تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)، تحقیق تاریخی و قوم نگاری

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

به نام خدا:

به نام خدا نام درس: روش تحقیق موضوع: تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)، تحقیق تاریخی و قوم نگاری استاد محترم: جناب آقای دکتر رستگار پور تهیه کننده: فاطمه امیری

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی):

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای این تحقیق می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)

انواع تحقیق توصیفی:

تحقیق پیمایشی اقدام پژوهی بررسی موردی تحقیق همبستگی تحقیق پس-رویدادی (علی-مقایسه ای) انواع تحقیق توصیفی

PowerPoint Presentation:

تحقیق پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود. بورگ و گال(1989) تحقیق پیمایشی به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کنند. الف) روش مقطعی ب)روش طولی ج)روش دلفی

PowerPoint Presentation:

الف) روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان ( یک روز، یک هفته، یک ماه) از طریق نمو نه گیری از جامعه انجام می شود. این پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می پردازد.

PowerPoint Presentation:

ب) روش طولی: در روش طولی، داده ها در طول زمان و یا به عبارت دیگر در زمان های مختلف گردآوری می شود. بررسی طولی سه نوع بررسی روند فراینده ها بررسی یک گروه ویژه (یک گروه سنی یا گروه هم دوره) ب ررسی یک گروه منتخب

PowerPoint Presentation:

ج) روش دلفی: زمانی که بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش دلفی استفاده می کنیم.

تحقیق زمینه یابی:

یک روش جمع آوری داده هاست که در آن از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی سوالهای خاص پاسخ دهند مهمترین هدف یک زمینه یابی توصیف صفات یک جامعه است. تحقیق زمینه یابی

سه هدف عمده در زمینه یابی:

1- توصیف 2- تبیین 3- کشف سه هدف عمده در زمینه یابی

مزایای تحقیق زمینه یابی:

جمع آوری اطلاعات در زمینه موضوعاتی چون نگرشها و عقاید در گروههای بزرگ افراد از طریق روشهای دیگر کار مشکلی است. زمینه یابی برای کسب اطلاعات وقایعی که در گذشته رخ داده و در حال حاضر در اذهان مردم خاطره آنها باقی مانده، قابل مطالعه هستند. مزایای تحقیق زمینه یابی

PowerPoint Presentation:

- در زمینه یابی امکان جمع آوری اطلاعات در گروههای بزرگ در حداقل زمان ممکن و با حداقل هزینه امکان پذیر است. - مقدار اطلاعات بدست آمده از زمینه یابی از هر روش دیگر بیشتر است. - زیرا برای جمع آوری اطلاعات از نمونه هایی بزرگ استفاده می شود و محققان می توانند یافته های خود رااز نمونه به جامعه بزرگتر تعمیم دهند.

معایب تحقیق زمینه یابی:

عیب اولیه زمینه یابی در این است که آزمودن روابط علی امکان پذیر نیست. زمینه یابی در مقایسه با آزمایش ضعیف است. و عمق اطلاعات به اندازه آنچه که توسط روشهای مشاهده ای به دست می آید نیست. معایب تحقیق زمینه یابی

PowerPoint Presentation:

گفتگوی حداقل دو نفره ای است که بر اساس هدف معینی و به منظور کسب اطلاعات معینی توسط مصاحبه گر شروع شده، و متمرکز بر محتوایی است که توسط اهداف تحقیق مشخص شده است. مصاحبه

PowerPoint Presentation:

یکی از ویژگیهای برجسته زمینه یابیها، نحوه جمع آوری داده هاست. پرسشنامه هادر محدودهای وسیع از زمینه یابیهای در سطح ملی گرفته تا زمینه یابیهای محلی مثل زمینه یابیهای مربوط به نظام مدرسه ای یا حتی تنها یک مدرسه به کار می روند. پرسشنامه ها در طول و پیچیدگی سوالها با هم متفاوت هستند. پرسشنامه

PowerPoint Presentation:

اقدام پژوهی هدف این پژوهش توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد. ومی تواند بازخورد لازم برای بهبود واحد های آموزشی، فرایند یاددهی-یادگیری ونیز ارزیابی آموخته ها، را فراهم کند. مزیت اقدام پژوهی این است که پژوهشگر بر اساس نتایج به دست آمده می تواند تعدیل یا تغییر لازم را بلافاصله به عمل آورد، معمولا معلم خود پژوهشگر است.

PowerPoint Presentation:

پ یش فرض ها و شرایط مناسب برای اقدام پژوهی معلمان چنانچه شخصا به کندوکاو درباره مسائل مربوط به وظایف شغلی خود بپردازند، به آن وظایف آگاه ترشده و در راه انجام آن کوشش بیشتری به عمل می آورند. مشارکت معلمان هم ردیف و هم رشته باعث می شود که آنان اطلاعات و تجربه های خود را با هم مبادله نمایند. معلمان با اطمینان و احترام متقابل به یکدیگر در اقدام پژوهی مشارکت می جویند.

PowerPoint Presentation:

مراحل اقدام پژوهی تشخیص و برنامه ریزی اقدام برای رفع مشکل مشاهده تحلیل و تعدیل

PowerPoint Presentation:

بررسی موردی پژوهشگر مطالعه موردی به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبه های بی شمار بررسی می کند. این مورد می تواند یک واحد یا سیستم با حد و مرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد.

PowerPoint Presentation:

هدف کلی در هر مطالعه موردی مشاهده تفصیلی ابعاد مورد تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه کل گرا است. از این رو مطالعه موردی بیشتر به روش کیفی و با تاکید بر فرایند ها و درک و تفسیر آنها انجام می شود.

