Elif_Kocadag

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MADDE VE ÖZELLİKLERİ :

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

PowerPoint Presentation:

Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomlarıbirbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu elementlerin her biri farklı özelliklere sahiptir. Örneğin demir elementini oluşturan atomlar birbiriyle aynı iken, bakır elementini oluşturan atomlardan farklıdır. Bu sebeple demir elementi, bakır elementinden farklı özelliklere sahiptir.

PowerPoint Presentation:

Elementler saf maddelerdir.Elementlerin sıralanışı ve dizilişi farklı maddelerde farklı şekillerde olabilir.Altın ve Gümüş elementi süs eşyalarının kaplanmasında sık sık kullanılırlar.

PowerPoint Presentation:

Günümüzde 120’ye yakın elementin var olduğu bilinmektedir. Yaklaşık 100 element yeryüzünde doğal halde bulunur. Geri kalanı laboratuvarlarda elde edilmiştir. Bilimsel  çalışmaların sonucunda bu sayılar değişebilir.

PowerPoint Presentation:

cam bilyeyi ipek kumaşa sürttüğümüzde cam bilyenin atomları ile kumaşın atomları arasında parçacık alışverişi gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile cam bilyeyi oluşturan atomların parçacıklarının bir kısmı ipek kumaşa geçmiştir. Yün kumaşı oluşturan atomların parçacıklarının çok az bir kısmı ise balona geçmiştir. Atomu oluşturan bu parçacklar proton, nötron ve elektronlardır.

.:

. Nötron ve protonların bulunduğu bu atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir.Farklı yüke sahip bu parçacıklar çekirdek olarak adlandırılır.Atomda bulunan yükler negatif ve pozitif yüklü olarak adlandırılır. Negatif yük  elektronun, pozitif yük  ise protonun yükünü temsil etmektedir.  Şekilde gösterildiği gibi elektronun  yükü “-”, protonun yükü “+işareti ile gösterilmektedir. Nötron ise atomun merkezinde proton ile birlikte bulunan  yüksüz parçacıktır

PowerPoint Presentation:

Elementlere ait atomların proton ve elektron sayıları  birbirlerine eşit olduğu için atomlar nötr yapıdadır.Atomun nötr olması atomda bulunan negatif yüklerin sayısıının pozitif yüklerin sayısına eşit demektir.Diğer bir ifade ile elektron negatif yüklü,proton pozitif yüklü olduğu için elektron ve proton sayılarının eşit olması atomun nötr olduğunu gösterir.

PowerPoint Presentation:

Modern atom teorisine göre elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için sabit bir yerleri yoktur.Bu teoriye göre katman kavramından bahsedemiyoruz.Elektronların yerlerini kesin olarak tespit edememekle birlikte yalnızca nerelerde bulunabilceklerini biliyoruz.Bu olayı şu şekilde açıklayabiliriz. Evinizde bir kedi olduğunu düşünün evde değilseniz kedinin nerede olduğunu bilemezsiniz,ancak nerelerde olabileceğini tahmin edersiniz.Benzer şekilde bizde atomu göremiyoruz ancak elektronun nerelerde olabilceğini tahmin ediyoruz.Elektronun bulunabilceği ve hareket ettiği alanı,sineğin asılı lambanın çevresinde döndüğü alana benzetebiliriz.İşte elektronların bulunabilcekleri bu kısımlar elektron bulutu olarak adlandırılır.

PowerPoint Presentation:

Asal gaz olarak adlandırılan Helyum,Neon,Argon atomları kararlı atomların elektron diziliminde oldukları için elektron alış-verişi yapamazlar.Diğer atomlar ise elektron alışvrişi yaparak kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmaya çalışırlar.Bazı atomlar elektron alarak veya vererek Helyum atomunun elektrodizilimine ulaşmaya çalışırlar ve bu olgu " Dublet Kural " ı olarak bilinir.Örneğin, Lityum atomu Dublet Kuralına uyarak son katmanındaki bir elektronu verir ve Helyum atomunun elektron dizilimine sahip olur.

:

Benzer şekilde bazı atomlar da elektron alışverişi yaparak Neon veya Argon atomunun elektron dizilimine sahip olmak isterler.Bu durum " Oktet Kural " ı olarak bilinir. Bir atom tek katmana sahipse ve katmandaki elektron sayısını 2'ye tamamlamışsa Dublet kuralını  birden fazla katmana ve son katmanındaki elektron sayısı 8'e tamamlanmışsa Oktet Kural'ı gerçekleşmiş olur.

Kimyasal bağ:

Kimyasal bağ Farklı yüke sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların birbirine yakın durmasınısağlayan çekim kuvveti kimyasal bağ olarak adlandırılır.Kararlı atomların elektron dizilimine sahip olmayan atomlar, onların elektron dizilimine ulaşmak için birbirleriyle etkileşir.

