pancasila-2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 1 PANCASILA DLM UUD 1945. DLM ALINEA KEEMPAT KATA PEMBUKAAN UUD 1945 DITEMUKAN DSR HUKUM PANCASILA SBB: …… YG BERKEDAULATAN RAKYAT DGN BERDSRKAN KEPADA - KETUHANAN YME - KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB - PERSATUAN INDONESIA - KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN - KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA B. DLM BATANG TUBUH UUD 1945 1. SILA KETUHANAN YG MAHA ESA PASAL 9 SUMPAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. PASAL 29 (1) NEG BERDSRKAN KETUHANAN YME (2) NEG MENJAMIN KEMERDEKAAN UNT MEMELUK AGAMA TINJAUAN YURIDIS DARI PANCASILA

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 2 2. SILA KEMANUSIAN YG ADIL BERADAB PASAL 24 (1) KEKUASAAN KEHAKIMAN DILAKUKAN O/ SEBUAH MAKAMAH AGUNG……. PASAL 27 (1) SEGALA WARGA NEGARA BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DLM HUKUM…… (2) TIAP TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN & PENGHIDUPAN…………. PASAL 28 KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL MENGELUARKAN PIKIRAN DG LISAN….. 3. SILA PERSATUAN INDONESIA PASAL 1 (1) NEG INDONESIA IALAH NEG KESATUAN YG BERBENTUK REPUBLIK PASAL 6 (1) PRESIDEN IALAH ORANG INDONESIA ASLI

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 3 4. SILA KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN PASAL 1 (2) KEDAULATAN ADL DITANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN SEPENUHNYA OLEH MPR. PASAL 2 (1) MPR TERDIRI ATAS ANGGOTA ANGGOTA DPR, DITAMBAH…………. PASAL 3 MPR MENETAPKAN UUD DAN GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA. PASAL 11 (2) PRESIDEN DENGAN PERSETUJUAN DPR MENYATAKAN PERANG…… PASAL 20 (1) TIAP2 UU MENGHENDAKI PERSETUJUAN DPR (2) JIKA SUATU RANCANGAN UU TDK MENDAPAT PERSETUJUAN DPR……. PASAL 21 (1) ANGGOTA 2 DPR BERHAK MENGAJUKAN RANCANGAN UU

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 4 PASAL 22 (2) PERATURAN PEM ITU HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR DLM PERSIDANGAN BERIKUTNYA. PASAL 23 (1) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DITETAPKAN TIAP2 TAHUN DENGAN UU………. (5) UNTUK MEMERIKASA TGJWB TENTANG KEUANGAN NEG DIADAKAN SUATU BPK, YG PERATURANNYA……………. PASAL 37 (1) UNTUK MENGUBAH UUD SEKURANG KURANGNYA 2/3 DRPD JUMLAH ANGGOTA HARUS HADIR. (2) PUTUSAN DIAMBIL DENGAN PERSETUJUAN SEKURANG KURANGNYA 2/3 DR JML ANGGOTA YG HADIR.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 5 5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA PASAL 31 (1) TIAP TIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT PENGAJARAN PASAL 33 (1) PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASARKAN ASAS ASAS KEKELUARGAAN (2) CABANG 2 PRODUKSI YG PENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASSAI OLEH NEGARA. (3) BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YG TERKANDUNG DIDLMNYA DIKUASAI OLEH NEG DAN………….. PASAL 34 FAKIR MISKIN DAN ANAK ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 6 PANCASILA DLM KETETAPAN 2 MPR 1. KETETAPAN MPRS NO XX/MPRS/66 DITEGASKAN BAHWA PANCASILA ADL SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM. 2. KETETAPAN NO I/MPR/1973 (1) DEMI KEMANTAPAN TATA SUSUNAN DAN TATA LAKSANA DARI MPR PERLU ADANYA SUATU PERATURAN TAT TERTIB BARU……… BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945. (2) DLM PASAL 5 “ANGG MPR ADL PENGEMBAN & PENGUTARA YG BERBUDI PEKERTI LUHUR DARI CITA 2 MORAL PANCASILA. (3) DLM PASAL 6 “SALAH SATU SYARAT ANGGOTA MPR, SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEG. 3. KETETAPAN NO II/MPR/1973 MENGENAI TAT CARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRES RI, SALAH SATU SYARAT ADL SETIA KPD CITA2 PROKLAMASI, PANCASILA DAN UUD 1945. 4. KETETAPAN NO IV/MPR/1973 (GBHN) LANDASAN GBHN DISUSUN BERDSRKAN LANDASAN IDIEL PANCASILA DAN KONSTITUSIONAL UUD 1945.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 7 1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA a. PERCAYA & TAQWA KPD TYME SESUAI DGN AGAMA & KEPERCAYAANNYA MASING2 MENURUT DSR KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB b. HORMAT MENGHORMATI DAN BEKERJASAMA ANTARA PEMELUK AGAMA YG BERBEDA BEDA SHG TERBINA KERUKUNAN BERAGAMA. c. SALING MENGHORMATI KEBEBASAN MENJALANKAN IBADAH SESUAI DGN AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA d. TDK MEMAKSAKAN SUATU AGAMA & KEPERCAYAAN KPD ORANG LAIN. PENGAMALAN PANCASILA

