STRATEGI DAN PENDEKATAN P&P

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Masa : 9 jam

Kebolehan guru dalam memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum.:

Kebolehan guru dalam memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. KONSEP STRATEGI

Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam kelas khas .:

Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam kelas khas . KONSEP PENDEKATAN

PENDEKATAN INDUKTIF:

PENDEKATAN INDUKTIF Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai

Slide 5:

Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan, pendengaran dan sentuhan

PENDEKATAN ELEKTIF:

PENDEKATAN ELEKTIF Merupakan gabungan pendekatan yang digunakan sebagai satu strategi untuk melaksanakan P & P di dalam kelas. Contohnya: Guru menggunakan pendekatan strategi pemusatan bahan untuk kumpulan yang menjalankan aktiviti pengkayaan dan strategi pemusatan guru untuk kumpulan yang menjalankan pemulihan.

PENDEKATAN TEMATIF:

PENDEKATAN TEMATIF Berkait rapat dengan aktiviti P & P secara kumpulan Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan

CARA PERLAKSANAAN:

CARA PERLAKSANAAN Tema dipecahkan kepada sub-topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid. Contoh : tema : Kebersihan Sub topik : Kebersihan diri Kebersihan tempat tinggal Kebersihan kelas

Slide 9:

Sub-Topik Sub-Topik KUMPULAN CERDAS TEMA Sub-Topik KUMPULAN LAMBAT KUMPULAN SEDERHANA

Slide 10:

b) Tema yang sama diberi dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Contoh : tema : binatang peliharaan Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal

Slide 11:

Topik X Topik X KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 TEMA Topik X KUMPULAN 3

PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI:

PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI Memastikan murid dapat menguasai sesuatu : Kemahiran dengan cekap dan lengkap. Menguasai kemahiran melalui latih tubi. Merangkumi 4 langkah.

Slide 13:

Menerangkan objektif secara eksplisit. Teknik P & P yang berkesan termasuk penggunaan bahan bantu mengajar. Penilaian. Aktiviti susulan. LANGKAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI

4 LANGKAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI:

4 LANGKAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI Objektif Teknik P & P Penilaian Aktiviti Susulan

PENDEKATAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF:

PENDEKATAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF P & P secara kumpulan di bawah bimbingan guru. Guru sebagai pembimbing dalam sesuatu kumpulan pelbagai kebolehan dalam menyelesaikan sesuatu tugasan atau projek. Latih tubi dilaksanakan.

KRITERIA ASAS MENJAYAKAN P&P SECARA KOPERATIF & KOLABORATIF::

KRITERIA ASAS MENJAYAKAN P&P SECARA KOPERATIF & KOLABORATIF: Semangat saling bergantungan yang positif. Kemahiran sosial. Kesedaran akauntabiliti individu. Penilaian kumpulan.

LANGKAH-LANGKAH P & P SECARA KOPERATIF DAN KOLABORATIF:

LANGKAH-LANGKAH P & P SECARA KOPERATIF DAN KOLABORATIF Bahagikan kumpulan murid dan berikan nama-nama kumpulan. Nyatakan objektif, bahan bantu mengajar yang digunakan serta langkah-langkah melakukan aktiviti.

LANGKAH-LANGKAH P&P SECARA KOPERATIF DAN KOLABORATIF:

LANGKAH-LANGKAH P&P SECARA KOPERATIF DAN KOLABORATIF Mengajar prosedur melaksanakan aktiviti. Tentukan kerjasama dalam kumpulan. Tegaskan tanggungjawab setiap ahli kumpulan. Nilaikan kumpulan.

authorStream Live Help