PowerPoint Presentation:

مراحل مطالعه موردی الف) بیان مسئله و انتخاب مورد (واحد تحلیل) ب) انجام عملیات میدانی (گردآوری داده ها) ج) سازمان دهی دادها د) تدوین گزارش

PowerPoint Presentation:

تحقیق همبستگی در این تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. تحقیق همبستگی بر حسب هدف سه دسته الف) مطالعه همبستگی دو متغیری ب) تحلیل رگرسیون ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

PowerPoint Presentation:

الف) تحقیق همبستگی دو متغیری هدف این تحقیق تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. و از آنجا که در همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازه گیری متغیر ها استفاده می شود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون است.

PowerPoint Presentation:

ب) تحلیل رگرسیون در این تحقیق هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته(ملاک) با توجه به تغییرات متغیر های مستقل (پیش بین) است.

PowerPoint Presentation:

استفاده ازمتغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به سه روش الف) روش همزمان که تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می شود. ب) روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می شود. از آن پس سایر متغیرهای پیش بیین در تحلیل وارد می شوند. ج) روش سلسله مراتبی در این روش پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می کند.

PowerPoint Presentation:

ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس در مواقعی که محقق از همبستگی مجموعه ای از متغیر ها بخواهد تغییرات متغیر ها را در عامل های محدود تر خلاصه کند یا خصیصه های زیر بنایی یک مجموعه از داده ها را تعیین نماید از روش تحلیل عاملی استفاده می کند. در صورتی که بخواهد مدل خاصی را ازلحاظ روابط متغیر های تحت بررسی بیازماید از روش مدل معادلات ساختاری استفاده می کند.

PowerPoint Presentation:

تحقیق پس رویدادی (علی-مقایسه ای) در این تحقیق پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد. این تحقیق گذشته نگر بوده و سعی بر آن داردکه از معلول به علت احتمالی پی ببرد.

PowerPoint Presentation:

نکات ضروری در تفسیر تحقیقات علی-مقایسه ای بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطه آماری برقرار باشد. محقق باید مطمئن شود که متغیر مستقل ( x ) قبل از متغیر وابسته ( y ) به وقوع پیوسته است. محقق باید دلایل کافی یرای رد فرضیه های رقیب داشته باشد تا بتواند یک رابطه علی بین x و y بر قرار کند.

PowerPoint Presentation:

روش های کنترل در تحقیقات علی-مقایسه ای همتا سازی استفاده از تحلیل کواریانس ایجاد گروه های همگن استفاده از متغیر های مزاحم به عنوان متغیر تعدیل کننده

پژوهش تاریخی:

پژوهش تاریخی عبارت است از بازسازی گذشته به منظور حل یک مسئله یا آزمون یک فرضیه. پژوهش تاریخی از نظر دقت اجرا یکی از دشوارترین انواع پژوهش است. پژوهش تاریخی

PowerPoint Presentation:

الف- به دست آوردن دیدگاه روشنی از زمان حال. ب- هدف دوم این پژوهش، اطلاع از آنچه در گذشته اتفاق افتاده و به عبارت دیگر،کشف واقعیتهای تاریخی است. هدف پژوهش تاریخی

PowerPoint Presentation:

1- تعریف مسئله و محدود کردن آن. 2- صورت بندی کردن فرضیه. 3- مطالعه منابع. 4- جمع آوری اطلاعات. 5- ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده و منابع. 6- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده. 7- تفسیر و نتیجه گیری. 8- تهیه گزارش تحقیق. مراحل اجرای پژوهش تاریخی

PowerPoint Presentation:

الف) اسناد ب) آثار و ابنیه اسناد غالبا به صورت نوشتاری در صورتی که آثار و ابنیه غیر مکتوب هستند. منابع در پژوهش تاریخی دو دسته

PowerPoint Presentation:

در پژوهش تاریخی منابع دست اول به منا بعی گفته می شود که توسط شاهد واقعی حادثه ارائه شده است. در حالی که منابع دست دوم از طریق واسطه به پژوهشگر رسیده است.

PowerPoint Presentation:

منابع اعم از دست اول یا دوم بایستی با عنایت به دو ملاک اعتبار درونی و بیرونی مورد ارزشیابی قرار گیرند. در اعتبار بیرونی سندیت مدرک یا اثر مورد ارزشیابی قرار می گیرد و در اعتبار درونی، پژوهشگر به ارزشیابی انگیزه، تمایلات و محدودیتهای صاحب منابع می پردازد.

تحقیق قوم نگاری:

این نوع تحقیقات ابتدا در مردم شناسی مورد استفاده قرار گرفته، در قوم نگاری، محقق به توصیف علمی فرهنگ های مختلف می پردازد. هدف این تحقیق ثبت و توصیف رویدادها و فرایندها در شرایط طبیعی و ویژه آن ها می باشد. تحقیق قوم نگاری

PowerPoint Presentation:

ویژگی های قوم نگاری ویژگی بافت گرایی ماهیت کیفی-پدیدار شناختی استفاده از روش شرکت کننده- مشاهده گر دیدگاه کل گرا

PowerPoint Presentation:

مراحل تحقیق قوم نگاری شناسایی پدیده مورد مطالعه شناسایی آزمودنی ها تدوین فرضیه ها تحلیل نتیجه گیری

PowerPoint Presentation:

دوستی مثل اسناد کهنه است قدمت تاریخ آنرا قیمتی می کند. (گوته)

authorStream Live Help