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 8 SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB a. MENGAKUI PERSAMAAN DERAJAT, PERSAMAAN HAK DAN PERSAMAAN KEWAJIBAN ANATARA SESAMA MANUSIA b SALING MENCINTAI SESAMA MANUSIA c. MENGEMBANGKAN SIKAP TENGGANG RASA d. TDK SEWENANG WENANG TERHADAP ORANG LAIN e. MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEMANUSIAAN f. GEMAR MELAKUKAN KEGIATAN KEMANUSIAAN g. BERANI MEMBELA KEBENARAN DAN KEADILAN h. BANGSA IND MERASA DIRINYA SEBAGAI BAGIAN DR SELURUH UMAT MANUSIA, KRN ITU DIKEMBANGKAN SIKAP HORMAT MENGHORMATI DAN BEKERJASAMA DENGAN BANGSA LAIN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 9 4. SILA KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. a. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT b. TDK MEMAKSAKAN KEHENDAK KEPADA ORANG LAIN c. MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH DLM MENGAMBIL KEPUTUSAN UNT KEPENTINGAN BERSAMA d. MUSYAWARAH UNT MENCAPAI MUFAKAT DILIPUTI OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN. e. DENGAN ITIKAD BAIK DAN RASA TANGGUNG JAWAB MENERIMA & MELAKSANAKAN HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH. f. MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN AKAL SEHAT & SESUAI DGN HATI NURANI YG LUHUR. g. KEPUTUSAN YG DIAMBIL HRS DPT DIPERTGJWBKAN SECARA MORAL KPD TYME, MENJUNJUNG TINGGI HARKAT & MARTABAT MANUSIA SERTA NILAI 2 KEBENARAN & KEADILAN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 10 5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA a. MENGEMBANGKAN PERBUATAN 2 YG LUHUR YG MENCERMINKAN SIKAP & SUASANA KEKELUARGAAN DAN KEGOTONGROYONGAN. b. BERSIKAP ADIL c. MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN d. MENGHORMATI HAK-HAK ORANG LAIN e. SUKA MEMBERI PERTOLONGAN THD ORANG LAIN f. MENJAHUI SIKAP PEMERASAN THD ORANG LAIN g. TIDAK BERSIFAT BOROS h. TIDAK BERGAYA HIDUP MEWAH i. TDK MELAKUKAN PERBUATAN YG MERUGIKAN KEPENTG UMUM j. SUKA BEKERJA KERAS k. MENGHARGAI HASIL KARYA ORANG LAIN l. BERSAMA SAMA BERUSAHA MEWUJUDKAN KEMAJUAN YG MERATA DAN BERKEADILAN SOSIAL

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 11 C. PANCASILA DLM PERUNDANG-UNDANGAN 1. BIDANG PENDIDIKAN - UU NO 4 TH 1950 PASAL 4 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BERDASARKAN ATAS ASAS ASAS YG TERMAKTUB DLM PANCASILA - UU NO 22 TH 1961 PASAL 9 AYAT 2 PD PERGURUAN TINGGI NEGERI ATAU SWASTA DIBERIKAN PANCASILA SEBAGAI MATA PELAJARAN. - KEP MENTERI P DAN K NO 0198/U/1972 S.D. NO 0213/U/1972 TENTANG PEDOMAN MENGENAI KURIKULUM MINIMAL FAKULTAS - FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, KED UMUM, KED GIGI, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, TEKNIK DAN IKIP NEGERI/SWASTA DISELURUH INDONESIA.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 12 2. BIDANG PEMILIHAN UMUM A. UU NO 15 TH 1969 DALAM PENJELASAN UU INI DITEGASKAN: “….PEMILU ADALAH SUATU ALAT PENGGUNAANNYA………..HARUS MENJAMIN TETAP TEGAKNYA PANCASILA DAN DIPERTAHANKANNYA UUD 1945.” B. PERATURAN PEMERINTAH NO 1 TH 1970 PASAL 55 DITEGASKAN BAHWA DALAM KAMPANYE PEMILU DILARANG MEMPERSOALKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945. C. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 39/LPU/1971 1) KAMPANYE DLM PEMILU ADL MERUPAKAN PENERANGAN BAHWA: PANCASILA & UUD 1945 SUDAH MENJADI MILIK BANGSA INDONESIA & UKURAN MAWAS DIRI DLM MELAKSANAKAN KOREKSI TOTAL & PRINSIPIL 2) PANCASILA ADALAH: - DASAR FALSAFAH DAN IDEOLOGI BANGSA INDONESIA - LANDASAN PERJUANGAN DAN IDEOLOGI BANGSA INDONESIA - MORALITAS DAN KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA - KOMPAS PERJALANAN DASAR & ARAH CITA 2 BGSNDONESIA - ALAT PEMERSATU BANGSA INDONESIA DAN PEDOMAN BAGI PENYELESAIAN MASALAH NASIONAL.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 13 3) DILARANG UNTUK - MEMPERBANDINGKAN PANCASILA DENGAN TUJUAN UNTUK LEBIH MEMPERENDAH PANCASILA SEBAGAI LANDASAN DASAR DAN FILSAFAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN SUATU IDEOLOGI LAIN ATAU NEGARA LAIN. - MEMPROPAGANDAKAN IDEOLOGI LAIN DARIPADA PANCASILA. 3. BIDANG ISTILAH INSTRUKSI PRESIDEN NO 12 TAHUN 1968. DALAM KONSIDERANNYA MENYEBUTKAN BAHWA UNTUK KEPENTINGAN KESERAGAMAN MENGENAI RUMUSAN SILA SILA DALAM PENULISAN/PEMBACAAN/PENGUCAPAN PANCASILA, UCAPAN/BACAAN PANCASILA TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT: SATU : KETUHANAN YANG MAHAESA DUA : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB TIGA : PERSATUAN INDONESIA EMPAT : KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN. LIMA : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 14 A. PANDANGAN SEBELUM INDONESIA MERDEKA 1. Ir SOEKARNO PADA TGL 1 JUNI 1945 Ir SOEKARNO PIDATO DI DEPAN SIDANG BADAN PENYELIDIKAN USAHA USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN DGN JUDUL “TENTANG DASAR UNTUK INDONESIA MERDEKA” YAITU: a. SILA KEBANGSAAN INDONESIA. b. SILA INTERNASIONALISME ATAU PERIKEMANUSIAN. c SILA MUFAKAT DEMOKRASI d. SILA KESEJAHTERAAN SOSIAL e. SILA KETUHANAN BERBAGAI PANDANGAN TENTANG PANCASILA

