PERBEZAAN_INDIVIDU

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PERBEZAAN INDIVIDU:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) PERBEZAAN INDIVIDU DAPAT MENERANGKAN PENGERTIAN PI MENGHURAIKAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PI MENYATAKAN TEORI-TEORI BERKAITAN PI LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI PERBEZAAN INDIVIDU Objektif:-

definisi:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) definisi Merupakan variasi yang dapat diperhatikan di kalangan ahli-ahli satu kumpulan dari beberapa aspek seprti temperamen, tenaga, pola persahabatan, hubungan kekeluargaa

temperamen:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) temperamen Trets/ traits personaliti/ diri yang merangkumi emosi, tingkahlaku dan diwarisi dari ibu bapa

Tahap tenaga:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) Tahap tenaga Keadaan fizikal individu semasa melakukan aktiviti (keletihan atau berstamina)

Pola persahabatan/ pergaulan sosial:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) Pola persahabatan/ pergaulan sosial Aktiviti persahabatan atau sosialisasi Menurut moreno, persahabatan dapat diukur melalui teknik sosiometri sperti dyad, klik, rantai, pencilan atau singkiran Terdapat juga hubungan menegak/ menerusi ibu bapa dan melintang/ sosial dan masyarakat

rumusan:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) rumusan Perbezaan individu dapat dilihat menerusi pola-pola tingkahlaku, temperamen, dan tenaga. Selain itu ciri fizikal juga, status ekonomi, pendidikan, sosiomasyakat dan persekolahan juga adalah impak kepada perbezaan individu

Faktor-fakto yang menyebabkan perbezaan individu:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) Faktor-fakto yang menyebabkan perbezaan individu Baka Persekitaran (autoritatif, authoritarian, pengabaian, indulgent/ leises feire

Teori berkaitan dengan PI:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) Teori berkaitan dengan PI Teori ekologi Bronfenbrenner; menekankan aspek sistem mikro, sistem meso, sistem ekso, makro dan krono Sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan

Teori arnold gessel:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) Teori arnold gessel Fokuskan kepaa baka sebagai penggerak utama dalampekembangan individu. Beliau percaya bahawa kematangan fizikal pentinga alam kelancaran proses pembelajaran. Kebolehan anak akan muncul mengikut perkembangan dan kematangan masing-masing. Ia juga mengikut urutan dan pola tertentu. Maka perkembangan tingkah laku tidak dapat diramalkan. (lihat halaman 67: peringkat perkembangan kanak2)

Teori havigurst:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) Teori havigurst Tugas perkembangan bermaksud jangkaan han harapan ibu bapa dan masyarakat Teori Psikososial Erikson Seseorang kanak-kanak melalui lapan tahap perkembangan dalam kidup yang penuh dengan krisis. Sesorang perlu melalui krisis pada tahap-tahap tersebut

Implikasi perbezzan individu kepada pengajaran dan pembelajaran:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) Implikasi perbezzan individu kepada pengajaran dan pembelajaran Kesediaan belajar Penentuan objektif dan aras pengajaran Kewujudan pola tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru Perbezaan gaya kognitif dan gaya belajar Perbezaan personaliti pelajar ( pendian, dan ceria, bising dan ramai kawan)

Peranan guru menghadapi PI:

oleh: SAL Topik 4: Perbezaan Individu (PI) Peranan guru menghadapi PI Pemilihan kaedah kumpulan Program pengayaan dan pemulihan Pengajaran terancang/ modul/ bahan MM Pembelajaran koperatif Peneguhan positif dan negatif Agihan tugas mengikut minat dan keupayaan Kepelbagaian Bahan bantu mengajar Kepelbagaian Bentuk penilaian Pengajaran semuka/ individu

authorStream Live Help