Hà Nội ngày tháng cũ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c và l?i: SONG NG?C HÀ N?I NGÀY THÁNG CU Th?c hi?n slideshow: JEAN PAUL VU

Slide 3: 

Hà N?i ngày tháng cu Có bóng trang tho in trên m?t h?

Slide 4: 

Hà N?i ngày tháng cu Có ti?ng oanh ca bên b? tu?ng vi

Slide 5: 

Hà N?i ngày tháng cu có dáng em tôi áo tr?ng nghiêng nghiêng du?ng chi?u

Slide 6: 

ti?ng gu?c lua thua lao xao khua trên v?a hè mùa thu nghe gió heo may

Slide 7: 

Hà N?i ngu?i có nh? Tháp Bút cho vo li?u xanh v?t v?

Slide 8: 

Hà N?i ngu?i có nh? Huong lan vuong vuong bên h? Thuy?n Quang

Slide 9: 

Hà N?i ngu?i có nh? Chi?c ao xanh lam tho ngây cô em h?c trò Áo tr?ng Tây Son Trung Vuong em tan tru?ng v? du?ng qua n?o ph? h?n hò

Slide 10: 

Ai ra di mà không nh? v? Tràng thi ngày ?y ta bên nhau

Slide 11: 

Ai ra di mà không nh? v? H? Guom mù bóng guong xua Ai ra di mà không nh? v? H? Guom mù bóng guong xua

Slide 12: 

Nh? hàng B?c, nh? qua hàng Ðào

Slide 13: 

nh? con mua phùn ch?y ngang thành ph?

Slide 14: 

bên em cùng d?i mua mà di d?i mua mà di mà di

Slide 15: 

Hà N?i ngày tháng cu

Slide 16: 

mãi mãi theo tôi trôi trên bi?n d?i

Slide 17: 

Hà N?i ngày tháng cu Nhu mây nhu mua trong cu?c tình tôi

Slide 18: 

Hà N?i còn s?ng mãi

Slide 19: 

chi?c áo xanh lam áo tr?ng nghiêng nghiêng m?t h?

Slide 20: 

chi?c lá cô don lang thang trôi trên v?a hè

Slide 21: 

dù du?ng xua v?ng ... ai ch? ./. HÀ N?I NGÀY THÁNG CU Nh?c và l?i: SONG NG?C Slideshow: JEAN PAUL VU * Ti?ng hát: NG?C H?

Slide 22: 

Ai ra di mà không nh? v? Tràng thi ngày ?y ta bên nhau

Slide 23: 

Ai ra di mà không nh? v? H? Guom mù bóng guong xua Ai ra di mà không nh? v? H? Guom mù bóng guong xua

Slide 24: 

Nh? hàng B?c, nh? qua hàng Ðào

Slide 25: 

nh? con mua phùn ch?y ngang thành ph?

Slide 26: 

bên em cùng d?i mua mà di d?i mua mà di mà di

Slide 27: 

Hà N?i ngày tháng cu

Slide 28: 

mãi mãi theo tôi trôi trên bi?n d?i

Slide 29: 

Hà N?i ngày tháng cu Nhu mây nhu mua trong cu?c tình tôi

Slide 30: 

Hà N?i còn s?ng mãi

Slide 31: 

chi?c áo xanh lam áo tr?ng nghiêng nghiêng m?t h?

Slide 32: 

chi?c lá cô don lang thang trôi trên v?a hè

Slide 33: 

dù du?ng xua v?ng ... ai ch? ./. HÀ N?I NGÀY THÁNG CU Nh?c và l?i: SONG NG?C Slideshow: JEAN PAUL VU * Ti?ng hát: NG?C H?

authorStream Live Help