PowerPoint Presentation:

Klor atomu, son katmanına elektron alırsa kararlı atomların elektron dizilimine ulaşır.Klor atomu, sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir. Böylece klor anyonu oluşur. Sodyum atomu ise bir elektronu eksildiği için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip oldukları için birbirini çeker. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvveti bir kimyasal bağdır ve  bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak adlandırılır. iyonik bağ içeren yapılar moleküllerden oluşmaz, iyonlardan oluşur.

PowerPoint Presentation:

İyonik bağ, sadece bir sodyum iyonu ve bir klor iyonu arasında gerçekleşmez. Her bir iyon, zıtyüklü iyonlar tarafından sarılır ve yığınlar oluşur. Örneğin tuzun yapısında sodyum iyonları klor iyonları ile; klor iyonları ise sodyum iyonları ile sarılmıştır ve bu iyonlar yığın halini almıştır. Böylece klor ve sodyum elementlerinden tamamen farklı kimyasal özelliklere sahip yeni bir madde oluşur. Sodyum klorür olarak adlandırılan bu yeni madde günlük hayatımızda kullandığımız yemek tuzudur.

PowerPoint Presentation:

Atomlar, kimyasal bağ oluştururken elektron alabilir, elektron verebilir veya elektronları ortaklaşa kullanabilirler. Atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla kimyasal bağ gerçekleştiğinde moleküller oluşur. Kovalent bağlı yapılar molekülü oluştururken, iyonik bağlı yapılarda moleküllerden bahsedemeyiz.

  BİRLEŞİK VE FORMÜLLER :

BİRLEŞİK VE FORMÜLLER Farklı element atomları uygun  flartlarda bir araya geldiğinde yeni maddeler oluşur. Bu yeni maddeleri oluşturan atomlar arasında kimyasal bağ bulunmaktadır. Farklıelementlere ait atomların belirli oranlarda bir araya gelerek bağ yapmasıyla oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir.

PowerPoint Presentation:

Bileşikler, kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Örneğin, yemek tuzu kendisini oluşturan sodyum ve klor elementlerinden tamamen farklı özelliktedir. Sodyum elementi sadece sodyum atomlarından oluşur, gümüş rengindedir ve bıçakla kesilebilecek kadar da yumuşaktır. Sadece klor moleküllerinden oluşan klor elementi ise sarı yeşil renkli zehirli bir gazdır. Sodyum ve klorun oluşturduğu sodyum klorür bileşiği ise şeffaf, katı ve ufalanabilen özelliklere sahip olan ve hayatımızın temel ihtiyaç maddelerinden birini oluşturan yemek tuzudur.

PowerPoint Presentation:

Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan atomlar arasında iyonik bağ vardır. Bu tür bileşikler iyonik yapılı bileşik olarak adlandırılır. Örneğin, kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve oksijen iyonları arasında, sodyum iyodür bileşiğinde ise iyot ve sodyum iyonlarıarasında iyonik bağ bulunmaktadır.İyonların bağ yapması sonucunda oluşan bileşikler, iyonik bileşik olarak adlandırılır.

    KARIŞIMLAR :

KARIŞIMLAR Karışım, birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelir.  Karışımlar yeni ve saf madde de¤ildir. Bu sebeple karışımların belirli bir kimyasal formülü yoktur.Karışımlar görünümlerine göre ikiye ayrılır. Örneğin, tebeşir tozu ile suyu karıştırdığımızda tebeşir karışımın her tarafında aynı miktarda bulunmaz. Tebeşir tozu karışımın üst tarafında daha çok diĞer kısımlarında ise daha az miktarlarda bulunur. Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda daĞılmıyorsa bu tür karışımlara heterojen karışım adı verilir. Adi karışımlar bir tür heterojen karışımdır.

PowerPoint Presentation:

Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarakdağılmışsa butür karışımlar homojen karışımlar dır. Çözeltiler homojen karıımlardır. Örneğin, bir miktar şeker ile suyu karıştırdığımızda  şeker ile su karışımın her tarafında eşit oranda bulunur.

PowerPoint Presentation:

Bu çözeltileri oluşturan maddelerden miktarı çok olan çözücü, az olan da çözünenolarak adlandırılır. Fakat sulu çözeltilerde suyun miktarı az bile olsa su çözücü olarak kabul edilmektedir. Örneğin, bir bardak suya bir kaşık şeker eklenerek hazırlanan çözeltide, su çözücü, şeker ise çözünen maddedir.

