memorial

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Pag-alaala sa “Hapunan ng Panginoon” “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20

PowerPoint Presentation:

Ipinakita ni Jesus ang parisan Ginanap ang unang Hapunan ng Panginoon noong Nisan 14, 33 C.E. Isinaayos niya na alalahanin ang kaniyang hain sa isang simpleng seremonya Ginugunita nang minsan sa isang taon Pag-alaala sa “Hapunan ng Panginoon” “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20

PowerPoint Presentation:

Pag-alaala sa “Hapunan ng Panginoon” “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Nagsisilbi itong paalaala sa maibiging paglalaan ng pantubos, ang paraan ni Jehova para iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan

PowerPoint Presentation:

Sa pag-alaala, sasagutin ang tatlong mga katanungan: Bakit kailangan ng pantubos? Sino ang mga nakikinabang sa pantubos? Ano ang inilalarawan ng mga emblema? Pag-alaala sa “Hapunan ng Panginoon” “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20

PowerPoint Presentation:

Naiwala ni Adan ang pag-asang mabuhay magpakailanman Nagkasala nang sumuway sa utos Ipinamana ang pagiging makasalanan sa mga inapo Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. (Roma 6:23a) Kung Bakit Kailangan ng Pantubos “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20

PowerPoint Presentation:

Kung Bakit Kailangan ng Pantubos “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Pantubos inilaan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo (Roma 6:23b) Naiwala ni Adan = sakdal na buhay Inihain ni Jesus = sakdal na buhay

PowerPoint Presentation:

Kung Bakit Kailangan ng Pantubos “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Kailangang manampalataya kay Kristo (Juan 3:16) “Pananampalataya” kailangang lakipan ng gawa (Santiago 2: 24, 25)

PowerPoint Presentation:

Sino ang nakikinabang sa pantubos? “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Ipinaliliwanag ng Bibliya ang dalawang pag-asa ng tapat na sangkatauhan: Maging bahagi ng “mga bagong langit” O maging bahagi ng “bagong lupa” Si Jehova ang pumipili kung saan maglilingkod ang bawa’t nakaalay at bautisadong lingkod, kung sa langit o sa lupa

PowerPoint Presentation:

Sino ang nakikinabang sa pantubos? “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Munting kawan (Lucas 12:32) Maliit na bilang lamang: 144,000 (Apocalipsis 14:1) Isang maliit na nalabi na lang ang naririto pa sa lupa

PowerPoint Presentation:

Sino ang nakikinabang sa pantubos? “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Munting kawan (Lucas 12:32) Bilang ng dumalo sa Memorial noong nakaraang taon: Bilang ng mga nakibahagi sa emblema: 17,790,631 9,986

PowerPoint Presentation:

Sino ang nakikinabang sa pantubos? “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Munting kawan (Lucas 12:32) Mamamahala bilang mga hari (Apocalipsis 5:10) Bahagi sila ng bagong tipan (Lucas 22:20)

PowerPoint Presentation:

Sino ang nakikinabang sa pantubos? “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Ang espiritu ng Diyos ang tumitiyak mismo sa “munting kawan” na makalangit ang kanilang pag-asa. (Roma 8:16, 17)

PowerPoint Presentation:

Sino ang nakikinabang sa pantubos? “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Ibang mga tupa (Juan 10:16) Magkakaroon ng buhay na walang-hanggan sa lupa Tinawag ni Jehova na “mga pinagpala” at “aking bayan” (Isaias 65:21-23)

PowerPoint Presentation:

Sino ang nakikinabang sa pantubos? “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Ibang mga tupa (Juan 10:16) Dumadalo ang ibang tupa bilang magagalang na tagapagmasid Nagpapahalaga sa pantubos

PowerPoint Presentation:

Ang Inilalarawan ng mga Emblema “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Lumalarawan sa dugo at katawan ni Kristo Tinapay = katawan ni Kristo (1 Corinto 5:7,8) Pulang alak = dugo ni Kristo (Mateo 26:27,28)

PowerPoint Presentation:

Pag-alaala sa Kamatayan ni Kristo “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 “Ito ay nangangahulugan ng aking katawan alang-alang sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” (1 Corinto 11:23, 24)

PowerPoint Presentation:

Pag-alaala sa Kamatayan ni Kristo “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 “Ang kopang ito ay nangangahulugan ng bagong tipan sa bisa ng aking dugo. Patuloy ninyong gawin ito, sa tuwing iinumin ninyo ito, bilang pag-alaala sa akin.” (1 Corinto 11:23, 24)

PowerPoint Presentation:

Mga Pakinabang ng Pagdalo sa Memoriyal “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 ng Diyos na Jehova, sa paglalaan ng pantubos (Juan 3:16) ni Jesu-Kristo, sa kaniyang kusang-loob na paghahandog ng kaniyang buhay (Juan 15:13) Ang Memoriyal ay pag-alaala sa dalawang dakilang kapahayagan ng pag-ibig:

PowerPoint Presentation:

Mga Pakinabang ng Pagdalo sa Memoriyal “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Patibayin ang pananampalataya Kumuha ng kaalaman (Juan 17:3) Abutin ang tunguhin na magpabautismo.

PowerPoint Presentation:

Mga Pakinabang ng Pagdalo sa Memoriyal “Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20 Regular na dumalo sa mga pulong. (Hebreo 10:23-25) Makibahagi sa gawaing pangangaral (Gawa 1:8) Kung bautismado ka na, manatiling tapat.

PowerPoint Presentation:

“Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.” – Lucas 22: 19, 20

authorStream Live Help