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 15 2. Prof MOH YAMIN, S.H. PIDATO MOH YAMIN DIUCAPKAN PADA TANGGAL 29 MEI 1945 DIDEPAN SIDANG BADAN PENYELIDIKAN USAHA USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN/ BPUPK YANG BERJUDUL “ ASAS DAN DASAR NEGARA KEBANGSAAN REPUBLIK NDONESIA ” TERDIRI LIMA ASAS DAN DASAR YAITU: a. PERI KEBANGSAAN b. PERI KEMANUSIAAN c. PERI KETUHANAN d. PERI KERAKYATAN e. KESEJAHTERAAN RAKYAT

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 16 B. PANDANGAN SESUDAH INDONESIA MERDEKA SOEHARTO PENDAPAT PRESIDEN SOEHARTO DIKUTIP DARI PIDATO TANGGAL 1 JUNI 1967 DAN 1968. PANCASILA MERUPAKAN LIMA DASAR YG MERUPAKAN SATU RANGKAIAN KESATUAN, SATU TOTALITAS YG MERUPAKAN SATU KEBUDAYAAN YG TUNGGAL, YG TIAP TIAP SILA HARUS MENGANDUNG KEEMPAT SILA YG LAIN. TIAP SILA TDK BOLEH DILEPASKAN DARI SILA YG LAIN. PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA DITEGASKAN DALAM KATA PEMBUKAAN UUD 1945, YAITU: A KETUHANAN YANG MAHA ESA B. KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB C. PERSATUAN INDONESIA D. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN E. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INSONESIA

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 17 1. SILA PERTAMA, KETUHANAN YANG MAHA ESA. MENGANDUNG PENGERTIAN PENGAKUAN BANGSA IND THD ADANYA TUHAN. SILA INI DITEGASKAN LAGI DLM PASAL 29 AYAT (1) UUD 1945 “NEG BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHAESA”. SILA INI MEMBERI PETUNJUK JALAN DAN BIMBINGAN DALAM MELAKSANAKAN SILA SILA YG LAIN SERTA MENJAMIN PERKEMBANGANNYA DAN TUMBUH SUBURNYA KEHIDUPAN BERAGAMA, MENGAJARKAN KITA BERTOLERANSI AGAMA, SUATU TOLERANSI YG SEBETULNYA DIAJARKAN OLEH SETIAP AGAMA. 2. SILA KEDUA, KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB. MENEMPATKAN MANUSIA SESUAI DENGAN HARKATNYA SEBGAI MAHLUK TUHAN, OLEH KARENA ITU PANDANGAN BANGSA IND THD MANUSIA TIDAK MENGHENDAKI ADANYA PENINDASAN MANUSIA OLEH MANUSIA YG LAIN, BAIK SECARA LAHIRIAH MAUPUN BATINIAH BAIK OLEH BANGSA SENDIRI MAUPUN OLEH BANGSA LAIN

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 18 3. SILA KETIGA, PERSATUAN INDONESIA. MENGANDUNG PRINSIP NASIONALISME, CINTA BANGSA DAN TANAH AIR, MENGGALANG TERUS PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA. NASIONALISME ADL SYARAT MUTLAK BAGI PERTUMBUHAN & KELANGSUNGAN HIDUP SUATU BANGSA DLM ABAD MODERN SEKARANG INI. 4. SILA KEEMPAT, KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. MENGANDUNG DEMOKRASI DLM ARTI UMUM, YAITU PEMERINTAHAN DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT. HIKMAH PERMUSYAWARATAN BERARTI BAHWA TINDAKAN BERSAMA DIAMBIL SESUDAH ADA KEPUTUSAN BERSAMA. 5. SILA KELIMA, KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. MENGHENDAKI ADANYA KEMAKMURAN YG MERATA DIANTARA SELURUH RAKYAT, BUKAN MERATA YANG STATIS, MELAINKAN MERATA YG DINAMIS DAN MENINGKAT. KEADILAN SOSIAL BERARTI HARUS MELINDUNGI YANG LEMAH. PERLINDUNGAN YG DIBERIKAN ADL UNTUK MENCEGAH KESEWENANG WENANGAN DARI YG KUAT UNTUK MENJAMIN ADANYA KEADILAN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 19 DR. MOH HATTA PANDANGAN HATTA TENTANG PANCASILA DIAMBIL DARI PIDATO TGL 17 SEPTEMBER 1976 DIDEPAN KONGRES “MESSAGE TO THE CHINESE GROUP CONFERENCE” ANTARA LAIN SBB: 1. BELIEF IN GOD 2. HUMANITY 3. THE UNITY OF INDONESIA 4. REPRESENTATIONAL DEMOCRACY 5. SOCIAL JUSTICE “ THE VERY STRUCTURE OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, WHICH FORMS THE GUIDELINES FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE, IS BASED ON THESE FIVE PRECEPTS”

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 20 PROF MR SUNARKO DLM BUKUNYA “SUSUNAN NEGARA KITA I, SUNARKO MENGEMUKAKAN PANDANGANYA TENTANG PANCASILA SEBAGAI BERIKUT: MENURUT PANCASILA, MAKA PEMERINTAH HARUS MENJAMIN PERIKEMANUSIAAN, KEADILAN SOSIAL, KETUHANAN DAN KEDAULAUTAN RAKYAT SEHINGGA PEMERINTAH YG BERANI MELANGGAR KEMERDEKAAN AGAMA, NYATA NYATA AKAN MELANGGAR SATU ATAU LEBIH DARI SILA TERSEBU, DAN DGN DEMIKIAN BERTINDAK TIDAK SAH, KARENA MELAMPAUI BATAS KEKUASAANNYA. 1. KETUHANAN YANG MAHAESA 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 3. PERSATUAN INDONESIA 4. FAHAM KEDAULATAN RAKYAT 5. FAHAM KEADILAN SOSIAL

