Anadoluda kurulan ilk türk devletleri1

Views:
 
Category: Sports
     
 

Presentation Description

fgfg

Comments

Presentation Transcript

ANADOLU'DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ:

ANADOLU'DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ

PowerPoint Presentation:

Beyliğin merkezi olan Erzurum ve civarı, Alp Arslan'ın komutanlarından Ebûlkasım Saltuk tarafından fethedilmişti . Oğlu Ali Bey ise devletin asıl kurucusu sayılır. Ali Bey'in oğlu İzzettin Saltuk zamanında Saltuklular en güçlü dönemlerini yaşamışlardır (1132-1174). Bayburt, Kars, Oltu, İspir, Tercan ve Trabzon havalisi beyliğe dahil edilmiştir. İzzettin Saltuk, bölgedeki diğer Türk beyleri ile iş birliği yaparak Gürcülere karşı başarılı savaşlar yaptı. Ayrıca Trabzon Rumlarıyla da mücadele etti. Gürcüler üzerine sefere çıkan Türkiye Selçukluları hükümdarı 2. Süleyman Şah, Saltuklu Beyi Melikşah'tan Erzurum'u alarak bu devlete son vermiştir (1202). Doğu Anadolu'da kuruldu. Kurucusu Satuk Bey'dir. Erzurum, İspir, Oltu, Kars, Bayburt bölgelerinde faaliyet gösterdiler. Haçlılara ve Gürcülere karşı mücadele ettiler. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı. Saltuklular (1072 — 1202)

PowerPoint Presentation:

Alp Arslan'ın komutanlarından emir Mengücek, Erzincan ve Kemah çevresini fethederek bu devletin temelini atmıştır. Beylik hakkındaki ilk bilgiler oğlu İshak zamanında başlar (1118-1142). Danişmentlilerin hâkimiyetini tanıyan İshak'ın ölümünden sonra devlet iki kola ayrıldı (1142). Oğullarından Davud Erzincan ve Kemah'a; Süleyman ise Divriği'ye hakim oldu. Erzincan-Kemah Kolu: Şebinkarahisar'ı da içine alan bu kol, Alaaddin Keykubad tarafından ortadan kaldırıldı (1228). Divriği Kolu: Bu kol hakkında fazla bir bilgi olmamakla birlikte, 1250 yılına kadar Selçuklu hâkimiyeti altında varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Mengücekler zamanında özellikle Erzincan ve Divriği birer kültür ve ticaret merkezi durumuna gelmiştir. Erzincan, Kemah ve Divriği civarında kuruldu. Kurucusu Mengücek Gazi'dir. Rum ve Gürcülere karşı mücadele etti. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı. Divriği Ulu Camii bu dönemde yapılmıştır. Mengücekliler (1072 — 1227)

DANİŞMENTLİLER (1072 — 1178) :

DANİŞMENTLİLER (1072 — 1178) Sivas merkez olmak üzere Tokat, Niksar, Amasya ve Kayseri civarında kurulmuştur. Devletin kurucusu Melikşah'ın komutanlarından Danişment Gazi Ahmed Bey'dir. Rivayete göre Türkmenlere öğretmenlik yaptığı için Dânişmend Gazi diye anılan Ahmed Bey,Türkiye Selçukluları Sultanı Süleymanşah'ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdı. Ankara, Kastamonu, Çankırı'yı ele geçirdi. 1.nci Kılıçarslan ile beraber Haçlılara karşı savaştı ve Antakya Haçlı Prensi Bohemond'u esir ederek Malatya'yı ele geçirdi. Yerine geçen oğlu Gazi Bey zamanında devlet en güçlü devrini yaşamıştır (1104). Öyle ki Türkiye Selçukluları ve Bizans'ın iç işlerine müdahale eder oldular. Gazi Bey, Haçlılardan Konya'nın geri alınmasına (1116) ve taht mücadelesinde desteklediği 1.nci Mesud'un burada sultan ilân edilmesine yardım etti. Danişmentliler, her zaman Haçlılara ve Bizans'a karşı başarılar kazanmışlar ve fethettikleri toprakların Türkleşmesini sağlamışlardı. Bu sebeple Türkiye Selçukluları, Türkler arasında itibarı çok fazla olan Danişmentlileri en büyük rakipleri olarak görmüşlerdir. Nitekim taht mücadelelerinden faydalanan 2.nci Kılıçarslan, Danişmentli şehirlerini ele geçirerek bu devlete son vermiştir (1178).

