bai 9 Quang hop o cac nhom thuc vat C3 C4 va Cam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài thuyết trình nhóm 7

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Sắc tố quang hợp nào tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong ATP và NADPH? A/ Carôten. B/ Diệp lục a. C/ Diệp lục b. D/ Xantôphyl. B/ Diệp lục a.

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Đặc điểm nào ở lá giúp nước và ion khoáng đến được từng tế bào để thực hiện quang hợp và vận chuyển sản phẩm quang hợp ra khỏi lá? A/ Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp. B/ Trong lớp biểu bì của bề mặt lá có khí khổng. C/ Mạch rây và mạch gỗ xuất phát từ bó mạch ở cuống lá đi đến từng tế bào nhu mô của lá. D/ Diện tích bề mặt lá lớn. C/ Mạch rây và mạch gỗ xuất phát từ bó mạch ở cuống lá đi đến từng tế bào nhu mô của lá. Kiểm tra bài cũ

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: CẤU TRÚC CỦA LỤC LẠP PHÙ HỢP VỚI CHỨC NĂNG QUANG HỢP NHƯ THẾ NÀO? Màng kép  Khuếch tán CO 2 Chất nền :  tổng hợp chất hữu cơ Grana diễn ra pha sáng của quang hợp

PowerPoint Presentation:

Câu 4: Đặc điểm nào ở lá giúp cho khí CO 2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp? A/ Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp. B/ Trong lớp biểu bì của bề mặt lá có khí khổng. C/ Mạch rây và mạch gỗ xuất phát từ bó mạch ở cuống lá đi đến từng tế bào nhu mô của lá. D/ Diện tích bề mặt lá lớn. B/ Trong lớp biểu bì của bề mặt lá có khí khổng. Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

Câu 5: Sơ đồ truyền năng lượng ánh sáng ở hệ sắc tố quang hợp: A/ Carôtenôit Diệp lục a Diệp lục b. B/ Carôtenôit Diệp lục b Diệp lục a. C/ Diệp lục b Carôtenôit Diệp lục a. D/ Diệp lục a Carôtenôit Diệp lục b. B/ Carơtenơit Diệp lục b Diệp lục a. Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU 6: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO NGOÀI NÀO CỦA LÁ PHÙ HỢP VỚI CHỨC NĂNG QUANG HỢP Diện tích bề mặt lá lớn giúp cây hấp thu ánh sáng Phiến lá mỏng giúp thuận lợi cho lá hấp thu CO 2 và nhả O 2 Có các khí khổng , là nơi cho khí CO 2 khuyếch tán vào bên trong lá D) Cả A,B và C

PowerPoint Presentation:

Bài 9 Quang hợp C 3 , C 4 , và Cam ở các nhóm thực vật

Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và Cam chỉ khác nhau chủ yếu trong pha tối :

Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , C 4 và Cam chỉ khác nhau chủ yếu trong pha tối Quá trình quang hợp được chia thành mấy giai đoạn? Kể tên? Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , C 4 và CAM khác nhau chủ yếu ở giai đoạn nào? Quá trình quang hợp được chia thành 2 pha : pha sáng , pha tối .

PowerPoint Presentation:

I- THỰC VẬT C 3 Gồm đa số các loài thực vật (rêu, tảo, lúa, lúa mì, cam, chanh,…) Cam Lúa Rêu Loài thực vật nào thuộc nhóm thực vật C 3 ?

PowerPoint Presentation:

I- THỰC VẬT C 3 1. Pha sáng  Là pha chuyển hóa năng lượng của……………… đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của …………………………………………….……………… ánh sáng các liên kết hóa học trong ATP và NADPH  Diễn ra ở………….……………..của lục lạp. tilacôit Lục lạp Tilacôít

PowerPoint Presentation:

TÓM TẮT DIỄN BIẾN PHA SÁNG CỦA QUANG HỢP

PowerPoint Presentation:

 Dieãn bieán: I- THÖÏC VAÄT C 3  Quá trình quang phân li nước trong xoang tilacôit theo sơ đồ : 2H 2 O ánh sáng 4H + + 4e - + O 2 diệp lục 1. Pha saùng  Truyền điện tử, tạo NADPH  Tạo ATP  Cần: ánh sáng, H 2 O  Sản phẩm: O 2 , ATP, NADPH

PowerPoint Presentation:

 Diễn biến: I- THỰC VẬT C 3  Quá trình quang phân li nước trong xoang tilacôit theo sơ đồ: 2H 2 O Ánh sáng 4H + + 4e - + O 2 diệp lục 1. Pha sáng  Truyền điện tử, tạo NADPH  Tạo ATP  Cần Ánh sáng, H 2 O  Sản phẩm O 2 , ATP, NADPH

PowerPoint Presentation:

I- THỰC VẬT C 3 2. Pha tối  Là pha cố định CO 2 theo ……………………………..… chu trình C 3 (chu trình Canvin)  Diễn ra trong……………………………………….…của lục lạp ở…….………………….. Chất nền (stroma) Tế bào nhu mô Strôma Lục lạp Tế bào nhu mô Cấu trúc của thực vật C 3

PowerPoint Presentation:

 Diễn biến: Chu trình Canvin gồm 3 giai đoạn: I- THỰC VẬT C 3 2. Pha tối + Giai đoạn cố định CO 2 : + Giai đoạn khử: APG ATP, NADPH AlPG (alđêhit phôtphoglixêric) + Giai đoạn tái sinh chất nhận CO 2 ban đầu: AlPG ATP Rib -1,5– ñiP Ribulôzơ- 1,5 – điphôtphat + CO 2 APG (axit phôtphoglixêric) Cố định CO 2 Khử Tái sinh chất nhận CO 2 ban đầu

PowerPoint Presentation:

 Cần: CO 2 , ATP, NADPH  Sản phẩm đầu tiên: APG (hợp chất 3 cacbon) AlPG tách ra khỏi chu trình Canvin để tổng hợp C 6 H 12 O 6 , từ đó tạo tinh bột, saccarôzơ, axit amin, lipit. Cố định CO 2 Khử Tái sinh chất nhậnCO 2 ban đầu I- THỰC VẬT C 3 2. Pha tối

PowerPoint Presentation:

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHA SÁNG VÀ PHA TỐI CỦA QUAN HỢP Ở THỰC VẬT C 3

PowerPoint Presentation:

II- THỰC VẬT C 4 Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (mía, ngô, kê, rau dền, cỏ dại,…) Rau dền Ngô Mía Loài thực vật nào thuộc nhóm thực vật C 4 ?

PowerPoint Presentation:

Cấu trúc thực vật C 4 Strôma Lục lạp II- THỰC VẬT C 4 * Pha tối Pha tối trong quang hợp của thực vật C 4 diễn ra ở đâu ?

PowerPoint Presentation:

PHA TỐI TRONG QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C 4 CO 2 Chaát 3C (axit piruvic) CO 2 APG AlPG Rib-1,5-ñiP CHU TRÌNH C 4 PEP CHU TRÌNH C 3 (CANVIN) Chaát 4C (axit oâxaloâaxeâtic  axit malic) Diễn biến của pha tối trong quang hợp ở thực vật C 4 ? C 6 H 12 O 6

PowerPoint Presentation:

II- THỰC VẬT C 4 * Pha tối  Cố định CO 2 theo:  Chu trình C 4 : diễn ra trong chất nền của lục lạp ở tế bào nhu mô.  Chu trình C 3 : diễn ra trong chất nền của lục lạp ở tế bào bao bó mạch.  Chất nhận CO 2 đầu tiên:  Sản phẩm đầu tiên: Hợp chất 4 cacbon PEP (phôtphoenolpiruvat)

PowerPoint Presentation:

C/tiêu so sánh Thực vật C 3 Thực vật C 4 Giống nhau Chất nhận CO 2 Chất tạo thành đầu tiên Thời gian Tế bào quang hợp Loại tế bào Đều có chu trình Canvin tạo ra AlPG rồi từ đó hình thành nên hợp chất cacbonhyđrát, axit amin, prôtêin, lipip Ribulôzơ – 1,5 diP Axit phôtpho enol piruvic PEP A xit phôtphoglixêric Axit ôxalôaxêtic AOA Ban ngày Ban ngày Tb nhu mô thịt lá Tb nhu mô, tb bào bó mạch Một Hai

PowerPoint Presentation:

III- THỰC VẬT CAM Gồm những loài thực vật mọng nước sống ở vùng hoang mạc khô hạn (xương rồng,…) và các loại cây trồng (dứa,thanh long,..) Dứa Thanh Long Xương rồng Loài thực vật nào thuộc nhóm thực vật CAM ?