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 21 LAMBANG NEGARA “GARUDA PANCASILA” BURUNG GARUDA PANCASILA DISAHKAN OLEH PEMERINTAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.66 TAHUN 1951 TANGGAL 17 OKTOBER 1951. PENGERTIAN BURUNG GARUDA ADL BURUNG YG TERBESAR DAN BERANI YG HIDUP DI BUMI INDONESIA DAN SERING DISEBUT DENGAN RAJAWALI. 1. SAYAP TERDIRI DARI 17 HELAI BULU YG BERARTI TGL 17/TGL PROKLAMASI, EKORNYA TERDIRI 8 HELAI BULU YG BERARTI BLN PROKLAMASI, DAN JUMLAH BULU KEDUA SAYAP + BULU EKOR + DUA SAYAP + EKOR MAKA AKAN DIDAPAT PENJUMLAHAN: 17+17+8+2+1 = 45 YG BERARTI TH PROKLAMASI. 2. PERISAI ATAU TAMENG YG MENGGANTUNG DIDADA DAN RANTAI EMAS PD LEHER BURUNG GARUDA BERARTI LAMBANG PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA INDONESIA. 3. GARIS MELINTANG DITENGAH PERTANDA LETAK DAERAH INDONESIA DI KATULISTIWA, YG MERUPAKAN RATNA MUTU MANIKAM YG MENABURI SEKITAR KATULISTIWA TERSEBUT.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 22 PANCASILA DALAM SIMBOLIK BURUNG GARUDA ADL SBB: 1. BINTANG LIMA EMAS MELAMBANGKAN SILA KETUHANAN YANG MAHAESA. 2. RANTAI BULAT YANG PERSEGI, LAMBANG LAKI-LAKI DAN WANITA ADALAH MENUNJUKKAN SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. 3. POHON BERINGIN YANG RINDANG DAUNNYA ADALAH LAMBANG SILA PERSATUAN INDONESIA 4. KEPALA BANTENG, PERTANDA SEMANGAT JUANG YANG TINGGI DARI RAKYAT INDONESIA, DAN LAMBANG SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. 5. PADI DAN KAPAS, PERTANDA BAHWA INDONESIA MERDEKA UNTUK MENCAPAI KEMAKMURAN SELURUH BANGSA INDONESIA, DAN LAMBANG SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

PANCASILA DAN PENDIDIKAN NASIONAL :

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 23 PANCASILA DAN PENDIDIKAN NASIONAL X DALAM U.U NO.2TH 1989 TTG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DIKEMUKAKAN BBRP KONSEP SBB: 1. PENDIDIKAN NAS ADL PDK YG BERAKAR PD KEBUD BGS INDO & BERDSRN PD PANCASILA DAN UUD 1945. 2. PENDIDIKAN NAS BERFUNGSI UNT MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SERTA MENINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN & MARTABAT MANUSIA IND DLM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NAS. 3. PENDIDIKAN NAS MRPN UPAYA MENINGKT TARAF & MUTU KEHIDUPAN BGS DAN PENGEMBANGAN KEBUD NAS, YG DIHRP MENAIKKAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA IND.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 24 1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. PANCASILA MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI POKOK KAIDAH NEGARA YG FUNDAMENTAL. DLM HAL INI PANCASILA MERUPAKAN SUMBER DR SEGALA SUMBER HUKUM / SUMBER DR TERTIB HUKUM KETATANEGARAAN DI IND. 2. PANCASILA SBG PANDANGAN HIDUP. PS MEGANDUNG NILAI-NILAI & NORMA-NORMA YG DIYAKINI AKAN KEBENARANNYA, DIANGGAP PALING BAIK DAN PALING LAYAK UNT DIPERGUNAKAN SBG PEDOMAN HIDUP DAN ACUAN TINDAKAN. PS SBG PANDANGAN HIDUP MEMILIKI 2 FUNGSI SBG UKURAN BAIK BURUK, BENAR SALAH DAN SBG PENGARAH, PEDOMAN, PETUNJUK ARAH, BIMBINGAN DAN TUNTUNAN BAGI SETIAP TINDAKAN YANG AKAN DILAKUKAN. FUNGSI PANCASILA DLM KEHIDUPAN KENEGARAAN & KEMASYARAKATAN

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 25 3. PANCASILA SBG KEPRIBADIAN BANGSA. BERPERAN DLM MENUNJUKKAN ADANYA KEPRIBADIAN BGS IND YG DPT DIBEDAKAN DENGAN KEPRIBADIAN BGS LAIN, YAITU BERUPA SIKAP, TINGKAH LAKU DAN PERBUATANNYA YANG SENANTIASA SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG SESUAI DGN PENGHAYATAN & PENGAMALAN SILA SILA PANCASILA SCR BULAT DAN UTUH. 4. PANCASILA SBG IDEOLOGI NASIONAL BERSUMBER PD PANDANGAN HIDUP BGS INDONESIA, HSL PEMIKIRAN YG SEDALAM DALAMNYA TTG KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA YG DIINGINKAN SERTA AKAN DIGUNAKAN UNT MENGATUR DAN MENYELENGGARAKAN PEM. 5. PANCASILA SBG JIWA BGS BERFUNGSI DAN BERPERAN MEMBERIKAN SEMANGAT, MENDORONG DINAMIKA MASYARAKAT, SERTA MEMBIMBING BANGSA KEARAH TUJUAN NAS UNT MEWUJUDKAN MASY YG ADIL DAN MAKMUR BERDSRKAN PANCASILA DAN UUD 1945.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 26 6. PANCASILA SBG TUJUAN BGS INDONESIA TUJUAN YG AKAN DICAPAI OLEH BANGSA IND, SUATU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR YG MERATA MATERIIL DAN SPIRITUIL, DIDLM WADAH NKRI YG MERDEKA BERKEDAULATAN RAKYAT, BERSATU, AMAN, TERTIB DAN DAMAI, DLM KAWASAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL. 7. PANCASILA SBG PERJANJIAN LUHUR PERJANJIAN LUHUR RAKYAT IND YG DISETUJUI OLEH WAKIL RAKYAT IND MENJELANG DAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN YG KITA JUNJUNG TINGGI, BUKAN SEKEDAR KRN IA DITEMUKAN KEMBALI DR KEPRIBADIAN & CITA CITA BGS IND, MELAINKAN KRN PANCASILA MAMPU MEMBUKTIKAN KEBENARANNYA SETELAH DIUJI OLEH SEJARAH PERJUANGAN BANGSA.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 27 8. PANCASILA SEBAGAI MORAL PERJUANGAN/ PEMBANGUNAN A. SEBAGAI NILAI PENGUKUR BAIK BURUKNYA KEBIJAKSANAAN & PELAKS PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG. B. SEBAGAI NILAI PENGUKUR BAGI CARA2 DLM MELAKS PEMB C. SUMBER INSPIRASI PERJUANGAN PEMBANGUNAN D. SBG KEKUATAN PENDORONG & PENGGERAK PEMB NASIONAL E. PENGARAH & SUMBER CITA2 BGS DAN SASARAN2 PEMB NASIONAL F. SUMBER KETAHANAN NAS YG MRPN MODAL PERJUANGAN UNT MENCAPAI SASARAN PEMB NASIONAL. G. SEBAGAI PEMBIMBING MORAL DLM PELAKSANAAN & PENGAWASAN PEMBANGUNAN PD TINGKAT OPERASIONAL UNIT2 PEMB NASIONAL.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 28 PANCASILA SEBAGAI MORAL PEMBANGUNAN 1. PEMBANGUNAN A. BERDASARKAN PANCASILA MANUSIA SEBAGAI PELAKU, IKUT SERTANYA SELURUH WARGA MASYARAKAT DAN SELURUH BANGSA DALAM HAL: TENAGA DAN FIKIRANNYA, ILMU DAN KETRAMPILAN, KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN. B. TUJUANNYA MASYARAKAT PANCASILA MANUSIA SEBAGAI TUJUAN PEMBANGUNAN YANG: MEDATANGKAN KEMAKMURAN, MENJAMIN KEADILAN SOSIAL, MELIPUTI BIDANG LAHIRIAH DLM KESEIMBANGANNYA DENGAN BIDANG ROHANIAH, TDK SEMATA MATA DISATU DAERAH TTP JUGA MERATA DISELURUH WILAYAH. 2. CARA-CARA A. MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT MANUSIA B. BERDASARKAN MORAL PERJUANGAN, PANCASILA

