پیش به سوی جوامع دانش محور

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

پیش به سوی جوامع دانش محور:

پیش به سوی جوامع دانش محور آموزش در وهله اول ومهمتر از همه حق اساسی بشر است ”اعلامیه جهانی حقوق بشر با الهام از این حق در ماده26تصریح دارد که اموزش ابتدایی باید رایگان واجباری باشد وسطوح بالاتر آموزش نیز باید با شرایط تساوی بر روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود از آن استفاده کنند

شکاف آموزشی :

شکاف آموزشی بااین حال نقشه آموزش در سر تاسر دنیا نماینگر نابرابری شدیدی است که میلیون ها کودک جوان وبزرگسال را از اساسی ترین حق خود محروم می کنند به رغم افزایش قابل ملاحظه میزان ثبت نام در دهه گذشته هنوز هم115میلیون نفر کودک که اکثر آن ها در جنوب افریقا وآسیا زندگی می کنند به مدرسه دسترسی ندارند نزدیک به 60درصد این رقم را دختران تشکیل می دهند

مشکل سواد اموزی محدود به گروه های فقیر )OECDودر حاشیه نیست(گزارش دوم:

مشکل سواد اموزی محدود به گروه های فقیر ) OECD ودر حاشیه نیست(گزارش دوم

نیمه ی دوم قرن بیستم در حالی به پایان رسید که شاهد چشمگیر ترین توسعه در تاریخ آموزش عالی بود اما در همین دوره شکاف میان کشور های صنعتی پیشرفته وکشور های رو به توسعه و کمتر توسعه یافته از نظر دسترسی به منابع برای آموختن وتحقیق بیشتر شد :

نیمه ی دوم قرن بیستم در حالی به پایان رسید که شاهد چشمگیر ترین توسعه در تاریخ آموزش عالی بود اما در همین دوره شکاف میان کشور های صنعتی پیشرفته وکشور های رو به توسعه و کمتر توسعه یافته از نظر دسترسی به منابع برای آموختن وتحقیق بیشتر شد

مسیر تازه ثروت :

مسیر تازه ثروت نقش محوری آموزش در تحقق اهداف توسعه جهانی که درآن انقلاب فناوری اطلاعات وارتباطات (فاتا)دردرون بستگی بین المللی راعمق بخشیده بیشتر هویدا است

با گذر جوامع از مدل اقتصاد صنعتی کسانی قادر به رقابت خواهند بود که ظرفیت خلق دانش جدید و به کارگیری سریع آن از طریق اطلاعات وارتباطات راه دور در بخش وسیعی از فعالیت های بشری را دارند :

با گذر جوامع از مدل اقتصاد صنعتی کسانی قادر به رقابت خواهند بود که ظرفیت خلق دانش جدید و به کارگیری سریع آن از طریق اطلاعات وارتباطات راه دور در بخش وسیعی از فعالیت های بشری را دارند

جهانی شدن باعث تبادلات بشری وگردش عقاید آراءشده است که می تواندمسیری بی سابقه را برای آموزش پدید آورد:

جهانی شدن باعث تبادلات بشری وگردش عقاید آراءشده است که می تواندمسیری بی سابقه را برای آموزش پدید آورد

بازنگری نظام های آموزشی:

بازنگری نظام های آموزشی یونسکوکشورها را به تامل عمیق بر نقش رو به تغییر آموزش ودانش ومهارت ها وارزش هایی که برای حضور همه جانبه در جوامع ضروری است ترغیب کرده است

متخصصان بر این باورند که آموزش در قرن21 باید هر چه بیشتر بر توانایی برقراری ارتباط کار در گروه تفکر انتقادی سازگاری با تغییر نوآوری خلاقیت وآشنایی با فناوری های نوین تمرکز کند:

متخصصان بر این باورند که آموزش در قرن21 باید هر چه بیشتر بر توانایی برقراری ارتباط کار در گروه تفکر انتقادی سازگاری با تغییر نوآوری خلاقیت وآشنایی با فناوری های نوین تمرکز کند

مبارزه با محرومیت:

مبارزه با محرومیت امروزه فقدان آموزش بیش از پیش مترادف با محرومیت است همان طور که در پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش بزرگسالان اعلام شد فاتا ها در حال پرورش اشکال جدید محرومیت اند

در سال 1960کنفرانس عمومی یونسکو قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آ ن گوشزد شده که نمی توان تنها با توسل به ابزار سنتی آموزش بی سوادی را ریشه کن کرد وکشور های عضو را ترغیب کرد تا از رویکرد های دیگر استفاده کنند در سال 1993یک طرح مشترک برای آموزش از راه دور با حمایت یونسکو یونیسف ویونیپا توسط 9کشور پر جمعیت جهان به اجرا در آمد :

در سال 1960کنفرانس عمومی یونسکو قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آ ن گوشزد شده که نمی توان تنها با توسل به ابزار سنتی آموزش بی سوادی را ریشه کن کرد وکشور های عضو را ترغیب کرد تا از رویکرد های دیگر استفاده کنند در سال 1993یک طرح مشترک برای آموزش از راه دور با حمایت یونسکو یونیسف ویونیپا توسط 9کشور پر جمعیت جهان به اجرا در آمد

زنجیره ی فناوری:

زنجیره ی فناوری فاتا ها ابزاری تلقی می شوند که پژوهش بی پایان را از طریق کشف وتبادل تعاملی تسهیل می کنند اما نمی توان آن ها را مترادف جدید ترین نسل در سخت افزار و نرم افزار دانست

اگر قرار است فاتا ها تاثیر پایدار داشته باشند اراده سیاسی اهداف آموزشی مشخص آموزگاران ومدیران مجرب تخصص فنی محتوای مرتبط وحمایت اجتماعی همگی درون دادهای مهمی به شمار میروند:

اگر قرار است فاتا ها تاثیر پایدار داشته باشند اراده سیاسی اهداف آموزشی مشخص آموزگاران ومدیران مجرب تخصص فنی محتوای مرتبط وحمایت اجتماعی همگی درون دادهای مهمی به شمار میروند

تهیه کننده :مجید مرادی مقدم:

تهیه کننده :مجید مرادی مقدم

authorStream Live Help