PowerPoint Presentation:

Yozgat, Tokat, Niksar ve Sivas civarında kuruldu. Kurucusu Danişment Gazi'dir. Haçlılarla mücadele etti. Bir dönem A.S.D'nden daha güçlü hale gelmişlerdir. Anadolu'nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesi bu beylik tarafından yapıldı. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.

PowerPoint Presentation:

Devlet adını Oğuzların Döğer boyundan Eksük-oğlu Artuk Bey'den alır. Anadolu'nun fatihlerinden olan Artuk Bey, hizmetlerinden dolayı Suriye Meliki Tutuş tarafından Kudüs valiliğine getirilmişti. Ancak Kudüs'ün Fatımîlerin eline geçmesi üzerine (1098) Artuk'un oğulları Sökmen ve İl-Gazi burada tutunamadılar. Selçuklular tarafından kendilerine verilen bölgede, üç kol hâlinde, Artuklu devletini kurdular. Hasankeyf-Amid (Diyarbakır) Artuklu Kolu (1101 - 1231): Artuk Bey'in oğlu Sökmen tarafından Hasankeyf'te (Hısn-ı Keyfâ) kuruldu. Nurettin Mehmet zamanında, Selahaddin Eyyubî'nin de yardımıyla Diyarbakır (Amid) ele geçirildi (1183) ve burası Artukluların merkezi oldu. Artuklular (1102 — 1409)

PowerPoint Presentation:

Mardin Artuklu Kolu (1108 - 1409): Artuklu şubeleri içerisinde en güçlü ve uzun ömürlü kolu oluşturur . Artuk Bey' in diğer oğlu İl-Gazi tarafından Mardin'de kurulmuştur (1108). İl-Gazi Halep halkının isteği üzerine Halep'e girmiş ve oğlu Temurtaş'ı burada bırakmıştır. Oğlu Temur- taş, İl-Gazi gibi bölgedeki Haçlılarla mücadele etmiş; Güçlü devletler arasında kalan Mardin Artukluları, Eyyubîler ve Selçukluların hâkimiyetini tanımışlardı. 1243' de ise İlhanlılar'a bağlandılar . Nihayet, Mardin'i alan Karakoyunlular bu devlete son verdiler (1409).

PowerPoint Presentation:

Harput Artuklu Kolu (1185 - 1234): Hasankeyf koluna hükümdar olamayan Ebûbekir, Harput'a gelerek, Harput Artuklu kolunu kurmuştur (1185). Alaaddin Keykubad'ın Harput'a girmesiyle bu kol sona ermiştir (1234). Artuk beyin oğulları tarafından Güneydoğu Anadolu'da kuruldu. Daha sonra üç kısma ayrıldı. Hasankeyf, Mardin ve Harput (Elazığ) Artukluları. Hasankeyf Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Eyyubiler tarafından yıkıldı. (1231) Mardin Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Karakoyunlular tarafından yıkıldı.(1409) En uzun yaşan koldur. Harput Artukluları ise Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.(1234) Not: Anadolu'da kurulan ilk Tür Beylikleri Anadolu'nun Türkleşmesine büyük katkıda bulunmuşlar ve Anadolu'da çok sayıda mimari eser yaparak Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir.