PowerPoint Presentation:

Çözelti oluşurken çözücü ve çözünen maddeler arasında bir etkileşim olur. Çözünen maddenin tanecikleri  çözücü ile etkileşerek birbirinden ayrılır ve çözücünün her tarafına dağılır. Bu dağılma sırasındaçözücünün tanecikleri çözünenin taneciklerinin etrafını sarar. Böylece çözücü ve çözünen maddeler en küçük birimine kadar ayrılır. Çözünme, çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içinde iyonlarına veya moleküllerine ayrılmasıdır.

PowerPoint Presentation:

Bu arada tuz ile şekerin suda çözünümü farklıdır.şeker moleküler , tuz ise iyonlarına ayrışır.Tuzlu su elektrik ak›m›n› ilettiği için ampul ışık verir. Çünkü tuz suda çözünürken iyonlarına ayrılmıştır. iyonlar yüklü oldukları için elektrik akımını iletmiş ve ampul ışık vermiştir.

PowerPoint Presentation:

Tuzun suda çözünmesinde olduğu gibi, çözündüğü zaman iyonlarına ayrılan iyonik bileşiklerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltilere elektrolit çözeltiler denir. Şekerli suda olduğu gibi elektrik ak›m›n› iletmeyen çözeltiler elektrolit olmayan çözelti olarak adlandırılır.Toprak birçok farklı maddeler içeren bir karışımdır. Yağmur suları  toprağa ulaştığında  iyon yapılı maddeleri çözer. Bu maddeler iyonlarına ayrılır ve elektrolit çözeltiler haline gelebilir. içtiğimiz veya yüzdüğümüz sular saf olmayıp çeşitli iyonlar içerir. Bu sebeple bu sular da elektrolit çözelti olarak adlandırılabilir.

PowerPoint Presentation:

Çözelti oluştururken sıcaklığı artırmak çözücü ve çözünen maddenin taneciklerinin çarpışmasını hızlandıracaktır. Bu durumda çözücünün tanecikleri çözünenin taneciklerini daha hızlı kuşatacak ve çözünme daha  kısa sürede gerçekleşecektir. Aynı şekilde çözünen maddeleri ufalayarak tane boyutunu küçülttüğümüzde, çözücünün taneciklerinin daha çok çözünen madde tanecikleriyle temas etmesi sağlanmış olacaktır.

DEĞERLENDİRME SORULARI:

DEĞERLENDİRME SORULARI Aşağıdakilerden hangisi oda sıcaklığında sıvı haldedir? A)Demir B)Hava C)Altın D)Alkol

PowerPoint Presentation:

2) Aşağıdaki özelliklerden hangisi elementler için doğrudur ? I- Sembollerle gösterilir II-En küçük yapı taşı atomdur III-Farklı cins atomlardan oluşur A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III

PowerPoint Presentation:

3) Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin yapısı değişir? A)Taş kömürün damıtılmasında B)Naftalinin donmasında C)Deniz suyunun damıtılmasında D)Alkol- su karışımının damtılmasında

PowerPoint Presentation:

4) Kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan her varlık maddedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddedir? A)Ses B)Isı C) Işık D)Hava

PowerPoint Presentation:

5) Aşağıdakilerden hangisi su ile çözelti oluşturmaz? A)Şeker B)Alkol C)Tuz D)Sıvı yağ

PowerPoint Presentation:

6)Aşağıdakilerin hangisi fiziksel bir olaydır? A)Kağıdın yanıp kül olması B)Suyun bileşenlerine ayrıştırılması C)Asit ile baz tepkimesinden tuz oluşması D)Tuzla suyun ısıtılarak bileşenlerine ayrılması

PowerPoint Presentation:

7)Sabit basınç altında madde; I-Değişik sıcaklıklarda kaynıyor II- Değişik sıcaklıklarda donuyor Hangisi olabilir? A)Element B)Bileşik C)Saf madde D)Çözelti

PowerPoint Presentation:

8) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmedir? A)Üzüm suyunun sirkeleşmesi B)Yumurtanın pişmesi C)Elmanın çürümesi D)Zeytin yağının donması

PowerPoint Presentation:

9)Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir? A)Kolonya B)Gazoz C) Ayran D)Çeşme suyu

PowerPoint Presentation:

10) I-X maddesi elektrolizle Y ve Z maddelerine ayrışıyor. II-Y ve Z maddeleri kendi özelliklerini kaybetmeden K maddesini oluşturuyor. Buna göre X,Y,Z,K ile ilgili hangisi yanluştur? A) X bir bilieşiktir. B) Y ve Z saf maddelerdir C)K bir karışımdır D)X ile K aynı özelliktedir.

PowerPoint Presentation:

DOGRU CEVAP

KAYNAKÇA:

KAYNAKÇA M.E.B FENOKULU.NET BİLİM TEKNİK ELİF KOCADAĞ 200609044

authorStream Live Help