வரைபடம்

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

draw dinosor in graph

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

வரைபடம் அறிமுகம் உருவாக்கம் D.வாசு ராஜ்

Slide 2: 

0 வரைபடம் அறிமுகம் முதல் கால் பகுதி இரண்டாம் கால் பகுதி மூன்றாம் கால் பகுதி நான்காம் கால் பகுதி (+,+) (- ,+) (- ,-) (+, -)

Slide 3: 

0 புள்ளியைக் குறித்தல் (3,5) (-4,5) (-6,-5) (5,-6)

Slide 4: 

0 Y = 0 X = 0

Slide 5: 

0 (-2, 2) (-5, 0) கீழ்காணும் புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து அவற்றை இணைக்கவும்.

Slide 6: 

0 (0, 4) (5, 0) கீழ்காணும் புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து அவற்றை இணைக்கவும்.

Slide 7: 

0 (0, -5) (-6, 0) கீழ்காணும் புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து அவற்றை இணைக்கவும்.

Slide 8: 

0 (7, -2) (-4, -2) (7, 4) (-4, 4) கீழ்காணும் புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து அவற்றை இணைக்கவும்.

Slide 9: 

0 (2, -2) (-4, -2) (2, 4) (-4, 4) கீழ்காணும் புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து அவற்றை இணைக்கவும்.

Slide 10: 

0 (2, -2) (-4, -2) (-1, 4) கீழ்காணும் புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து அவற்றை இணைக்கவும்.

Slide 11: 

0 (6, -2) (-4, -2) (-4, 4) கீழ்காணும் புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து அவற்றை இணைக்கவும்.

Slide 12: 

(0,6), (2,7), (2,10), (3,11), (5,12), (9,10), (9,9), (6,9), (9,8), (8,7), (6,8), (5,6), (6,4), (6,3), (7,3), (8,4), (8,3), (7,2), (5,1), (7,1), (8,2), (8,1), (7,0), (-1,-6), (-2,-9), (-1,-11), (0,-12), (0,-13), (-3,-12), (-3,-11), (-4,-9), (-4,-6), (-6,-7), (-8,-10), (-8,-11), (-7,-12), (-3,-13), (-8,-13), (-10,-11), (-9,-8), (-8,-6), (-6,-3), (-5,1), (-4,3), (-2,5), (0,6). (4,-1), (2,-4), (2,-7), (3,-11), (4,-12), (4,-13), (1,-12), (1,-11), (0,-7), (0,-5) கீழ்காணும் புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து அவற்றை இணைக்கவும்.

Slide 13: 

(0,6), (2,7), (2,10), (3,11), (5,12), (9,10), (9,9), (6,9), (9,8), (8,7), (6,8), (5,6), (6,4), (6,3), (7,3), (8,4), (8,3), (7,2), (5,1), (7,1), (8,2), (8,1), (7,0), (-1,-6), (-2,-9), (-1,-11), (0,-12), (0,-13), (-3,-12), (-3,-11), (-4,-9), (-4,-6), (-6,-7), (-8,-10), (-8,-11), (-7,-12), (-3,-13), (-8,-13), (-10,-11), (-9,-8), (-8,-6), (-6,-3), (-5,1), (-4,3), (-2,5), (0,6). (4,-1), (2,-4), (2,-7), (3,-11), (4,-12), (4,-13), (1,-12), (1,-11), (0,-7), (0,-5)

Slide 15: 

நன்றி D.வாசு ராஜ்

authorStream Live Help