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 29 HAKEKAT PANCASILA DAN NILAI-NILAI YG TERKANDUNG DIDALAMNYA Pancasila yg akan dimaknai nilai-nilainya adalah Pancasila yg tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 1. NILAI DASAR YG TERKANDUNG DLM SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA. NILAI DASAR DR SILA PERTAMA AL. MENCAKUP TGJWB BERSAMA DR SEMUA GOL BERAGAMA & KEPERCAYAAN THD TYME UNT TEUS DAN BERSAMA SAMA MELETAKKAN LANDASAN SPIRITUAL, MORAL DAN ETK YG KUKUH BAGI PEMB NASIONAL, SERTA MENCAKUP KETAQWAAN THD TYME SESUAI AGAMA & KEPERCAYAAN MASING2 MNRT DSR KEMANUSIAN YG ADIL, BERADAB, HORMAT MENGHORMAY ANAT PEMELUK AGAMA.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 30 2. NILAI DASAR YG TERKANDUNG DLM SILA KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB. - NILAI DASAR DR SILA KEDUA MENCAKUP PENINGKATAN MARTABAT, HAK DAN KEWAJIBAN ASASI WARGA NEG, PENGHAPUSAN PENJAJAHAN, KESENGSARAAN DAN KETIDAKADILAN DR MUKA BUMI. - HARKAT DANMARTABAT MANUSIA SBG MAHLUK TYME. TIDAK SEMENA MENA THD ORANG LAIN. MENJUJUNG TINGGI NILAI2 KEMANUSIAN. GEMAR MELAKUKAN KEGIATAN KEMANUSIAN. BERANI MEMBELA KEBENARAN & KEADILAN HORMAT MENGHORMATI & BEKERJASAMA DENGAN BANGSA 2 LAIN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 31 NILAI DASAR YG TERKANDUNG DLM SILA PERSATUAN INDONESIA NILAI DSR DARI SILA KETIGA MENCAKUP PENINGKATAN PEMBINAAN BGS DISEMUA BIDANG KEHIDUPAN MANUSIA, MASY, BGS DAN NEG SHG RASA KESETIAKAWANAN MAKIN KUAT DLM RANGKA MEMPERKUKUH PERSATUAN & KESATUANG BGS. - MENEMPATKAN PERS & KES SERTA KEPENTINGAN & KESELAMATAN BGS NEG DIATS KEPENTINGAN PRIBADI GOL. - KESNGGUPAN DAN KERELAAN BERKORBAN UNT KEPENTINGAN BGS NEG. - MEMILIKI RASA CINTA TANAH AIR INDONESIA. - MEMILIKI RASA KENGGAAN THD BGS NEG IND - MEMILIKI RASA PERSATUAN ATAS DSR BHINEKA TUNGGAL IKA. - MEMAJUKAN PERGAULAN DEMI KES DAN PERSATUAN BGS.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 32 4. NILAI DASAR YG TERKANDUNG DLM SILA KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAN DLM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. NILAI DSR YG TERKANDUNG DLM SILA KEEMPAT MENCAKUP UPAYA MAKIN MENUMBUHKAN & MENGEMBANGKAN SISTEM POL DEMOKRASI PANCASILA, MENGEMBANGKAN KESADARAN DAN TGJWB POLITIK WARGA NEGARA SERTA MENGGAIRAHKAN RAKYAT DLM PROSES POLITIK. - KESAMAAN KEDUDUKAN, HAK & KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEG. - MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT - TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK KPD PIHAK LAIN. - DLM MENGAMBIL KEPUTUSAN SECARA MUFAKAT, KEKELUARGAAN, MENJUJUNG TINGGI KEPUTUSAN MUSYAWARAH. - MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA, SERTA NILAI2 KEBENARAN DAN KEADILAN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 33 SEJARAH PANCASILA 1. MERUPAKAN SUATU PROSES, PANCASILA BUKAN LAHIR SECARA MENDADAK PADA TH 1945. 2. ERAT HUBUNGANNYA DENGAN SEJARAH INDONESIA & KEBUDAYAAN INDONESIA. - MELALUI KEGEMILANGAN SEJARAH KENEGARAAN SRIWIJAYA, MAJAPAHIT, MATARAM DLL - MENGALAMI MASA PENDERITAAN PENJAJAHAN 3 ½ ABAD + 3 ½ TH. - MEMILIKI SEJARAH PERJUANGAN KEMERDEKAAN/PERGERAKAN NASIONAL YG MELIPUTI LAPISAN MASYARAKAT YG LUAS & BERBAGAI BIDANG KEGIATAN DI MASY. (GERAKAN CENDEKIAWAN SAMPAI GERAKAN KEKUATAN RAKYAT). PROSES SEJARAH INI SECARA KESELURUHAN MEMBENTUK: - KEPRIBADIAN BANGSA - PANDANGAN HIDUP DAN DASAR NEGARA - LAHIRNYA BANGSA DAN NEGARA

