی به گوش درونی مرتبط است و انرژی صوتی را به آن انتقال می دهد ) .

استخوان گیجگاهی:

گوش درونی در قسمت استخوان گیجگاهی قرار دارد که عملا از دو قسمت تشکیل می شود که شامل لابیرنت استخوانی و لابیرنت غشایی است . لابیرنت استخوانی که شامل سه قسمت دهلیز ، کانال های نیم دایره ای ، و حلزون است . استخوان گیجگاهی

حلزون گوش ( دستگاه فرستنده ):

حلزون گوش ( دستگاه فرستنده ) گوش درونی از دو بخش : دستگاه تعادل دستگاه شنوایی  دستگاه شنوایی با توجه به ساختارش حلزون نامیده می شود .

کانال های نیم دایره:

کانال های نیم دایره در ساختمان گوش سه کانال نیم حلقوی واقع شده است که برای حفظ تعادل بدن در فضا به کار می رود و در امر شنیدن تاثیر ندارد .

دریچه( روزنه ی) گرد:

دریچه( روزنه ی) گرد

عصب دهلیزی:

عصب دهلیزی

عصب حلزونی :

عصب حلزونی

عصب صورتی ( عصب 5 مغز ) :

عصب صورتی ( عصب 5 مغز )

ساختمان حلزون گوش:

ساختمان حلزون گوش

کانال نیم دایره ای قدامی ( جلویی ):

کانال نیم دایره ای قدامی ( جلویی )

کانال نیم دایره ای خلفی ( پشتی ):

کانال نیم دایره ای خلفی ( پشتی )

کانال نیم دایره ای افقی:

کانال نیم دایره ای افقی

مجاری نیم دایره ای:

مجاری نیم دایره ای

آمپولا:

آمپولا

دریچة بیضی:

دریچة بیضی

دریچه( روزنه ی ) گرد:

دریچه( روزنه ی ) گرد

حلزون گوش (میکروسکوپ):

حلزون گوش (میکروسکوپ)

حلزون گوش (میکروسکوپ):

حلزون گوش (میکروسکوپ)

برش عرضی حلزون:

برش عرضی حلزون مجرای دهلیزی مایع پریلنف

مجرای حلزونی:

مجرای حلزونی برش عرضی حلزون مایع اندولنف

مجرای صماخی:

مجرای صماخی برش عرضی حلزون مایع پریلنف

هلی کوتر ما:

هلی کوتر ما مجرای دهلیزی و مجرای صماخی در ر أس حلزون از طریق سوراخی به نام هلی کوترما به یکدیگر مرتبط هستند . مجرای دهلیزی از طریق دریچه بیضی و مجرای صماخی از طریق دریچه گرد با صندوق صماخ در ارتباط است .

غشاء رایسنر یا غشاء دهلیزی:

غشا ء رایسنر یا غشاء دهلیزی مجرای دهلیزی و مجرای حلزونی غشا ء رایسنر از هم جدا می کند

غشاء پایه:

غشا ء پایه مجرای حلزونی و مجرای صماخی غشا ء پایه از هم جدا می کند

اندام کُرتی ( کورتی ):

اندام کُرتی ( کورتی )

اندام کُرتی ( کورتی ):

اندام کُرتی ( کورتی )

اندام کُرتی ( کورتی ):

اندام کُرتی ( کورتی )

سلولهای محافظ اندام کُرتی:

سلولهای محافظ اندام کُرتی

سلولهای مژه دار بیرونی ( در سه ردیف ):

سلولهای مژه دار بیرونی ( در سه ردیف )

تار های عصبی سلولهای مژه دار بیرونی:

تار های عصبی سلولهای مژه دار بیرونی

سلول مژه دار درونی ( در یک ردیف ):

سلول مژه دار درونی ( در یک ردیف )

تارهای عصبی سلولهای مژه دار درونی :

تارهای عصبی سلولهای مژه دار درونی

غشاء پوشاننده ( پرده بامی ):

غشاء پوشاننده ( پرده بامی ) مژه سلولهای مژه دار بیرونی با این غشا ء در ارتباط هستند

مژه کوتاه و مژه بزرگ:

مژه کوتاه و مژه بزرگ

مژه های سلولهای مژه دار خارجی:

مژه های سلولهای مژه دار خارجی

مژه های سلولهای مژه دار خارجی:

مژه های سلولهای مژه دار خارجی

مژه های سلولهای مژه دار داخلی:

مژه های سلولهای مژه دار داخلی

مژه های سلولهای مژه دار داخلی:

مژه های سلولهای مژه دار داخلی

مژه های سلولهای مژه دار داخلی:

مژه های سلولهای مژه دار داخلی

مژه های سلولهای مژه دار داخلی:

مژه های سلولهای مژه دار داخلی

تونل کُرتی:

تونل کُرتی

چگونگی دریافت تحریک توسط سلولهای مژه دار:

چگونگی دریافت تحریک توسط سلولهای مژه دار لوله اندولنف مخالف مجرای دهلیزی و مجرای صماخی حرکت می کند یک نوسان نسبی بین غشای پایه و غشای پوشاننده پدید می آید سلولهای مژه دار اندام کرتی به وسیله صفحه مشبک محکم نگه داشته شده است در حالی که مژه سلولها در غشای پوشاننده فرو رفته اند . هنگامی که غشای پایه به سمت پایین حرکت می کند در اثر جا به جایی غشای پوشاننده در مقابل صفحه مشبک مژه سلولهای مژه دار خم می شوند که موجب تغییر نفوذ پذیری غشای سلولهای مژه دار برای یون ها شده و در نتیجه سبب ایجاد پتانسیل فعالیت می شود . سپس پتانسیل ایجاد شده در سلولهای مژه دار پایه ناقل ناشناخته ای را آزاد می کنند که در اثر آن تارهای عصب شنوایی مرکز رسان تحریک شده و پیام ها را به دستگاه عصبی منتقل می کند . تحلیل الکترو فیزیولوژیکی فرایند تبدیل امواج صوتی به تکانه های عصبی در گوش درونی بیانگر آن است که مایع اندولنف مجرای حلزونی بار + و اندام کرتی بار – دارد .

PowerPoint Presentation:

وقتی به گوش تحریکی وارد نمی شود پتانسیل + ثبت شده در حلزون گوش را پتانسیل موجود می نامند . بین پتانسیل + حلزون گوش و پتانسیل معمولی سلولهای مژه دار نزدیک به 150 میلی ولت ( 70- تا 80+ میلی ولت ) اختلاف پتانسیل وجود دارد . چنین پتانسیلی را می توان در اندام کرتی و یا محل دریچه گرد ثبت کرد و پتانسیل میکروفونیک نامید . برخلاف سایر پتانسیلهای زیستی پتانسیل میکروفونیک زمان نهفته ، زمان تحریک ناپذیری و آستانه قابل اندازه گیری ندارد و خستگی ناپذیر است .

PowerPoint Presentation:

استخوان رکابی امواج صوتی را از طریق دریچه بیضی به مایع پریلنف مجرای دهلیزی انتقال می دهد و چون مایع گوش درونی به هم فشرده نیست امکان توازن فشار وجود دارد هنگامی که استخوان رکابی به طرف داخل حرکت می کند در مایع پریلنف مجرای دهلیزی حرکت موجی شروع می شود و به سمت ر أس حلزون ادامه می یابد تا جایی که به حداکثر دامنه نوسان می رسد سپس تضعیف شده از بین می رود .

PowerPoint Presentation:

غشای پایه در اثر ارتعاشات صوتی به نوسان در می آید وچون سختی غشای پایه از استخوان رکابی به طرف هلی کوتر ما کاهش می یابد سرعت سیر موج بیشتر می شود ؛ به طوری که وقتی حداکثر دامنه نوسان امواج با فرکانس زیاد نزدیک قاعده حلزونی است حداکثر دامنه نوسانی امواج با فرکانس کم نزدیک رأس حلزون است . با توجه به خاصیت فیزیکی لوله های مملو از مایع سیر موج به هلی کوتر ما کاهش یافته بالاخره محو می شود . بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که حداکثر دامنه نوسان هر موج ، در محل مشخصی از لوله اندولنف یا غشای پایه پدید می آید و چون سلولهای حسی در محل حداکثر دامنة نوسان ، بیشتر تحریک می شوند لذا هر فرکانس ، سلولهای حسی معینی را تحریک می کند که این امر اساس نظریه مکانی را تشکیل می دهد .

تارهای عصبی:

تارهای عصبی

گره دهلیزی – نورون حسی گانگلیون:

گره دهلیزی – نورون حسی گانگلیون سلولهای حسی گره مارپیچ از نوع سلولهای دو قطبی هستند که یک آکسون آن با سلولهای گیرنده اندام کرتی ارتباط برقرار می کند و زایده دیگر آن با عصب شنوایی به نظام عصبی مرکزی راه می یابد .

گره دهلیزی – نورون حسی گانگلیون:

گره دهلیزی – نورون حسی گانگلیون نورون دوقطبی : آکسون و دندریت به طور جداگانه از دو نقطه مقابل هم از جسم سلولی خارج می شوند .

