UD3 LA TERRA, EL NOSTRE PLANETA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

CMC 1 BTX

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Tema 3 EL NOSTRE PLANETA: La Terra CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 1r BTX Curs 2011-12

Slide 3:

3.1.- ORIGEN FORMACIÓ DEL SOL 1 2 3 4 5 Nebulosa Supernova Explota una supernova L’ona de xoc comprimeix la nebulosa, que es col·lapsa (protosol) Al centre els nuclis d’hidrogen es fusionen, es fabrica heli i s’allibera energia (Sol) La explosió de la supernova genera una ona de xoc L’ona de xoc s’apropa a la nebulosa

Slide 4:

1 2 3 4 5 La nebulosa es comprimeix, es col·lapsa i es transforma en un disc (fa 4.750 ma), a causa de la força centrífuga El disc està més calent al centre, perquè hi ha més partícules, i els elements és lleugers migren a l’exterior A cada zona del disc comença a créixer un planeta, que atreu la matèria que té a prop de la zona d’influència (planetes exteriors ) A les zones internes es formen cossos petits ( planetessimals ) que col·lideixen entre si i originen planetes (interiors) Del material sobrant sorgiren els satèl·lits i cometes 3.1.- ORIGEN FORMACIÓ DEL SISTEMA SOLAR

Slide 5:

– 4470 M.a. FORMACIÓ DE LA TERRA Esfera de roca candent que s’anirà refredant 3.1.- ORIGEN

Slide 6:

– 4440 M.a. FORMACIÓ DE LA TERRA Col·lisió d’un astre amb la Terra  restes de l’impacte s’agreguen i formen la Lluna 3.1.- ORIGEN

Slide 7:

Terra primitiva Terra Lluna FORMACIÓ DE LA TERRA 3.1.- ORIGEN – 4440 M.a. Col·lisió d’un astre amb la Terra  restes de l’impacte s’agreguen i formen la Lluna

Slide 8:

– 4400 M.a. FORMACIÓ DE LA TERRA Primers mars i primera escorça continental 3.1.- ORIGEN

Slide 9:

–850-580 M.a. FORMACIÓ DE LA TERRA Glaciació per disminució de l’efecte hivernacle 3.1.- ORIGEN

Slide 10:

– 250 M.a. FORMACIÓ DE LA TERRA L’última Pangea 3.1.- ORIGEN

Slide 11:

ANY 2011 FORMACIÓ DE LA TERRA La Terra avui 3.1.- ORIGEN

Slide 12:

+ 150 M.a. FORMACIÓ DE LA TERRA Nous mars, desplaçament de continents 3.1.- ORIGEN

Slide 13:

+ 2500 M.a. FORMACIÓ DE LA TERRA Sol = gegant vermell  planeta rocós abrasat pel Sol 3.1.- ORIGEN

Slide 14:

Atmosfera primitiva: Diòxid de carboni Vapor d’aigua Fa 4.500 milions d’anys Vapor d’aigua Condensació Actualitat Hidrosfera Òxid de sofre Oceans Guix Òxid de nitrogen Oceans Autòtrofs Atmosfera actual: Nitrogen Oxigen FOTOSÍNTESI Oxigen Diòxid de carboni Calcària Argó FORMACIÓ DE L’ATMOSFERA 3.1.- ORIGEN

Slide 15:

FORMACIÓ DE L’ATMOSFERA 3.1.- ORIGEN 1) Gasos expulsats de l’interior de la Terra en el moment de la seva formació 2) Gasos expulsats pels volcans : NH 3 , CH 4 , H 2 , H 2 0 3) Aparició dels bacteris fotosintètics : O 2 4) Acció dels rajos ultravioltats del sol: transformen l’O 2 en O 3  formació de la capa d’ozó 5) Alliberació de gasos contaminants per part de l’ésser humà ATMOSFERA REDUCTORA (SENSE O 2 ) ATMOSFERA OXIDANT (AMB O 2 )

Slide 16:

Atmósfera en una Tierra sin vida Situación de la Tierra actual Explicación de la diferencia 98 % 0,03 % Utilizado en la fotosíntesis 1,9 % 78 % Producido en la descomposición de materia orgánica Dióxido de carbono Nitrógeno Casi inapreciable 21 % Producido en la fotosíntesis Oxígeno 0,9 % 0,9 % --------- Argón 2-6 % Casi inapreciable Precipita con la lluvia Ácido sulfúrico 240–340 ºC 15 ºC Poco CO 2 en la atmósfera. Efecto invernadero muy suave Temperatura en superficie FORMACIÓ DE L’ATMOSFERA 3.1.- ORIGEN

Slide 17:

Temperatura 15 ºC Atmosfera primitiva: Diòxid de carboni Vapor d’aigua Fa 4.500 milions d’anys Condensació Aigua en estat gasós Aigua líquida Aigua sòlida Actualitat FORMACIÓ DE LA HIDROSFERA 3.1.- ORIGEN

Slide 18:

Impacte amb la terra de meteorits ( cometes ) Vapor d’aigua expulsat pels volcans  núvols  precipitació  formació dels primers llacs, rius i mars FORMACIÓ DE LA HIDROSFERA 3.1.- ORIGEN

Slide 19:

Urà Saturn Júpiter Venus Mercuri Mart Neptú Terra Zona habitable Sol Radi de l’òrbita (UA). 1 UA = 150 x 10 6 km Massa de l’estrella (MO). 1 MO = massa del Sol = 2 x 10 30 kg. 3.2.- CARACTERÍSTIQUES SITUACIÓ 0 0,1 1,1 10 40 3r planeta del Sistema Solar (planeta interior) Planeta terrestre (format de material sòlid)

Slide 20:

3.2.- CARACTERÍSTIQUES FORMA: assimilable a un el·lipsoide (GEOIDE)

Slide 21:

3.2.- CARACTERÍSTIQUES Força de gravetat 9,8 m/s 2  existència d’atmosfera i hidrosfera Existència de vida: Distància al Sol adequada Atmosfera  efecte hivernacle, protecció Hidrosfera , amb H 2 O líquida  regula clima Lluny del centre galàctic  s’eviten radiacions provinents d’explosions de supernoves Eix de rotació estable per l’acció gravitatòria de la Lluna Envoltat de planetes gegants que desvien asteroides Nucli metàl·lic fos  camp electromagnètic que protegeix de les radiacions X i gamma

Slide 22:

3.3.- MOVIMENTS PLANETARIS Eix de rotació inclinat 23º 27’ respecte el pla de l’el·líptica Oest  est Durada: 24 hores Variacions de la durada: Alentiment (gravetat Lluna) Acceleració (terratrèmols) Ajust postglacial ROTACIÓ

Slide 23:

Conseqüències: Dia-nit i diferències horàries Aplatament dels pols (força centrífuga) Desviació de vents i corrents marins ROTACIÓ 3.3.- MOVIMENTS PLANETARIS

Slide 24:

TRANSLACIÓ Durada: 365 dies i 6 h Moviment el·líptic, Sol en un dels focus, 29,786 km/s Provocat per la força gravetat SolTerra Provoca canvis en la quantitat d’energia rebuda a cada zona de la Terra  ESTACIONS Periheli (3-I) 147.098.074 km Afeli 4-VII 152.097.701 km 3.3.- MOVIMENTS PLANETARIS

Slide 25:

PRECESSIÓ 50,4”/any  CANVI DURADA ESTACIONS Variació en la inclinació de l’eix de rotació Causes: Terra aplatada pels pols Atracció del Sol (16”), la Lluna (34”) i altres planetes sobre la zona equatorial 3.3.- MOVIMENTS PLANETARIS

Slide 26:

MOVIMENTS PLANETARIS: NUTACIÓ 18,6 anys Moviment simultani al de precessió Oscil·lació el·líptica del Pol Nord durant el moviment de precessió Causa: l’atracció de la Lluna sobre la zona equatorial de la Terra 3.3.- MOVIMENTS PLANETARIS

Slide 27:

ESTACIONS 3.3.- MOVIMENTS PLANETARIS

Slide 28:

Argó Ozó Diòxid de carboni Nitrogen (N 2 )‏ 78% Oxigen (O 2 )‏ 21% Altres gasos 1% Aire 3.4.- DINÀMICA TERRESTRE ATMOSFERA

Slide 29:

0 km 10 km Tropopausa Estratopausa Mesopausa 40 km 80 km 500 km Ionosfera Estels fugaços Aurores polars Satèl·lits Mesosfera Troposfera 90 % de l’aire - 55 ºC + - Temperatura Ozonosfera Estratosfera O 2 + UVA O 3 (Ozó)‏ - 17 ºC - + - 100 ºC + - - + 3.4.- DINÀMICA TERRESTRE ATMOSFERA

Slide 30:

Efecte d’hivernacle Efecte d’hivernacle Llum del Sol Calor Els vidres impedeixen que la calor surti a l’exterior. Els gasos hivernacle actua igual que els vidres. 3.4.- DINÀMICA TERRESTRE ATMOSFERA CO 2 , H 2 0, CH 4 GASOS HIVERNACLE Atrapen la radiació infraroja que emet el planeta Amb efecte hivernacle  15ºC Sense efecte hivernacle  -18ºC

Slide 31:

3.4.- DINÀMICA TERRESTRE ATMOSFERA

Slide 32:

Composició de l’atmosfera 98% diòxid de carboni Efecte d’hivernacle Temperatura: 480 ºC + Aigua + òxids de sofre Núvols d’àcid sulfúric 3.4.- DINÀMICA TERRESTRE ATMOSFERA Venus

Slide 34:

Zona on la pressió disminueix DEPRESSIÓ o Zona de BAIXA PRESSIÓ Zona on la pressió augmenta ANTICICLÓ o Zona d’ALTA PRESSIÓ L’aire circula de les zones d’altes pressions a les zones de baixes pressions ( VENT ) ATMOSFERA 3.4.- DINÀMICA TERRESTRE

Slide 35:

Total d’aigua a laTerra Aigua marina 97% Aigua dolça 3% Total d’aigua dolça Glaç 79% Aigua dolça superficial 1% Aigües subterrànies 20% Als llacs 50% Al sòl 38% Als rius 1% En els éssers vius 1% Total d’aigua dolça superficial A l’atmosfera 10% 3.4.- DINÀMICA TERRESTRE HIDROSFERA

Slide 36:

Onades Mesclen l’aigua Erosionen Transporten sorra Corrents marins Vents dominants Diferències de temperatura Diferències de salinitat Marees Pujada i baixada de l’aigua del mar (atracció de la Lluna) 3.4.- DINÀMICA TERRESTRE HIDROSFERA

Slide 37:

Emissió de vapor d’aigua Precipitació Evaporació Condensació en forma de núvols Escolament superficial Transpiració Infiltració 3.4.- DINÀMICA TERRESTRE HIDROSFERA

Slide 38:

3.4.- DINÀMICA TERRESTRE

Slide 39:

CAMP ELECTROMAGNÈTIC La Terra té un camp magnètic Originat en el nucli extern (circulació de ferro fos) S’extén 60.000 km a l’espai ( magnetosfera ) Protegeix dels vents solars (corrents de partícules carregades del Sol)  aurores boreals S’altera pels vents solars Declinació magnètica  varia segons el lloc de la Terra i el pas del temps (hi ha inversions magnètiques (200.000 anys)!) 3.4.- DINÀMICA TERRESTRE

Slide 40:

3.5.- L’INTERIOR DE LA TERRA Principals mètodes d’estudi. El mètode sísmic Estructura química i estructura dinàmica Característiques físiques i químiques de les capes. Discontinuïtats Els corrents de convecció. Com s’originen? Veure presentació de Joana Lario i Irene Eroles

Slide 41:

3.6.- EL MOVIMENT DE LES PLAQUES Deriva continental: fonaments i proves que la recolzen Expansió dels fons oceànics: fonaments i proves que la recolzen Tectònica de plaques Veure presentació de Olga Gálvez i David Pàmies

Slide 42:

Límits de placa 3.7.- LÍMITS ENTRE PLAQUES Volcans i terratrèmols associats

Slide 43:

LÍMITS DIVERGENTS LÍMITS CONVERGENTS LÍMITS NEUTRES Separació de plaques Creació d’escorça (puja material de l’astenofera) DORSALS OCEÀNIQUES Apropament de placa oceànica i continental  subducció Destrucció d’escorça ARCS D’ILLES FOSSES ABISSALS Apropament de plaques continentals  xoc FORMACIÓ DE SERRALADES (orogènesi) Desplaçament lateral Ni creacció ni destrucció d’escorça FALLES TRANSFORMANTS 3.7.- LÍMITS ENTRE PLAQUES

Slide 44:

LÍMITS DIVERGENTS Magma Rift Nova escorça oceànica Esforços distensius 3.7.- LÍMITS ENTRE PLAQUES

Slide 45:

1 2 3 4 5 Formació d’una dorsal oceànica LÍMITS DIVERGENTS 3.7.- LÍMITS ENTRE PLAQUES

Slide 46:

Litosfera continental Litosfera oceànica LÍMITS CONVERGENTS AMB SUBDUCCIÓ 3.7.- LÍMITS ENTRE PLAQUES

Slide 47:

LÍMITS CONVERGENTS AMB COL·LISIÓ Les cadenes muntanyoses són el resultat de la col·lisió de plaques. Cadenes muntanyoses Himàlaia 3.7.- LÍMITS ENTRE PLAQUES

Slide 48:

LÍMITS NEUTRES Falla de San Andrés Moviments de cisallament Forta sismicitat 3.7.- LÍMITS ENTRE PLAQUES

Slide 49:

Movimients VERTICALS Subsidència Ascens isostàtico El pes dels sediments produeix subsidència Els agents geològics erosionen I treuen pes a la litosfera Moviment divergent Moviment convergent Moviment neutre Movimients HORITZONTALS 3.7.- LÍMITS ENTRE PLAQUES

authorStream Live Help