โครงงานเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

โครงงาน เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น:

โครงงาน เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ SWU 141 Information Literacy Skills

สมาชิก:

สมาชิก นางสาวสุดารัตน์ ชาตต นนท์ รหัส นิสิต 54102010375 นายสุทธิพงษ์ จำเริญ วิทยากุล รหัส นิสิต 54102010376 นางสาวแสงเพชร วงษ์ บุญมา รหัส นิสิต 54102010380 นายอภิรัฐ โกมล เพ็ชร รหัส นิสิต 54102010381 นายเอกกวิน อนันต์ ตระการกิจ รหัส นิสิต 54102010383 นางสาวเอื้อมพร ประภา พร รหัส นิสิต 54102010384 นายกฤษฎายุ อุปฌาย์ รหัส นิสิต 54102011112 นายกฤษดา สม วงค์ รหัส นิสิต 54102011113

บทนำ:

บทนำ เรื่อง เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับ วัยรุ่นไทย เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ ว่า วัยรุ่น ส่วน ใหญ่มี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ แต่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่สมควร ทางผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่ จะค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทย เพื่อศึกษาหาผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวและเป็นการรณรงค์ให้วัยรุ่นตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา

ความหมายของเพศสัมพันธ์และสาเหตุของ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น :

ความหมายของเพศสัมพันธ์และสาเหตุของ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

ความหมายของเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น:

ความหมายของเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เพศสัมพันธ์ คือ ขั้นตอนการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ โดยการ มีเพศสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ วัยรุ่น คือ ช่วงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 12-20 ปี เป็นวัยที่มีการ เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีพัฒนาการทางเพศที่สมบูรณ์ อยากรู้อยากลอง การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น หมายถึง การกระทำ หรือการปฏิบัติตนของวัยรุ่น ด้วยความใกล้ชิดทางด้านร่างกาย เพื่อแสดงความรักใคร่หรือเป็นการระบายความต้องการทางเพศของวัยรุ่น

สาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น:

สาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ปัจจัยด้านพันธุกรรม โดยเฉพาะฮอร์โมนในร่างกาย การแต่งกายของวัยรุ่น ที่เปิดเผยและเข้ารูปเกินไป วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ การอยู่หอพักตามลำพัง การเที่ยวในสถานเริงรมย์ อาจมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และใช้สารเสพติดจนทำให้ขาดสติ การอยู่ด้วยกันเพียงลำพังในที่ลับตาคน สถาบันครอบครัวและศาสนา มีบทบาทน้อยลง ทำให้วัยรุ่นขาดความอบอุ่น

Slide 7:

สื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ นำเสนออย่างแพร่หลาย สภาพสังคมในปัจจุบัน เพศชายมักหมกมุ่น มักเกิดจากสิ่งยั่วยุต่างๆ เกิดการคุกคามทางเพศ ด้านสภาพแวดล้อม วัยรุ่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี จึงมีโอกาสเห็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม กระแสนิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก และยึดติดกับวัตถุนิยม ทุกอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือสิ่งของที่ตนเองต้องการ สาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ( ต่อ )

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น:

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น ปัญหาด้านพฤติกรรมของวัยรุ่น การเลียนแบบวัฒนธรรมทางตะวันตก การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การเที่ยวในสถานบันเทิงต่างๆ การใช้สารเสพติด มีปัญหาด้านครอบครัว มีปัญหาด้านสังคมสื่อและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาและผลกระทบ ของเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น :

ปัญหาและผลกระทบ ของเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น:

ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ทำให้เสียการเรียน ทำให้เสียอนาคต เกิดความเศร้าโศกเสียใจ ผิดหวัง และอับอาย อาจมีการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ อาจมีการตัดสินใจแก้ปัญหาผิดๆ เช่น การฆ่าตัวตาย เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล หากมีบุตร ในการเลี้ยงดูอาจเป็นภาระแก่ผู้ปกครองหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้เองอย่างสมบูรณ์ พ่อแม่ ผู้ปกครองเสียใจและผิดหวัง ทำให้สูญเสียอนาคตของชาติไป

ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่น:

ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ท้อง-แท้ง-ทิ้ง การตั้งท้องและทำแท้งที่ขาดความพร้อมจะสร้างปัญหา ทั้งแม่และเด็ก เสี่ยงติดโรค การใช้ถุงยางอนามัยก็ยังเสี่ยง ไม่สามารถป้องกันการติดต่อโรคทางเพศต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ เรียนต่ำ-งานตก การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นจะส่งผลการเรียนและการทำงานให้ตกต่ำลงด้วย เสียชื่อเสียง เมื่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นถูกเปิดเผย นำไปสู่การทำลายเกียรติและชื่อเสียง รักไม่จริง-หวังร่างกาย หรืออาจถูกหลอกให้รักหรือหลงเพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์ หรือแลกกับสิ่งของที่ต้องการ

ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่น (ต่อ):

ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่น (ต่อ) ซึมเศร้า - เหงาง่าย การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ เมื่อถูกทิ้งก็จะซึมเศร้า เป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตาย อคติเพศตรงข้าม ผู้ชายและผู้หญิงต่างคิดเหมือนกันว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ดีไม่มีค่าพอ ดูถูกตัวเอง - วังเวงไร้ค่า วัยรุ่นจะมองกิจกรรมทางเพศเป็นเพียง “ การแลกเปลี่ยน ” ทำให้มองเห็นคุณค่าของตนลดลง ขาดความเชื่อมั่น-ไม่กล้าเริ่มใหม่ พยายามปิดบังเบื้องหลังตนเอง หรือคิดว่าไม่มีค่าพอที่จะคบหากับคนดี ชีวิตคู่พังทลาย ไม่มีความไว้วางใจกัน ไม่เคารพกัน หรือจากโรคติดต่อที่เกิดขึ้น

ผลกระทบต่อสังคมและคนรอบข้าง:

ผลกระทบต่อสังคมและคนรอบข้าง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก รัฐจึงต้องเข้ามารับผิดชอบ โดยการให้สังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วย ผลกระทบด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากขึ้น เกิดปัญหาเด็กกำพร้าเพิ่มขึ้น เป็นภาระกับสังคม ผลกระทบต่อขวัญของประชาชน ประชาชนในชาติจะอยู่อย่างหวาดผวา เสียขวัญ เพราะกลัวผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น:

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

แนวทางการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น:

แนวทางการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่น การฝึกทักษะ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทักษะการปฏิเสธ สร้างความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยง ฝึกการควบคุมตนเอง ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง รู้จักยั้งคิด ยั้งทำ ฝึกระเบียบวินัยภายในตนเอง ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีกิจกรรมที่ทำให้ตนเองพึงพอใจที่ถูกต้อง เพื่อลดการแสวงหากิจกรรมด้านลบ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พ่อแม่เป็นแบบอย่าง มีทัศนคติที่ดีต่อลูก แสวงหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์

วิธีการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น:

วิธีการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น การแต่งกายที่มิดชิด สวมเสื้อผ้าที่ไม่เปิดเผยหรือเน้นสัดส่วนจนเกินไป ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเพศ วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยง ไม่อยู่ลำพัง ในที่ลับตาคน ส่งเสริมความสำคัญของสถาบันครอบครัว จำกัดการเข้าถึงสื่อลามก ตั้งสติ และปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง หากพลาดพลั้งมีเพศสัมพันธ์ ไม่หลงเชื่อคล้อยตาม เมื่อมีผู้ชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

การรณรงค์ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น:

การรณรงค์ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น รักอย่างมีขันติ รักอย่างมีสัจจะ รักอย่างมีเมตตา รักอย่างไม่ประมาท รักอย่างให้เกียรติกัน รักอย่างถูกจารีต รักอย่างมีเหตุผล รักอย่างมั่นคง รักอย่างซื่อสัตย์ รักอย่างเข้าใจกัน

บทสรุป:

บทสรุป เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เป็นสิ่งใกล้ตัววัยรุ่นไทยในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง วัยรุ่นถือเป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตทางร่างกายและเพศสูง อยากรู้อยากลอง การอยากเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนและจากเพศตรงข้าม หรือเป็นทรรศนคติที่ว่าการยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักจะแสดงให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรารัก เมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ยังไม่มีความพร้อมและวุฒิภาวะดีพอ จึงทำให้วัยรุ่นไทยเกิดปัญหาตั้งครรภ์ตามมา และเกิดการแท้งแล้วทิ้งในที่สุด

authorStream Live Help