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 34 PENGALAMAN SEJARAH PANCASILA 1 . ANCAMAN TERHADAP PANCASILA (INGIN MERUBAH) - PERGOLAKAN POLITIK (KEGIATAN KONSTITUANTE) - PEMBERONTAKAN BERSENJATA (PKI, DARRUL ISLAM DLL) - ANCAMAN IDEOLOGI LAIN (NASAKOM, SOSIALISME INDONESIA) 2. MEMPERSOALKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA - MEMENTAHKAN KEMBALI KESEPAKATAN NASIONAL, MENCEDERAI PERJANJIAN LUHUR BANGSA INDONESIA. - MENIMBULKAN PERGOLAKAN2 DAN KEGONCANGAN2 DALAM MASYARAKAT KARENA MENGENAI SESUATU HAL YANG MENDASAR. - MENGAKIBATKAN PENUNDAAN PEMBANGUNAN, SEDANGKAN HANYA DGN PEMBANGUNAN MAKA TUJUAN KEMERDEKAAN UNT MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL DAPAT DIWUJUDKAN 3. KESELURUHAN KELEMAHAN SELAMA INI TERNYATA BERPANGKAL PD BELUM DIHAYATI & DIAMALKANNYA PANCASILA SECARA BENAR

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 35 PANCASILA & PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA 1. MELESTARIKAN PANCASILA BERARTI MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI BAGIAN YANG UTUH YG TIDAK TERPISAHKAN DARI SELURUH CARA HIDUP MASYARAKAT KITA. - MENDARAH DAGINGKAN PANCASILA DENGAN MENGGUNAKAN P4 SEBAGAI PEDOMAN. 2. MERUPAKAN PROSES PENDIDIKAN DALAM ARTI LUAS, YG DILAKUKAN SECARA SADAR, TERATUR DAN BERENCANA. - SASARANNYA MENDIDIK ORANG LAIN DAN DIRI SENDIRI - TAHAP TAHAPANNYA: PENGENALAN, PEMAHAMAN, PENDALAMAN DENGAN BIMBINGAN, MEWUJUDKAN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 36 UNDANG UNDANG DASAR 1945

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 37 KEDUDUKAN UUD 1945 1. CITA CITA HUKUM REPUBLIK INDONESIA PANCASILA. - PENJELASAN UMUM NO III 2. HUKUM DASAR TERTULIS UUD 1945 DAN HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS, -PENJELASAN UMUM NOMOR I a. SEBAGAI NORMA HUKUM 1) MENGIKAT. - PEMERINTAH - SETIAP LEMBAGA NEGARA / SETIAP LEMBAGA MASYARAKAT - SETIAP WARGA NEGARA 2) BERISI NORMA-NORMA - HARUS DILAKSANAKAN - HARUS DITAATI b. SEBAGAI HUKUM DASAR 1) SUMBER HUKUM TERTINGGI - PRODUK PRODUK HUKUM - KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH 2) ALAT KONTROL

