PENDEKATAN OBJEKTIVISME

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PENDEKATAN OBJEKTIVISME :

PENDEKATAN OBJEKTIVISME

PowerPoint Presentation:

Objektivisme berpegang kepada fahaman yang melihat objek dan nilai (kualiti) wujud dengan tersendiri (Bednar, Cunningham,Duffy & Perry, 1992). Realiti luar bebas daripada minda dan pengetahuan manusia. Pada pandangan Objektivisme, realiti luar adalah sama bagi semua manusia. Walau bagaimanapun, perbezaan persepsi terhadap realiti luar wujud antara manusia kerana manusia mempunyai bias, pandangan dan pilihan sendiri yang berbeza-beza. Untuk berfikiran objektif, manusia harus mengenepikan bias, pandangan dan pilihan sendiri dengan berfikir secara logik dan saintifik.

PowerPoint Presentation:

Pendekatan objektivisme dalam P&P sealiran dengan behaviorisme . Fahaman behaviorisme beranggapan bahawa tingkah laku manusia dibentuk secara luaran dan dipengaruhi faktor persekitaran (Skinner, 1953 ). Tingkah laku ialah rangkaian ransangan dan gerak balas . Tingkah laku manusia berlaku secara penyesuaian (adaptation) dan penerimaan maklumat berlaku secara pasif . Behaviorisme mengenepikan faktor warisan baka , jiwa dan mental. Pendekatan pembelajaran terbatas kepada perubahan dalam tingkah laku yang boleh dilihat . Behaviorisme memberi penekanan kepada peneguhan terhadap tingkah laku untuk mencapai tahap kemahiran seperti yang dianjurkan oleh Skinner (1974) tanpa mengira kefahaman atau pemikiran logik seseorang .

PowerPoint Presentation:

Guru-guru berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan menguruskan pelajar. Pelajar dianggap menerima pengetahuan secara pasif. Pendekatan objektivisme mengenepikan keperluan untuk memberi fokus kepada bagaimana proses pelajar berfikir (Wilson, Teslow dan Taylor, 1999). Guru memberi tumpuan kepada isi kandungan dan aktiviti peneguhan bagi tujuan mencapai objektif yang ditentukan. Peranan guru

PowerPoint Presentation:

Penyediaan bahan pengajaran dan penilaian adalah mengikut satu piawai tertentu dan tidak pelbagai ahli objektivisme juga berpendapat bahawa guru harus berperanan sebagai pengawal kelas. Murid tidak ada pilihan kecuali menurut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Sekiranya ingkar mereka akan diberikan hukuman atau didenda oleh guru tersebut.

Objektivisme dalam pendidikan :

Paradigma pendidikan masa kini adalah kebanyakannya merupakan paradigm objektivisme. Ahli objektivisme berpendapat bahawa kata pemutus tentang apa yang perlu diajar dan siapa yang patut mengajar adalah dibuat oleh `pakar' yang semestinya mengetahui segala-galanya. Objektivisme dalam pendidikan

PowerPoint Presentation:

Model autoritarian ini menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan dan menjadikan guru sangat penting dalam bilik darjah. Murid dan juga orang awam beranggapan guru mempunyai segala jawapan bagi semua masalah. Sistem ini gagal melahirkan murid yang produktif dan berpengetahuan luas. Kebanyakan teknik penilaian sekarang adalah berdasarkan paradigma objektivisme. Dalam pengujian yang dijalankan, murid akan diuji sama ada dia dapat memberikan jawapan yang dikehendaki oleh penggubal soalan.

Ringkasan objektivisme :

objektivisme Tanggapan Utama Pengetahuan wujud bebas dari persekitaran dalaman dan luaran pelajar Kesan Guru menolong murid membina pengetahuan dan rangka konteks di mana ia wujud . Mereka mengguna analogi , contoh dan pelbagai kaedah mengingat . Mereka tanya soalan untuk membantu murid Respons Guru “ ada perkara yang anda hendak tahu dan saya akan ajar kepada anda apa yang saya tahu " " Saya ajari ini , mereka belajar ini " " Pelajar ini sungguh bijak , mereka belajar apa saja yang saya ajarkan " Ringkasan objektivisme

authorStream Live Help