به نام خدا

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

درباره خدا و نزديك شدن به خدا

Comments

Presentation Transcript

به نام خدا :

به نام خدا من +لبخند = خداوند

در دنیا مردمانی چنان گرسنه هستند ،که خدا را جز به صورت نان ، نمی بینند.:

در دنیا مردمانی چنان گرسنه هستند ،که خدا را جز به صورت نان ، نمی بینند .

کسی که پر از عشق است ،پر از خود خدا ست.:

کسی که پر از عشق است ،پر از خود خدا ست.

خدا همین جا در خانه است:

خدا همین جا در خانه است این ما هستیم که برای قدم زدن بیرون رفته ایم .

حتی اگر همه چیزدر این دنیا خوب و کامل بود ،:

حتی اگر همه چیزدر این دنیا خوب و کامل بود ، ما باز هم به خدا نیاز داشتیم ، زیرا خوبی و کمال از خداست .

کار من این نیست که به خودم فکر کنم .:

کار من این نیست که به خودم فکر کنم .

کارمن این است که به خدا فکر کنم.:

کارمن این است که به خدا فکر کنم. خدا خودش به من فکر می کند

PowerPoint Presentation:

خداوند نه فردیت دارد ،نه جدایی.

چنین چیزی هم نیست که بگوییم بعضی چیزها مال اوست و بعضی چیزها مال او نیست.:

چنین چیزی هم نیست که بگوییم بعضی چیزها مال اوست و بعضی چیزها مال او نیست.

همه چیز از اوست و به او باز می گردد:

همه چیز از اوست و به او باز می گردد

به ظاهر بی احساسی خدا ، به صورت رنج دادن بندگانش ، :

به ظاهر بی احساسی خدا ، به صورت رنج دادن بندگانش ، بخشی از انظباط زندگی با ایمان است .

PowerPoint Presentation:

شکیبایی با دیگران ،عشق است شکیبایی با خود ، امید است، شکیبایی با خدا ،ایمان است.

بعضی از بزرگترین هدایای خدا وند ،دعا های بی جواب است .:

بعضی از بزرگترین هدایای خدا وند ،دعا های بی جواب است .

زندگی هدیه ی خداست به تو .طرز زندگی کردن تو ،هدیه ی توست به خدا.:

زندگی هدیه ی خداست به تو .طرز زندگی کردن تو ،هدیه ی توست به خدا.

PowerPoint Presentation:

هیچ شگفتی ای جادویی تر از شگفتی محبوب بودن نیست انگشت خداست ،بر شانه ی کسی که دوستش دارند.

PowerPoint Presentation:

هر قدر کسی بیشتر خود را ابزار کار خدا قرار دهد ، خدا برای کار کردن با آن ابزار آماده تر است

PowerPoint Presentation:

اگر قلم بر خلاف جهت دست حرکت کند ،کم تر می توان نوشت.

اما چگونه خدا را خواهید شناخت،در حالی که خود را نمی شناسید؟:

اما چگونه خدا را خواهید شناخت،در حالی که خود را نمی شناسید؟

دست خیر داشتن در ملأ عام خوب است، اما خیرات در خلوت بهتر است و کفاره ی گناهان تان خواهد بود . خداوند به همه ی اعمال شما آگاه است . :

دست خیر داشتن در ملأ عام خوب است، اما خیرات در خلوت بهتر است و کفاره ی گناهان تان خواهد بود . خداوند به همه ی اعمال شما آگاه است .

خداوند ما را به اشکال مختلف هدایت می کند ، ما می دانیم که او خوشبختی ما را می خواهد؛:

خداوند ما را به اشکال مختلف هدایت می کند ، ما می دانیم که او خوشبختی ما را می خواهد؛

PowerPoint Presentation:

اما نه می دانیم خوشبختی چیست و نه راه رسیدن به آن را می شناسیم.

ما کوریم ، واگر به حال خود باشیم ، راه خطا را انتخاب می کنیم. باید خود را به او بسپاریم .:

ما کوریم ، واگر به حال خود باشیم ، راه خطا را انتخاب می کنیم. باید خود را به او بسپاریم .

رها کن و به خدا بسپار .:

رها کن و به خدا بسپار .

می گویند خدا همه جا هست و با این حال ،همیشه فکر می کنیم از ما دور است.:

می گویند خدا همه جا هست و با این حال ،همیشه فکر می کنیم از ما دور است.

خدا در درون ما ست،اما ما او را جایی در بیرون خود قرار می دهیم تا پرستش اش کنیم.:

خدا در درون ما ست،اما ما او را جایی در بیرون خود قرار می دهیم تا پرستش اش کنیم.

خدا غذای پرندگان را می دهد ، اما آنها باید برای به دست آوردنش پرواز کنند. :

خدا غذای پرندگان را می دهد ، اما آنها باید برای به دست آوردنش پرواز کنند.

دعا غلبه بر مخالفت خدا نیست ،بلکه دست یابی به رضایت اوست.:

دعا غلبه بر مخالفت خدا نیست ،بلکه دست یابی به رضایت اوست. کسی که عاشق خداست ، می تواند باعث طلوع یک ستاره باشد .

اگردست از انتظار برای معجزه ی باز شدن دریای سرخ برداریم،خواهیم توانست همه ی معجزات خارق العاده ای را که خداوند هر روز در اطراف مان ظاهر می کند ببینیم. :

اگردست از انتظار برای معجزه ی باز شدن دریای سرخ برداریم،خواهیم توانست همه ی معجزات خارق العاده ای را که خداوند هر روز در اطراف مان ظاهر می کند ببینیم.

کاری که انجام می دهیم ،به اندازه ی عشقی که در کار می زنیم برای خدا اهمیت ندارد. :

کاری که انجام می دهیم ،به اندازه ی عشقی که در کار می زنیم برای خدا اهمیت ندارد.

همه ی ادیان راه رسیدن به خدا هستند ،اما خود خدا نیستند.:

همه ی ادیان راه رسیدن به خدا هستند ،اما خود خدا نیستند.

خداوند از هر آنچه غیر قابل درک ، بزرگ تر است.:

خداوند از هر آنچه غیر قابل درک ، بزرگ تر است.

عشق والاترین هدیه ی خداوند است.:

عشق والاترین هدیه ی خداوند است.

پرهیز از تجملات ، راهی است به سوی خدا.:

پرهیز از تجملات ، راهی است به سوی خدا. با به یاد آوردن خداوند ، درونت به تدریج روشن می شود و به مراتبی از عدم دلبستگی به دنیا خداهی رسید .

خدا شرق است و غرب است. به هرطرف رو کنی ، رو در روی خدا خواهی بود.:

خدا شرق است و غرب است. به هرطرف رو کنی ، رو در روی خدا خواهی بود.

دعایی که بیش از همه مورد پذیرش خداوند است، دعایی است که از دل شاکر بر خیزد.:

دعایی که بیش از همه مورد پذیرش خداوند است، دعایی است که از دل شاکر بر خیزد.

authorStream Live Help