PowerPoint Presentation:

III- THỰC VẬT CAM * Pha tối  Diễn ra trong chất nền của lục lạp ở tế bào nhu mô. Strôma LỤC LẠP Pha tối trong quang hợp của thực vật CAM diễn ra ở đâu ?

PowerPoint Presentation:

Ban đêm khí khổng mở Điểm giống, khác nhau trong pha tối của quang hợp ở thực vật CAM so với thực vật C 4 ? + Chu trình C 4 : diễn ra ban đêm , lúc khí khổng mở . III- THỰC VẬT CAM * Pha tối  Cố định CO 2 theo:  Chất nhận CO 2 đầu tiên:  Sản phẩm đầu tiên: Hợp chất 4 cacbon PEP (phoâtphoenolpiruvat) + Chu trình C 3 : diễn ra ban ngày , lúc khí khổng đóng . Ban ngày (khí khổng đóng)

PowerPoint Presentation:

Củng cố

PowerPoint Presentation:

CÂU 1 C 3 , C 4 vaøCAM? Thực vật C 3 Thực vật C 4 Thực vật CAM Nhóm thực vật Chất nhận CO 2 đầu tiên Sản phẩm đầu tiên PHA TỐI Thực vật CAM Thực vật C 4 Thực vật C 3 Đa số các loài thực vật Thực vật mọng nước sống ở vùng hoang mạc khô hạn Thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới + Con đường diễn ra + Nơi diễn ra + Chu trình C3 + Chất nền lục lạp của tế bào nhu mô. + Chu trình C4 và chu trình C3 + C4  chất nền lục lạp của tế bào nhu mô; C3  chất nền lục lạp của tế bào bao bó mạch. + Chu trình C4 và chu trình C3 + Chất nền lục lạp của tế bào nhu mô. Rib -1,5- điP PEP PEP Hợp chất 3C (APG) Hợp chất 4C (AOA) Hợp chất 4C (AOA)

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ BÀI Câu 2: Pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu? A/ Chất nền (strôma) của lục lạp. B/ Tilacôit của lục lạp. C/ Màng trong của lục lạp. D/ Màng ngoài của lục lạp. B/ Tilacôit của lục lạp.

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ BÀI Câu 3: Điều kiện cần ở pha sáng của quá trình quang hợp? A/ Ánh sáng, nước. B/ Ánh sáng, CO 2 . C/ Ánh sáng, ATP. D/ Ánh sáng, NADPH. A/ Ánh sáng, nước.

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ BÀI Câu 4: Sản phẩm tạo thành ở pha sáng của quá trình quang hợp? A/ C 6 H 12 O 6, O 2, ATP. B/ C 6 H 12 O 6, O 2, NADPH. C/ ATP, NADPH, C 6 H 12 O 6 . D/ ATP, NADPH, O 2 . D/ ATP, NADPH, O 2 .

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ BÀI Câu 5: Sản phẩm của pha sáng được sử dụng cho pha tối của quá trình quang hợp? A/ ATP, NADPH. B/ ATP, O 2 . C/ NADPH, O 2 . D/ O 2, CO 2 . A/ ATP, NADPH.

PowerPoint Presentation:

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Câu 6: O 2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào? a) Quang phân li nước b ) Phân giải ATP c) Ô xi hóa glucôzơ d) Khử CO 2 CỦNG CỐ BÀI

PowerPoint Presentation:

Câu7: Điểm giống nhau trong chu trình cố định CO 2 ở nhóm thực vật C 3 , C 4 và CAM a)Chu trình Canvin xảy ra ở tế bào nhu mô thịt lá b) Chất nhận CO 2 đầu tiên ribulozơ- 1,5 diP c)Sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG d) Có 2 loại lục lạp

PowerPoint Presentation:

Câu 8: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây? a.Quang phân li nước b. Pha sáng c. Chu trình Canvin d.Pha tối Câu 9: Thực vật chịu hạn mất một lượng nước tối thiểu vì: a. Sử dụng con đường quang hợp CAM b.Giảm độ dày của lớp cutin ở lá c.Vòng đai Caspari phát triển giữa là và cành d. Sử dụng con đường quang hợp C3 Câu 10:Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3? a.Vì tận dụng được nồng độ CO2 b.Vì nhu cầu nước thấp c.Vì tận dụng được ánh sáng cao d.Vì không có hô hấp sáng

authorStream Live Help