DON THUC DONG DANGMOI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

®¬n thøc ®ång d¹ng ®¹i sè 7 Tr­êng Thcs thôy h­¬ng NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê, th¨m líp !

KiÓm tra bµi cò : 

KiÓm tra bµi cò C©u 1: ThÕ nµo lµ ®¬n thøc ? Trong c¸c biÓu thøc sau, biÓu thøc nµo lµ ®¬n thøc? a) b) c) d) C©u 2: Cho ®¬n thøc b) c) a. H·y viÕt 3 ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng phÇn biÕn cña ®¬n thøc ®· cho. b.H·y viÕt 3 ®¬n thøc cã phÇn biÕn kh¸c phÇn biÕn cña ®¬n thøc ®· cho.

Slide 3: 

Tiết 54: Đơn thức đồng dạng I. Ñôn thöùc ñoàng daïng: ?1

Slide 4: 

Tiết 54: Đơn thức đồng dạng Định nghĩa: Hai ñôn thöùc ñoàng daïng laø hai ñôn thöùc coù heä soá khaùc 0 vaø coù cuøng phaàn bieán. I. Ñôn thöùc ñoàng daïng: Ví dụ :  Chuù yù: Caùc soá khaùc 0 ñöôïc coi laø nhöõng ñôn thöùc ñoàng daïng. ?1

Slide 5: 

Ai ñuùng? Khi thaûo luaän nhoùm, baïn Sôn noùi:“0,9xy2 vaø 0,9x2y laø hai ñôn thöùc ñoàng daïng” Baïn Phuùc noùi: ”Hai ñôn thöùc treân khoâng ñoàng daïng”. YÙ kieán cuûa em? Hai ñôn thöùc naøy khoâng ñoàng daïng. ?2

Slide 6: 

Hai ñôn thöùc sau ñoàng daïng. Ñuùng hay sai? a) 0,9xy2 vaø 0,9x2y

Slide 7: 

Baøi taäp 15. (trang 34) Xeáp caùc ñôn thöùc sau thaønh töøng nhoùm caùc ñôn thöùc ñoàng daïng: x2y; xy2; -2 xy2; xy Nhoùm 1: Nhoùm 2:

Slide 8: 

I. Ñôn thöùc ñoàng daïng: II. Coäng tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng Ví duï 1: = 8x Ví duï 2: 4x2y – 15 x2y = (4 – 15).x2y = -11x2y Ñeå coäng (hay tröø)ø hai ñôn thöùc ñoàng daïng, ta coäng (hay tröø)ø caùc heä soá vôùi nhau vaø giöõ nguyeân phaàn bieán. Tiết 54: Đơn thức đồng dạng 3x + 5x = (3+5).x Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b+c) = ab + ac

Slide 9: 

?3 Tìm tổng của các đơn thức GIẢI Tổng của các đơn thức là:

Slide 10: 

Baøi 17(Sgk - 35): Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc sau taïi x=1 vaø y= -1 = Thay x=1 vaø y= -1 vaøo bieåu thöùc treân ta ñöôïc = GIẢI

Slide 11: 

Em seõ bieát teân baèng caùch tính toång hoaëc hieäu döôùi ñaây roài vieát chöõ töông öùng vaøo oâ döôùi keát quaû ñöôïc cho trong baûng sau :  L EÂ AÊ H N V Ö U V Ă N H EÂ L Ö U Teân cuûa taùc giaû cuoán Ñaïi Vieät söû kí döôùi thôøi vua Traàn Nhaân Toâng ñöôïc ñaët cho moät ñöôøng phoá cuûaThuû ñoâ Haø Noäi. Bài (18 - Sgk)

Slide 12: 

THI VIẾT NHANH Mỗi tổ trưởng viết một đơn thức bậc 5 có hai biến. Mỗi thành viên trong tổ viết một đơn thức đồng dạng với đơn thức mà tổ trưởng của mình vừa viết rồi chuyển cho tổ trưởng. Tổ trưởng tính tổng của tất cả các đơn thức của tổ mình và lên bảng viết kết quả.Tổ nào viết đúng và nhanh nhất thì tổ đó giành chiến thắng.

Slide 14: 

Chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc Chúc các em chăm ngoan học giỏi

authorStream Live Help