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 38 II. SIFAT UNDANG UNDANG DASAR 1945 1. MERUPAKAN ATURAN ATURAN POKOK. A. GARIS BESAR SEBAGAI INSTRUKSI - KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN LAIN LAIN. - UNTUK MENYELENGGARAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. B. PENYELENGGARANYA. DENGAN UU KARENA LEBIH MUDAH DENGAN CARA MEMBUATNYA, MENGUBAHNYA DAN MECABUTNYA. 2. SINGKAT DAN SUPEL A. UNTUK DAPAT MENGIKUTI DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT. B. TIDAK LEKAS KETINGGALAN ZAMAN. 3. MENEKANKAN PERLUNYA SEMANGAT. A. SEMANGAT PARA PEMIMPIN PEMERINTAHANYELEN B. SEMANGAT PARA PENYELENGGARA NEGARA.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 39 III. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945. 1. SUMBER DARI MOTIVASI DAN ASPIRASI PERJUANGAN DAN TEKAD BANGSA INDONESIA. 2. SUMBER DARI CITA HUKUM DAN CITA MORAL YANG INGIN DITEGAKKAN DALAM LINGKUNGAN NASIONAL, MAUPUN DALAM PERGAULAN BANGSA BANGSA DI DUNIA. 3. MEMPUNYAI NILAI NILAI YANG UNIVERSAL, YANG DIJUNJUNG TINGGI OLEH BANGSA BANGSA BERADAB DI SELURUH MUKA BUMI 4. MEMPUNYAI NILAI NILAI YANG LESTARI, KARENA IA MAMPU MENAMPUNG DINAMIKA MASYARAKAT, DAN AKAN TETAP MENJADI LANDASAN PERJUANGAN BANGSA DAN NEGARA SELAMA BANGSA TETAP SETIA KEPADA NEGARA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 40 MAKNA TIAP ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA 1 1. SOCIO HISTORIS A. DALIL OBYEKTIF - BAHWA PENJAJAHAN TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN. - BAHWA SEMUA BANGSA DI DUNIA HARUS DAPAT MENJALANKAN HAK AZASINYA YAITU HAK UNTUK MERDEKA. B. PERNYATAAN SUBYEKTIF ASPIRASI BANGSA INDONESIA UNTUK MEMBEBASKAN DIRI DARI PENJAJAHAN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 41 C. LANDASAN POKOK POLITIK LUAR NEGERI. - MELAWAN SETIAP BENTUK PENJAJAHAN, MENDUKUNG KEMERDEKAAN SETIAP BANGSA. - MENENTANG SETIAP HAL ATAU SIFAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN. 2. YURIDIS A. DASAR HUKUM DARI PEMBENTUKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. B. BAHWA BERDASARKAN HUKUM ALAM ADALAH HAK AZASI SETIAP BANGSA UNTUK MEMPEROLEH KEMERDEKAAN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 42 2. YURIDIS ALINEA INI MENUNJUKKAN UNSUR UNSUR NEGARA MERDEKA, MENURUT ANGGAPAN BANGSA INDONESIA YAITU: 1. MERDEKA 2. BERSATU 3. BERDAULAT 4. ADIL DAN MAKMUR ALINEA 2 1. SOCIO HISTORIS ALINEA INI MENUNJUKKAN KETAJAMAN PENILAIAN: A. BAHWA PERJUANGAN PERGERAKAN DI INDONESIA TELAH SAMPAI PADA TINGKAT YANG MENENTUKAN. B. BAHWA MOMENTUM YANG TELAH DICAPAI TERSEBUT HARUS DIMANFAATKAN UNTUK MENYATAKAN KEMERDEKAAN. C. BAHWA KEMERDEKAAN TERSEBUT BUKANLAH TUJUAN TERAKHIR TETAPI MASIH HARUS DIISI DENGAN MEWUJUDKAN NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 43 ALINEA 3 1. SOCIO HISTORIS. a. PENGUKUHAN DARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN. b. MEMUAT MOTIVASI SPIRITUAL YG LUHUR, SUATU KEHIDUPAN YG BERKESEIMBANGAN MATERIIL DAN SPIRITUAL, DIDUNIA AKHIRAT. c. MENUNJUKKAN KETAQWAAN BANGSA INDONESIA TERHADAP TYME. BERKAT RIDHONYA BANGSA INDONESIA BERHASIL DLM PERJUANGAN MENCAPAI KEMERDEKAANNYA. 2. YURIDIS a. MENUNJUKKAN ADANYA PERJANJIAN KEMASYARAKATAN ATAU PERJANJIAN MEMBENTUK NEGARA. b. BERBEDA DGN TEORI ROUSSEAU, MAKA PERJANJIAN KEMASYARAKATAN DISINI: - ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA - DIDORONG OLEH KEINGINAN YANG LUHUR SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 44 ALINEA 4 1. SOCIO HISTORIS A. TUJUAN NEGARA: NEG INDONESIA MEMPUNYAI FUNGSI YANG SEKALIGUS MENJADI TUJUANNYA YAITU 1) MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, 2) MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM. 3) MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA & IKUT MELAKS KETERTIBAN DUNIA YG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL. B. PRINSIP DASAR: MENYUSUN KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA DLM SATU UUD NEG INDONESIA YG TERBENTUK DLM SUATU SUSUNAN NEG RI YG BERKEDAULATAN RAKYAT. C. DASAR FALSAFAH NEGARA YAITU PANCASILA.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 45 2. YURIDIS A. UNSUR UNSUR NEGARA: PEMERINTAH, BANGSA, WILAYAH B. TUJUAN NEGARA INDONESIA C. SISTEM HUKUM DASAR KITA, DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA (TERTULIS) D. BENTUK NEGARA KITA: REPUBLIK KEKUASAAN TERTINGGI: KEDAULATAN RAKYAT E. DASAR NEGARA: PANCASILA