گره دهلیزی – نورون حسی گانگلیون:

گره دهلیزی – نورون حسی گانگلیون

PowerPoint Presentation:

Outer Ear ( External Ear ) ( ( گوش خارجی Middle Ear ( گوش میانی ) Inner Ear ( گوش داخلی ) Pinna or Auricle ( لاله ی گوش ) External Auditory canal ( مجرای گوش ) معادل ( Auditory canal ) Tympanic Membrane ( پردة صماخ – گوش ) معادل ( Ear Drum ) ( Membrana Tympani  ) Cochlea ( حلزون گوش ) معادل Transmission System ( دستگاه فرستنده ) Malleus or Hammer ( استخوان چکشی ) Incus or Anvil ( استخوان سندانی ) Stapes or Stirrup ( استخوان رکابی ) Tympanic Cavity / Middle Ear Cavity ( حفره صماخی ) Round window ( دریچه – پنجره گرد ) Semicircular Canals ( مجرای نیم دایره ) Eustachian Tube ( شیپور استاش ) ( Tuba Eustachii  ) Anterior ( Superior ) Semicircular Canal ( کانال نیم دایره ای قدامی - جلویی ) Posterior Semicircular Canal ( کانال نیم دایره ای خلفی - پشتی ) Horizantal ( Lateral )Semicircular Canal ( کانال نیم دایره ای افقی )

PowerPoint Presentation:

Anterior ( Superior )Semicircular Duct ( مجرای نیم دایره ای قدامی ) Posterior Semicircular Duct ( مجرای نیم دایره ای خلفی ) Horizantal ( Lateral ) Semicircular Duct ( مجرای نیم دایره ای افقی ) Temporal Bone ( استخوان گیجگاهی ) Auditory Nerve( عصب شنوایی ) ( Nervus Acusticus  ) Scala Vestibuli ( مجرای دهلیزی ) Scala Tympani ( مجرای صماخی ) Scala Media ( قنات حلزونی - مجرای حلزونی ) ( Cochlear Duct ) Reissner’s Membrane ( غشا ء رایسنر ) Tectorial Membrane ( غشاء پوشاننده – پرده بامی ) Inner hair cell nerves ( سلول های عصبی مژه دار درونی ) Outer hair cell nerves ( سلول های عصبی مژه دار بیرونی ) Inner hair cell ( سلول های مژه دار درونی – یاخته های مویی ) Outer hair cell ( سلول های مژه دار بیرونی ) Basilar Membrane ( غشا ء پایه ) Organ of corti ( اندام کُرتی ) Cochlear Nerve fibres ( تار عصبی حلزون ) Tunnel of corti ( تونل کُرتی )

PowerPoint Presentation:

Vestibular Nuclei ( هسته های دهلیزی ) Cochlear Nuclei (  هسته های حلزونی ) Vestibulo Cochlear Nerve ( عصب دهلیزی حلزونی – هشتمین زوج اعصاب مغزی ) Stereocilia ( مژه کوتاه ) Kinocilia ( مژه بزرگ ) Vestibular Appartus ( دستگاه دهلیزی ) Vestibular Canal معادل Auditory Nerve ( عصب شنوایی ) Vestibular System ( سیستم دهلیزی ) Vestibular ( دهلیزی ) Vestibule ( دهلیز ) Vestibuloacoustic Nerve ( عصب دهلیزی ) Vestibulocochlear Nerve معادل Auditory Nerve ( عصب شنوایی ) Endolymph ( اندولنف ) Perilymph ( پریلنف ) Supporting Cell ( سلول محافظ ) Spiral Ganglion ( نورون حسی - گانگلیون ) Facial Nerve ( عصب چهره ای ) Oval Window ( روزنه ی بیضی )

PowerPoint Presentation:

Otolit ( گوش سنگ ) Lamina Reticularis ( صفحه مشبک ) Macula ( ماکولا ) Saccule ( ساگول ) Utricle ( اتریکول )

PowerPoint Presentation:

لاله گوش مجرای گوش پرده گوش حفره صماخی روزنه ی بیضی استخوان رکابی مجرای گوش دهلیزی عصب شنوایی شیپور استاش استخوان سندانی استخوان چکشی حلزون گوش

PowerPoint Presentation:

قشر شنوایی نخستین جسم زانویی میانی هسته های تالاموس هسته حلزونی ساقه مغز هسته زیتونی بالایی حلزون مدار شنوایی عصب دهلیزی حلزونی ( هشتمین زوج اعصاب مغزی )

سلول مژه دار در ساکول – اتریکول - ماکولا:

سلول مژه دار در ساکول – اتریکول - ماکولا

سلول مژه دار در ساکول – اتریکول - ماکولا:

سلول مژه دار در ساکول – اتریکول - ماکولا

سلول مژه دار در ساکول – اتریکول - ماکولا:

سلول مژه دار در ساکول – اتریکول - ماکولا

سلول مژه دار دهلیزی:

سلول مژه دار دهلیزی

لایه ژلاتینی- اتولیت ( غشاء گوش سنگ ):

لایه ژلاتینی- اتولیت ( غشاء گوش سنگ ) گوش سنگ ( بلورهای کربنات کلسیم )

PowerPoint Presentation:

کوپولا

authorStream Live Help