PowerPoint Presentation:

Bizans’ta esir bulunduğu süre içinde denizcilik hakkında çok şey öğrenen Çaka Bey, Bizans’ın elinden kaçarak İzmir’de bağımsız bir siyasi güç oldu. Güçlü bir donanma oluşturan Şaka Bey, Bizans’ı mağlup ederek Ege kıyılarını ve bazı Ege adalarına ele geçirdi. Bizans’ı ele geçirmek isteyen Şaka Bey, 1. Kılıçaslan ve Balkanlarda yaşayan Peçeneklerle ittifak kurdu. Kızını da Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçaslan ile evlendirdi. Ancak Bizans’ın entrikalarına aldanan 1. Kılıç Arslan, İznik’e davet ettiği Çaka Bey’i öldürttü. Böylece beylik tarihe karıştı ve toprakları Bizans’ın eline geçmiştir. Çaka Beyliği (1081 — 1093 )

PowerPoint Presentation:

İlk Türk Beyliklerinin Önemi Haçlı, Bizans ve Gürcülere karşı başarılı mücadeleler verdiler. Anadolu topraklarını Haçlılara karşı korudular. İslam dininin koruyuculuğunu yaptılar. Bulundukları şehirlere bayındırlık hizmetleri yaptılar. (Medrese, han, hamam, kervansaray, darüşşifa, çeşme) Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağladılar.

PowerPoint Presentation:

• Malazgirt Savaşı’ndan sonra kuruldular. • Bulundukları bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağladılar. • Haçlılara karşı mücadele ettiler. • Anadolu’da Türk-İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine katkı sağladılar. • Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliğine girdiler. Anadolu’da kurulan ilk Türk- İslam Devletleri’nin ortak özellikleri

PowerPoint Presentation:

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308)

PowerPoint Presentation:

Türkiye Selçukluları’nın Önemli Özellikleri • Anadolu’yu Türk yurdu haline getirdiler. • Anadolu’yu bir ticaret merkezi yaptılar. • Haçlılarla mücadele ettiler. • Kesintisiz günümüze kadar gelen Türk denizciliğini başlattılar (1207). • Baba İshak isyanı (1240) ve Kösedağ Savaşı’ndan sonra (1243) İran’da bulunan Moğolların (ilhanlı) egemenliğine girdiler (1243).

PowerPoint Presentation:

Süleyman Şah -Devleti kurdu (1077) İznik -B.Selçukluya karşı giriştiği mücadele de yaşamını yitirdi. I. Kılıç Arşları -B. Selçukluya karşı bağımsızlığını ilan etti. -I. Haçlı seferi nedeniyle merkezini Konya'ya taşıdı. -B.Selçukluya karşı başarılı olamadı, yaşamını kaybetti. I. Mesut II. Haçlı seferlerine karşı başarılı bir mücadele verdi. Adına ilk bakır parayı bastırdı. Anadolu Selçukluların kuruluş döneminin uzun sürmesinin nedenleri -Haçlı seferleri -B.Selçukluya karşı girdikleri mücadeleden yenik çıkmış olmalarıdır. -Haçlı seferleri sona erdikten ve B. Selçuklu zayıfladıktan sonra güçlenmişlerdir.

PowerPoint Presentation:

II. Kılıç Arslan Anadolu'da Türk siyasal birliğini sağlamaya çalıştı. -MİRYOKEFALON (1176) savaşında Bizans'ı yendi. Bu zaferle -Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umutları sona erdi. -Türklerin Anadolu'da kalmaları kesinleşti. -Adına gümüş para bastırdı. I. Gıyaseddin Keyhüsrev -Antalya'yı aldı -Venedik ile bir ticaret antlaşması imzaladı. -Ticareti geliştirme devlet politikası olmaya başladı. I. İzzeddin Keykavus -Sinop'u aldı. İlk tersaneyi kurdu. -Kıbrıs ile ticaret antlaşması yaptı. -Kervansaray yapımına hız verildi. I. Alaaddin Keykubat -Devletin en gelişmiş dönemidir. -Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı. -Alanya'yı alarak burada bir tersane kurdu. -İlk defa deniz aşırı bir sefer yapılarak Kırım'ın

PowerPoint Presentation:

Soğdak limanı alındı. -Kervansaraylar yaptırıldı. -Yabancı tüccara ayrıcalıklar tanındı. -Moğollardan kaçan Oğuz boylarını ülkenin batı sınırına yerleştirdi. -Moğol kaçkını Harzemşahları Yassıçemende (1230) yendi. -Moğollara karşı İslam dünyasında ittifaklar aradı. -Bir yemekte zehirlenerek ölünce devletin gelişme çağı da sona erdi. II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1306 veya 1310 da Moğol valisi bütün Selçuklu erkeklerini ortadan kaldırdı. Baba Ishak isyanı çıktı. 1243 Kösedağ savaşında Moğollara yenilince Anadolu'da Moğol Hakimiyeti dönemi başladı. -Anadolu Türk birliği dağıldı. -Siyasi ve ekonomik istikrar bozuldu. -Anadolu Selçuklu beylikleri ortaya çıktı -Moğol'un önünden kaçan büyük bir Türk nüfusun Anadolu'ya gelmesi demografik açıdan Türklerin avantajlı duruma gelmesine yol açtı. Türkleşme süreci hızlandı.

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE BAZI YAPILAR:

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE BAZI YAPILAR Kümbet: Anıtmezar Külliye: Cami etrafında kurulur. Medrese, kütüphane, hastane, hamam gibi yapıları içinde bulundurur. Darüşşifa: Hastane İmarethane: Aşevi Bimarhane: Akıl hastanesi Bedesten: Çarşı Tabhane: Hastane çıkışında olan yoksulların barındığı yer Medrese: Okul

PowerPoint Presentation:

Değişik planlarda yapılmış, genellikle taş ve tuğla kullanılmıştır. Ahşap olan cami ve mescitlerde vardır. En önemlileri: Konya ve Niğde'deki Alaaddin Camileri, Malatya'daki Ulu Cami'dir. Mengüceklerden kalma Divriği'deki Ulucami, Artuklar'dan kalma Mardin Ulu Cami, Danişmentliler'den kalma Kayseri Ulu Cami'lerdir. Ahşap Camiler ise, Afyonkarahisar ve Sivrihisar Ulu cami, Konya sahip Ata Cami, Ankara Aslanhane Camidir. Mescitlerin önemlileri, Konya Taş, Sırçalı ve Karatay mescitleri. Akşehir'de Güdük minareli mescit, Harput'ta Alaca mescitidir. Camiler

PowerPoint Presentation:

Medreseler Hemen hemen her ilde bulunan Orta ve yüksek öğrenimin yapıldığı sosyal ve eğitim amaçlı yapılan kurumlardır: En önemlileri: Tokat ve Niksar'da Yagıbasan, Kırşehir'de Cacabey, Konya'da Karatay, ince minareli Medrese, Sırçalı medrese, Sivas'ta, çifte minareli, Gök ve Burucuye Medreseleri'dir .

PowerPoint Presentation:

Medreseler • Afyon - Sincanlı Camii ■ Kayseri - Çifte Minare Medresesi Konya - İnce Minareli Medrese ■ Konya - Karatay Medresesi Konya - Sırçalı Medrese Konya - Sultaniye Medresesi Sivas - Buruciye Medresesi Sivas - Çifte Minare Medresesi Sivas - Gök Medrese Tokat - Yağıbasan Medresesi Darüşşifalar Kayseri - Gevher Nesibe Darüşşifası Sivas - Daru'ş Şifa Amasya - Torumtay Bimarhanesi Divriği-Turan Melek

BEYLİKLER SANATI VE ESERLERİ :

BEYLİKLER SANATI VE ESERLERİ Camiler Adana - Ulu Cami Amasya - Saraçhane Camii Antalya - Yivli Minare Cami Ermenek - Ulu Cami Milas - İsabey Cami Milet (Balat) - İlyas Bey Camii Tarsus - Ulu Cami Medreseler Aksaray-Zincirli Medrese Eğridir - Dündarbey Medresesi Erzurum - Yakutiye Medresesi Karaman - Hatiniye Medresesi Mezar Anıtları Kırşehir - Aşık Paşa Türbesi Niğde - Hüdavent Hatun Türbesi

PowerPoint Presentation:

Kaynakça : www.tarihportali.org www.frmartuklu.net Hazırlayan : Esra KARAOSMAN

authorStream Live Help