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 46 SISTEM HUKUM DASAR TERTULIS HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH (PASAL PASAL) UUD 1945 (PENJELASAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 UMUM NO III) PEDOMAN ATAU CARA YG DIPAKAI UNTUK MERUMUSKAN PASAL PASAL DLM BATANG TUBUH UNDANG UNDANG DASAR 1945. ADANYA ATURAN PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR, ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 47 HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH (PASAL PASAL) UUD 1945 PEMBUKAAN MEMUAT POKOK POKOK PIKIRAN YG MELIPUTI SUASANA KEBATINAN DARI UNDANG UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA POKOK POKOK PIKIRAN DLM PEMBUKAAN MEWUJUDKAN CITA CITA HUKUM YG MENGUASAI HUKUM DASAR NEGARA YG TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS, MEMEBERIKAN KEDUDUKAN YG LEBIH TINGGI. UUD MENCIPTAKAN POKOK POKOK PIKIRAN INI DLM PASAL PASALNYA. MENUNJUKKAN ADANYA FUNGSI ATAU HUBUNGAN LANGSUNG ANTARA PEMBUKAAN DAN PASAL PASAL UUD. SUATU KESATUAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN KARENA MERUPAKAN KESATUAN NILAI DAN NORMA YANG TERPADU.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 48 PEDOMAN/CARA YG DIPAKAI UNT MERUMUSKAN PASAL PASAL DLM BATANG TUBUH UUD 1945 : 1. PENCIPTAAN LEBIH LANJUT POKOK POKOK PIKIRAN DLM PEMBUKAAN KE PASAL PASAL. (PASAL PASAL ADL SEKEDAR PENJABARAN LEBIH LANJUT) 2. MENGGUNAKAN POKOK POKOK PIKIRAN DLM PEMBUKAAN SEBAGAI PATOKAN PATOKAN: a. MELINDUNGI SEGENAP BGS IND DAN SELURUH TUMPAH DARAH IND, DENGAN BERDASAR ATAS PERSATUAN DENGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT IND. b. HENDAK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT. c YG BERKEDAULATAN RAKYAT BERDASAR ATAS KERAKYATAN DAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. d. BERDASAR ATAS KETUHANAN YME MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 49 3. BERDASARKAN KUNCI KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA. a. INDONESIA ADALAH NEG YG BERDASAR ATAS HUKUM. b. SISTEM KONSTITUSINAL c. KEKUASAAN NEGARA YG TERTINGGI DI TANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. d. PRESIDEN IALAH PENYELENGGARA PEMERINTAH NEGARA YANG TERTINGGI DI BAWAH MAJELIS. e. PRESIDEN TDK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. f. MENTERI NEGARA IALAH PEMBANTU PRESIDEN, MENTERI NEG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DPR. g. KEKUASAAN KEPALA NEGARA TIDAK TAK TERBATAS.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 50 POKOK PIKIRAN KEDUA (Keadilan Sosial). NEGARA HENDAK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT. TIDAK DIMUNGKINKAN ADANYA KELOMPOK ATAU PERORANGAN DIRUGIKAN DALAM MENCARI KEADILAN SEMUANYA BERHAK MENIKMATI KEADILAN 3. POKOK PIKIRAN KETIGA (Kedaulatan Rakyat). NEGARA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT, BERDASAR ATAS KERAKYATAN DAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. a. SISTEM NEG YG TERBENTUK DLM UUD HARUS BERDASAR ATAS KEDAULATAN RAKYAT DAN BERDASAR ATAS PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. b. MEMANG ALIRAN INI SESUAI DENGAN SIFAT MASYARAKAT INDONESIA.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 51 POKOK POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 POKOK PIKIRAN PERTAMA (Persatuan) NEGARA MELINDUNGI SEGENAP BGS IND & SELURUH TUMPAH DARAH IND DGN BERDSR ATAS PERSATUAN DGN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT IND. a. DALAM PEMBUKAAN INI DITERIMA ALIRAN PENGERTIAN NEG PERSATUAN, NEG YG MELINDUNGI & MELIPUTI SEGENAP BANGSA SELURUHNYA. b. JADI NEG MENGATASI SEGALA FAHAM GOLONGAN, SEGALA FAHAM PERORANGAN. c. NEGARA MENURUT PENGERTIAN PEMBUKAAN INI MENGHENDAKI PERSATUAN MELIPUTI SEGENAP BANGSA INDONESIA SELURUHNYA. d. INILAH SUATU DASAR NEGARA YG TIDAK BOLEH DILUPAKAN.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 52 4. POKOK PIKIRAN KEEMPAT (Ketuhanan YME dan kemanusiaan yang adil dan beradab) a. NEGARA BERDASAR ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB. b UNDANG UNDANG DASAR HARUS MENGANDUNG ISI YG MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAN LAIN LAIN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MEMELIHARA BUDI PEKERTI KEMANUSIAAN YG LUHUR DAN MEMEGANG TEGUH CITA CITA MORAL RAKYAT LUHUR

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 53 SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 1. PASAL 2 YG MENGATUR TTG SISTEM PEM NEG, MENGATUR TTG KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG & HUB ANTAR LEMBAGA NEG. 2. PASAL 2 YG MENGATUR HUB NEGARA DENGAN WARGA NEG DAN PENDUDUK NEG, JUGA BERISI ARAH YG AKAN DITUJU OLEH NEG DLM MENCAPAI CITA CITA NEG & BANGSA. PASAL 2 INI JUGA MENUANGKAN KONSEPSI NEG DI BIDANG POLITIK, EKO, SOSBUD DAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 54 BATANG TUBUH MERUPAKAN PENJABARAN DR POKOK 2 PIKIRAN YG TERKANDUNG DLM PEMBUKAAN. PEMBUKAAN BERFUNGSI ATAU BERHUB LANGSUNG DENGAN BATANG TUBUH, MENGANDUNG POKOK 2 PIKIRAN YG TERJABAR DLM PASAL PASALNYA. PEMBUKAAN YG MEMUAT DASAR FILSAFAT NEG DGN BATANG TUBUH ADL KESATUAN TDK TERPISAHKAN & MERUPAKAN RANGKAIAN KESATUAN NILAI & NORMA YG TERPADU. TIAP 2 PASAL DLM BATANG TUBUH TDK LAIN ADL PANCARAN DR TIAP 2 SILA DARI PANCASILA YG TERDAPAT DLM PEMBUKAAN. HUBUNGAN PEMBUKAAN DGN BATANG TUBUH

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 55 PENJELASAN UUD 1945 MENYIMPULKAN 7 KUNCI POKOK SISTEM PEM 1. NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM (RECHTSSTAAT, TDK BERDASAR ATAS KEKUASAAN BELAKA (MACHTSSTAAT). Bahwa pem atau eksekutif dan semua lembaga neg lain haruslah tunduk kepada hukum. Neg dlm penyelenggaraannya haruslah bertolak dari 2 landasan yaitu faktor kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtmatigheid). 2. SISTEM KONSTITUSIONAL Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yg tidak terbatas). 3. KEKUASAAN NEG YG TERTINGGI DI TANGAN MPR. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR, sebagai Majelis sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat mempunyai kekuasan yg sangat besar sekali dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 56 4. PRESIDEN IALAH PENYELENGGARA PEMERINTAH NEG YG TERTINGGI DIBAWAH MAJELIS. Dibawah MPR Presiden ialah penyenggara pem neg tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan neg, kekuasaan dan tanggungjawab adl di tangan presiden. 5. PRESIDEN TDK BERTANGGUNGJAWAB KPD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Disamping presiden ialah Dewan Perwakilan Rakyat, presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang undang dan unt menetapakan APBN. 6. MENTERI NEG IALAH PEMBANTU PRESIDEN, MENTERI NEG TDK BERTANGGUNG JAWAB KPD DPR. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri 2 negara. Kedudukannya tdk tergantung kepada dewan , akan tetapi tergantung dari presiden. 7. KEKUASAAN KEPADA NEG TDK TAK TERBATAS Presiden bertgjwb kpd MPR, tetapi harus memperhatikan suara Dewan Perwakilan Rakyat

PowerPoint Presentation:

Stimik Kuwera Harvest Pancasila/Wahyu Darmono 57 selesai

authorStream Live Help